Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

21Voi

2:1
Col. 2:13
erați
2:1
Cap. 4:18.
morți în abaterile și în păcatele voastre, 2în
2:2
1Cor. 6:11Col. 1:21
3:7
care umblați odinioară după mersul2:2 În textele biblice gr. aiṓn este folosit frecvent cu sensul de „veac” sau „epocă”. În versetul de față, ar putea însemna „eon”, entitate spirituală din categoria celor enumerate în cap. 6:12. Vezi și cap. 3:9 și Col. 1:26. lumii acesteia, după stăpânul puterii văzduhului, anume duhul care lucrează acum în fiii neascultării
2:2
Cap. 5:6.
. 3Între
2:3
Tit 3:31Pt. 4:3
ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele
2:3
Gal. 5:16
firii noastre pământești, când împlineam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. 4Dar Dumnezeu, care este bogat
2:4
Cap. 1:7.
în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne‑a iubit, 5măcar
2:5
Rom. 5:6
că eram morți în abaterile noastre, ne‑a
2:5
Rom. 6:4Col. 2:12
3:1
adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți), 6ne‑a înălțat împreună cu El și ne‑a pus să stăm împreună în locurile cerești în Hristos Isus, 7ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său în bunătatea
2:7
Tit 3:4Rom. 3:24
Lui față de noi în Hristos Isus. 8Căci prin har sunteți mântuiți prin
2:8
Rom. 4:162Tim. 1:9
credință. Și acest lucru2:8 Mântuirea primită în dar prin credință. nu vine de la voi, ci este darul
2:8
Rom. 10:14Flp. 1:29
lui Dumnezeu. 9Nu
2:9
Rom. 3:20
11:62Tim. 1:9Tit 3:5
prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem lucrarea
2:10
Cap. 4:24.
Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.

Unitate în Hristos

11De aceea, voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți necircumciși de către cei care se cheamă circumciși și care sunt circumciși în trup

2:11
Cap. 5:8.
de mâna omului, aduceți‑vă aminte 12că în vremea aceea
2:12
Cap. 4:18.
erați fără Hristos, fără
2:12
In. 10:16
drept de cetățenie în Israel2:12 Lit. „excluși din corpul cetățenesc al lui Israel”, sau „excluși de la cetățenia lui Israel”., străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume! 13Dar acum
2:13
Gal. 3:28
, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați departe, ați ajuns aproape prin sângele lui Hristos. 14Căci El
2:14
Fap. 10:36Rom. 5:1Col. 1:20
este pacea noastră, care din doi2:14 În vers. 14‑18, apostolul Pavel prezintă reconcilierea dintre evrei și neamuri folosind de trei ori numeralul „ambii” ( vers. 14, 16 și vers. 18). În primul caz, numeralul este de genul neutru (gr. amphótera), sugerând că Pavel are în vedere „două popoare” sau „două categorii” care devin „una”. În celelalte versete, numeralul este de genul masculin, fiindcă Pavel folosește imaginea a doi oameni care se reconciliază și care au împreună intrare la Dumnezeu Tatăl. În vers. 15, apostolul scrie că evreii și neamurile formează „un singur om nou”. a
2:14
Gal. 3:28
făcut unul, după ce a surpat
2:14
Col. 2:14
, prin trupul Lui, zidul vrăjmășiei care era la mijloc și care ne despărțea. 15El a nimicit Legea poruncilor cu rânduielile ei, pentru ca din cei doi să creeze în El Însuși un singur om
2:15
2Cor. 5:17
nou, făcând astfel pace, 16și să îi împace
2:16
Col. 1:20‑22
pe amândoi cu Dumnezeu într‑un singur trup, prin cruce, după ce a nimicit vrăjmășia prin ea. 17El a venit și a vestit pace pentru voi, cei de departe, și pace pentru cei de aproape. 18Căci prin
2:18
Cap. 3:12.
El și unii, și alții avem intrare la Tatăl într‑un Duh. 19Așadar, voi nu mai sunteți străini sau oaspeți2:19 Gr. pároikos îl denumește pe străinul care s‑a stabilit într‑o anumită cetate, fără a avea însă drepturi de cetățenie., ci sunteți cetățeni
2:19
Flp. 3:20
împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, 20fiind zidiți
2:20
1Cor. 3:101Pt. 2:4
pe temelia apostolilor și a profeților, piatra
2:20
Ps. 118:22
din capul unghiului fiind Însuși Isus Hristos. 21În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu
2:21
1Cor. 3:17
sfânt în Domnul, 22prin care sunteți zidiți împreună ca locaș al lui Dumnezeu prin Duhul.

3

Lucrarea lui Pavel între neamuri

31Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul

3:1
Fap. 21:33Flp. 1:7Col. 4:3
lui Hristos Isus pentru voi, neamurile… 2(căci veți fi auzit de isprăvnicia
3:2
Rom. 1:5
11:131Cor. 4:1Col. 1:25
harului lui Dumnezeu care mi‑a fost dată pentru voi, 3anume că prin
3:3
Fap. 22:17
revelație
3:3
Gal. 1:12
mi‑a
3:3
Col. 1:26,27
fost descoperită această taină, după cum v‑am scris în puține cuvinte. 4Citindu‑le, puteți vedea cum înțeleg eu taina lui Hristos, 5care în celelalte generații nu le‑a fost descoperită fiilor oamenilor așa cum
3:5
Cap. 2:20.
le‑a fost revelată în prezent sfinților Lui apostoli și profeți prin Duhul: 6și anume că neamurile sunt
3:6
Cap. 2:14.
moștenitoare împreună cu noi, parte din același trup și părtașe
3:6
Gal. 3:14,28
la aceeași făgăduință în Hristos Isus prin Evanghelie, 7al cărei
3:7
Rom. 15:16Col. 1:23
slujitor am fost făcut eu după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.

8Mie

3:8
1Cor. 15:91Tim. 1:13,15
, celui mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi‑a fost dat harul acesta: să
3:8
Gal. 1:16
vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos 9și să‑i luminez pe toți cu privire la isprăvnicia tainei
3:9
Cap. 1:9.
ascunse
3:9
1Cor. 2:7Col. 1:26
din veacuri în Dumnezeu, care
3:9
In. 1:3Col. 1:16
a creat toate lucrurile, 10pentru ca înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu să
3:10
1Tim. 3:16
fie cunoscută acum, prin Biserică, de către căpeteniile și stăpânirile
3:10
Col. 1:16
din locurile cerești, 11după
3:11
Cap. 1:9.
planul de veacuri pe care l‑a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12În El avem îndrăzneală și intrare
3:12
Cap. 2:18.
cu
3:12
Evr. 4:16
încredere, prin credința în El. 13De aceea, vă rog
3:13
Fap. 14:22Flp. 1:141Tes. 3:3
să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră.)

Cunoașterea lui Hristos

14… Iată, așadar, de ce3:14 Pavel reia firul gândului pe care l‑a întrerupt în cap. 3:1. îmi plec genunchii înaintea Tatălui [Domnului nostru Isus Hristos], 15din care își trage numele orice

3:15
Cap. 1:10.
familie în ceruri și pe pământ, 16și‑L rog ca, potrivit cu
3:16
Rom. 9:23Flp. 4:19Col. 1:27
bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul
3:16
Rom. 7:222Cor. 4:16
dinăuntru, 17așa încât
3:17
Cap. 2:22.
Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca
3:17
Col. 1:23
2:7
, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, 18
3:18
Cap. 1:18.
puteți pricepe împreună cu toți sfinții care
3:18
Rom. 10:3
sunt lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea 19și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care este mai presus de cunoaștere, ca să ajungeți plini de
3:19
Cap. 1:23.
toată plinătatea lui Dumnezeu.

20Iar a Aceluia

3:20
Rom. 16:25
care poate să facă nespus
3:20
Col. 1:29
mai mult decât cerem sau gândim noi, potrivit
3:20
1Cor. 2:9
puterii care lucrează în noi, 21a Lui
3:21
Rom. 11:36
16:27Evr. 13:21
să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin!

4

Unitatea trupului

41Vă sfătuiesc deci eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați

4:1
Col. 1:101Tes. 2:12
într‑un chip vrednic de chemarea pe care ați primit‑o, 2cu
4:2
Gal. 5:22Col. 3:12
toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți‑vă unii pe alții în dragoste 3și căutați să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii
4:3
Col. 3:14
!

4Este un

4:4
Cap. 2:16.
singur trup și un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre.

5Este un

4:5
1Cor. 8:6
12:5
singur Domn, o
4:5
Iuda 1:3
singură credință, un singur botez.

6Este un

4:6
1Cor. 8:6
12:6
singur Dumnezeu și Tată al tuturor
4:6
Rom. 11:36
, care este mai presus de toți, prin toți și în toți.

7Dar fiecăruia
4:7
Rom. 12:61Cor. 12:11
dintre noi harul i‑a fost dat după măsura darului lui Hristos. 8De aceea se spune:

S‑a suit

4:8
Col. 2:15
în înălțimi, a luat robia roabă,

a dat daruri oamenilor.4:8 Ps. 68:18.

9Și
4:9
In. 3:13
6:33,62
acest S‑a suit ce înseamnă decât că, înainte, S‑a coborât în părțile mai de jos ale pământului? 10Cel ce S‑a coborât este același cu Cel ce S‑a suit
4:10
Fap. 1:91Tim. 3:16
mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. 11Și El
4:11
Cap. 2:20.
i‑a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori
4:11
Fap. 20:28
și învățători, 12pentru
4:12
1Cor. 12:7
pregătirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare
4:13
Col. 1:28
, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, 14ca să nu mai fim copii
4:14
1Cor. 14:20
, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în
4:14
2Cor. 2:17
mijloacele de amăgire. 15Dimpotrivă, să spunem
4:15
2Cor. 4:21In. 3:18
adevărul în dragoste și să creștem în El în toate privințele. El
4:15
Col. 1:18
, Hristos, este Capul 16din care
4:16
Col. 2:19
tot trupul, bine închegat și strâns legat prin toate încheieturile care îl susțin, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.

Viața nouă în Hristos

17De aceea vă spun și vă îndemn în Domnul: nu

4:17
Cap. 2:1‑3.
mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, 18având mintea întunecată
4:18
Fap. 26:18
și fiind străini
4:18
Cap. 2:12.
de viața cu Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află și din pricina împietririi inimii lor! 19Ei
4:19
1Tim. 4:2
și‑au pierdut orice pic de simțire, s‑au
4:19
Rom. 1:24,261Pt. 4:3
dedat la dezmăț și săvârșesc cu lăcomie tot soiul de necurății.

20Voi însă nu așa ați învățat despre Hristos, 21dacă, într‑adevăr, L‑ați ascultat și dacă ați fost învățați de El, potrivit adevărului care este în Isus. 22În ce privește viața voastră din trecut, să

4:22
Col. 2:11
3:8Evr. 12:11Pt. 2:1
vă dezbrăcați de omul
4:22
Cap. 2:2.
cel vechi, care se strică după
4:22
1Pt. 4:3
poftele înșelătoare, 23să vă înnoiți
4:23
Rom. 12:2Col. 3:10
în duhul minții voastre 24și să
4:24
Cap. 6:11.
vă îmbrăcați în omul cel nou, creat
4:24
Cap. 2:10.
după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr.

Rodul vieții înnoite

25De aceea, lăsați‑vă de minciună: fiecare dintre voi să spună

4:25
Col. 3:9
aproapelui său adevărul4:25 Zah. 8:16., pentru că suntem
4:25
Rom. 12:5
mădulare unii altora! 26Mâniați‑vă și nu păcătuiți!4:26 Ps. 4:4. Să n‑apună soarele peste mânia voastră 27și să nu‑i
4:27
2Cor. 2:10,11Iac. 4:71Pt. 5:9
dați prilej Diavolului! 28Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze
4:28
Fap. 20:351Tes. 4:112Tes. 3:8,11,12
cu mâinile lui ce este bine, ca să aibă ce să împartă cu cel
4:28
Lc. 3:11
lipsit! 29Niciun
4:29
Cap. 5:4.
cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul
4:29
Col. 4:61Tes. 5:11
bun, pentru
4:29
Col. 3:16
zidire, după cum e nevoie, ca să le dea har celor ce‑l aud! 30
4:30
Is. 63:101Tes. 5:19
nu‑L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
4:30
Cap. 1:13.
care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării
4:30
Lc. 21:28Rom. 8:23
! 31Orice
4:31
Col. 3:8,19
amărăciune, orice izbucnire, orice mânie, orice strigare, orice defăimare
4:31
Tit 3:2Iac. 4:111Pt. 2:1
să piară din mijlocul vostru, împreună cu orice fel de răutate! 32Dimpotrivă, fiți
4:32
Col. 3:12,13
buni și miloși unii cu alții; iertați‑vă
4:32
Mt. 6:14
unul pe altul, după cum v‑a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos!