Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Cei șapte diaconi

61În zilele acelea, când s‑a

6:1
Vers. 7. Cap. 2:41;
înmulțit numărul ucenicilor6:1 În Faptele apostolilor, termenul „ucenic” nu se referă la cei doisprezece ucenici aleși de Isus, ci la creștini în general (de ex., cap. 9:1; 11:26; 13:52; 14:20; 15:10; 16:1 etc.), evreii vorbitori de greacă au început
6:1
Cap. 9:29;
să cârtească împotriva evreilor din Ierusalim pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea
6:1
Cap. 4:35.
hranei zilnice. 2Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: „Nu
6:2
Ex. 18:17
este potrivit ca noi să lăsăm deoparte Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 3Căutați
6:3
Cap. 1:21;
printre voi, fraților, șapte bărbați cu nume bun, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să‑i punem în lucrarea aceasta, 4iar noi vom
6:4
Cap. 2:42.
stărui în rugăciune și în slujirea Cuvântului!” 5Vorbirea aceasta a fost pe placul întregii mulțimi. I‑au ales pe Ștefan, bărbat
6:5
Cap. 11:24.
plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip
6:5
Cap. 8:5,26;
, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae
6:5
Ap. 2:6,15
, un prozelit din Antiohia. 6I‑au înfățișat înaintea apostolilor, care
6:6
Cap. 1:24.
, după ce s‑au rugat, și‑au
6:6
Cap. 8:17;
pus mâinile peste ei. 7Cuvântul
6:7
Cap. 12:24;
lui Dumnezeu se răspândea, numărul ucenicilor din Ierusalim creștea foarte mult și o mare mulțime de
6:7
In. 12:42
preoți se supuneau credinței.

Ștefan, învinuit de blasfemie

8Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. 9S‑au ridicat unii din sinagoga numită a liberților, a cirenienilor și a alexandrinilor, împreună cu cei din Cilicia și din Asia, și au început o dispută cu Ștefan, 10dar

6:10
Cap. 5:39.
nu puteau ține piept înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. 11Atunci
6:11
1Rg. 21:10,13Mt. 26:59,60
au tocmit în ascuns niște oameni care să zică: „Noi l‑am auzit rostind blasfemii împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu.” 12Au întărâtat poporul, pe bătrâni și pe cărturari, s‑au năpustit asupra lui, au pus mâna pe el și l‑au dus în Sinedriu. 13Au pus martori mincinoși, care ziceau: „Omul acesta nu încetează să vorbească împotriva acestui loc sfânt și împotriva Legii. 14L‑am auzit zicând
6:14
Cap. 25:8.
că acest Isus din Nazaret va dărâma
6:14
Dan. 9:26
locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le‑a dat Moise.” 15Toți cei ce erau în Sinedriu și‑au ațintit privirile asupra lui Ștefan și i‑au văzut fața ca o față de înger.

7

Cuvântarea lui Ștefan

71Marele‑preot a zis: „Așa stau lucrurile?” 2Ștefan a răspuns: „Fraților

7:2
Cap. 22:1.
și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei i S‑a arătat părintelui nostru Avraam pe când era în Mesopotamia, înainte să fi locuit în Haran, 3și i‑a zis: «Ieși din țara ta și din familia ta și vino în țara pe care ți‑o voi arăta.»7:3 Gen. 12:1. 4Atunci,
7:4
Gen. 11:31
12:4,5
el a ieșit din țara caldeenilor și s‑a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l‑a strămutat în țara aceasta, în care locuiți voi acum. 5Dar nu i‑a dat ca moștenire nici măcar o palmă de pământ în ea, ci i‑a făgăduit
7:5
Gen. 12:7
13:15
15:3,8
26:3
i‑o va da în stăpânire lui și seminției lui după el7:5 Gen. 17:8; 48:4., deși nu avea niciun copil. 6Dumnezeu i‑a spus că seminția lui va locui într‑o țară străină, unde va fi înrobită și va fi asuprită patru
7:6
Ex. 12:40Gal. 3:17
sute de ani. 7«Dar Eu voi judeca neamul care îi va înrobi»7:7 Gen. 15:13‑14., a zis Dumnezeu. «După aceea, vor ieși7:7 Ex. 3:12. și Îmi vor sluji în locul acesta.» 8Apoi i‑a dat
7:8
Gen. 17:9‑11
legământul circumciziei; și astfel
7:8
Gen. 21:2‑4
Avraam l‑a născut pe Isaac și l‑a circumcis în ziua a opta, Isaac
7:8
Gen. 25:26
l‑a născut pe Iacov, și Iacov
7:8
Gen. 29:31
30:5
35:18,23
, pe cei doisprezece patriarhi.

9Iar

7:9
Gen. 37:4,11,28Ps. 105:17
patriarhii, fiindcă îl invidiau pe Iosif, l‑au vândut în Egipt. Dar
7:9
Gen. 39:2,23
Dumnezeu era cu el 10și l‑a scos din toate necazurile lui; i‑a dat trecere7:10 Gen. 39:21 (Septuaginta). și
7:10
Gen. 42:6
înțelepciune înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l‑a pus cârmuitor peste Egipt și peste toată casa lui7:10 Gen. 41:37‑41 (Septuaginta).. 11Dar asupra întregului Egipt și asupra Canaanului s‑a abătut o foamete7:11 Gen. 41:24 (Septuaginta).. Era mare strâmtorare, iar părinții noștri nu găseau hrană. 12Iacov
7:12
Gen. 42:1
a auzit că în Egipt este grâu și i‑a trimis pe părinții noștri prima oară. 13A doua oară,
7:13
Gen. 45:4,16
Iosif li s‑a făcut cunoscut fraților săi și Faraon a aflat din ce neam este Iosif. 14Apoi
7:14
Gen. 45:9,27
Iosif a trimis să‑i cheme pe Iacov, tatăl său, și întreaga
7:14
Gen. 46:27Dt. 10:22
familie, șaptezeci și cinci de suflete. 15Iacov
7:15
Gen. 46:5
s‑a coborât în Egipt; acolo au murit
7:15
Gen. 49:33Ex. 1:6
el și părinții noștri, 16dar
7:16
Ex. 13:19Ios. 24:32
au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul
7:16
Gen. 23:16
33:19
pe care îl cumpărase Avraam cu preț de argint de la fiii lui Hamor, în Sihem.

17Când se apropia vremea

7:17
Vers. 6.
împlinirii făgăduinței pe care i‑o făcuse Dumnezeu lui Avraam, poporul a
7:17
Ex. 1:7‑9Ps. 105:24,25
crescut și s‑a înmulțit în Egipt, 18până când peste Egipt s‑a ridicat un alt împărat, care nu‑l cunoștea pe Iosif7:18 Ex. 1:8.. 19Acesta s‑a purtat cu viclenie față de neamul nostru, i‑a asuprit pe părinții noștri și i‑a silit să‑și
7:19
Ex. 1:22
părăsească pruncii, ca să nu mai trăiască. 20În
7:20
Ex. 2:2
vremea aceasta s‑a născut Moise, care era
7:20
Evr. 11:23
plăcut înaintea lui Dumnezeu. El a fost crescut trei luni în casa tatălui său. 21Și când a fost
7:21
Ex. 2:3‑10
părăsit, l‑a luat fiica lui Faraon și l‑a crescut ca pe fiul ei. 22Moise a fost educat în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic
7:22
Lc. 24:19
în cuvinte și în fapte.

23Când

7:23
Ex. 2:11,12
a împlinit patruzeci de ani, i‑a venit în gând să‑i cerceteze pe frații săi, fiii lui Israel. 24Și, văzând că unul era nedreptățit, i‑a luat apărarea, l‑a răzbunat pe cel asuprit și l‑a omorât pe egiptean. 25Credea că frații săi vor înțelege că Dumnezeu le va da izbăvirea prin mâna lui; dar ei n‑au înțeles. 26A
7:26
Ex. 2:13
doua zi, a venit la unii care se băteau și i‑a îndemnat la pace, zicând: «Oameni buni, sunteți frați; de ce vă nedreptățiți unul pe altul?» 27Dar cel care‑l nedreptățea pe aproapele său l‑a repezit și i‑a zis: «Cine
7:27
Cap. 4:7.
te‑a pus pe tine stăpân și judecător peste noi? 28Vrei să mă omori și pe mine cum l‑ai omorât ieri pe egiptean?»7:28 Ex. 2:14. 29La auzul acestor vorbe
7:29
Ex. 2:15,22
4:20
18:3,4
, Moise a fugit și a locuit ca străin în țara Madian, unde a avut doi fii.

30Peste patruzeci de ani, i s‑a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în flacăra de foc a unui rug7:30 Ex. 3:2.. 31Moise, când l‑a văzut, s‑a minunat de vedenia aceasta și, pe când se apropia să vadă, s‑a auzit glasul Domnului: 32«Eu

7:32
Mt. 22:32Evr. 11:16
sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, [Dumnezeul] lui Isaac și [Dumnezeul] lui Iacov.»7:32 Ex. 3:6. Moise s‑a cutremurat și n‑a îndrăznit să privească. 33Domnul i‑a zis: «Scoate‑ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt! 34Am văzut bine apăsarea poporului Meu în Egipt, am auzit tânguirea lor și am coborât să‑i izbăvesc. Vino acum, te trimit în Egipt!»7:34 Ex. 3:5‑10. 35Pe acest Moise, pe care‑l tăgăduiseră ei când au zis «Cine te‑a pus pe tine stăpân și judecător?», pe acesta Dumnezeu l‑a trimis conducător și izbăvitor, prin
7:35
Ex. 14:19Num. 20:16
îngerul care i se arătase în rug. 36El
7:36
Ex. 12:41
33:1
i‑a scos din Egipt și a făcut
7:36
Ex. 7:11,14Ps. 105:27
minuni și semne în Egipt, la
7:36
Ex. 14:21,27‑29
Marea Roșie și
7:36
Ex. 16:1,35
în pustiu, timp de patruzeci de ani. 37Acest Moise le‑a zis fiilor lui Israel: «Domnul, Dumnezeul [vostru], vă va ridica dintre frații voștri un profet
7:37
Cap. 3:22.
ca mine.»7:37 Dt. 18:15. 38El
7:38
Ex. 19:3,17
este acela care a fost în adunarea din pustiu, cu îngerul
7:38
Is. 63:9Gal. 3:19Evr. 2:2
care i‑a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, cel care a
7:38
Ex. 21:1Dt. 5:27,31
33:4In. 1:17
primit cuvinte
7:38
Rom. 3:2
vii, ca să ni le dea nouă. 39Dar părinții noștri n‑au vrut să‑i dea ascultare, ci l‑au nesocotit, și în inimile lor s‑au întors către Egipt. 40I‑au zis lui Aaron: «Fă‑ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci cu acest Moise, care ne‑a scos din țara Egiptului, nu știm ce s‑a întâmplat!»7:40 Ex. 32:1,23. 41Au
7:41
Dt. 9:16Ps. 106:19
făcut un vițel în zilele acelea, au adus jertfă idolului și s‑au bucurat de lucrul mâinilor lor. 42Atunci, Dumnezeu S‑a
7:42
Ps. 81:12Ez. 20:25,39Rom. 1:242Tes. 2:11
întors de la ei și i‑a lăsat să se închine oștirii
7:42
Dt. 4:19
17:32Rg. 17:16
21:3Ier. 19:13
cerului, după cum este scris în cartea profeților:

Mi‑ați adus voi animale înjunghiate și jertfe

timp de patruzeci de ani în pustiu, casă a lui Israel?

43Ați purtat cortul lui Moloh

și steaua zeului vostru Refan,

chipurile pe care le‑ați făurit ca să vă închinați lor!

Eu însă vă voi strămuta dincolo de Babilon.7:43 Am. 5:25‑27 (Septuaginta).

44Cortul mărturiei era cu părinții noștri în pustiu, așa cum poruncise Cel ce i‑a spus lui Moise să‑l

7:44
Ex. 25:40
26:30Evr. 8:5
facă după modelul pe care‑l văzuse. 45După ce l‑au primit, părinții noștri
7:45
Ios. 3:14
, împreună cu Iosua, l‑au adus când au cucerit popoarele pe
7:45
Cap. 13:19.
care Dumnezeu le‑a izgonit dinaintea părinților noștri, și așa a rămas până în zilele lui David. 46David
7:46
Cap. 13:22.
a căpătat har înaintea lui Dumnezeu și a
7:46
1Rg. 8:171Cr. 22:7Ps. 132:4,5
cerut să găsească un lăcaș pentru casa lui Iacov7:46 În alte manuscrise, „Dumnezeul lui Iacov”., 47dar Solomon
7:47
1Rg. 6:1
8:201Cr. 17:122Cr. 3:1
I‑a zidit o casă. 48Cel
7:48
Cap. 17:24.
Preaînalt însă nu locuiește în lăcaș făcut de mâini omenești, după cum zice profetul:

49Cerul

7:49
Mt. 5:34,35
23:22
este tronul Meu,

și pământul este reazem picioarelor Mele.

Ce fel de casă Îmi veți zidi, zice Domnul,

sau care va fi locul Meu de odihnă?

50Oare nu mâna Mea a făcut toate acestea?7:50 Is. 66:1,2.

51Oameni îndărătnici

7:51
Ex. 32:9
33:3Is. 48:4
, care aveți inima și urechile necircumcise
7:51
Lev. 26:41Dt. 10:16Ier. 4:4
6:10
9:26Ez. 44:9
! Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt! Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi! 52Pe
7:52
2Cr. 36:16Mt. 21:35
23:34,371Tes. 2:15
care dintre profeți nu l‑au prigonit părinții voștri? I‑au omorât pe cei care anunțau venirea Celui
7:52
Cap. 3:14.
Drept, ai cărui trădători și ucigași sunteți 53voi, care
7:53
Ex. 20:1Gal. 3:19Evr. 2:2
ați primit Legea prin mijlocirea îngerilor, și n‑ați păzit‑o!”

Uciderea lui Ștefan cu pietre

54Când

7:54
Cap. 5:33.
au auzit ei aceste cuvinte, clocoteau de mânie în inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. 55Dar Ștefan, plin
7:55
Cap. 6:5.
de Duhul Sfânt, și‑a ațintit privirea spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu 56și a zis: „Iată, văd
7:56
Cap. 10:11.
cerurile deschise și pe Fiul
7:56
Dan. 7:13
Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu!” 57Dar ei au început să răcnească, și‑au astupat urechile și s‑au năpustit toți într‑un gând asupra lui. 58L‑au târât
7:58
1Rg. 21:13Lc. 4:29Evr. 13:12
afară din cetate și au
7:58
Lev. 24:16
început să arunce cu pietre în el. Martorii
7:58
Cap. 8:1;
și‑au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul 59și aruncau cu pietre în Ștefan, care
7:59
Cap. 9:14.
se ruga și zicea: „Doamne Isuse, primește
7:59
Ps. 31:5Lc. 23:46
duhul meu!” 60Apoi a îngenuncheat
7:60
Cap. 9:40;
și a strigat cu glas tare: „Doamne
7:60
Mt. 5:44Lc. 6:28
23:34
, nu le ține în seamă păcatul acesta!” Și, după ce a vorbit astfel, a adormit.

8

Prigonirea creștinilor

81Saul

8:1
Cap. 7:58;
încuviințase și el uciderea lui Ștefan. Și a început în acea zi o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim. Toți
8:1
Cap. 11:19.
s‑au împrăștiat prin ținuturile Iudeei și Samariei, în afară de apostoli. 2Niște bărbați evlavioși l‑au îngropat pe Ștefan și l‑au
8:2
Gen. 23:3
50:102Sam. 3:31
jelit cu mare plânset. 3Dar Saul făcea prăpăd
8:3
Cap. 7:58;
în Biserică; intra în case, lua cu forța bărbați și femei și‑i arunca în temniță.

Filip propovăduiește Evanghelia în Samaria

4Cei ce se împrăștiaseră

8:4
Cap. 11:19.
mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul. 5Filip
8:5
Cap. 6:5.
a coborât în cetatea Samariei și L‑a propovăduit pe Hristos. 6Mulțimile luau aminte într‑un gând la cele spuse de Filip, când îl auzeau și vedeau semnele pe care le făcea. 7Căci din mulți demonizați
8:7
Mc. 16:17
ieșeau duhuri necurate, scoțând strigăte mari și mulți paralitici și șchiopi au fost vindecați. 8Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.

9Era în cetate un om pe nume Simon, care practica magia

8:9
Cap. 13:6.
și uimea
8:9
Cap. 5:36.
poporul Samariei, zicând despre sine că este un om însemnat. 10Toți, de la mic la mare, îl ascultau cu atenție și ziceau: „Omul acesta este puterea lui Dumnezeu, numită «cea mare».” 11Îl ascultau deci pentru că de multă vreme îi uimea cu magia lui. 12Dar când l‑au crezut pe Filip, care le aducea vestea bună
8:12
Cap. 1:3.
a Împărăției lui Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați, cât și femei. 13Chiar Simon a crezut și, după ce a fost botezat, era nedespărțit de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se săvârșeau.

14Apostolii din Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, i‑au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, 15care s‑au coborât și s‑au rugat pentru ei să

8:15
Cap. 2:38.
primească Duhul Sfânt. 16Căci nu Se coborâse încă
8:16
Cap. 19:2.
peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai
8:16
Cap. 2:38.
botezați în Numele
8:16
Cap. 10:48;
Domnului Isus. 17Atunci, Petru și Ioan și‑au pus
8:17
Cap. 6:6;
mâinile peste ei, și au primit Duhul Sfânt. 18Văzând Simon că Duhul [Sfânt] este dat prin punerea mâinilor apostolilor, le‑a oferit bani 19și a zis: „Dați‑mi și mie autoritatea aceasta, pentru ca cei peste care îmi pun mâinile să primească Duhul Sfânt!” 20Dar Petru i‑a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, fiindcă ți‑ai
8:20
Mt. 10:82Rg. 5:16
închipuit că darul
8:20
Cap. 2:38;
lui Dumnezeu se cumpără cu bani! 21Tu n‑ai nici parte, nici moștenire în toată lucrarea aceasta, căci inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. 22Pocăiește‑te de această mârșăvie a ta și roagă‑te Domnului, și poate
8:22
Dan. 4:272Tim. 2:25
ți se va ierta gândul acesta al inimii tale, 23căci văd că ești plin de fiere amară
8:23
Evr. 12:15
și în lanțurile fărădelegii!” 24Simon a răspuns: „Rugați‑vă
8:24
Gen. 20:7,17Ex. 8:8Num. 21:71Rg. 13:6Iov 42:8Iac. 5:16
voi Domnului pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din ce ați zis!” 25După ce au adeverit și propovăduit Cuvântul Domnului, Petru și Ioan s‑au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor.

Filip și eunucul etiopian

26Un înger al Domnului i‑a vorbit lui Filip, zicând: „Ridică‑te și mergi spre miazăzi, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu!” 27Filip s‑a ridicat și a plecat. Și iată că un

8:27
Țef. 3:10
etiopian, un eunuc, dregător al reginei Candace a etiopienilor și supraveghetor peste toate vistieriile ei, venise
8:27
In. 12:20
la Ierusalim ca să se închine și 28se întorcea de acolo. El stătea în carul lui și citea din profetul Isaia. 29Duhul i‑a zis lui Filip: „Mergi și apropie‑te de carul acesta!” 30Filip a alergat și l‑a auzit pe etiopian citind din profetul Isaia. El i‑a zis: „Înțelegi tu ce citești?” 31Etiopianul a răspuns: „Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Și l‑a rugat pe Filip să urce și să stea alături de el. 32Fragmentul din Scriptură pe care‑l citea era acesta:

El a fost dus ca o oaie la înjunghiere

și, ca un miel fără glas înaintea celui ce‑l tunde,

așa nu și‑a deschis gura;

33umilit fiind, dreapta judecată i‑a fost refuzată.

Și cine va vorbi despre urmașii lui?

Căci viața i‑a fost luată de pe pământ.8:33 Is. 53:7,8.

34Eunucul i‑a zis lui Filip: „Te rog, despre cine vorbește profetul astfel? Despre sine sau despre altcineva?” 35Filip a luat cuvântul, a început

8:35
Cap. 18:28.
de la acest loc din Scriptură și i L‑a propovăduit pe Isus. 36Pe când își urmau ei drumul, au ajuns la o apă. Și eunucul a zis: „Iată apă! Ce
8:36
Cap. 10:47.
mă împiedică să fiu botezat?” 37[Filip i‑a zis: „Dacă
8:37
Mt. 28:19Mc. 16:16
crezi din toată inima, se poate.” Eunucul a răspuns: „Cred
8:37
Cap. 9:20.
că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”] 38A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă și Filip l‑a botezat pe eunuc. 39Când au ieșit din apă, Duhul
8:39
1Rg. 18:122Rg. 2:16Ez. 3:12,14
Domnului l‑a răpit pe Filip și eunucul nu l‑a mai văzut, ci s‑a dus în drumul lui plin de bucurie. 40Filip se afla la Azot. Mergând din loc în loc, propovăduia în toate cetățile, până a ajuns la Cezareea.