Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Cei șapte diaconi

61În zilele acelea, când s-a

6:1
Vers. 7. Cap. 2:41;
înmulțit numărul ucenicilor6:1 În Faptele apostolilor, termenul „ucenic” nu se referă la cei doisprezece ucenici aleși de Isus, ci la creștini în general (de ex., cap. 9:1; 11:26; 13:52; 14:20; 15:10; 16:1 etc.), evreii vorbitori de greacă au început
6:1
Cap. 9:29;
să cârtească împotriva evreilor din Ierusalim pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea
6:1
Cap. 4:35.
hranei zilnice. 2Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: „Nu
6:2
Ex. 18:17
este potrivit ca noi să lăsăm deoparte Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 3Căutați
6:3
Cap. 1:21;
printre voi, fraților, șapte bărbați cu nume bun, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să-i punem în lucrarea aceasta, 4iar noi vom
6:4
Cap. 2:42.
stărui în rugăciune și în slujirea Cuvântului!” 5Vorbirea aceasta a fost pe placul întregii mulțimi. I-au ales pe Ștefan, bărbat
6:5
Cap. 11:24.
plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip
6:5
Cap. 8:5,26;
, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae
6:5
Ap. 2:6,15
, un prozelit din Antiohia. 6I-au înfățișat înaintea apostolilor, care
6:6
Cap. 1:24.
, după ce s-au rugat, și-au
6:6
Cap. 8:17;
pus mâinile peste ei. 7Cuvântul
6:7
Cap. 12:24;
lui Dumnezeu se răspândea, numărul ucenicilor din Ierusalim creștea foarte mult și o mare mulțime de
6:7
In. 12:42
preoți se supuneau credinței.

Ștefan, învinuit de blasfemie

8Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. 9S-au ridicat unii din sinagoga numită a liberților, a cirenienilor și a alexandrinilor, împreună cu cei din Cilicia și din Asia, și au început o dispută cu Ștefan, 10dar

6:10
Cap. 5:39.
nu puteau ține piept înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. 11Atunci
6:11
1Rg. 21:10,13Mt. 26:59,60
au tocmit în ascuns niște oameni care să zică: „Noi l-am auzit rostind blasfemii împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu.” 12Au întărâtat poporul, pe bătrâni și pe cărturari, s-au năpustit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în Sinedriu. 13Au pus martori mincinoși, care ziceau: „Omul acesta nu încetează să vorbească împotriva acestui loc sfânt și împotriva Legii. 14L-am auzit zicând
6:14
Cap. 25:8.
că acest Isus din Nazaret va dărâma
6:14
Dan. 9:26
locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.” 15Toți cei ce erau în Sinedriu și-au ațintit privirile asupra lui Ștefan și i-au văzut fața ca o față de înger.

7

Cuvântarea lui Ștefan

71Marele-preot a zis: „Așa stau lucrurile?” 2Ștefan a răspuns: „Fraților

7:2
Cap. 22:1.
și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei i S-a arătat părintelui nostru Avraam pe când era în Mesopotamia, înainte să fi locuit în Haran, 3și i-a zis: «Ieși din țara ta și din familia ta și vino în țara pe care ți-o voi arăta.»7:3 Gen. 12:1. 4Atunci,
7:4
Gen. 11:31
12:4,5
el a ieșit din țara caldeenilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta, în care locuiți voi acum. 5Dar nu i-a dat ca moștenire nici măcar o palmă de pământ în ea, ci i-a făgăduit
7:5
Gen. 12:7
13:15
15:3,8
26:3
i-o va da în stăpânire lui și seminției lui după el7:5 Gen. 17:8; 48:4., deși nu avea niciun copil. 6Dumnezeu i-a spus că seminția lui va locui într-o țară străină, unde va fi înrobită și va fi asuprită patru
7:6
Ex. 12:40Gal. 3:17
sute de ani. 7«Dar Eu voi judeca neamul care îi va înrobi»7:7 Gen. 15:13-14., a zis Dumnezeu. «După aceea, vor ieși7:7 Ex. 3:12. și-Mi vor sluji în locul acesta.» 8Apoi i-a dat
7:8
Gen. 17:9-11
legământul circumciziei; și astfel
7:8
Gen. 21:2-4
Avraam l-a născut pe Isaac și l-a circumcis în ziua a opta, Isaac
7:8
Gen. 25:26
l-a născut pe Iacov, și Iacov
7:8
Gen. 29:31
30:5
35:18,23
, pe cei doisprezece patriarhi.

9Iar

7:9
Gen. 37:4,11,28Ps. 105:17
patriarhii, fiindcă îl invidiau pe Iosif, l-au vândut în Egipt. Dar
7:9
Gen. 39:2,23
Dumnezeu era cu el 10și l-a scos din toate necazurile lui; i-a dat trecere7:10 Gen. 39:21 (Septuaginta). și
7:10
Gen. 42:6
înțelepciune înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus cârmuitor peste Egipt și peste toată casa lui7:10 Gen. 41:37-41 (Septuaginta).. 11Dar asupra întregului Egipt și asupra Canaanului s-a abătut o foamete7:11 Gen. 41:24 (Septuaginta).. Era mare strâmtorare, iar părinții noștri nu găseau hrană. 12Iacov
7:12
Gen. 42:1
a auzit că în Egipt este grâu și i-a trimis pe părinții noștri prima oară. 13A doua oară,
7:13
Gen. 45:4,16
Iosif li s-a făcut cunoscut fraților săi și Faraon a aflat din ce neam este Iosif. 14Apoi
7:14
Gen. 45:9,27
Iosif a trimis să-i cheme pe Iacov, tatăl său, și întreaga
7:14
Gen. 46:27Dt. 10:22
familie, șaptezeci și cinci de suflete. 15Iacov
7:15
Gen. 46:5
s-a coborât în Egipt; acolo au murit
7:15
Gen. 49:33Ex. 1:6
el și părinții noștri, 16dar
7:16
Ex. 13:19Ios. 24:32
au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul
7:16
Gen. 23:16
33:19
pe care îl cumpărase Avraam cu preț de argint de la fiii lui Hamor, în Sihem.

17Când se apropia vremea

7:17
Vers. 6.
împlinirii făgăduinței pe care i-o făcuse Dumnezeu lui Avraam, poporul a
7:17
Ex. 1:7-9Ps. 105:24,25
crescut și s-a înmulțit în Egipt, 18până când peste Egipt s-a ridicat un alt împărat, care nu-l cunoștea pe Iosif7:18 Ex. 1:8.. 19Acesta s-a purtat cu viclenie față de neamul nostru, i-a asuprit pe părinții noștri și i-a silit să-și
7:19
Ex. 1:22
părăsească pruncii, ca să nu mai trăiască. 20În
7:20
Ex. 2:2
vremea aceasta s-a născut Moise, care era
7:20
Evr. 11:23
plăcut înaintea lui Dumnezeu. El a fost crescut trei luni în casa tatălui său. 21Și când a fost
7:21
Ex. 2:3-10
părăsit, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe fiul ei. 22Moise a fost educat în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic
7:22
Lc. 24:19
în cuvinte și în fapte.

23Când

7:23
Ex. 2:11,12
a împlinit patruzeci de ani, i-a venit în gând să-i cerceteze pe frații săi, fiii lui Israel. 24Și, văzând că unul era nedreptățit, i-a luat apărarea, l-a răzbunat pe cel asuprit și l-a omorât pe egiptean. 25Credea că frații săi vor înțelege că Dumnezeu le va da izbăvirea prin mâna lui; dar ei n-au înțeles. 26A
7:26
Ex. 2:13
doua zi, a venit la unii care se băteau și i-a îndemnat la pace, zicând: «Oameni buni, sunteți frați; de ce vă nedreptățiți unul pe altul?» 27Dar cel care-l nedreptățea pe aproapele său l-a repezit și i-a zis: «Cine
7:27
Cap. 4:7.
te-a pus pe tine stăpân și judecător peste noi? 28Vrei să mă omori și pe mine cum l-ai omorât ieri pe egiptean?»7:28 Ex. 2:14. 29La auzul acestor vorbe
7:29
Ex. 2:15,22
4:20
18:3,4
, Moise a fugit și a locuit ca străin în țara Madian, unde a avut doi fii.

30Peste patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în flacăra de foc a unui rug7:30 Ex. 3:2.. 31Moise, când l-a văzut, s-a minunat de vedenia aceasta și, pe când se apropia să vadă, s-a auzit glasul Domnului: 32«Eu

7:32
Mt. 22:32Evr. 11:16
sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, [Dumnezeul] lui Isaac și [Dumnezeul] lui Iacov.»7:32 Ex. 3:6. Moise s-a cutremurat și n-a îndrăznit să privească. 33Domnul i-a zis: «Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt! 34Am văzut bine apăsarea poporului Meu în Egipt, am auzit tânguirea lor și am coborât să-i izbăvesc. Vino acum, te trimit în Egipt!»7:34 Ex. 3:5-10. 35Pe acest Moise, pe care-l tăgăduiseră ei când au zis «Cine te-a pus pe tine stăpân și judecător?», pe acesta Dumnezeu l-a trimis conducător și izbăvitor, prin
7:35
Ex. 14:19Num. 20:16
îngerul care i se arătase în rug. 36El
7:36
Ex. 12:41
33:1
i-a scos din Egipt și a făcut
7:36
Ex. 7:11,14Ps. 105:27
minuni și semne în Egipt, la
7:36
Ex. 14:21,27-29
Marea Roșie și
7:36
Ex. 16:1,35
în pustiu, timp de patruzeci de ani. 37Acest Moise le-a zis fiilor lui Israel: «Domnul, Dumnezeul [vostru], vă va ridica dintre frații voștri un profet
7:37
Cap. 3:22.
ca mine.»7:37 Dt. 18:15. 38El
7:38
Ex. 19:3,17
este acela care a fost în adunarea din pustiu, cu îngerul
7:38
Is. 63:9Gal. 3:19Evr. 2:2
care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, cel care a
7:38
Ex. 21:1Dt. 5:27,31
33:4In. 1:17
primit cuvinte
7:38
Rom. 3:2
vii, ca să ni le dea nouă. 39Dar părinții noștri n-au vrut să-i dea ascultare, ci l-au nesocotit, și în inimile lor s-au întors către Egipt. 40I-au zis lui Aaron: «Fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci cu acest Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat!»7:40 Ex. 32:1,23. 41Au
7:41
Dt. 9:16Ps. 106:19
făcut un vițel în zilele acelea, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. 42Atunci, Dumnezeu S-a
7:42
Ps. 81:12Ez. 20:25,39Rom. 1:242Tes. 2:11
întors de la ei și i-a lăsat să se închine oștirii
7:42
Dt. 4:19
17:32Rg. 17:16
21:3Ier. 19:13
cerului, după cum este scris în cartea profeților:

Mi-ați adus voi animale înjunghiate și jertfe

timp de patruzeci de ani în pustiu, casă a lui Israel?

43Ați purtat cortul lui Moloh

și steaua zeului vostru Refan,

chipurile pe care le-ați făurit ca să vă închinați lor!

Eu însă vă voi strămuta dincolo de Babilon.7:43 Am. 5:25-27 (Septuaginta).

44Cortul mărturiei era cu părinții noștri în pustiu, așa cum poruncise Cel ce i-a spus lui Moise să-l

7:44
Ex. 25:40
26:30Evr. 8:5
facă după modelul pe care-l văzuse. 45După ce l-au primit, părinții noștri
7:45
Ios. 3:14
, împreună cu Iosua, l-au adus când au cucerit popoarele pe
7:45
Cap. 13:19.
care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri, și așa a rămas până în zilele lui David. 46David
7:46
Cap. 13:22.
a căpătat har înaintea lui Dumnezeu și a
7:46
1Rg. 8:171Cr. 22:7Ps. 132:4,5
cerut să găsească un lăcaș pentru casa lui Iacov7:46 În alte manuscrise, „Dumnezeul lui Iacov”., 47dar Solomon
7:47
1Rg. 6:1
8:201Cr. 17:122Cr. 3:1
I-a zidit o casă. 48Cel
7:48
Cap. 17:24.
Preaînalt însă nu locuiește în lăcaș făcut de mâini omenești, după cum zice profetul:

49Cerul

7:49
Mt. 5:34,35
23:22
este tronul Meu,

și pământul este reazem picioarelor Mele.

Ce fel de casă Îmi veți zidi, zice Domnul,

sau care va fi locul Meu de odihnă?

50Oare nu mâna Mea a făcut toate acestea?7:50 Is. 66:1,2.

51Oameni îndărătnici

7:51
Ex. 32:9
33:3Is. 48:4
, care aveți inima și urechile necircumcise
7:51
Lev. 26:41Dt. 10:16Ier. 4:4
6:10
9:26Ez. 44:9
! Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt! Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi! 52Pe
7:52
2Cr. 36:16Mt. 21:35
23:34,371Tes. 2:15
care dintre profeți nu l-au prigonit părinții voștri? I-au omorât pe cei care anunțau venirea Celui
7:52
Cap. 3:14.
Drept, ai cărui trădători și ucigași sunteți 53voi, care
7:53
Ex. 20:1Gal. 3:19Evr. 2:2
ați primit Legea prin mijlocirea îngerilor, și n-ați păzit-o!”

Uciderea lui Ștefan cu pietre

54Când

7:54
Cap. 5:33.
au auzit ei aceste cuvinte, clocoteau de mânie în inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. 55Dar Ștefan, plin
7:55
Cap. 6:5.
de Duhul Sfânt, și-a ațintit privirea spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu 56și a zis: „Iată, văd
7:56
Cap. 10:11.
cerurile deschise și pe Fiul
7:56
Dan. 7:13
Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu!” 57Dar ei au început să răcnească, și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. 58L-au târât
7:58
1Rg. 21:13Lc. 4:29Evr. 13:12
afară din cetate și au
7:58
Lev. 24:16
început să arunce cu pietre în el. Martorii
7:58
Cap. 8:1;
și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul 59și aruncau cu pietre în Ștefan, care
7:59
Cap. 9:14.
se ruga și zicea: „Doamne Isuse, primește
7:59
Ps. 31:5Lc. 23:46
duhul meu!” 60Apoi a îngenuncheat
7:60
Cap. 9:40;
și a strigat cu glas tare: „Doamne
7:60
Mt. 5:44Lc. 6:28
23:34
, nu le ține în seamă păcatul acesta!” Și, după ce a vorbit astfel, a adormit.

8

Prigonirea creștinilor

81Saul

8:1
Cap. 7:58;
încuviințase și el uciderea lui Ștefan. Și a început în acea zi o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim. Toți
8:1
Cap. 11:19.
s-au împrăștiat prin ținuturile Iudeei și Samariei, în afară de apostoli. 2Niște bărbați evlavioși l-au îngropat pe Ștefan și l-au
8:2
Gen. 23:3
50:102Sam. 3:31
jelit cu mare plânset. 3Dar Saul făcea prăpăd
8:3
Cap. 7:58;
în Biserică; intra în case, lua cu forța bărbați și femei și-i arunca în temniță.

Filip propovăduiește Evanghelia în Samaria

4Cei ce se împrăștiaseră

8:4
Cap. 11:19.
mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul. 5Filip
8:5
Cap. 6:5.
a coborât în cetatea Samariei și L-a propovăduit pe Hristos. 6Mulțimile luau aminte într-un gând la cele spuse de Filip, când îl auzeau și vedeau semnele pe care le făcea. 7Căci din mulți demonizați
8:7
Mc. 16:17
ieșeau duhuri necurate, scoțând strigăte mari și mulți paralitici și șchiopi au fost vindecați. 8Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.

9Era în cetate un om pe nume Simon, care practica magia

8:9
Cap. 13:6.
și uimea
8:9
Cap. 5:36.
poporul Samariei, zicând despre sine că este un om însemnat. 10Toți, de la mic la mare, îl ascultau cu atenție și ziceau: „Omul acesta este puterea lui Dumnezeu, numită «cea mare».” 11Îl ascultau deci pentru că de multă vreme îi uimea cu magia lui. 12Dar când l-au crezut pe Filip, care le aducea vestea bună
8:12
Cap. 1:3.
a Împărăției lui Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați, cât și femei. 13Chiar Simon a crezut și, după ce a fost botezat, era nedespărțit de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se săvârșeau.

14Apostolii din Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, 15care s-au coborât și s-au rugat pentru ei să

8:15
Cap. 2:38.
primească Duhul Sfânt. 16Căci nu Se coborâse încă
8:16
Cap. 19:2.
peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai
8:16
Cap. 2:38.
botezați în Numele
8:16
Cap. 10:48;
Domnului Isus. 17Atunci, Petru și Ioan și-au pus
8:17
Cap. 6:6;
mâinile peste ei, și au primit Duhul Sfânt. 18Văzând Simon că Duhul [Sfânt] este dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a oferit bani 19și a zis: „Dați-mi și mie autoritatea aceasta, pentru ca cei peste care îmi pun mâinile să primească Duhul Sfânt!” 20Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, fiindcă ți-ai
8:20
Mt. 10:82Rg. 5:16
închipuit că darul
8:20
Cap. 2:38;
lui Dumnezeu se cumpără cu bani! 21Tu n-ai nici parte, nici moștenire în toată lucrarea aceasta, căci inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. 22Pocăiește-te de această mârșăvie a ta și roagă-te Domnului, și poate
8:22
Dan. 4:272Tim. 2:25
ți se va ierta gândul acesta al inimii tale, 23căci văd că ești plin de fiere amară
8:23
Evr. 12:15
și în lanțurile fărădelegii!” 24Simon a răspuns: „Rugați-vă
8:24
Gen. 20:7,17Ex. 8:8Num. 21:71Rg. 13:6Iov 42:8Iac. 5:16
voi Domnului pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din ce ați zis!” 25După ce au adeverit și propovăduit Cuvântul Domnului, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor.

Filip și eunucul etiopian

26Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip, zicând: „Ridică-te și mergi spre miazăzi, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu!” 27Filip s-a ridicat și a plecat. Și iată că un

8:27
Țef. 3:10
etiopian, un eunuc, dregător al reginei Candace a etiopienilor și supraveghetor peste toate vistieriile ei, venise
8:27
In. 12:20
la Ierusalim ca să se închine și 28se întorcea de acolo. El stătea în carul lui și citea din profetul Isaia. 29Duhul i-a zis lui Filip: „Mergi și apropie-te de carul acesta!” 30Filip a alergat și l-a auzit pe etiopian citind din profetul Isaia. El i-a zis: „Înțelegi tu ce citești?” 31Etiopianul a răspuns: „Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Și l-a rugat pe Filip să urce și să stea alături de el. 32Fragmentul din Scriptură pe care-l citea era acesta:

El a fost dus ca o oaie la înjunghiere

și, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde,

așa nu și-a deschis gura;

33umilit fiind, dreapta judecată i-a fost refuzată.

Și cine va vorbi despre urmașii lui?

Căci viața i-a fost luată de pe pământ.8:33 Is. 53:7,8.

34Eunucul i-a zis lui Filip: „Te rog, despre cine vorbește profetul astfel? Despre sine sau despre altcineva?” 35Filip a luat cuvântul, a început

8:35
Cap. 18:28.
de la acest loc din Scriptură și i L-a propovăduit pe Isus. 36Pe când își urmau ei drumul, au ajuns la o apă. Și eunucul a zis: „Iată apă! Ce
8:36
Cap. 10:47.
mă împiedică să fiu botezat?” 37[Filip i-a zis: „Dacă
8:37
Mt. 28:19Mc. 16:16
crezi din toată inima, se poate.” Eunucul a răspuns: „Cred
8:37
Cap. 9:20.
că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”] 38A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă și Filip l-a botezat pe eunuc. 39Când au ieșit din apă, Duhul
8:39
1Rg. 18:122Rg. 2:16Ez. 3:12,14
Domnului l-a răpit pe Filip și eunucul nu l-a mai văzut, ci s-a dus în drumul lui plin de bucurie. 40Filip se afla la Azot. Mergând din loc în loc, propovăduia în toate cetățile, până a ajuns la Cezareea.