Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, apostol

1:1
Ef. 1:1
al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei 2către sfinții și frații credincioși în
1:2
1Cor. 4:17Ef. 6:21Gal. 1:3
Hristos din Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, [și de la Domnul Isus Hristos]!

Pavel Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru coloseni

3Îi mulțumim

1:3
1Cor. 1:4Ef. 1:16Flp. 1:3
4:6
neîncetat lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, când ne rugăm pentru voi, 4căci am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea
1:4
Vers. 9.
pe care o aveți față de toți sfinții 5datorită nădejdii care vă este păstrată
1:5
2Tim. 4:81Pt. 1:4
în ceruri; despre ea ați auzit mai înainte în Cuvântul adevărului, și anume Evanghelia 6care a ajuns până la voi. După
1:6
Vers. 23.
cum aduce
1:6
Mc. 4:8In. 15:16Flp. 1:11
rod și crește în toată lumea, tot astfel lucrează și între voi, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul
1:6
2Cor. 6:1Ef. 3:2Tit 2:111Pt. 5:12
lui Dumnezeu în adevăr, 7cum ați învățat de la Epafras
1:7
Cap. 4:12.
, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un slujitor
1:7
2Cor. 11:231Tim. 4:6
credincios al lui Hristos pentru voi 8și ne‑a făcut cunoscută dragostea
1:8
Rom. 15:30
voastră în Duhul.

Persoana și lucrarea lui Hristos

9De aceea

1:9
Vers. 3,4.
și noi, din ziua când am auzit aceste vești, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să
1:9
1Cor. 1:5
vă umpleți de cunoașterea
1:9
Rom. 12:2Ef. 1:17
voii Lui – în orice fel de înțelepciune
1:9
Ef. 1:8
și pricepere duhovnicească – 10încât
1:10
Ef. 4:1Flp. 1:271Tes. 2:12
să vă purtați într‑un chip vrednic de Domnul și
1:10
1Tes. 4:1
să‑I fiți plăcuți în orice lucru, aducând rod
1:10
In. 15:162Cor. 9:8Flp. 1:11Tit 3:1Evr. 13:21
în tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, 11întăriți
1:11
Ef. 3:16
6:10
cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru răbdare
1:11
Ef. 4:2
și îndelungă răbdare deplină. Cu bucurie
1:11
Fap. 5:41Rom. 5:3
, 12aduceți‑I mulțumiri
1:12
Cap. 3:15.
Tatălui, care v‑a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină! 13El ne‑a izbăvit de sub puterea
1:13
Ef. 6:12Evr. 2:141Pt. 2:9
întunericului și
1:13
1Tes. 2:122Pt. 1:11
ne‑a strămutat în Împărăția Fiului Său preaiubit1:13 Lit. „Împărăția Fiului dragostei Lui”., 14în
1:14
Ef. 1:7
care avem răscumpărarea [și, prin sângele Lui], iertarea păcatelor.

15El este chipul

1:15
2Cor. 4:4Evr. 1:3
Dumnezeului nevăzut,

Întâiul

1:15
Ap. 3:14
Născut1:15 Gr. prōtótokos denumește statutul special (Ex. 4:22. Ier. 31:9 = 38:9 Septuaginta) sau întâietatea ierarhică (Ps. 89:27 = 88:28 Septuaginta). Deși David este cel mai mic dintre frații săi (1Sam. 16:11), el deține titlul de „întâi născut”. pus peste toată creația,

16Căci prin El

1:16
In. 1:31Cor. 8:6Ef. 3:6Evr. 1:2
au fost create toate lucrurile

care sunt în ceruri și pe pământ,

cele văzute și cele nevăzute:

fie tronuri, fie domnii

1:16
Cap. 2:10,15.
,

fie căpetenii, fie stăpâniri.

Toate au fost făcute prin El

1:16
Rom. 11:36Evr. 2:10
și pentru El.

17El

1:17
In. 1:1
17:51Cor. 8:6
este mai înainte de toate

și toate se țin prin El.

18El

1:18
1Cor. 11:3Ef. 1:10,22
este Capul trupului, al Bisericii.

El este începutul,

Întâiul Născut

1:18
Rom. 14:91Cor. 15:20,23
dintre cei morți,

pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate.

19Căci Dumnezeu a găsit de cuviință

ca toată plinătatea să locuiască în

1:19
Cap. 2:9.
El

20și prin El să împace totul

1:20
Ef. 2:14‑16
cu Sine –

făcând pace prin sângele crucii Lui,

prin El – atât cele de pe pământ,

cât și cele care sunt în ceruri.

21Și pe voi, care

1:21
Ef. 2:1
4:18
odinioară erați înstrăinați și vrăjmași în cuget prin faptele voastre rele
1:21
Tit 1:15
, El v‑a împăcat acum 22prin
1:22
Ef. 2:15
5:27
trupul Lui de carne, prin moarte, ca
1:22
Tit 2:14
să vă înfățișeze înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină; 23aceasta, negreșit, dacă rămâneți în credință – întemeiați
1:23
Cap. 2:7.
și neclintiți – fără să vă abateți
1:23
In. 15:6
de la nădejdea Evangheliei pe care ați
1:23
Rom. 10:18
auzit‑o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.

Lucrarea lui Pavel pentru Biserică

24Acum mă bucur în suferințele mele pentru

1:24
Ef. 3:1,13
voi și, în trupul meu, împlinesc ce lipsește
1:24
Flp. 3:10
suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. 25Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia
1:25
Gal. 2:7Ef. 3:2
pe care mi‑a dat‑o Dumnezeu în folosul vostru, ca să răspândesc din plin Cuvântul lui Dumnezeu, 26taina
1:26
1Cor. 2:7Ef. 3:9
ținută ascunsă de veacuri și de generații, dar descoperită acum sfinților Lui, 27cărora
1:27
2Cor. 2:14
Dumnezeu a vrut să le descopere care este bogăția
1:27
Rom. 9:23Ef. 1:7
3:8
slavei acestei taine între neamuri, anume: Hristos în voi, nădejdea
1:27
1Tim. 1:1
slavei. 28Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea ca
1:28
2Cor. 11:2Ef. 5:27
să‑i înfățișăm pe toți oamenii desăvârșiți în Hristos [Isus]. 29Pentru aceasta
1:29
1Cor. 15:10
mă trudesc și mă lupt
1:29
Cap. 2:1.
după lucrarea
1:29
Ef. 1:19
3:7,20
Lui, care se manifestă prin mine cu putere.

2

21Vreau să știți cât de mare luptă

2:1
Cap. 1:29.
duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei care nu m‑au văzut la față, 2pentru ca inimile lor să primească mângâiere, să fie uniți în dragoste și să capete din plin bogăția siguranței pe care o dă priceperea, ca să cunoască
2:2
Cap. 1:9.
taina lui Dumnezeu [Tatăl], adică pe Hristos, 3în
2:3
Cap. 1:9.
care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. 4Spun aceasta pentru ca
2:4
Rom. 16:182Cor. 11:13Ef. 4:14
5:6
nimeni să nu vă înșele cu vorbe iscusite. 5Căci, deși
2:5
1Cor. 5:3
sunt departe cu trupul, cu duhul sunt alături de voi și mă bucur să văd rânduiala care domnește între voi și tăria credinței voastre în Hristos.

Plinătatea vieții în Hristos

6Astfel, după cum

2:6
1Tes. 4:1Iuda 1:3
L‑ați primit pe Hristos Isus Domnul, în El să și umblați, 7fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după cum ați fost învățați, sporind în recunoștință. 8Luați seama
2:8
Ier. 29:8Rom. 16:17Ef. 5:6Evr. 13:9
ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după tradiția
2:8
Mt. 15:2Gal. 1:14
oamenilor, după învățăturile elementare2:8 Gr. stoichéia poate denumi: (1) elementele componente ale lumii create; (2) corpurile cerești; (3) principiile de bază ale unei doctrine; (4) puterile transcendente despre care păgânii credeau că stăpânesc lumea. ale lumii
2:8
Gal. 4:3,9
, și nu după Hristos. 9Căci în El
2:9
Cap. 1:19.
locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii, 10iar voi sunteți făcuți deplini
2:10
In. 1:16
în El, care
2:10
Ef. 1:20,211Pt. 3:22
este capul oricărei căpetenii
2:10
Cap. 1:16.
și stăpâniri. 11În El ați fost circumciși
2:11
Dt. 30:6Ier. 4:4Rom. 2:29Flp. 3:3
nu cu o circumcizie făcută de mâna omului, ci cu circumcizia făcută de Hristos, care constă în dezbrăcarea
2:11
Cap. 3:8.
de trupul supus firii pământești, 12după ce ați fost îngropați
2:12
Rom. 6:4
împreună cu El prin botez, prin care ați și înviat
2:12
Cap. 3:1.
împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care
2:12
Fap. 2:24
L‑a înviat din morți. 13Pe voi
2:13
Ef. 2:1,5,6,11
, care erați morți în abaterile voastre și în necircumcizia firii voastre pământești, Dumnezeu v‑a adus la viață împreună cu El, după ce ne‑a iertat toate abaterile. 14A șters
2:14
Ef. 2:15,16
înscrisul care era împotriva noastră, cu tot cu rânduielile lui care ne condamnau, și l‑a înlăturat, pironindu‑l pe cruce. 15A dezbrăcat
2:15
Is. 53:12Mt. 12:29In. 12:31Ef. 4:8Evr. 2:14
căpeteniile și stăpânirile și le‑a făcut de ocară în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce.

16Așadar, nimeni să

2:16
Rom. 14:2‑51Cor. 8:8
nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu
2:16
Gal. 4:10
privire la o zi de sărbătoare
2:16
Lev. 23:4
, de lună nouă sau de sabat; 17acestea
2:17
Evr. 8:5
9:9
10:1
sunt umbra lucrurilor viitoare, însă trupul2:17 Autorul folosește ca argument imaginea „umbrei” pe care o proiectează „corpul” unui obiect. Instituțiile vechiului legământ menționate în vers. 16 sunt umbre care anunță „realitatea” (Isus Hristos). este Hristos. 18Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, atras de asceză și închinare adusă îngerilor, complăcându‑se în
2:18
Ez. 13:31Tim. 1:7
lucruri pe care le‑ar fi văzut, umflat de o mândrie deșartă, din pricina gândurilor firii lui pământești. 19Un astfel de om nu se ține strâns de Capul
2:19
Ef. 4:15,16
din care tot trupul, hrănit și strâns legat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i‑o dă Dumnezeu.

Viața nouă în Hristos

20Dacă ați murit

2:20
Rom. 6:3,5
7:4,6Gal. 2:19Ef. 2:15
împreună cu Hristos față de învățăturile elementare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la rânduieli precum: 21„Nu
2:21
Gal. 4:3,9
lua, nu gusta, nu
2:21
1Tim. 4:3
atinge”? 22Acestea privesc lucruri menite să piară prin întrebuințare și sunt întemeiate pe
2:22
Is. 29:13Mt. 15:9Tit 1:14
porunci și învățături ale oamenilor; 23ele trec drept
2:23
1Tim. 4:8
înțelepciune prin așa‑zisa închinare, prin asceză și prin asprimea față de trup, dar nu au nicio valoare împotriva răsfățării firii pământești.