Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
14

Pavel și Barnaba, în Iconium

141În Iconium, Pavel și Barnaba au intrat împreună în sinagoga iudeilor și au vorbit, astfel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. 2Dar iudeii care n‑au crezut au stârnit și au tulburat sufletele neamurilor împotriva fraților. 3Totuși, au rămas destul de multă vreme acolo și vorbeau cu îndrăzneală despre Domnul, care

14:3
Mc. 16:20Evr. 2:4
adeverea Cuvântul harului Său cu semne și minuni ce se făceau prin mâinile lor. 4Mulțimea din cetate s‑a dezbinat: unii erau cu iudeii, alții cu apostolii
14:4
Cap. 13:3.
. 5Dar neamurile și iudeii, împreună cu mai‑marii lor, au pus la cale să le facă rău
14:5
2Tim. 3:11
și să‑i ucidă cu pietre. 6Pavel și Barnaba au prins de veste și au fugit
14:6
Mt. 10:23
în cetățile Licaoniei – Listra, Derbe și în împrejurimi – 7și au propovăduit Evanghelia acolo.

Pavel și Barnaba, în Listra

8În

14:8
Cap. 3:2.
Listra era un bărbat neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. 9El îl asculta pe Pavel când vorbea. Acesta s‑a uitat țintă la el și, văzând
14:9
Mt. 8:10
9:28,29
că are credință ca să fie vindecat, 10a zis cu glas tare: „Ridică‑te
14:10
Is. 35:6
drept în picioare!” Acela s‑a ridicat și a început să umble. 11Văzând ce a făcut Pavel, mulțimile și‑au ridicat glasul, zicând în limba licaoniană: „Zeii
14:11
Cap. 8:10;
au coborât la noi în chip omenesc!” 12Pe Barnaba îl numeau Zeus, iar pe Pavel, Hermes, fiindcă el folosea cuvântul. 13Preotul de la templul lui Zeus, care era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi în fața porților și voia
14:13
Dan. 2:46
, împreună cu mulțimile, să le aducă jertfe. 14Apostolii Barnaba și Pavel, auzind aceasta, și‑au
14:14
Mt. 26:65
rupt hainele și s‑au repezit în mijlocul mulțimii, strigând: 15„Oameni buni, de
14:15
Cap. 10:26.
ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem
14:15
Iac. 5:17Ap. 19:10
oameni, la fel ca voi, dar vă propovăduim vestea cea bună ca să vă întoarceți de la cele
14:15
1Sam. 12:211Rg. 16:13Ier. 14:22Am. 2:41Cor. 8:4
deșarte
14:15
1Tes. 1:9
la Dumnezeul cel viu, care
14:15
Gen. 1:1Ps. 33:6
146:6Ap. 14:7
a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. 16În generațiile trecute, El
14:16
Cap. 17:30.
a lăsat toate neamurile să umble pe căile lor. 17Totuși
14:17
Cap. 17:27.
, nu a rămas fără mărturie, întrucât v‑a făcut bine, v‑a dat
14:17
Lev. 26:4Dt. 11:14
28:12Iov 5:10Ps. 65:10
68:9
147:8Ier. 14:22Mt. 5:45
ploi din cer, timpuri roditoare, belșug de hrană și v‑a umplut inimile de bucurie.” 18Vorbind astfel, abia au potolit mulțimile să nu le aducă jertfe.

19Însă din

14:19
Cap. 13:45.
Antiohia și Iconium au venit niște iudei, care au înduplecat mulțimile; l‑au lovit cu pietre
14:19
2Cor. 11:252Tim. 3:11
pe Pavel, apoi l‑au târât în afara cetății, crezând că a murit. 20Dar când l‑au înconjurat ucenicii, Pavel s‑a ridicat și a intrat în cetate.

Pavel și Barnaba, în Derbe. Întoarcerea în Antiohia Siriei

A doua zi, Pavel a plecat cu Barnaba la Derbe. 21După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și

14:21
Mt. 28:19
au făcut mulți ucenici, s‑au întors în Listra, în Iconium și în Antiohia Pisidiei, 22întărind sufletele ucenicilor, îndemnându‑i
14:22
Cap. 11:23;
să rămână în credință și spunându‑le: „În Împărăția lui Dumnezeu trebuie
14:22
Mt. 10:38
16:24Lc. 22:28,29Rom. 8:172Tim. 2:11,12
3:12
să intrăm prin multe necazuri.” 23Le‑au
14:23
Tit 1:5
rânduit prezbiteri în fiecare biserică, după ce s‑au rugat și au postit, apoi i‑au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră. 24După aceea, au trecut prin Pisidia și au ajuns în Pamfilia; 25apoi au vestit Cuvântul în Perga și au coborât la Atalia. 26De
14:26
Cap. 13:1,3.
acolo au mers pe mare la Antiohia, unde fuseseră încredințați
14:26
Cap. 15:40.
în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o îndepliniseră. 27După ce au ajuns ei, au adunat biserica și au
14:27
Cap. 15:4,12;
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum le‑a deschis
14:27
1Cor. 16:92Cor. 2:12Col. 4:3Ap. 3:8
neamurilor ușa credinței. 28Ei au rămas destul de multă vreme [acolo] cu ucenicii.

15

Conciliul de la Ierusalim

151Din Iudeea

15:1
Gal. 2:12
au coborât unii care îi învățau pe frați astfel: „Dacă
15:1
Vers. 5.
nu sunteți circumciși după
15:1
Gen. 17:10Lev. 12:3
obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.” 2Pentru că Pavel și Barnaba au avut cu ei nu puține controverse și discuții aprinse, s‑a luat hotărârea ca Pavel și Barnaba, împreună cu câțiva dintre ei, să
15:2
Gal. 2:1
urce la apostolii și prezbiterii din Ierusalim ca să‑i întrebe cu privire la această nelămurire. 3După ce au fost petrecuți
15:3
Rom. 15:241Cor. 16:6,11
de biserică, au trecut prin Fenicia și Samaria și au istorisit
15:3
Cap. 14:27.
întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, făcându‑le astfel o mare bucurie tuturor fraților. 4Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au
15:4
Vers. 12. Cap. 14:27;
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 5Atunci, unii din gruparea fariseilor care crezuseră s‑au ridicat și au zis ca
15:5
Vers. 1.
neamurilor să li se poruncească să se circumcidă și să păzească Legea lui Moise.

6Apostolii și prezbiterii s‑au adunat ca să cerceteze acest lucru. 7După multe discuții, Petru s‑a ridicat și le‑a zis: „Fraților

15:7
Cap. 10:20;
, voi știți că încă de la început Dumnezeu m‑a ales dintre voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. 8Și Dumnezeu, care cunoaște
15:8
Cap. 1:24.
inimile, a depus mărturie pentru ei, dându‑le
15:8
Cap. 10:44.
Duhul Sfânt ca și nouă. 9N‑a făcut nicio
15:9
Rom. 10:11
deosebire între noi și ei, întrucât le‑a curățit
15:9
Cap. 10:15,28,43.
inimile prin credință. 10Așadar, de ce‑L ispitiți pe Dumnezeu și
15:10
Mt. 23:4Gal. 5:1
puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l‑am putut purta? 11Dar noi credem
15:11
Rom. 3:24Ef. 2:8Tit 2:11
3:4,5
că prin harul Domnului Isus suntem mântuiți și noi, și ei.”

12Toată adunarea a tăcut

15:12
Cap. 14:27.
și i‑a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei între neamuri. 13Când au tăcut ei, a
15:13
Cap. 12:17.
luat cuvântul Iacov, zicând: „Fraților, ascultați‑mă! 14Simon
15:14
Vers. 7.
a spus cum mai întâi Dumnezeu s‑a uitat să‑Și ia dintre neamuri un popor pentru Numele Său. 15Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele profeților, după cum este scris:

16«După aceea, Mă voi întoarce

și voi ridica din nou lăcașul prăbușit al lui David,

îi voi zidi iarăși dărâmăturile

și‑l voi înălța la loc,

17pentru ca și ceilalți oameni să‑L caute pe Domnul,

și toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu,

zice Domnul, care face aceste lucruri15:17 Am. 9:11,12. 18cunoscute din veșnicie.»

19De aceea, eu
15:19
Vers. 28.
socotesc să nu‑i mai împovărăm pe aceia dintre neamuri care se
15:19
1Tes. 1:9
întorc la Dumnezeu, 20ci să li se scrie să se ferească de
15:20
Gen. 35:2Ex. 20:3,23Ez. 20:301Cor. 8:1
10:20,28Ap. 2:14,20
necurățiile idolilor, de
15:20
1Cor. 6:9,18Gal. 5:19Ef. 5:3Col. 3:51Tes. 4:31Pt. 4:3
desfrâu, de animale sugrumate și
15:20
Gen. 9:4Lev. 3:17Dt. 12:16,23
de sânge. 21Căci Moise, încă din timpuri străvechi, are în fiecare cetate oameni care‑l propovăduiesc și este citit
15:21
Cap. 13:15,27.
în sinagogi în fiecare zi de sabat.”

Hotărârea conciliului de la Ierusalim

22Atunci, apostolii și prezbiterii, împreună cu întreaga biserică, au găsit cu cale să aleagă dintre ei niște bărbați pe care să‑i trimită la Antiohia cu Pavel și Barnaba: pe Iuda, zis și Barsaba

15:22
Cap. 1:23.
, și pe Sila, bărbați cu vază între frați. 23Și au scris astfel prin ei: „Apostolii și frații prezbiteri, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, Siria și Cilicia: sănătate! 24Fiindcă am auzit că unii
15:24
Vers. 1.
– plecați dintre noi fără să fi primit poruncă – v‑au tulburat prin cuvintele lor și v‑au zdruncinat sufletele [zicându‑vă să vă circumcideți și să păziți Legea,] 25după ce ne‑am adunat toți într‑un cuget, am găsit cu cale să alegem niște bărbați pe care să‑i trimitem la voi, împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel, 26oameni
15:26
Cap. 13:50;
ce și‑au pus în joc viețile pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 27I‑am trimis așadar pe Iuda și pe Sila împreună cu ei, ca să vă spună prin viu grai aceleași lucruri: 28anume că Duhul Sfânt și noi am găsit cu cale să nu mai punem asupra voastră nicio altă povară pe lângă cele necesare – 29adică să
15:29
Vers. 20. Cap. 21:25.
vă feriți de carnea jertfită idolilor, de sânge
15:29
Lev. 17:14
, de animale sugrumate și de desfrâu; dacă vă veți feri de acestea, bine veți face. Fiți sănătoși!”

30Așadar, când au primit învoire, au coborât la Antiohia, unde au adunat mulțimea credincioșilor și au înmânat scrisoarea. 31Citind‑o, aceștia s‑au bucurat de îmbărbătarea primită. 32Iuda și Sila, fiind profeți, i‑au

15:32
Cap. 14:22;
îmbărbătat și ei pe frați și i‑au întărit cu multe cuvinte. 33După o vreme, frații le‑au
15:33
1Cor. 16:11Evr. 11:31
dat învoire să se întoarcă în pace la cei care îi trimiseseră. [34Totuși, Sila a găsit cu cale să mai rămână.] 35Pavel
15:35
Cap. 13:1.
și Barnaba au rămas în Antiohia pentru a da învățătură și a propovădui, împreună cu mulți alții, Cuvântul Domnului.

Despărțirea lui Pavel de Barnaba

36După câteva zile, Pavel i‑a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem să‑i cercetăm pe frații din

15:36
Cap. 13:4,13,14,51;
fiecare cetate în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac!” 37Barnaba voia să‑l ia și pe Ioan
15:37
Cap. 12:12,25;
, numit Marcu. 38Pavel considera însă că nu este potrivit să‑l ia cu ei pe acela care îi
15:38
Cap. 13:13.
părăsise în Pamfilia și nu‑i însoțise în lucrarea lor. 39Și s‑a iscat o așa neînțelegere, încât s‑au despărțit unul de celălalt; Barnaba l‑a luat pe Marcu și a plecat pe mare spre Cipru, 40iar Pavel l‑a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat
15:40
Cap. 14:26.
de frați harului Domnului. 41Și a străbătut Siria și Cilicia, întărind
15:41
Cap. 16:5.
bisericile.

16

A doua călătorie misionară a lui Pavel

161După aceea, Pavel a ajuns la Derbe

16:1
Cap. 14:6.
și la Listra. Și iată, acolo era un ucenic numit
16:1
Cap. 19:22.
Timotei, fiul
16:1
2Tim. 1:5
unei iudeice credincioase și al unui tată grec. 2Frații
16:2
Cap. 6:3.
din Listra și Iconium îl vorbeau de bine. 3Pavel a vrut să‑l ia cu el și, după ce l‑a luat
16:3
1Cor. 9:20Gal. 2:3
5:2
, l‑a circumcis, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, fiindcă toți știau că tatăl lui este grec. 4Străbătând cetățile, îi învățau pe credincioși să păzească hotărârile
16:4
Cap. 15:28,29.
luate de apostoli și de prezbiterii din Ierusalim. 5Bisericile
16:5
Cap. 15:41.
se întăreau în credință și sporeau la număr în fiecare zi.

6Au străbătut ținutul Frigiei și al Galatiei, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia. 7Ajunși lângă Misia, au încercat să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le‑a dat voie. 8Atunci, au trecut prin Misia și au

16:8
2Cor. 2:122Tim. 4:13
coborât la Troas. 9Noaptea, Pavel a avut o vedenie: i s‑a arătat un bărbat
16:9
Cap. 10:30.
din
16:9
2Cor. 2:13
Macedonia care îl chema, zicând: „Vino în Macedonia și ajută‑ne!” 10După ce a avut Pavel vedenia, am căutat îndată să plecăm în Macedonia, fiindcă înțelegeam că Domnul ne cheamă să le propovăduim Evanghelia.

Pavel și Sila, în Macedonia. Convertirea Lidiei

11Ne‑am îmbarcat în Troas și ne‑am dus direct la Samotrace, iar în ziua următoare la Neapolis. 12De acolo ne‑am dus la Filipi

16:12
Flp. 1:1
, care este cea mai însemnată cetate a Macedoniei și colonie romană. În această cetate am rămas câteva zile. 13În ziua sabatului, am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam noi că este un loc de rugăciune. Ne‑am așezat și le‑am vorbit femeilor care erau adunate acolo. 14O femeie numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, o temătoare de Dumnezeu16:14 Lidia face parte din categoria așa‑numiților „temători de Dumnezeu” (gr. sebómenoi tòn theón). Expresia este folosită de Luca pentru a face referire la persoane care au abandonat credința politeistă idolatră, cred în Dumnezeul revelat de Scripturile ebraice, frecventează sinagoga și respectă morala biblică, dar nu s‑au convertit la iudaism., asculta; iar Domnul i‑a
16:14
Lc. 24:45
deschis inima să ia aminte la cele spuse de Pavel. 15După ce a fost botezată împreună cu cei din casa ei, ne‑a rugat, zicând: „Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea!” Și ne‑a
16:15
Gen. 19:3
33:11Jud. 19:21Lc. 24:29Evr. 13:2
înduplecat.

Convertirea temnicerului din Filipi

16Pe când mergeam la locul de rugăciune, ne‑a ieșit înainte o sclavă care

16:16
1Sam. 28:7
avea un duh de ghicire16:16 Gr. pneũma pýthōna. Aluzie la șarpele fabulos numit Python, care, potrivit unui mit grec, păzise altarul zeiței profetese Themis până la uciderea lui de către zeul Apolo. În urma biruinței sale asupra balaurului, zeul a primit supranumele de „zeu pythian” și a pus stăpânire pe oracolul respectiv, ajungând să lege și să dezlege destinele particulare și colective ale grecilor.. Prin ghicire, le aducea mult câștig
16:16
Cap. 19:24.
stăpânilor ei. 17Ea venea după Pavel și după noi, strigând: „Oamenii aceștia sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt și vă vestesc calea mântuirii.” 18Și a făcut așa vreme de multe zile. Necăjit
16:18
Mc. 1:25,34
, Pavel s‑a întors și i‑a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea!” Și
16:18
Mc. 16:17
duhul a ieșit chiar în clipa aceea. 19Când au văzut
16:19
Cap. 19:25,26.
stăpânii ei că s‑a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna
16:19
2Cor. 6:5
pe Pavel și pe Sila și i‑au
16:19
Mt. 10:18
târât în piață, înaintea magistraților. 20I‑au adus la pretori16:20 Gr. stratēgói (lat. duumviri). Doi magistrați romani, aleși în fiecare an pentru guvernarea coloniilor. Echivalentul politic al celor doi consuli din Roma. și au zis: „Oamenii aceștia ne tulbură
16:20
Cap. 17:6.
cetatea; sunt iudei 21și vestesc niște obiceiuri pe care noi, romani fiind, nu trebuie nici să le primim, nici să le înfăptuim.” 22Mulțimea s‑a ridicat și ea împotriva lor, iar pretorii au
16:22
2Cor. 6:5
11:23,251Tes. 2:2
poruncit să li se rupă hainele și să fie bătuți cu nuiele. 23După multe lovituri, i‑au aruncat în temniță și i‑au poruncit temnicerului să‑i păzească bine. 24Acesta, fiindcă primise o asemenea poruncă, i‑a aruncat în adâncul temniței și le‑a pus picioarele în butuci.

25Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și Îi cântau imnuri lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. 26Deodată

16:26
Cap. 4:31.
, s‑a făcut un cutremur mare, încât s‑au zguduit temeliile temniței. Îndată s‑au deschis toate ușile și lanțurile tuturor s‑au
16:26
Cap. 5:19;
desfăcut. 27Temnicerul s‑a trezit și, văzând ușile temniței deschise, a scos sabia și era gata să se omoare, căci își închipuia că cei închiși fugiseră. 28Dar Pavel a strigat cu glas tare, zicând: „Să nu‑ți faci niciun rău, fiindcă suntem toți aici!” 29Temnicerul a cerut o făclie, a sărit înăuntru și, tremurând, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila. 30Apoi i‑a scos afară și le‑a zis: „Domnilor
16:30
Cap. 2:37;
, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31Ei i‑au răspuns: „Crede
16:31
In. 3:16,36
6:471In. 5:10
în Domnul Isus, și veți fi mântuiți tu și casa ta!” 32Și le‑au vestit Cuvântul Domnului lui și tuturor celor din casa lui. 33Temnicerul i‑a luat la el chiar în ceasul acela din noapte, le‑a spălat rănile și au fost botezați îndată el și toți ai lui. 34I‑a dus în casă, le‑a
16:34
Lc. 5:29
19:6
pus masa și s‑a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

35Când s‑a făcut ziuă, pretorii i‑au trimis pe lictori16:35 Ofițeri aflați la dispoziția marilor demnitari romani. Lictorii în exercițiul funcțiunii purtau întotdeauna fasciile, simbolul autorității lor – un mănunchi de nuiele legat cu o curea în jurul unei securi. Fasciile erau folosite și ca instrument de pedeapsă: infractorilor li se aplica bătaia cu nuiele, iar criminalilor, decapitarea. să‑i spună temnicerului: „Dă‑le drumul oamenilor acelora!” 36Temnicerul i‑a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Pretorii au trimis vorbă să vi se dea drumul; acum, ieșiți afară și mergeți în pace!” 37Dar Pavel le‑a zis lictorilor: „După ce ne‑au bătut în public fără să fim judecați, deși

16:37
Cap. 22:25.
suntem romani, ne‑au aruncat în temniță; acum ne scot afară pe ascuns? Nu! Să vină ei înșiși să ne scoată afară!” 38Lictorii le‑au spus cuvintele acestea pretorilor, iar acelora li s‑a făcut teamă când au auzit că sunt romani. 39Au venit să‑i îmbuneze, i‑au scos afară și i‑au
16:39
Mt. 8:34
rugat să părăsească cetatea. 40Ei au ieșit din temniță și au
16:40
Vers. 14.
mers în casa Lidiei. După ce i‑au văzut pe frați și i‑au îmbărbătat, au plecat.