Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes, către cei credincioși în Hristos Isus: 2Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Binecuvântări în Hristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne‑a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos, 4fiindcă ne‑a

1:4
2Tes. 2:132Tim. 1:9
ales în El înainte
1:4
1Pt. 1:2,20
de întemeierea lumii ca să fim
1:4
Col. 1:221Tes. 4:7Tit 2:12
sfinți și neprihăniți înaintea Lui, după ce, din dragoste, 5ne‑a rânduit mai
1:5
Rom. 8:29
dinainte pentru înfiere
1:5
In. 1:12Rom. 8:15Gal. 4:51In. 3:1
prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6spre lauda harului Său glorios, pe care ni l‑a dăruit în Cel Preaiubit
1:6
Mt. 3:17In. 3:35
. 7În
1:7
Rom. 3:24Col. 1:141Pt. 1:18Ap. 5:9
El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor1:7 Lit. „abaterilor”., după bogăția
1:7
Cap. 2:7;
harului Său, 8pe care l‑a răspândit din belșug peste noi. Prin înțelepciune și pricepere, 9ne‑a descoperit
1:9
Cap. 3:4.
taina voii Sale, după buna Lui plăcere de care
1:9
Cap. 3:11.
a dat dovadă în Hristos, 10în vederea planului arătat la împlinirea
1:10
Gal. 4:4Evr. 1:2
vremurilor, ca
1:10
Cap. 2:15.
să unească1:10 Lit. „să recapituleze”. în Hristos toate lucrurile
1:10
Flp. 2:9,10Col. 1:20
: cele din ceruri și cele de pe pământ. 11În El
1:11
Fap. 20:32
26:18Rom. 8:17Col. 1:12
3:24
am fost făcuți și moștenitori1:11 Sau „în El am fost făcuți moștenire”, aluzie la ideea veterotestamentară potrivit căreia Israel este „proprietatea” (Dt. 4:20; 7:6; 14:2), sau „moștenirea” lui Dumnezeu (Dt. 9:26; 29; 32:9)., fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Aceluia care lucrează totul după sfatul voii Sale, 12ca
1:12
2Tes. 2:13
slujim de laudă slavei Sale, noi, care ne‑am pus mai dinainte nădejdea în Hristos. 13În El și voi, după ce ați auzit cuvântul
1:13
2Cor. 6:7
adevărului – Evanghelia mântuirii voastre – și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu
1:13
Cap. 4:30.
Duhul Sfânt, care fusese făgăduit 14și care este arvuna1:14 Gr. arrabṓn, „avans”, „primă tranșă”, „garanție”, sau „acont”. Vezi și 2Cor. 1:22; 5:5. moștenirii noastre, pentru
1:14
Cap. 4:30.
răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Rugăciunea lui Pavel

15De aceea și eu, de când am auzit

1:15
Col. 1:4
despre credința în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, 16nu
1:16
Rom. 1:9Flp. 1:3Col. 1:3
încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. 17Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să
1:17
Col. 1:9
vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui 18și să vă lumineze ochii
1:18
Fap. 26:18
inimii ca să înțelegeți care este nădejdea
1:18
Cap. 2:12.
chemării Lui, care este bogăția moștenirii Lui glorioase în sfinți 19și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după
1:19
Cap. 3:7.
lucrarea marii Lui puteri1:19 Lit. „lucrarea puterii tăriei Lui”. 20pe care a desfășurat‑o în Hristos, când L‑a înviat
1:20
Fap. 2:24,33
din morți și L‑a pus
1:20
Ps. 110:1Col. 3:1Evr. 1:3
să stea la dreapta Sa, în locurile cerești, 21mai
1:21
Flp. 2:9Col. 2:10Evr. 1:4
presus de orice căpetenie, stăpânire, putere, domnie și orice nume care se poate rosti nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22Toate
1:22
1Cor. 15:27
I le‑a pus sub picioare1:22 Ps. 8:6. și L‑a pus – deasupra tuturor lucrurilor – cap
1:22
Cap. 4:15.
al Bisericii, 23care este trupul Lui, plinătatea Celui ce
1:23
Cap. 4:12;
împlinește totul în toți.

2

21Voi

2:1
Col. 2:13
erați
2:1
Cap. 4:18.
morți în abaterile și în păcatele voastre, 2în
2:2
1Cor. 6:11Col. 1:21
3:7
care umblați odinioară după mersul2:2 În textele biblice gr. aiṓn este folosit frecvent cu sensul de „veac” sau „epocă”. În versetul de față, ar putea însemna „eon”, entitate spirituală din categoria celor enumerate în cap. 6:12. Vezi și cap. 3:9 și Col. 1:26. lumii acesteia, după stăpânul puterii văzduhului, anume duhul care lucrează acum în fiii neascultării
2:2
Cap. 5:6.
. 3Între
2:3
Tit 3:31Pt. 4:3
ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele
2:3
Gal. 5:16
firii noastre pământești, când împlineam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. 4Dar Dumnezeu, care este bogat
2:4
Cap. 1:7.
în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne‑a iubit, 5măcar
2:5
Rom. 5:6
că eram morți în abaterile noastre, ne‑a
2:5
Rom. 6:4Col. 2:12
3:1
adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți), 6ne‑a înălțat împreună cu El și ne‑a pus să stăm împreună în locurile cerești în Hristos Isus, 7ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său în bunătatea
2:7
Tit 3:4Rom. 3:24
Lui față de noi în Hristos Isus. 8Căci prin har sunteți mântuiți prin
2:8
Rom. 4:162Tim. 1:9
credință. Și acest lucru2:8 Mântuirea primită în dar prin credință. nu vine de la voi, ci este darul
2:8
Rom. 10:14Flp. 1:29
lui Dumnezeu. 9Nu
2:9
Rom. 3:20
11:62Tim. 1:9Tit 3:5
prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem lucrarea
2:10
Cap. 4:24.
Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.

Unitate în Hristos

11De aceea, voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți necircumciși de către cei care se cheamă circumciși și care sunt circumciși în trup

2:11
Cap. 5:8.
de mâna omului, aduceți‑vă aminte 12că în vremea aceea
2:12
Cap. 4:18.
erați fără Hristos, fără
2:12
In. 10:16
drept de cetățenie în Israel2:12 Lit. „excluși din corpul cetățenesc al lui Israel”, sau „excluși de la cetățenia lui Israel”., străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume! 13Dar acum
2:13
Gal. 3:28
, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați departe, ați ajuns aproape prin sângele lui Hristos. 14Căci El
2:14
Fap. 10:36Rom. 5:1Col. 1:20
este pacea noastră, care din doi2:14 În vers. 14‑18, apostolul Pavel prezintă reconcilierea dintre evrei și neamuri folosind de trei ori numeralul „ambii” ( vers. 14, 16 și vers. 18). În primul caz, numeralul este de genul neutru (gr. amphótera), sugerând că Pavel are în vedere „două popoare” sau „două categorii” care devin „una”. În celelalte versete, numeralul este de genul masculin, fiindcă Pavel folosește imaginea a doi oameni care se reconciliază și care au împreună intrare la Dumnezeu Tatăl. În vers. 15, apostolul scrie că evreii și neamurile formează „un singur om nou”. a
2:14
Gal. 3:28
făcut unul, după ce a surpat
2:14
Col. 2:14
, prin trupul Lui, zidul vrăjmășiei care era la mijloc și care ne despărțea. 15El a nimicit Legea poruncilor cu rânduielile ei, pentru ca din cei doi să creeze în El Însuși un singur om
2:15
2Cor. 5:17
nou, făcând astfel pace, 16și să îi împace
2:16
Col. 1:20‑22
pe amândoi cu Dumnezeu într‑un singur trup, prin cruce, după ce a nimicit vrăjmășia prin ea. 17El a venit și a vestit pace pentru voi, cei de departe, și pace pentru cei de aproape. 18Căci prin
2:18
Cap. 3:12.
El și unii, și alții avem intrare la Tatăl într‑un Duh. 19Așadar, voi nu mai sunteți străini sau oaspeți2:19 Gr. pároikos îl denumește pe străinul care s‑a stabilit într‑o anumită cetate, fără a avea însă drepturi de cetățenie., ci sunteți cetățeni
2:19
Flp. 3:20
împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, 20fiind zidiți
2:20
1Cor. 3:101Pt. 2:4
pe temelia apostolilor și a profeților, piatra
2:20
Ps. 118:22
din capul unghiului fiind Însuși Isus Hristos. 21În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu
2:21
1Cor. 3:17
sfânt în Domnul, 22prin care sunteți zidiți împreună ca locaș al lui Dumnezeu prin Duhul.

3

Lucrarea lui Pavel între neamuri

31Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul

3:1
Fap. 21:33Flp. 1:7Col. 4:3
lui Hristos Isus pentru voi, neamurile… 2(căci veți fi auzit de isprăvnicia
3:2
Rom. 1:5
11:131Cor. 4:1Col. 1:25
harului lui Dumnezeu care mi‑a fost dată pentru voi, 3anume că prin
3:3
Fap. 22:17
revelație
3:3
Gal. 1:12
mi‑a
3:3
Col. 1:26,27
fost descoperită această taină, după cum v‑am scris în puține cuvinte. 4Citindu‑le, puteți vedea cum înțeleg eu taina lui Hristos, 5care în celelalte generații nu le‑a fost descoperită fiilor oamenilor așa cum
3:5
Cap. 2:20.
le‑a fost revelată în prezent sfinților Lui apostoli și profeți prin Duhul: 6și anume că neamurile sunt
3:6
Cap. 2:14.
moștenitoare împreună cu noi, parte din același trup și părtașe
3:6
Gal. 3:14,28
la aceeași făgăduință în Hristos Isus prin Evanghelie, 7al cărei
3:7
Rom. 15:16Col. 1:23
slujitor am fost făcut eu după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.

8Mie

3:8
1Cor. 15:91Tim. 1:13,15
, celui mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi‑a fost dat harul acesta: să
3:8
Gal. 1:16
vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos 9și să‑i luminez pe toți cu privire la isprăvnicia tainei
3:9
Cap. 1:9.
ascunse
3:9
1Cor. 2:7Col. 1:26
din veacuri în Dumnezeu, care
3:9
In. 1:3Col. 1:16
a creat toate lucrurile, 10pentru ca înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu să
3:10
1Tim. 3:16
fie cunoscută acum, prin Biserică, de către căpeteniile și stăpânirile
3:10
Col. 1:16
din locurile cerești, 11după
3:11
Cap. 1:9.
planul de veacuri pe care l‑a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12În El avem îndrăzneală și intrare
3:12
Cap. 2:18.
cu
3:12
Evr. 4:16
încredere, prin credința în El. 13De aceea, vă rog
3:13
Fap. 14:22Flp. 1:141Tes. 3:3
să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră.)

Cunoașterea lui Hristos

14… Iată, așadar, de ce3:14 Pavel reia firul gândului pe care l‑a întrerupt în cap. 3:1. îmi plec genunchii înaintea Tatălui [Domnului nostru Isus Hristos], 15din care își trage numele orice

3:15
Cap. 1:10.
familie în ceruri și pe pământ, 16și‑L rog ca, potrivit cu
3:16
Rom. 9:23Flp. 4:19Col. 1:27
bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul
3:16
Rom. 7:222Cor. 4:16
dinăuntru, 17așa încât
3:17
Cap. 2:22.
Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca
3:17
Col. 1:23
2:7
, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, 18
3:18
Cap. 1:18.
puteți pricepe împreună cu toți sfinții care
3:18
Rom. 10:3
sunt lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea 19și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care este mai presus de cunoaștere, ca să ajungeți plini de
3:19
Cap. 1:23.
toată plinătatea lui Dumnezeu.

20Iar a Aceluia

3:20
Rom. 16:25
care poate să facă nespus
3:20
Col. 1:29
mai mult decât cerem sau gândim noi, potrivit
3:20
1Cor. 2:9
puterii care lucrează în noi, 21a Lui
3:21
Rom. 11:36
16:27Evr. 13:21
să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin!