Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
18

Lucrarea lui Pavel în Corint

181După aceea, [Pavel] a plecat din Atena și a mers la Corint. 2Acolo l‑a găsit pe un iudeu numit Aquila

18:2
Rom. 16:31Cor. 16:192Tim. 4:19
, originar din Pont, venit de curând din Italia împreună cu soția sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei 3și, fiindcă aveau aceeași meserie, a rămas la ei și
18:3
Cap. 20:34.
lucrau. Erau făcători de corturi. 4Pavel
18:4
Cap. 17:2.
discuta în sinagogă în fiecare zi de sabat și căuta să‑i înduplece și pe iudei, și pe greci. 5După ce
18:5
Cap. 17:14,15.
Sila și Timotei au venit din Macedonia, Pavel s‑a
18:5
Vers. 28. Cap. 17:3.
dedicat întru totul Cuvântului și le propovăduia iudeilor că Isus este Hristosul. 6Dar, cum iudeii i se împotriveau
18:6
Cap. 13:45.
și îl ponegreau, Pavel și‑a scuturat
18:6
Cap. 13:51.
hainele și le‑a zis: „Sângele
18:6
Lev. 20:9,11,122Sam. 1:16Ez. 18:13
33:4
vostru să fie asupra capului vostru; eu
18:6
Cap. 20:26.
sunt fără vină. De acum
18:6
Cap. 13:46;
voi merge la neamuri.” 7Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Titius Iustus, care locuia chiar lângă sinagogă. 8Dar
18:8
1Cor. 1:14
Crisp, mai‑marele sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, auzindu‑l pe Pavel, au crezut și au fost botezați. 9Noaptea, Domnul
18:9
Cap. 23:11.
i‑a zis lui Pavel într‑o vedenie: „Nu te teme! Vorbește și nu tăcea, 10fiindcă
18:10
Ier. 1:18,19Mt. 28:20
Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să‑ți facă rău, căci am mult popor în cetatea aceasta!” 11A rămas acolo un an și șase luni, învățându‑i pe corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.

12Pe când era Galion proconsul al Ahaiei, iudeii s‑au ridicat cu un cuget împotriva lui Pavel, l‑au dus înaintea scaunului de judecată 13și au zis: „Omul acesta îi înduplecă pe alții să I se închine lui Dumnezeu într‑un fel potrivnic Legii.” 14Când să‑și înceapă Pavel vorbirea, Galion le‑a zis iudeilor: „Dacă

18:14
Cap. 23:29;
ar fi vorba despre o nelegiuire sau o faptă rea, v‑aș asculta plângerea, iudeilor! 15Dar, dacă sunt neînțelegeri legate de cuvinte, de nume și de Legea voastră, vă privește; eu nu vreau să fiu judecător în asemenea lucruri.” 16Și i‑a alungat dinaintea scaunului de judecată. 17Atunci, au pus cu toții mâna pe Sosten
18:17
1Cor. 1:1
, mai‑marele sinagogii, și au început să‑l bată înaintea scaunului de judecată; dar lui Galion nu‑i păsa de toate acestea.

Întoarcerea lui Pavel în Antiohia Siriei

18Pavel a mai rămas în Corint multă vreme. Apoi, și‑a luat rămas‑bun de la frați și s‑a îmbarcat spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce în Chencreea

18:18
Rom. 16:1
își tunsese
18:18
Cap. 21:24.
capul, căci făcuse o juruință. 19Au ajuns în Efes, iar Pavel i‑a lăsat pe Aquila și Priscila și a intrat în sinagogă, unde a stat de vorbă cu iudeii. 20Aceștia l‑au rugat să rămână [la ei] mai multă vreme, dar el n‑a vrut, 21ci și‑a luat rămas‑bun de la ei și a zis: „[Trebuie
18:21
Cap. 19:21;
neapărat ca sărbătoarea ce vine s‑o petrec în Ierusalim.] Mă voi întoarce la voi dacă
18:21
1Cor. 4:19Evr. 6:3Iac. 4:15
va vrea Dumnezeu.” Și a plecat din Efes. 22A debarcat la Cezareea, s‑a suit la Ierusalim18:22 Numele „Ierusalim” nu apare în textul grec, dar poate fi subînțeles, având în vedere că în Faptele apostolilor se întâlnește frecvent expresia „a se sui la Ierusalim” (cap. 11:2; 15:2; 21:12,15; 24:11; 25:1,9). și a salutat biserica, apoi s‑a coborât la Antiohia.

A treia călătorie misionară a lui Pavel

23Pavel a stat o vreme în Antiohia, apoi a plecat și a străbătut ținuturile Galatiei

18:23
Gal. 1:2
4:14
și Frigiei, întărindu‑i
18:23
Cap. 14:22;
pe toți ucenicii.

24La Efes a venit un iudeu numit Apolo, originar din Alexandria – bărbat iscusit în vorbire, tare în Scripturi 25și învățat în ce privește calea Domnului. Fiind înflăcărat în duh,

18:25
Rom. 12:11
vorbea și‑i învăța amănunțit pe oameni despre Isus, deși cunoștea
18:25
Cap. 19:3.
doar botezul lui Ioan. 26El a început să vorbească plin de îndrăzneală în sinagogă. După ce l‑au auzit, Priscila și Aquila l‑au luat deoparte și i‑au explicat mai amănunțit calea lui Dumnezeu. 27Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l‑au încurajat și le‑au scris ucenicilor să‑l primească bine. Când a ajuns acolo, le‑a
18:27
1Cor. 3:6
fost de mare ajutor celor ce crezuseră prin har, 28fiindcă îi înfrunta cu putere pe iudei, înaintea tuturor, și le dovedea
18:28
Vers. 5. Cap. 9:22;
din Scripturi că Isus este Hristosul.

19

Pavel, la Efes

191În timp ce Apolo

19:1
1Cor. 1:12
3:5,6
era în Corint, Pavel, după ce a străbătut ținuturile de sus, a coborât la Efes. A găsit câțiva ucenici 2și le‑a zis: „Ați primit Duhul Sfânt după ce ați crezut?” Ei i‑au răspuns: „Nici n‑am
19:2
Cap. 8:16.
auzit că este un Duh Sfânt.” 3„Dar ce botez ați primit?”, le‑a zis el. Și ei au răspuns: „Botezul
19:3
Cap. 18:25.
lui Ioan.” 4Atunci, Pavel le‑a spus: „Ioan
19:4
Cap. 1:5;
a botezat cu botezul pocăinței, zicând poporului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” 5Când au auzit aceste cuvinte, au fost botezați în
19:5
Cap. 8:16.
Numele Domnului Isus. 6Când
19:6
Cap. 6:6;
și‑a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și au început să vorbească
19:6
Cap. 2:4;
în limbi și să profețească. 7Erau cam doisprezece bărbați în total.

8Pavel a intrat în sinagogă

19:8
Cap. 17:2;
și vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a discutat cu ei și căuta să‑i înduplece cu privire la
19:8
Cap. 1:3;
lucrurile Împărăției lui Dumnezeu. 9Dar, fiindcă
19:9
2Tim. 1:152Pt. 2:2Iuda 1:10
unii erau împietriți, nu credeau și vorbeau de rău
19:9
Vers. 23. Cap. 9:2;
calea Domnului înaintea mulțimii, Pavel s‑a despărțit de ei, luându‑i cu sine pe ucenici și învățându‑i în fiecare zi în școala [unuia] numit Tiran. 10Lucrul acesta
19:10
Cap. 20:31.
a durat doi ani, așa că toți locuitorii Asiei, iudei și greci, au auzit Cuvântul Domnului. 11Dumnezeu făcea
19:11
Cap. 14:3.
minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, 12astfel încât
19:12
Cap. 5:15.
puneau peste bolnavi ștergare sau șorțuri ce atinseseră trupul lui, și bolile îi părăseau, iar duhurile rele ieșeau [din ei].

Exorciștii din Efes

13Niște

19:13
Mt. 12:27
exorciști iudei care umblau din loc în loc au
19:13
Mc. 9:38Lc. 9:49
încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă conjur pe Isus, pe care‑L propovăduiește Pavel!” 14Lucrul acesta îl făceau șapte fii ai lui Sceva, un preot iudeu din cei de seamă. 15Duhul rău le‑a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți?” 16Și omul acela în care era duhul rău s‑a năpustit asupra lor, i‑a doborât pe toți și i‑a bătut, așa încât aceștia au fugit goi și răniți din casa aceea. 17Faptul acesta a ajuns cunoscut de toți iudeii și grecii care locuiau în Efes; i‑a cuprins frica pe toți
19:17
Cap. 2:43;
și Numele Domnului Isus era preamărit. 18Mulți dintre cei ce crezuseră veneau să‑și mărturisească
19:18
Mt. 3:6
și să‑și dea pe față faptele. 19Nu puțini dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și‑au adus cărțile și le‑au ars înaintea tuturor; prețul lor s‑a socotit la cincizeci de mii de arginți. 20Astfel, Cuvântul se răspândea și avea izbândă prin puterea Domnului
19:20
Cap. 6:7;
.

Revolta argintarilor din Efes

21După ce

19:21
Rom. 15:25Gal. 2:1
s‑au petrecut aceste lucruri, Pavel a
19:21
Cap. 20:22.
hotărât să meargă la Ierusalim trecând prin Macedonia și Ahaia. „După ce voi merge acolo”, își zicea el, „trebuie
19:21
Cap. 18:21;
să văd și Roma.” 22I‑a trimis în Macedonia pe doi dintre
19:22
Cap. 13:5.
cei ce‑l ajutau: pe Timotei și pe Erast
19:22
Rom. 16:232Tim. 4:20
, iar el a mai rămas câtva timp în Asia.

23Cam pe vremea aceea

19:23
2Cor. 1:8
, s‑a făcut o mare tulburare cu privire la calea
19:23
Cap. 9:2.
Domnului. 24Un argintar numit Demetrios făcea temple de argint ale zeiței Artemis și astfel aducea un câștig însemnat meșterilor săi
19:24
Cap. 16:16,19.
. 25Așa că i‑a adunat, împreună cu alții de aceeași meserie, și le‑a zis: „Oameni buni, știți că din meșteșugul acesta ne vine bunăstarea; 26voi vedeți și auziți că Pavel acesta nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia i‑a înduplecat și i‑a dus în rătăcire pe mulți, zicând că cei făcuți de mâna omului nu
19:26
Ps. 115:4Is. 44:10‑20Ier. 10:3
sunt zei. 27Nu doar că breasla noastră riscă să ajungă disprețuită, dar și templul măreței zeițe Artemis este socotit un nimic, iar măreția aceleia care este venerată în toată Asia și în toată lumea e pe cale să fie nimicită.”

28Când au auzit ei toate acestea, s‑au umplut de mânie și au început să strige: „Mare este zeița Artemis a efesenilor!” 29Toată cetatea s‑a tulburat. I‑au înșfăcat pe macedonenii Gaius

19:29
Rom. 16:231Cor. 1:14
și Aristarh
19:29
Cap. 20:4;
, însoțitori ai lui Pavel, și au năvălit toți într‑un gând în teatru. 30Pavel voia să vină înaintea mulțimii, dar ucenicii nu l‑au lăsat. 31Chiar și unii dintre mai‑marii Asiei, care‑i erau prieteni, au trimis la el să‑l roage să nu intre în teatru. 32Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau de ce se adunaseră. 33Atunci, l‑au scos din gloată pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru
19:33
1Tim. 1:202Tim. 4:14
a făcut
19:33
Cap. 12:17.
semn cu mâna și voia să se apere înaintea mulțimii. 34Dar când l‑au recunoscut că este iudeu, au strigat toți într‑un glas, timp de aproape două ore: „Mare este zeița Artemis a efesenilor!” 35Totuși, logofătul a potolit mulțimea și a zis: „Bărbați efeseni, cine nu știe oare că cetatea efesenilor este păzitoarea templului măreței Artemis și a chipului ei căzut din cer? 36Fiindcă lucrul acesta este de netăgăduit, trebuie să vă potoliți și să nu faceți vreun lucru nesăbuit. 37I‑ați adus aici pe oamenii aceștia, care nu sunt nici jefuitori de temple, nici hulitori ai zeiței noastre. 38Dacă Demetrios și meșterii care sunt cu el au vreo plângere împotriva cuiva, există adunări de judecată și proconsuli; să se învinuiască unii pe alții! 39Dacă mai aveți și altă pricină, se va hotărî cu privire la ea într‑o adunare legitimă. 40Dar acum suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele petrecute astăzi, căci n‑avem niciun temei prin care să justificăm această răzvrătire.” 41Și zicând acestea, a dat drumul adunării.

20

Pavel, în Macedonia și Grecia

201După încetarea zarvei, Pavel i‑a chemat pe ucenici și, după ce le‑a dat sfaturi, și‑a luat rămas‑bun de la ei, a ieșit din cetate și a

20:1
1Cor. 16:51Tim. 1:3
plecat în Macedonia. 2Străbătând ținutul acela, le‑a dat ucenicilor multe învățături; apoi a mers în Grecia, 3unde a rămas trei luni. Avea de gând să plece pe mare spre Siria, dar
20:3
Cap. 9:23;
iudeii au uneltit împotriva lui, de aceea a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. 4L‑au însoțit Sopater, fiul lui Pirus, din Bereea, Aristarh
20:4
Cap. 19:29;
și Secundus din Tesalonic, Gaius
20:4
Cap. 19:29.
din Derbe, împreună cu Timotei
20:4
Cap. 16:1.
, Tihic
20:4
Ef. 6:21Col. 4:72Tim. 4:12Tit 3:12
și Trofim
20:4
Cap. 21:29.
din Asia. 5Aceștia au mers înainte și ne‑au așteptat în Troas. 6După Sărbătoarea
20:6
Ex. 12:14,15
23:15
Azimelor, am plecat și noi cu corabia din Filipi, iar după cinci zile am ajuns la ei în
20:6
Cap. 16:8.
Troas, unde am rămas șapte zile.

Pavel, la Troas. Învierea lui Eutih

7În prima zi a săptămânii

20:7
1Cor. 16:2Ap. 1:10
, când eram adunați ca să
20:7
Cap. 2:42,46.
frângem pâinea, Pavel a început o cuvântare și, fiindcă avea de gând să plece a doua zi, și‑a prelungit vorbirea până la miezul nopții. 8În
20:8
Cap. 1:13.
odaia de sus, unde eram adunați, erau multe candele. 9Un tânăr numit Eutih, care era așezat pe fereastră, a adormit adânc în timpul îndelungii cuvântări a lui Pavel; biruit de somn, a căzut de la catul al treilea și a fost ridicat mort. 10Dar Pavel a coborât, s‑a repezit la el și, luându‑l în brațe, a zis: „Nu
20:10
Mt. 9:24
vă tulburați, căci sufletul lui este în el!” 11După ce a urcat, a frânt pâinea, a mâncat și a vorbit îndelung, până în zori; apoi a plecat. 12Băiatul a fost adus viu, iar ei au fost mângâiați nespus.

Pavel, la Milet. Cuvântarea adresată prezbiterilor efeseni

13Noi ne‑am dus la corabie și am plecat spre Asos, de unde urma să‑l luăm pe Pavel, pentru că el hotărâse să călătorească până acolo pe uscat. 14Când ne‑am întâlnit în Asos, l‑am luat și ne‑am dus la Mitilene. 15De aici am călătorit pe mare și a doua zi am ajuns în dreptul insulei Chios. În ziua următoare am trecut pe lângă Samos și, [după o oprire în Troghilion], am ajuns a doua zi la Milet. 16Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, ca să nu mai zăbovească în Asia; căci

20:16
Cap. 18:21;
se grăbea ca, dacă era cu putință, să
20:16
Cap. 24:17.
fie la Ierusalim în Ziua
20:16
Cap. 2:1.
Cincizecimii.

17Din Milet, Pavel a trimis la Efes și i‑a chemat pe prezbiterii bisericii. 18Când au ajuns la el, le‑a zis: „Știți cum m‑am purtat cu voi în tot acest timp, din

20:18
Cap. 18:19;
prima zi în care am pus piciorul în Asia; 19cum I‑am slujit Domnului cu toată smerenia, cu lacrimi și în încercările de
20:19
Vers. 3.
care am avut parte prin uneltirile iudeilor; 20cum nu
20:20
Vers. 27.
am trecut cu vederea nimic din ce vă era de folos, ci v‑am propovăduit și v‑am dat învățătură, fie în public, fie prin case, 21vestindu‑le
20:21
Cap. 18:5.
iudeilor și grecilor întoarcerea
20:21
Cap. 2:38.
la Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus [Hristos]. 22Și acum iată că, silit
20:22
Cap. 19:21.
de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo; 23numai că Duhul Sfânt
20:23
Cap. 21:4,11.
mă înștiințează în fiecare cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. 24Dar eu nu
20:24
Cap. 21:13.
pun niciun preț pe viața mea, ci
20:24
2Tim. 4:7
vreau să‑mi sfârșesc [cu bucurie] alergarea și
20:24
Cap. 1:17.
slujirea pe
20:24
Gal. 1:1Tit 1:3
care am primit‑o de la Domnul Isus – aceea de a vesti Evanghelia harului lui Dumnezeu.

25Și acum, știu

20:25
Rom. 15:23
că voi, toți cei în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăția [lui Dumnezeu], nu‑mi veți mai vedea fața. 26De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele
20:26
Cap. 18:6.
tuturor, 27căci nu m‑am ferit să vă vestesc tot planul
20:27
In. 15:15Ef. 1:11
lui Dumnezeu. 28Luați seama
20:28
1Tim. 4:161Pt. 5:2
la voi înșivă și la toată turma peste care v‑a
20:28
1Cor. 12:28
pus Duhul Sfânt episcopi20:28 Sau: „supraveghetori”., ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care
20:28
Ef. 1:7,14Col. 1:14Evr. 9:121Pt. 1:19Ap. 5:9
a dobândit‑o cu
20:28
Evr. 9:14
însuși sângele Său. 29Știu că după plecarea mea se vor
20:29
Mt. 7:152Pt. 2:1
vârî între voi lupi înverșunați, care nu vor cruța turma, 30și se vor ridica din
20:30
1Tim. 1:201In. 2:19
mijlocul vostru bărbați care vor da învățături strâmbe, ca să‑i atragă pe ucenici după ei. 31De aceea vegheați și aduceți‑vă aminte că, timp de trei
20:31
Cap. 19:10.
ani, zi și noapte, n‑am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi! 32Iar acum, [fraților,] vă încredințez lui Dumnezeu și Cuvântului
20:32
Evr. 13:9
harului Său, care poate să vă
20:32
Cap. 9:31.
zidească și să vă dea moștenirea
20:32
Cap. 26:18.
împreună cu toți cei sfințiți. 33N‑am poftit nici argintul
20:33
1Cor. 9:122Cor. 7:2
11:9
12:17
, nici aurul, nici îmbrăcămintea cuiva. 34Voi înșivă știți că
20:34
Cap. 18:3.
mâinile acestea au muncit pentru nevoile mele și ale celor ce erau cu mine. 35Prin toate acestea v‑am arătat că, trudind
20:35
Rom. 15:11Cor. 9:122Cor. 11:9,12
12:13Ef. 4:281Tes. 4:11
5:142Tes. 3:8
astfel, trebuie să‑i ajutați pe cei neputincioși și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, căci El Însuși a zis: «Este mai ferice să dai decât să primești.»

36După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat

20:36
Cap. 7:60;
împreună cu ei toți și s‑a rugat. 37Au izbucnit toți în plâns, l‑au îmbrățișat pe Pavel și l‑au sărutat, 38fiind îndurerați mai ales din pricina vorbei pe care le‑o spusese, cum că nu‑i vor mai vedea fața. Și l‑au însoțit până la corabie.