Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Unitatea trupului

41Vă sfătuiesc deci eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați

4:1
Col. 1:101Tes. 2:12
într‑un chip vrednic de chemarea pe care ați primit‑o, 2cu
4:2
Gal. 5:22Col. 3:12
toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți‑vă unii pe alții în dragoste 3și căutați să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii
4:3
Col. 3:14
!

4Este un

4:4
Cap. 2:16.
singur trup și un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre.

5Este un

4:5
1Cor. 8:6
12:5
singur Domn, o
4:5
Iuda 1:3
singură credință, un singur botez.

6Este un

4:6
1Cor. 8:6
12:6
singur Dumnezeu și Tată al tuturor
4:6
Rom. 11:36
, care este mai presus de toți, prin toți și în toți.

7Dar fiecăruia
4:7
Rom. 12:61Cor. 12:11
dintre noi harul i‑a fost dat după măsura darului lui Hristos. 8De aceea se spune:

S‑a suit

4:8
Col. 2:15
în înălțimi, a luat robia roabă,

a dat daruri oamenilor.4:8 Ps. 68:18.

9Și
4:9
In. 3:13
6:33,62
acest S‑a suit ce înseamnă decât că, înainte, S‑a coborât în părțile mai de jos ale pământului? 10Cel ce S‑a coborât este același cu Cel ce S‑a suit
4:10
Fap. 1:91Tim. 3:16
mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. 11Și El
4:11
Cap. 2:20.
i‑a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori
4:11
Fap. 20:28
și învățători, 12pentru
4:12
1Cor. 12:7
pregătirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare
4:13
Col. 1:28
, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, 14ca să nu mai fim copii
4:14
1Cor. 14:20
, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în
4:14
2Cor. 2:17
mijloacele de amăgire. 15Dimpotrivă, să spunem
4:15
2Cor. 4:21In. 3:18
adevărul în dragoste și să creștem în El în toate privințele. El
4:15
Col. 1:18
, Hristos, este Capul 16din care
4:16
Col. 2:19
tot trupul, bine închegat și strâns legat prin toate încheieturile care îl susțin, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.

Viața nouă în Hristos

17De aceea vă spun și vă îndemn în Domnul: nu

4:17
Cap. 2:1‑3.
mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, 18având mintea întunecată
4:18
Fap. 26:18
și fiind străini
4:18
Cap. 2:12.
de viața cu Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află și din pricina împietririi inimii lor! 19Ei
4:19
1Tim. 4:2
și‑au pierdut orice pic de simțire, s‑au
4:19
Rom. 1:24,261Pt. 4:3
dedat la dezmăț și săvârșesc cu lăcomie tot soiul de necurății.

20Voi însă nu așa ați învățat despre Hristos, 21dacă, într‑adevăr, L‑ați ascultat și dacă ați fost învățați de El, potrivit adevărului care este în Isus. 22În ce privește viața voastră din trecut, să

4:22
Col. 2:11
3:8Evr. 12:11Pt. 2:1
vă dezbrăcați de omul
4:22
Cap. 2:2.
cel vechi, care se strică după
4:22
1Pt. 4:3
poftele înșelătoare, 23să vă înnoiți
4:23
Rom. 12:2Col. 3:10
în duhul minții voastre 24și să
4:24
Cap. 6:11.
vă îmbrăcați în omul cel nou, creat
4:24
Cap. 2:10.
după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr.

Rodul vieții înnoite

25De aceea, lăsați‑vă de minciună: fiecare dintre voi să spună

4:25
Col. 3:9
aproapelui său adevărul4:25 Zah. 8:16., pentru că suntem
4:25
Rom. 12:5
mădulare unii altora! 26Mâniați‑vă și nu păcătuiți!4:26 Ps. 4:4. Să n‑apună soarele peste mânia voastră 27și să nu‑i
4:27
2Cor. 2:10,11Iac. 4:71Pt. 5:9
dați prilej Diavolului! 28Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze
4:28
Fap. 20:351Tes. 4:112Tes. 3:8,11,12
cu mâinile lui ce este bine, ca să aibă ce să împartă cu cel
4:28
Lc. 3:11
lipsit! 29Niciun
4:29
Cap. 5:4.
cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul
4:29
Col. 4:61Tes. 5:11
bun, pentru
4:29
Col. 3:16
zidire, după cum e nevoie, ca să le dea har celor ce‑l aud! 30
4:30
Is. 63:101Tes. 5:19
nu‑L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
4:30
Cap. 1:13.
care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării
4:30
Lc. 21:28Rom. 8:23
! 31Orice
4:31
Col. 3:8,19
amărăciune, orice izbucnire, orice mânie, orice strigare, orice defăimare
4:31
Tit 3:2Iac. 4:111Pt. 2:1
să piară din mijlocul vostru, împreună cu orice fel de răutate! 32Dimpotrivă, fiți
4:32
Col. 3:12,13
buni și miloși unii cu alții; iertați‑vă
4:32
Mt. 6:14
unul pe altul, după cum v‑a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos!

5

51Urmați

5:1
Mt. 5:45Lc. 6:36
deci pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți! 2Trăiți
5:2
In. 13:341Tes. 4:91In. 3:11
în dragoste, după cum
5:2
Gal. 1:4
2:20Evr. 10:10
și Hristos ne‑a iubit și S‑a dat pe Sine pentru noi ca ofrandă și ca jertfă de un miros plăcut lui Dumnezeu!

3Desfrânarea

5:3
Cap. 4:19,20.
, necurăția de orice fel sau lăcomia nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți! 4Să nu se audă nici
5:4
Cap. 4:29.
vorbe de rușine, vorbe nechibzuite, glume proaste, lucruri care nu se cuvin, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire! 5Căci știți bine
5:5
1Cor. 6:9Gal. 5:21
că niciun om desfrânat, necurat sau lacom, care este un închinător la idoli
5:5
Col. 3:5
, nu are
5:5
Ap. 22:15
parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.

Copii ai luminii

6Nimeni

5:6
Col. 2:4,182Tes. 2:3
să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine
5:6
Rom. 1:18
mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării! 7Așadar, să nu vă întovărășiți deloc cu ei! 8Odinioară erați
5:8
Rom. 1:21Tit 3:31Pt. 2:9
întuneric, dar acum sunteți
5:8
2Cor. 4:61Tes. 5:51In. 2:9
lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, 9căci rodul luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevăr! 10Cercetați
5:10
Rom. 12:21Tes. 5:211Tim. 2:3
ce este plăcut înaintea Domnului 11și nu
5:11
1Cor. 10:202Cor. 6:14
luați nicidecum parte la lucrările
5:11
Rom. 13:12
neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți‑le! 12Căci ar fi rușinos fie și numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13Dar toate
5:13
In. 3:20
aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 14De aceea zice Scriptura:

„Deșteaptă‑te

5:14
1Tes. 5:6
, tu, care dormi,

scoală‑te

5:14
Rom. 6:4Col. 3:1
din morți,

și Hristos te va lumina!”5:14 Aluzie la Is. 60:1‑2. Pavel nu citează textul ad litteram, ci doar preia tema luminării credinciosului, pe care o interpretează hristologic.

15Luați deci bine seama la felul în care umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți! 16Răscumpărați

5:16
Col. 4:5
vremea, căci zilele sunt rele! 17De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți
5:17
Rom. 12:2
care
5:17
1Tes. 4:3
5:18
este voia Domnului! 18Nu
5:18
Pr. 20:1
vă îmbătați de vin, care duce la destrăbălare! Dimpotrivă, fiți plini de Duh! 19Vorbiți între voi cu
5:19
1Cor. 14:26Col. 3:16Iac. 5:13
psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând și lăudându‑L pe Domnul din inimă! 20Mulțumiți‑I
5:20
Ps. 34:1Col. 3:171Tes. 5:182Tes. 1:3
întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos!

Îndatoririle celor căsătoriți

21Supuneți‑vă

5:21
Flp. 2:3
unii altora în frica lui Hristos! 22Soțiilor
5:22
1Cor. 14:34Col. 3:18Tit 2:51Pt. 3:1
, fiți supuse soților voștri ca Domnului, 23căci soțul
5:23
1Cor. 11:3
este capul soției, după cum și Hristos
5:23
Col. 1:18
este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului5:23 Referire la Biserică, prezentată metaforic ca „trup al lui Hristos” (vezi și cap. 4:12. Rom. 12:5. 1Cor. 6:15. etc.)! 24După cum Biserica Îi este supusă lui Hristos, tot astfel și soțiile să le fie supuse soților lor în toate privințele!

25Soților

5:25
Col. 3:191Pt. 3:7
, iubiți‑vă soțiile așa cum a iubit Hristos Biserica și S‑a
5:25
Fap. 20:28Gal. 1:4
2:20
dat pe Sine pentru ea 26ca s‑o sfințească, după ce a curățit‑o prin
5:26
Tit 3:5Evr. 10:22
spălarea în apă, prin cuvânt
5:26
In. 15:3
, 27ca
5:27
2Cor. 11:2Col. 1:22
să înfățișeze pentru Sine această Biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană! 28Tot astfel trebuie să‑și iubească și soții soțiile, ca pe trupurile lor. Cine își iubește soția se iubește pe sine. 29Căci nimeni nu și‑a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, precum Hristos Biserica; 30pentru că
5:30
Rom. 12:51Cor. 6:15
12:27
suntem mădulare ale trupului Lui, [carne din carnea Lui și os din oasele Lui5:30 Gen. 2:23.]. 31De aceea
5:31
Mt. 19:5
va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi
5:31
1Cor. 6:16
vor fi un singur trup.5:31 Gen. 2:24. 32Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos și Biserică). 33Așadar, fiecare din
5:33
Col. 3:19
voi să‑și iubească soția ca pe sine; și soția să‑și
5:33
1Pt. 3:6
respecte soțul!

6

Părinți și copii

61Copii, ascultați

6:1
Pr. 23:22Col. 3:20
în Domnul de părinții voștri, căci este drept! 2Cinstește‑i
6:2
Mt. 15:4Mc. 7:10
pe tatăl tău și pe mama ta – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – 3ca să‑ți fie bine6:3 Pavel citează porunca a cincea conform textului Septuagintei, unde găsim o precizare suplimentară („să‑ți fie bine”) care nu se întâlnește în textul ebraic. și să trăiești multă vreme pe pământ.6:3 Ex. 20:12. Dt. 5:16. 4Și voi, părinților
6:4
Col. 3:21
, nu‑i întărâtați6:4 Gr. parorgízō, „a înfuria”, „a exaspera”, „a scoate din sărite”. la mânie pe copiii voștri, ci creșteți‑i
6:4
Dt. 4:9Ps. 78:4Pr. 19:18
22:6
în disciplina și învățătura Domnului!

Robi și stăpâni

5Robilor

6:5
Col. 3:221Tim. 6:1Tit 2:91Pt. 2:18
, ascultați de stăpânii voștri pământești cu
6:5
2Cor. 7:15Flp. 2:12
frică și cutremur, cu o inimă sinceră, ca de Hristos! 6Slujiți‑le nu
6:6
Col. 3:22,23
doar când sunteți sub ochii lor, precum cei ce caută să le fie pe plac oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din tot sufletul voia lui Dumnezeu! 7Slujiți‑le cu tragere de inimă6:7 Gr. eúnoia denumește atitudinea pozitivă (bunăvoință, amabilitate, entuziasm) de care dă dovadă o persoană în relație cu o alta., ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 8căci știți
6:8
Rom. 2:62Cor. 5:10Col. 3:24
că fiecare, rob sau liber, își va primi răsplata de la Domnul după binele pe care l‑a făcut! 9Și voi, stăpânilor
6:9
Col. 4:1
, purtați‑vă la fel cu ei; lăsați amenințările
6:9
Lev. 25:43
, ca unii care știți că Stăpânul – atât al lor, cât și al vostru – este în cer și
6:9
Rom. 2:11Col. 3:25
că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului!

Lupta împotriva răului

10Încolo, [fraților,] întăriți‑vă în Domnul și în puterea tăriei Lui! 11Îmbrăcați‑vă

6:11
Rom. 13:122Cor. 6:71Tes. 5:8
cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rezista împotriva uneltirilor Diavolului! 12Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor
6:12
Cap. 1:21.
, a stăpânirilor, a conducătorilor
6:12
Col. 1:13
veacului6:12 Gr. archái („căpetenii”), exousíai („stăpâniri”) și kosmokrátores („conducători ai veacului”) reprezintă forțe spirituale ale răului. Vezi cap. 1:21; 3:10. întunecat de acum, a duhurilor6:12 Gr. pneumatiká folosit de Pavel denumește realitățile spirituale în sens generic. răutății care sunt în locurile cerești. 13De aceea
6:13
2Cor. 10:4
, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul! 14Stați gata având mijlocul încins
6:14
Is. 11:5Lc. 12:35
cu adevărul, fiind îmbrăcați
6:14
Is. 59:17
cu platoșa dreptății 15și încălțați
6:15
Is. 52:7Rom. 10:15
cu râvna Evangheliei păcii! 16Peste toate acestea, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale Celui Rău! 17Luați
6:17
Is. 59:171Tes. 5:8
și coiful mântuirii și sabia
6:17
Evr. 4:12Ap. 1:16
19:15
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu! 18Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni
6:18
Rom. 12:12Col. 4:21Tes. 5:17
și cereri! Vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți sfinții 19și pentru
6:19
Fap. 4:29Col. 4:32Tes. 3:1
mine ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, 20al cărei sol în
6:20
2Cor. 5:20
lanțuri sunt
6:20
Cap. 3:1.
, și astfel să vorbesc despre ea cu
6:20
Fap. 28:31Flp. 1:201Tes. 2:2
îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc!

Salutări

21Ca

6:21
Col. 4:7
să aflați și voi vești cu privire la mine (anume ce mai fac), Tihic
6:21
Fap. 20:42Tim. 4:12Tit 3:12
, frate preaiubit și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 22L‑am
6:22
Col. 4:8
trimis la voi tocmai în acest scop: ca să aflați vești despre starea noastră și să vă aducă mângâiere în inimi.

23Pace

6:23
1Pt. 5:14
tuturor fraților și dragoste împreună cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos! 24Harul să fie cu toți cei ce‑L iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos
6:24
Tit 2:7
cu o dragoste nepieritoare! [Amin!]