Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
16

A doua călătorie misionară a lui Pavel

161După aceea, Pavel a ajuns la Derbe

16:1
Cap. 14:6.
și la Listra. Și iată, acolo era un ucenic numit
16:1
Cap. 19:22.
Timotei, fiul
16:1
2Tim. 1:5
unei iudeice credincioase și al unui tată grec. 2Frații
16:2
Cap. 6:3.
din Listra și Iconium îl vorbeau de bine. 3Pavel a vrut să‑l ia cu el și, după ce l‑a luat
16:3
1Cor. 9:20Gal. 2:3
5:2
, l‑a circumcis, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, fiindcă toți știau că tatăl lui este grec. 4Străbătând cetățile, îi învățau pe credincioși să păzească hotărârile
16:4
Cap. 15:28,29.
luate de apostoli și de prezbiterii din Ierusalim. 5Bisericile
16:5
Cap. 15:41.
se întăreau în credință și sporeau la număr în fiecare zi.

6Au străbătut ținutul Frigiei și al Galatiei, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia. 7Ajunși lângă Misia, au încercat să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le‑a dat voie. 8Atunci, au trecut prin Misia și au

16:8
2Cor. 2:122Tim. 4:13
coborât la Troas. 9Noaptea, Pavel a avut o vedenie: i s‑a arătat un bărbat
16:9
Cap. 10:30.
din
16:9
2Cor. 2:13
Macedonia care îl chema, zicând: „Vino în Macedonia și ajută‑ne!” 10După ce a avut Pavel vedenia, am căutat îndată să plecăm în Macedonia, fiindcă înțelegeam că Domnul ne cheamă să le propovăduim Evanghelia.

Pavel și Sila, în Macedonia. Convertirea Lidiei

11Ne‑am îmbarcat în Troas și ne‑am dus direct la Samotrace, iar în ziua următoare la Neapolis. 12De acolo ne‑am dus la Filipi

16:12
Flp. 1:1
, care este cea mai însemnată cetate a Macedoniei și colonie romană. În această cetate am rămas câteva zile. 13În ziua sabatului, am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam noi că este un loc de rugăciune. Ne‑am așezat și le‑am vorbit femeilor care erau adunate acolo. 14O femeie numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, o temătoare de Dumnezeu16:14 Lidia face parte din categoria așa‑numiților „temători de Dumnezeu” (gr. sebómenoi tòn theón). Expresia este folosită de Luca pentru a face referire la persoane care au abandonat credința politeistă idolatră, cred în Dumnezeul revelat de Scripturile ebraice, frecventează sinagoga și respectă morala biblică, dar nu s‑au convertit la iudaism., asculta; iar Domnul i‑a
16:14
Lc. 24:45
deschis inima să ia aminte la cele spuse de Pavel. 15După ce a fost botezată împreună cu cei din casa ei, ne‑a rugat, zicând: „Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea!” Și ne‑a
16:15
Gen. 19:3
33:11Jud. 19:21Lc. 24:29Evr. 13:2
înduplecat.

Convertirea temnicerului din Filipi

16Pe când mergeam la locul de rugăciune, ne‑a ieșit înainte o sclavă care

16:16
1Sam. 28:7
avea un duh de ghicire16:16 Gr. pneũma pýthōna. Aluzie la șarpele fabulos numit Python, care, potrivit unui mit grec, păzise altarul zeiței profetese Themis până la uciderea lui de către zeul Apolo. În urma biruinței sale asupra balaurului, zeul a primit supranumele de „zeu pythian” și a pus stăpânire pe oracolul respectiv, ajungând să lege și să dezlege destinele particulare și colective ale grecilor.. Prin ghicire, le aducea mult câștig
16:16
Cap. 19:24.
stăpânilor ei. 17Ea venea după Pavel și după noi, strigând: „Oamenii aceștia sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt și vă vestesc calea mântuirii.” 18Și a făcut așa vreme de multe zile. Necăjit
16:18
Mc. 1:25,34
, Pavel s‑a întors și i‑a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea!” Și
16:18
Mc. 16:17
duhul a ieșit chiar în clipa aceea. 19Când au văzut
16:19
Cap. 19:25,26.
stăpânii ei că s‑a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna
16:19
2Cor. 6:5
pe Pavel și pe Sila și i‑au
16:19
Mt. 10:18
târât în piață, înaintea magistraților. 20I‑au adus la pretori16:20 Gr. stratēgói (lat. duumviri). Doi magistrați romani, aleși în fiecare an pentru guvernarea coloniilor. Echivalentul politic al celor doi consuli din Roma. și au zis: „Oamenii aceștia ne tulbură
16:20
Cap. 17:6.
cetatea; sunt iudei 21și vestesc niște obiceiuri pe care noi, romani fiind, nu trebuie nici să le primim, nici să le înfăptuim.” 22Mulțimea s‑a ridicat și ea împotriva lor, iar pretorii au
16:22
2Cor. 6:5
11:23,251Tes. 2:2
poruncit să li se rupă hainele și să fie bătuți cu nuiele. 23După multe lovituri, i‑au aruncat în temniță și i‑au poruncit temnicerului să‑i păzească bine. 24Acesta, fiindcă primise o asemenea poruncă, i‑a aruncat în adâncul temniței și le‑a pus picioarele în butuci.

25Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și Îi cântau imnuri lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. 26Deodată

16:26
Cap. 4:31.
, s‑a făcut un cutremur mare, încât s‑au zguduit temeliile temniței. Îndată s‑au deschis toate ușile și lanțurile tuturor s‑au
16:26
Cap. 5:19;
desfăcut. 27Temnicerul s‑a trezit și, văzând ușile temniței deschise, a scos sabia și era gata să se omoare, căci își închipuia că cei închiși fugiseră. 28Dar Pavel a strigat cu glas tare, zicând: „Să nu‑ți faci niciun rău, fiindcă suntem toți aici!” 29Temnicerul a cerut o făclie, a sărit înăuntru și, tremurând, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila. 30Apoi i‑a scos afară și le‑a zis: „Domnilor
16:30
Cap. 2:37;
, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31Ei i‑au răspuns: „Crede
16:31
In. 3:16,36
6:471In. 5:10
în Domnul Isus, și veți fi mântuiți tu și casa ta!” 32Și le‑au vestit Cuvântul Domnului lui și tuturor celor din casa lui. 33Temnicerul i‑a luat la el chiar în ceasul acela din noapte, le‑a spălat rănile și au fost botezați îndată el și toți ai lui. 34I‑a dus în casă, le‑a
16:34
Lc. 5:29
19:6
pus masa și s‑a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

35Când s‑a făcut ziuă, pretorii i‑au trimis pe lictori16:35 Ofițeri aflați la dispoziția marilor demnitari romani. Lictorii în exercițiul funcțiunii purtau întotdeauna fasciile, simbolul autorității lor – un mănunchi de nuiele legat cu o curea în jurul unei securi. Fasciile erau folosite și ca instrument de pedeapsă: infractorilor li se aplica bătaia cu nuiele, iar criminalilor, decapitarea. să‑i spună temnicerului: „Dă‑le drumul oamenilor acelora!” 36Temnicerul i‑a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Pretorii au trimis vorbă să vi se dea drumul; acum, ieșiți afară și mergeți în pace!” 37Dar Pavel le‑a zis lictorilor: „După ce ne‑au bătut în public fără să fim judecați, deși

16:37
Cap. 22:25.
suntem romani, ne‑au aruncat în temniță; acum ne scot afară pe ascuns? Nu! Să vină ei înșiși să ne scoată afară!” 38Lictorii le‑au spus cuvintele acestea pretorilor, iar acelora li s‑a făcut teamă când au auzit că sunt romani. 39Au venit să‑i îmbuneze, i‑au scos afară și i‑au
16:39
Mt. 8:34
rugat să părăsească cetatea. 40Ei au ieșit din temniță și au
16:40
Vers. 14.
mers în casa Lidiei. După ce i‑au văzut pe frați și i‑au îmbărbătat, au plecat.

17

Pavel, la Tesalonic

171După ce au trecut prin Amfipolis și Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. 2După obiceiul său, Pavel a

17:2
Cap. 9:20;
intrat acolo și trei sabate la rând a vorbit cu ei din Scripturi, 3explicând și dovedind că
17:3
Cap. 18:28.
Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. „Acesta este Hristosul: Isus, Cel pe care vi‑L vestesc eu”, zicea el. 4Unii
17:4
Cap. 28:24.
dintre ei, o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și nu puține femei cu vază, au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila
17:4
Cap. 15:22,27,32,40.
. 5Dar iudeii [care nu crezuseră], plini de invidie, au adunat de prin târg niște oameni de nimic, au făcut o gloată și au stârnit cetatea. S‑au năpustit asupra casei lui Iason și‑i căutau pe Pavel și pe Sila ca să‑i aducă înaintea poporului. 6Negăsindu‑i pe ei, i‑au târât pe Iason
17:6
Rom. 16:21
și pe câțiva frați înaintea cârmuitorilor cetății, strigând: „Acești oameni
17:6
Cap. 16:20.
, care au întors pe dos lumea, au venit și aici, 7iar Iason i‑a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun
17:7
Lc. 23:2In. 19:121Pt. 2:13
că este un alt împărat: Isus.” 8Iudeii au tulburat mulțimea și pe conducătorii cetății, care au auzit aceste cuvinte. 9Conducătorii, după ce au luat o garanție în bani de la Iason și de la ceilalți, le‑au dat drumul.

Pavel și Sila, la Bereea

10Frații

17:10
Vers. 14. Cap. 9:25.
i‑au trimis îndată pe Pavel și pe Sila noaptea la Bereea. Când au ajuns, au intrat în sinagoga iudeilor. 11Aceștia erau mai deschiși la minte decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată bunăvoința și cercetau
17:11
Is. 34:16Lc. 16:29In. 5:39
Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile erau așa cum li se spunea. 12Mulți dintre ei și dintre greci – femei cu vază și bărbați – au crezut. 13Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că prin Pavel Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit și în Bereea, s‑au dus acolo ca să stârnească și să tulbure mulțimile. 14Atunci, frații l‑au trimis îndată
17:14
Mt. 10:23
pe Pavel spre mare, iar Sila și Timotei au rămas acolo. 15Însoțitorii lui Pavel l‑au dus până la Atena; apoi au plecat, ducându‑le poruncă
17:15
Cap. 18:5.
lui Sila și lui Timotei să vină la el cât mai curând.

Pavel, la Atena. Cuvântarea din Areopag

16În timp ce îi aștepta în Atena, Pavel era

17:16
2Pt. 2:8
tot mai indignat în duhul său când vedea că cetatea era plină de idoli. 17În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu grecii temători de Dumnezeu, iar în piață discuta în fiecare zi cu cei ce erau acolo. 18Câțiva dintre filozofii epicurieni și stoici17:18 Epicur (341–270 î.Hr.) susținea că omul trebuie să urmărească eliberarea de dureri și tulburări (ataraxia) cultivând binele, considerat sinonim cu plăcerea, în toate formele ei. Zenon (c. 335 – c. 263 î.Hr.), întemeietorul stoicismului, propunea trăirea în conformitate cu ordinea universală, cultivarea virtuții și eliberarea de patimi (apatia). au intrat în vorbă cu el. Unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alții răspundeau: „Pare a fi vestitorul unor zei străini”, fiindcă propovăduia despre Isus și despre înviere. 19Atunci l‑au luat, l‑au dus în Areopag și i‑au zis: „Putem să știm ce este această învățătură nouă despre care vorbești tu? 20Căci suntem nedumeriți de ceea ce ne aud urechile. Vrem să știm ce înseamnă aceste lucruri.” 21Toți atenienii și străinii stabiliți în cetate nu‑și petreceau timpul altfel decât spunând sau ascultând ceva nou.

22Pavel s‑a ridicat în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbați atenieni! În toate privințele vă găsesc foarte religioși. 23Străbătând cetatea și privind locurile voastre de închinare, am găsit și un altar pe care este scris: «Unui dumnezeu necunoscut». Pe Acesta, pe care voi Îl venerați fără să‑L cunoașteți, vi‑L vestesc eu. 24Dumnezeul

17:24
Cap. 14:15.
care a făcut lumea și tot ce cuprinde ea este Domnul
17:24
Mt. 11:25
cerului și al pământului; El nu
17:24
Cap. 7:48.
locuiește în temple făcute de mâini omenești, 25nici nu este slujit de mâini omenești, ca
17:25
Ps. 50:8
și când ar avea nevoie de ceva; căci El
17:25
Gen. 2:7Num. 16:22Iov 12:10
27:3
33:4Is. 42:5
57:16Zah. 12:1
le dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. 26El a făcut dintr‑unul singur toate neamurile de oameni, ca să locuiască pe toată fața pământului; le‑a rânduit vremuri și a pus hotare
17:26
Dt. 32:8
locuirii lor, 27ca
17:27
Rom. 1:20
ei să‑L caute pe Dumnezeu și chiar și bâjbâind să‑L găsească, deși
17:27
Cap. 14:17.
nu este departe de niciunul dintre noi.

28În

17:28
Col. 1:17Evr. 1:3
El trăim, ne mișcăm și existăm, precum
17:28
Tit 1:12
a zis și unul dintre poeții voștri:

«Din neamul Lui suntem și noi...»17:28 Citat din poemul Phaenomena (rândul 5), scris de poetul stoic Aratos din Soli (cca 315‑240 î.Hr.).

29Așadar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu
17:29
Is. 40:18
se cade să credem că dumnezeirea este asemănătoare cu aurul, cu argintul sau cu piatra, chip făurit după meșteșugul și închipuirea omului. 30Dumnezeu trece cu vederea vremurile
17:30
Cap. 14:16.
de neștiință, dar poruncește acum
17:30
Lc. 24:47Tit 2:11,121Pt. 1:14
4:3
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, 31fiindcă a stabilit o zi în care va
17:31
Cap. 10:42.
judeca lumea cu dreptate prin Omul pe care L‑a rânduit și despre care a dat tuturor mărturie neîndoielnică prin
17:31
Cap. 2:24.
faptul că L‑a înviat din morți…”

32Când au auzit despre învierea morților, unii au început să‑l ia în râs, iar alții i‑au zis: „Cu privire la aceasta te vom asculta altădată.” 33Așa că Pavel a plecat din mijlocul lor. 34Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut; printre aceștia erau Dionisie, areopagitul, o femeie cu numele Damaris și alții împreună cu ei.

18

Lucrarea lui Pavel în Corint

181După aceea, [Pavel] a plecat din Atena și a mers la Corint. 2Acolo l‑a găsit pe un iudeu numit Aquila

18:2
Rom. 16:31Cor. 16:192Tim. 4:19
, originar din Pont, venit de curând din Italia împreună cu soția sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei 3și, fiindcă aveau aceeași meserie, a rămas la ei și
18:3
Cap. 20:34.
lucrau. Erau făcători de corturi. 4Pavel
18:4
Cap. 17:2.
discuta în sinagogă în fiecare zi de sabat și căuta să‑i înduplece și pe iudei, și pe greci. 5După ce
18:5
Cap. 17:14,15.
Sila și Timotei au venit din Macedonia, Pavel s‑a
18:5
Vers. 28. Cap. 17:3.
dedicat întru totul Cuvântului și le propovăduia iudeilor că Isus este Hristosul. 6Dar, cum iudeii i se împotriveau
18:6
Cap. 13:45.
și îl ponegreau, Pavel și‑a scuturat
18:6
Cap. 13:51.
hainele și le‑a zis: „Sângele
18:6
Lev. 20:9,11,122Sam. 1:16Ez. 18:13
33:4
vostru să fie asupra capului vostru; eu
18:6
Cap. 20:26.
sunt fără vină. De acum
18:6
Cap. 13:46;
voi merge la neamuri.” 7Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Titius Iustus, care locuia chiar lângă sinagogă. 8Dar
18:8
1Cor. 1:14
Crisp, mai‑marele sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, auzindu‑l pe Pavel, au crezut și au fost botezați. 9Noaptea, Domnul
18:9
Cap. 23:11.
i‑a zis lui Pavel într‑o vedenie: „Nu te teme! Vorbește și nu tăcea, 10fiindcă
18:10
Ier. 1:18,19Mt. 28:20
Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să‑ți facă rău, căci am mult popor în cetatea aceasta!” 11A rămas acolo un an și șase luni, învățându‑i pe corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.

12Pe când era Galion proconsul al Ahaiei, iudeii s‑au ridicat cu un cuget împotriva lui Pavel, l‑au dus înaintea scaunului de judecată 13și au zis: „Omul acesta îi înduplecă pe alții să I se închine lui Dumnezeu într‑un fel potrivnic Legii.” 14Când să‑și înceapă Pavel vorbirea, Galion le‑a zis iudeilor: „Dacă

18:14
Cap. 23:29;
ar fi vorba despre o nelegiuire sau o faptă rea, v‑aș asculta plângerea, iudeilor! 15Dar, dacă sunt neînțelegeri legate de cuvinte, de nume și de Legea voastră, vă privește; eu nu vreau să fiu judecător în asemenea lucruri.” 16Și i‑a alungat dinaintea scaunului de judecată. 17Atunci, au pus cu toții mâna pe Sosten
18:17
1Cor. 1:1
, mai‑marele sinagogii, și au început să‑l bată înaintea scaunului de judecată; dar lui Galion nu‑i păsa de toate acestea.

Întoarcerea lui Pavel în Antiohia Siriei

18Pavel a mai rămas în Corint multă vreme. Apoi, și‑a luat rămas‑bun de la frați și s‑a îmbarcat spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce în Chencreea

18:18
Rom. 16:1
își tunsese
18:18
Cap. 21:24.
capul, căci făcuse o juruință. 19Au ajuns în Efes, iar Pavel i‑a lăsat pe Aquila și Priscila și a intrat în sinagogă, unde a stat de vorbă cu iudeii. 20Aceștia l‑au rugat să rămână [la ei] mai multă vreme, dar el n‑a vrut, 21ci și‑a luat rămas‑bun de la ei și a zis: „[Trebuie
18:21
Cap. 19:21;
neapărat ca sărbătoarea ce vine s‑o petrec în Ierusalim.] Mă voi întoarce la voi dacă
18:21
1Cor. 4:19Evr. 6:3Iac. 4:15
va vrea Dumnezeu.” Și a plecat din Efes. 22A debarcat la Cezareea, s‑a suit la Ierusalim18:22 Numele „Ierusalim” nu apare în textul grec, dar poate fi subînțeles, având în vedere că în Faptele apostolilor se întâlnește frecvent expresia „a se sui la Ierusalim” (cap. 11:2; 15:2; 21:12,15; 24:11; 25:1,9). și a salutat biserica, apoi s‑a coborât la Antiohia.

A treia călătorie misionară a lui Pavel

23Pavel a stat o vreme în Antiohia, apoi a plecat și a străbătut ținuturile Galatiei

18:23
Gal. 1:2
4:14
și Frigiei, întărindu‑i
18:23
Cap. 14:22;
pe toți ucenicii.

24La Efes a venit un iudeu numit Apolo, originar din Alexandria – bărbat iscusit în vorbire, tare în Scripturi 25și învățat în ce privește calea Domnului. Fiind înflăcărat în duh,

18:25
Rom. 12:11
vorbea și‑i învăța amănunțit pe oameni despre Isus, deși cunoștea
18:25
Cap. 19:3.
doar botezul lui Ioan. 26El a început să vorbească plin de îndrăzneală în sinagogă. După ce l‑au auzit, Priscila și Aquila l‑au luat deoparte și i‑au explicat mai amănunțit calea lui Dumnezeu. 27Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l‑au încurajat și le‑au scris ucenicilor să‑l primească bine. Când a ajuns acolo, le‑a
18:27
1Cor. 3:6
fost de mare ajutor celor ce crezuseră prin har, 28fiindcă îi înfrunta cu putere pe iudei, înaintea tuturor, și le dovedea
18:28
Vers. 5. Cap. 9:22;
din Scripturi că Isus este Hristosul.