Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
17

Pavel, la Tesalonic

171După ce au trecut prin Amfipolis și Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. 2După obiceiul său, Pavel a

17:2
Cap. 9:20;
intrat acolo și trei sabate la rând a vorbit cu ei din Scripturi, 3explicând și dovedind că
17:3
Cap. 18:28.
Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. „Acesta este Hristosul: Isus, Cel pe care vi‑L vestesc eu”, zicea el. 4Unii
17:4
Cap. 28:24.
dintre ei, o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și nu puține femei cu vază, au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila
17:4
Cap. 15:22,27,32,40.
. 5Dar iudeii [care nu crezuseră], plini de invidie, au adunat de prin târg niște oameni de nimic, au făcut o gloată și au stârnit cetatea. S‑au năpustit asupra casei lui Iason și‑i căutau pe Pavel și pe Sila ca să‑i aducă înaintea poporului. 6Negăsindu‑i pe ei, i‑au târât pe Iason
17:6
Rom. 16:21
și pe câțiva frați înaintea cârmuitorilor cetății, strigând: „Acești oameni
17:6
Cap. 16:20.
, care au întors pe dos lumea, au venit și aici, 7iar Iason i‑a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun
17:7
Lc. 23:2In. 19:121Pt. 2:13
că este un alt împărat: Isus.” 8Iudeii au tulburat mulțimea și pe conducătorii cetății, care au auzit aceste cuvinte. 9Conducătorii, după ce au luat o garanție în bani de la Iason și de la ceilalți, le‑au dat drumul.

Pavel și Sila, la Bereea

10Frații

17:10
Vers. 14. Cap. 9:25.
i‑au trimis îndată pe Pavel și pe Sila noaptea la Bereea. Când au ajuns, au intrat în sinagoga iudeilor. 11Aceștia erau mai deschiși la minte decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată bunăvoința și cercetau
17:11
Is. 34:16Lc. 16:29In. 5:39
Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile erau așa cum li se spunea. 12Mulți dintre ei și dintre greci – femei cu vază și bărbați – au crezut. 13Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că prin Pavel Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit și în Bereea, s‑au dus acolo ca să stârnească și să tulbure mulțimile. 14Atunci, frații l‑au trimis îndată
17:14
Mt. 10:23
pe Pavel spre mare, iar Sila și Timotei au rămas acolo. 15Însoțitorii lui Pavel l‑au dus până la Atena; apoi au plecat, ducându‑le poruncă
17:15
Cap. 18:5.
lui Sila și lui Timotei să vină la el cât mai curând.

Pavel, la Atena. Cuvântarea din Areopag

16În timp ce îi aștepta în Atena, Pavel era

17:16
2Pt. 2:8
tot mai indignat în duhul său când vedea că cetatea era plină de idoli. 17În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu grecii temători de Dumnezeu, iar în piață discuta în fiecare zi cu cei ce erau acolo. 18Câțiva dintre filozofii epicurieni și stoici17:18 Epicur (341–270 î.Hr.) susținea că omul trebuie să urmărească eliberarea de dureri și tulburări (ataraxia) cultivând binele, considerat sinonim cu plăcerea, în toate formele ei. Zenon (c. 335 – c. 263 î.Hr.), întemeietorul stoicismului, propunea trăirea în conformitate cu ordinea universală, cultivarea virtuții și eliberarea de patimi (apatia). au intrat în vorbă cu el. Unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alții răspundeau: „Pare a fi vestitorul unor zei străini”, fiindcă propovăduia despre Isus și despre înviere. 19Atunci l‑au luat, l‑au dus în Areopag și i‑au zis: „Putem să știm ce este această învățătură nouă despre care vorbești tu? 20Căci suntem nedumeriți de ceea ce ne aud urechile. Vrem să știm ce înseamnă aceste lucruri.” 21Toți atenienii și străinii stabiliți în cetate nu‑și petreceau timpul altfel decât spunând sau ascultând ceva nou.

22Pavel s‑a ridicat în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbați atenieni! În toate privințele vă găsesc foarte religioși. 23Străbătând cetatea și privind locurile voastre de închinare, am găsit și un altar pe care este scris: «Unui dumnezeu necunoscut». Pe Acesta, pe care voi Îl venerați fără să‑L cunoașteți, vi‑L vestesc eu. 24Dumnezeul

17:24
Cap. 14:15.
care a făcut lumea și tot ce cuprinde ea este Domnul
17:24
Mt. 11:25
cerului și al pământului; El nu
17:24
Cap. 7:48.
locuiește în temple făcute de mâini omenești, 25nici nu este slujit de mâini omenești, ca
17:25
Ps. 50:8
și când ar avea nevoie de ceva; căci El
17:25
Gen. 2:7Num. 16:22Iov 12:10
27:3
33:4Is. 42:5
57:16Zah. 12:1
le dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. 26El a făcut dintr‑unul singur toate neamurile de oameni, ca să locuiască pe toată fața pământului; le‑a rânduit vremuri și a pus hotare
17:26
Dt. 32:8
locuirii lor, 27ca
17:27
Rom. 1:20
ei să‑L caute pe Dumnezeu și chiar și bâjbâind să‑L găsească, deși
17:27
Cap. 14:17.
nu este departe de niciunul dintre noi.

28În

17:28
Col. 1:17Evr. 1:3
El trăim, ne mișcăm și existăm, precum
17:28
Tit 1:12
a zis și unul dintre poeții voștri:

«Din neamul Lui suntem și noi...»17:28 Citat din poemul Phaenomena (rândul 5), scris de poetul stoic Aratos din Soli (cca 315‑240 î.Hr.).

29Așadar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu
17:29
Is. 40:18
se cade să credem că dumnezeirea este asemănătoare cu aurul, cu argintul sau cu piatra, chip făurit după meșteșugul și închipuirea omului. 30Dumnezeu trece cu vederea vremurile
17:30
Cap. 14:16.
de neștiință, dar poruncește acum
17:30
Lc. 24:47Tit 2:11,121Pt. 1:14
4:3
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, 31fiindcă a stabilit o zi în care va
17:31
Cap. 10:42.
judeca lumea cu dreptate prin Omul pe care L‑a rânduit și despre care a dat tuturor mărturie neîndoielnică prin
17:31
Cap. 2:24.
faptul că L‑a înviat din morți…”

32Când au auzit despre învierea morților, unii au început să‑l ia în râs, iar alții i‑au zis: „Cu privire la aceasta te vom asculta altădată.” 33Așa că Pavel a plecat din mijlocul lor. 34Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut; printre aceștia erau Dionisie, areopagitul, o femeie cu numele Damaris și alții împreună cu ei.

18

Lucrarea lui Pavel în Corint

181După aceea, [Pavel] a plecat din Atena și a mers la Corint. 2Acolo l‑a găsit pe un iudeu numit Aquila

18:2
Rom. 16:31Cor. 16:192Tim. 4:19
, originar din Pont, venit de curând din Italia împreună cu soția sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei 3și, fiindcă aveau aceeași meserie, a rămas la ei și
18:3
Cap. 20:34.
lucrau. Erau făcători de corturi. 4Pavel
18:4
Cap. 17:2.
discuta în sinagogă în fiecare zi de sabat și căuta să‑i înduplece și pe iudei, și pe greci. 5După ce
18:5
Cap. 17:14,15.
Sila și Timotei au venit din Macedonia, Pavel s‑a
18:5
Vers. 28. Cap. 17:3.
dedicat întru totul Cuvântului și le propovăduia iudeilor că Isus este Hristosul. 6Dar, cum iudeii i se împotriveau
18:6
Cap. 13:45.
și îl ponegreau, Pavel și‑a scuturat
18:6
Cap. 13:51.
hainele și le‑a zis: „Sângele
18:6
Lev. 20:9,11,122Sam. 1:16Ez. 18:13
33:4
vostru să fie asupra capului vostru; eu
18:6
Cap. 20:26.
sunt fără vină. De acum
18:6
Cap. 13:46;
voi merge la neamuri.” 7Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Titius Iustus, care locuia chiar lângă sinagogă. 8Dar
18:8
1Cor. 1:14
Crisp, mai‑marele sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, auzindu‑l pe Pavel, au crezut și au fost botezați. 9Noaptea, Domnul
18:9
Cap. 23:11.
i‑a zis lui Pavel într‑o vedenie: „Nu te teme! Vorbește și nu tăcea, 10fiindcă
18:10
Ier. 1:18,19Mt. 28:20
Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să‑ți facă rău, căci am mult popor în cetatea aceasta!” 11A rămas acolo un an și șase luni, învățându‑i pe corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.

12Pe când era Galion proconsul al Ahaiei, iudeii s‑au ridicat cu un cuget împotriva lui Pavel, l‑au dus înaintea scaunului de judecată 13și au zis: „Omul acesta îi înduplecă pe alții să I se închine lui Dumnezeu într‑un fel potrivnic Legii.” 14Când să‑și înceapă Pavel vorbirea, Galion le‑a zis iudeilor: „Dacă

18:14
Cap. 23:29;
ar fi vorba despre o nelegiuire sau o faptă rea, v‑aș asculta plângerea, iudeilor! 15Dar, dacă sunt neînțelegeri legate de cuvinte, de nume și de Legea voastră, vă privește; eu nu vreau să fiu judecător în asemenea lucruri.” 16Și i‑a alungat dinaintea scaunului de judecată. 17Atunci, au pus cu toții mâna pe Sosten
18:17
1Cor. 1:1
, mai‑marele sinagogii, și au început să‑l bată înaintea scaunului de judecată; dar lui Galion nu‑i păsa de toate acestea.

Întoarcerea lui Pavel în Antiohia Siriei

18Pavel a mai rămas în Corint multă vreme. Apoi, și‑a luat rămas‑bun de la frați și s‑a îmbarcat spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce în Chencreea

18:18
Rom. 16:1
își tunsese
18:18
Cap. 21:24.
capul, căci făcuse o juruință. 19Au ajuns în Efes, iar Pavel i‑a lăsat pe Aquila și Priscila și a intrat în sinagogă, unde a stat de vorbă cu iudeii. 20Aceștia l‑au rugat să rămână [la ei] mai multă vreme, dar el n‑a vrut, 21ci și‑a luat rămas‑bun de la ei și a zis: „[Trebuie
18:21
Cap. 19:21;
neapărat ca sărbătoarea ce vine s‑o petrec în Ierusalim.] Mă voi întoarce la voi dacă
18:21
1Cor. 4:19Evr. 6:3Iac. 4:15
va vrea Dumnezeu.” Și a plecat din Efes. 22A debarcat la Cezareea, s‑a suit la Ierusalim18:22 Numele „Ierusalim” nu apare în textul grec, dar poate fi subînțeles, având în vedere că în Faptele apostolilor se întâlnește frecvent expresia „a se sui la Ierusalim” (cap. 11:2; 15:2; 21:12,15; 24:11; 25:1,9). și a salutat biserica, apoi s‑a coborât la Antiohia.

A treia călătorie misionară a lui Pavel

23Pavel a stat o vreme în Antiohia, apoi a plecat și a străbătut ținuturile Galatiei

18:23
Gal. 1:2
4:14
și Frigiei, întărindu‑i
18:23
Cap. 14:22;
pe toți ucenicii.

24La Efes a venit un iudeu numit Apolo, originar din Alexandria – bărbat iscusit în vorbire, tare în Scripturi 25și învățat în ce privește calea Domnului. Fiind înflăcărat în duh,

18:25
Rom. 12:11
vorbea și‑i învăța amănunțit pe oameni despre Isus, deși cunoștea
18:25
Cap. 19:3.
doar botezul lui Ioan. 26El a început să vorbească plin de îndrăzneală în sinagogă. După ce l‑au auzit, Priscila și Aquila l‑au luat deoparte și i‑au explicat mai amănunțit calea lui Dumnezeu. 27Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l‑au încurajat și le‑au scris ucenicilor să‑l primească bine. Când a ajuns acolo, le‑a
18:27
1Cor. 3:6
fost de mare ajutor celor ce crezuseră prin har, 28fiindcă îi înfrunta cu putere pe iudei, înaintea tuturor, și le dovedea
18:28
Vers. 5. Cap. 9:22;
din Scripturi că Isus este Hristosul.

19

Pavel, la Efes

191În timp ce Apolo

19:1
1Cor. 1:12
3:5,6
era în Corint, Pavel, după ce a străbătut ținuturile de sus, a coborât la Efes. A găsit câțiva ucenici 2și le‑a zis: „Ați primit Duhul Sfânt după ce ați crezut?” Ei i‑au răspuns: „Nici n‑am
19:2
Cap. 8:16.
auzit că este un Duh Sfânt.” 3„Dar ce botez ați primit?”, le‑a zis el. Și ei au răspuns: „Botezul
19:3
Cap. 18:25.
lui Ioan.” 4Atunci, Pavel le‑a spus: „Ioan
19:4
Cap. 1:5;
a botezat cu botezul pocăinței, zicând poporului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” 5Când au auzit aceste cuvinte, au fost botezați în
19:5
Cap. 8:16.
Numele Domnului Isus. 6Când
19:6
Cap. 6:6;
și‑a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și au început să vorbească
19:6
Cap. 2:4;
în limbi și să profețească. 7Erau cam doisprezece bărbați în total.

8Pavel a intrat în sinagogă

19:8
Cap. 17:2;
și vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a discutat cu ei și căuta să‑i înduplece cu privire la
19:8
Cap. 1:3;
lucrurile Împărăției lui Dumnezeu. 9Dar, fiindcă
19:9
2Tim. 1:152Pt. 2:2Iuda 1:10
unii erau împietriți, nu credeau și vorbeau de rău
19:9
Vers. 23. Cap. 9:2;
calea Domnului înaintea mulțimii, Pavel s‑a despărțit de ei, luându‑i cu sine pe ucenici și învățându‑i în fiecare zi în școala [unuia] numit Tiran. 10Lucrul acesta
19:10
Cap. 20:31.
a durat doi ani, așa că toți locuitorii Asiei, iudei și greci, au auzit Cuvântul Domnului. 11Dumnezeu făcea
19:11
Cap. 14:3.
minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, 12astfel încât
19:12
Cap. 5:15.
puneau peste bolnavi ștergare sau șorțuri ce atinseseră trupul lui, și bolile îi părăseau, iar duhurile rele ieșeau [din ei].

Exorciștii din Efes

13Niște

19:13
Mt. 12:27
exorciști iudei care umblau din loc în loc au
19:13
Mc. 9:38Lc. 9:49
încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă conjur pe Isus, pe care‑L propovăduiește Pavel!” 14Lucrul acesta îl făceau șapte fii ai lui Sceva, un preot iudeu din cei de seamă. 15Duhul rău le‑a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți?” 16Și omul acela în care era duhul rău s‑a năpustit asupra lor, i‑a doborât pe toți și i‑a bătut, așa încât aceștia au fugit goi și răniți din casa aceea. 17Faptul acesta a ajuns cunoscut de toți iudeii și grecii care locuiau în Efes; i‑a cuprins frica pe toți
19:17
Cap. 2:43;
și Numele Domnului Isus era preamărit. 18Mulți dintre cei ce crezuseră veneau să‑și mărturisească
19:18
Mt. 3:6
și să‑și dea pe față faptele. 19Nu puțini dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și‑au adus cărțile și le‑au ars înaintea tuturor; prețul lor s‑a socotit la cincizeci de mii de arginți. 20Astfel, Cuvântul se răspândea și avea izbândă prin puterea Domnului
19:20
Cap. 6:7;
.

Revolta argintarilor din Efes

21După ce

19:21
Rom. 15:25Gal. 2:1
s‑au petrecut aceste lucruri, Pavel a
19:21
Cap. 20:22.
hotărât să meargă la Ierusalim trecând prin Macedonia și Ahaia. „După ce voi merge acolo”, își zicea el, „trebuie
19:21
Cap. 18:21;
să văd și Roma.” 22I‑a trimis în Macedonia pe doi dintre
19:22
Cap. 13:5.
cei ce‑l ajutau: pe Timotei și pe Erast
19:22
Rom. 16:232Tim. 4:20
, iar el a mai rămas câtva timp în Asia.

23Cam pe vremea aceea

19:23
2Cor. 1:8
, s‑a făcut o mare tulburare cu privire la calea
19:23
Cap. 9:2.
Domnului. 24Un argintar numit Demetrios făcea temple de argint ale zeiței Artemis și astfel aducea un câștig însemnat meșterilor săi
19:24
Cap. 16:16,19.
. 25Așa că i‑a adunat, împreună cu alții de aceeași meserie, și le‑a zis: „Oameni buni, știți că din meșteșugul acesta ne vine bunăstarea; 26voi vedeți și auziți că Pavel acesta nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia i‑a înduplecat și i‑a dus în rătăcire pe mulți, zicând că cei făcuți de mâna omului nu
19:26
Ps. 115:4Is. 44:10‑20Ier. 10:3
sunt zei. 27Nu doar că breasla noastră riscă să ajungă disprețuită, dar și templul măreței zeițe Artemis este socotit un nimic, iar măreția aceleia care este venerată în toată Asia și în toată lumea e pe cale să fie nimicită.”

28Când au auzit ei toate acestea, s‑au umplut de mânie și au început să strige: „Mare este zeița Artemis a efesenilor!” 29Toată cetatea s‑a tulburat. I‑au înșfăcat pe macedonenii Gaius

19:29
Rom. 16:231Cor. 1:14
și Aristarh
19:29
Cap. 20:4;
, însoțitori ai lui Pavel, și au năvălit toți într‑un gând în teatru. 30Pavel voia să vină înaintea mulțimii, dar ucenicii nu l‑au lăsat. 31Chiar și unii dintre mai‑marii Asiei, care‑i erau prieteni, au trimis la el să‑l roage să nu intre în teatru. 32Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau de ce se adunaseră. 33Atunci, l‑au scos din gloată pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru
19:33
1Tim. 1:202Tim. 4:14
a făcut
19:33
Cap. 12:17.
semn cu mâna și voia să se apere înaintea mulțimii. 34Dar când l‑au recunoscut că este iudeu, au strigat toți într‑un glas, timp de aproape două ore: „Mare este zeița Artemis a efesenilor!” 35Totuși, logofătul a potolit mulțimea și a zis: „Bărbați efeseni, cine nu știe oare că cetatea efesenilor este păzitoarea templului măreței Artemis și a chipului ei căzut din cer? 36Fiindcă lucrul acesta este de netăgăduit, trebuie să vă potoliți și să nu faceți vreun lucru nesăbuit. 37I‑ați adus aici pe oamenii aceștia, care nu sunt nici jefuitori de temple, nici hulitori ai zeiței noastre. 38Dacă Demetrios și meșterii care sunt cu el au vreo plângere împotriva cuiva, există adunări de judecată și proconsuli; să se învinuiască unii pe alții! 39Dacă mai aveți și altă pricină, se va hotărî cu privire la ea într‑o adunare legitimă. 40Dar acum suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele petrecute astăzi, căci n‑avem niciun temei prin care să justificăm această răzvrătire.” 41Și zicând acestea, a dat drumul adunării.