Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, apostol

1:1
Ef. 1:1
al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei 2către sfinții și frații credincioși în
1:2
1Cor. 4:17Ef. 6:21Gal. 1:3
Hristos din Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, [și de la Domnul Isus Hristos]!

Pavel Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru coloseni

3Îi mulțumim

1:3
1Cor. 1:4Ef. 1:16Flp. 1:3
4:6
neîncetat lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, când ne rugăm pentru voi, 4căci am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea
1:4
Col. 1:9Ef. 1:15Flm. 1:5Evr. 6:10
pe care o aveți față de toți sfinții 5datorită nădejdii care vă este păstrată
1:5
2Tim. 4:81Pt. 1:4
în ceruri; despre ea ați auzit mai înainte în Cuvântul adevărului, și anume Evanghelia 6care a ajuns până la voi. După
1:6
Col. 1:23Mt. 24:14Mc. 16:15Rom. 10:18
cum aduce
1:6
Mc. 4:8In. 15:16Flp. 1:11
rod și crește în toată lumea, tot astfel lucrează și între voi, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul
1:6
2Cor. 6:1Ef. 3:2Tit 2:111Pt. 5:12
lui Dumnezeu în adevăr, 7cum ați învățat de la Epafras
1:7
Col. 4:12Flm. 1:23
, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un slujitor
1:7
2Cor. 11:231Tim. 4:6
credincios al lui Hristos pentru voi 8și ne‑a făcut cunoscută dragostea
1:8
Rom. 15:30
voastră în Duhul.

Persoana și lucrarea lui Hristos

9De aceea

1:9
Col. 1:3,4Ef. 1:15,16
și noi, din ziua când am auzit aceste vești, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să
1:9
1Cor. 1:5
vă umpleți de cunoașterea
1:9
Rom. 12:2Ef. 1:17
voii Lui – în orice fel de înțelepciune
1:9
Ef. 1:8
și pricepere duhovnicească – 10încât
1:10
Ef. 4:1Flp. 1:271Tes. 2:12
să vă purtați într‑un chip vrednic de Domnul și
1:10
1Tes. 4:1
să‑I fiți plăcuți în orice lucru, aducând rod
1:10
In. 15:162Cor. 9:8Flp. 1:11Tit 3:1Evr. 13:21
în tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, 11întăriți
1:11
Ef. 3:16
6:10
cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru răbdare
1:11
Ef. 4:2
și îndelungă răbdare deplină. Cu bucurie
1:11
Fap. 5:41Rom. 5:3
, 12aduceți‑I mulțumiri
1:12
Col. 3:15Ef. 5:20Fap. 26:18Ef. 1:11
Tatălui, care v‑a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină! 13El ne‑a izbăvit de sub puterea
1:13
Ef. 6:12Evr. 2:141Pt. 2:9
întunericului și
1:13
1Tes. 2:122Pt. 1:11
ne‑a strămutat în Împărăția Fiului Său preaiubit1:13 Lit. „Împărăția Fiului dragostei Lui”., 14în
1:14
Ef. 1:7
care avem răscumpărarea [și, prin sângele Lui], iertarea păcatelor.

15El este chipul

1:15
2Cor. 4:4Evr. 1:3
Dumnezeului nevăzut,

Întâiul

1:15
Ap. 3:14
Născut1:15 Gr. prōtótokos denumește statutul special (Ex. 4:22. Ier. 31:9 = 38:9 Septuaginta) sau întâietatea ierarhică (Ps. 89:27 = 88:28 Septuaginta). Deși David este cel mai mic dintre frații săi (1Sam. 16:11), el deține titlul de „întâi născut”. pus peste toată creația,

16Căci prin El

1:16
In. 1:31Cor. 8:6Ef. 3:6Evr. 1:2
au fost create toate lucrurile

care sunt în ceruri și pe pământ,

cele văzute și cele nevăzute:

fie tronuri, fie domnii

1:16
Col. 2:10,15Rom. 8:38Ef. 1:211Pt. 3:22
,

fie căpetenii, fie stăpâniri.

Toate au fost făcute prin El

1:16
Rom. 11:36Evr. 2:10
și pentru El.

17El

1:17
In. 1:1
17:51Cor. 8:6
este mai înainte de toate

și toate se țin prin El.

18El

1:18
1Cor. 11:3Ef. 1:10,22
este Capul trupului, al Bisericii.

El este începutul,

Întâiul Născut

1:18
Rom. 14:91Cor. 15:20,23
dintre cei morți,

pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate.

19Căci Dumnezeu a găsit de cuviință

ca toată plinătatea să locuiască în

1:19
Col. 2:9
El

20și prin El să împace totul

1:20
Ef. 2:14‑16
cu Sine –

făcând pace prin sângele crucii Lui,

prin El – atât cele de pe pământ,

cât și cele care sunt în ceruri.

21Și pe voi, care

1:21
Ef. 2:1
4:18
odinioară erați înstrăinați și vrăjmași în cuget prin faptele voastre rele
1:21
Tit 1:15
, El v‑a împăcat acum 22prin
1:22
Ef. 2:15
5:27
trupul Lui de carne, prin moarte, ca
1:22
Tit 2:14
să vă înfățișeze înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină; 23aceasta, negreșit, dacă rămâneți în credință – întemeiați
1:23
Col. 2:7Ef. 3:17
și neclintiți – fără să vă abateți
1:23
In. 15:6
de la nădejdea Evangheliei pe care ați
1:23
Rom. 10:18
auzit‑o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.

Lucrarea lui Pavel pentru Biserică

24Acum mă bucur în suferințele mele pentru

1:24
Ef. 3:1,13
voi și, în trupul meu, împlinesc ce lipsește
1:24
Flp. 3:10
suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. 25Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia
1:25
Gal. 2:7Ef. 3:2
pe care mi‑a dat‑o Dumnezeu în folosul vostru, ca să răspândesc din plin Cuvântul lui Dumnezeu, 26taina
1:26
1Cor. 2:7Ef. 3:9
ținută ascunsă de veacuri și de generații, dar descoperită acum sfinților Lui, 27cărora
1:27
2Cor. 2:14
Dumnezeu a vrut să le descopere care este bogăția
1:27
Rom. 9:23Ef. 1:7
3:8
slavei acestei taine între neamuri, anume: Hristos în voi, nădejdea
1:27
1Tim. 1:1
slavei. 28Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea ca
1:28
2Cor. 11:2Ef. 5:27
să‑i înfățișăm pe toți oamenii desăvârșiți în Hristos [Isus]. 29Pentru aceasta
1:29
1Cor. 15:10
mă trudesc și mă lupt
1:29
Col. 2:1
după lucrarea
1:29
Ef. 1:19
3:7,20
Lui, care se manifestă prin mine cu putere.