Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

41Ce spun eu este că, atâta vreme cât moștenitorul este nevârstnic, nu se deosebește cu nimic de un rob: cu toate că este stăpân peste toate, 2stă sub autoritatea tutorilor și a îngrijitorilor până la vremea hotărâtă de tatăl său. 3Tot astfel și noi, când eram nevârstnici, eram

4:3
Col. 2:8,20
înrobiți de învățăturile elementare4:3 Gr. stoichéia poate denumi: (1) elementele componente ale lumii create; (2) corpurile cerești; (3) principiile de bază ale unei doctrine; (4) puterile transcendente despre care păgânii credeau că stăpânesc lumea. ale lumii. 4Dar când
4:4
Mc. 1:15Ef. 1:10
s‑a împlinit vremea, Dumnezeu L‑a trimis pe Fiul Său, născut
4:4
In. 1:14Rom. 1:3Flp. 2:7
din femeie
4:4
Gen. 3:15Is. 7:14Mt. 1:23
, născut sub Lege, 5ca să‑i
4:5
Cap. 3:13.
răscumpere pe cei de sub Lege, și astfel
4:5
Cap. 3:26.
să căpătăm înfierea. 6Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ni L‑a trimis în inimi pe Duhul
4:6
Rom. 8:15
Fiului Său, care strigă: „Avva!”, adică „Tată!” 7Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă
4:7
Cap. 3:29.
ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.

Galatenii și învățătorii mincinoși

8Înainte, când nu‑L cunoșteați

4:8
Ef. 2:12
pe Dumnezeu, ați slujit ca robi
4:8
1Cor. 12:21Tes. 1:9
celor care, prin natura lor, nu sunt dumnezei. 9Dar acum, după ce L‑ați cunoscut pe Dumnezeu – mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu – cum
4:9
Cap. 3:3.
de vă întoarceți iarăși la acele învățături
4:9
Rom. 8:3
elementare, slabe și sărăcăcioase de care vreți să vă lăsați iarăși înrobiți? 10Voi țineți zile
4:10
Rom. 14:5Col. 2:16
, luni, vremuri și ani. 11Mă tem să
4:11
Cap. 2:2;
nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.

12Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu

4:12
2Cor. 2:5
m‑ați nedreptățit cu nimic. 13Știți că
4:13
1Cor. 2:32Cor. 11:30
12:7,9
, prima
4:13
Cap. 1:6.
dată, v‑am propovăduit Evanghelia ca urmare a unei slăbiciuni a trupului, 14dar n‑ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, ci m‑ați primit ca
4:14
2Sam. 19:27Zah. 12:8Mal. 2:7
pe un înger al lui Dumnezeu, ca
4:14
Mt. 10:40Lc. 10:16In. 13:201Tes. 2:13
pe Hristos Isus Însuși. 15Ce s‑a ales de fericirea voastră? Pot da mărturie despre voi că, dacă ar fi fost cu putință, v‑ați fi scos până și ochii și mi i‑ați fi dat. 16M‑am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că
4:16
Cap. 2:5,14.
v‑am spus adevărul? 17Nu cu gând bun
4:17
Rom. 10:22Cor. 11:2
sunt ei plini de râvnă pentru voi, ci vor să vă despartă de noi, ca să fiți plini de râvnă pentru ei. 18Bine ar fi să arătați întotdeauna râvnă cu un scop bun, nu numai când sunt eu prezent cu voi. 19Copilașii mei
4:19
1Cor. 4:15Flm. 1:10Iac. 1:18
, din pricina cărora iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi! 20Cât de mult aș vrea să fiu acum prezent cu voi și să‑mi schimb tonul, căci nu mai știu ce să cred despre voi!

Alegoria despre Agar și Sara

21Spuneți‑mi voi, care vreți să fiți sub Lege, n‑ascultați voi Legea? 22Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul

4:22
Gen. 16:15
din cea care era slujnică și unul
4:22
Gen. 21:2
din cea care era liberă. 23Dar cel din slujnică s‑a
4:23
Rom. 9:7,8
născut în chip firesc, însă
4:23
Gen. 18:10,14
21:1,2Evr. 11:11
cel din femeia liberă s‑a născut prin făgăduință, 24lucruri care au un înțeles alegoric, căci aceste femei sunt două legăminte: unul, de pe muntele Sinai
4:24
Dt. 23:2
, naște pentru robie, și este Agar. 25Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum, căci este în robie împreună cu copiii săi. 26Dar cetatea Ierusalimului
4:26
Is. 2:2Evr. 12:22Ap. 3:12
21:2,10
de sus este liberă, și ea este mama noastră. 27Fiindcă este scris:

Bucură‑te, stearpo, care nu naști!

Izbucnește de bucurie și strigă,

tu, care nu suferi durerile nașterii!

Căci mulți vor fi copiii celei părăsite,

mai mulți decât ai celei care are bărbat.4:27 Is. 54:1.

28Și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii
4:28
Cap. 3:29.
ai făgăduinței. 29Și după cum odinioară cel
4:29
Gen. 21:9
ce se născuse în chip firesc îl prigonea pe cel ce se născuse în chip duhovnicesc4:29 Lit. „potrivit Duhului”, adică „prin făgăduința” (vers. 23) specială făcută de Dumnezeu în mod repetat (Gen. 17:19; 18:10)., tot așa
4:29
Cap. 5:11;
este și acum. 30Dar ce zice Scriptura
4:30
Cap. 3:8,22.
? Izgonește‑i pe slujnică și pe fiul ei, căci fiul
4:30
In. 8:35
slujnicei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere.4:30 Gen. 21:10,12. 31De aceea, fraților, noi nu suntem copiii slujnicei, ci
4:31
Cap. 5:1,13.
ai femeii libere.
5

51Hristos ne‑a izbăvit ca să avem libertate. Rămâneți deci tari

5:1
In. 8:32Rom. 6:181Pt. 2:16
și nu vă plecați iarăși sub
5:1
Cap. 2:4;
jugul robiei.

Libertatea creștină

2Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă

5:2
Fap. 15:1
16:3
vă circumcideți, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3Și dau iarăși mărturie oricărui om care se circumcide că
5:3
Cap. 3:10.
este dator să împlinească toată Legea. 4Voi, care vreți să fiți îndreptățiți prin Lege, v‑ați
5:4
Cap. 2:21.
despărțit de Hristos; ați căzut din
5:4
Evr. 12:15
har. 5Căci noi, cu ajutorul Duhului, așteptăm
5:5
Rom. 8:24,252Tim. 4:8
prin credință dreptatea la care nădăjduim. 6Căci
5:6
Cap. 3:28;
în Hristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu contează, ci credința
5:6
1Tes. 1:3Iac. 2:18,20,22
care lucrează prin dragoste.

7Voi alergați

5:7
1Cor. 9:24
bine; cine
5:7
Cap. 3:1.
v‑a tăiat calea ca să n‑ascultați de adevăr? 8Această formă de înduplecare nu vine de la Cel ce
5:8
Cap. 1:6.
vă cheamă. 9Puțină
5:9
1Cor. 5:6
15:33
drojdie5:9 Gr. zýmē denumește aluatul fermentat, folosit ca drojdie pentru a face să dospească aluatul nou, nefermentat. face să dospească toată plămădeala. 10Eu
5:10
2Cor. 2:3
8:22
sunt încredințat în Domnul în ce vă privește că nu veți gândi altfel. Iar cel
5:10
Cap. 1:7.
ce vă tulbură își va
5:10
2Cor. 10:6
purta osânda, oricine ar fi el. 11Dar eu
5:11
Cap. 6:12.
, fraților, dacă mai propovăduiesc circumcizia, de ce mai sunt prigonit? Atunci, pricina de poticnire a crucii s‑a dus
5:11
1Cor. 1:23
. 12Și
5:12
Cap. 1:8.
tăia‑s‑ar5:12 Cu sensul de: „să se castreze”. Referire sarcastică la zelul pentru circumcizie al iudaizatorilor care tulbură bisericile din Galatia. Vezi și descrierea circumciziei ca „mutilare” (gr. katatomḗ) din Flp. 3:2. odată cei ce
5:12
Fap. 15:1
vă tulbură!

13Voi ați fost chemați la libertate, fraților. Numai nu faceți din libertate

5:13
1Cor. 8:91Pt. 2:16
un prilej ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți‑vă unii altora în dragoste! 14Căci toată
5:14
Mt. 7:12Iac. 2:8
Legea se cuprinde într‑o singură poruncă: Să‑l
5:14
Rom. 13:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.5:14 Lev. 19:18. 15Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu vă nimiciți unii pe alții!

Faptele firii pământești și roada Duhului

16Zic dar: umblați

5:16
Rom. 6:12
8:1,12
13:141Pt. 2:11
prin Duhul, și astfel nu veți împlini poftele firii pământești! 17Firea
5:17
Rom. 7:23
pământească poftește împotriva Duhului, iar Duhul – împotriva firii pământești, căci acestea se împotrivesc una alteia, ca
5:17
Rom. 7:15,19
să nu faceți tot ce vreți. 18Dacă
5:18
Rom. 6:14
sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub Lege. 19Și faptele
5:19
1Cor. 3:3Ef. 5:3Col. 3:5
firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: [adulterul,] desfrâul, necurăția, dezmățul, 20închinarea la idoli, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, ambiția egoistă5:20 Gr. zḗlos este uneori folosit în NT cu sens pozitiv („râvnă”). În contextul de față termenul are conotație negativă, putând fi echivalat cu „ambiție egoistă”., mâniile, intrigile, dezbinările, împărțirea în grupuri, 21invidiile, [uciderile,] bețiile, chefurile și altele de felul acesta. Cu privire la ele vă spun mai dinainte, cum am mai spus: cei
5:21
1Cor. 6:9Ef. 5:5Col. 3:6
ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 22Roada
5:22
Ef. 5:9
Duhului dimpotrivă este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea
5:22
Col. 3:12
, facerea de bine, credincioșia
5:22
1Cor. 13:7
, 23blândețea, înfrânarea. Legea nu este împotriva unor astfel de lucruri. 24Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și‑au răstignit
5:24
Cap. 2:20.
firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. 25Dacă
5:25
Rom. 8:4
trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul! 26
5:26
Flp. 2:3
nu umblăm după slavă deșartă, întărâtându‑ne unii pe alții și fiind invidioși unii pe alții.

6

Purtarea poverilor

61Fraților, chiar dacă

6:1
Iac. 5:19
un om ar cădea într‑o greșeală6:1 Sau: „dacă un om ar fi surprins într‑o greșeală”., voi, cei duhovnicești, să‑l îndreptați cu
6:1
2Tes. 3:152Tim. 2:25
duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca
6:1
1Cor. 10:12
să nu fii ispitit și tu! 2Purtați‑vă
6:2
Rom. 15:11Tes. 5:14
poverile unii altora și veți împlini astfel legea
6:2
In. 15:12Iac. 2:81In. 4:21
lui Hristos! 3Dacă
6:3
Cap. 2:6.
vreunul crede că este cineva, cu toate că nu este nimic, se înșală. 4Fiecare
6:4
1Cor. 11:282Cor. 13:5
să‑și cerceteze propria lucrare, și atunci va avea motiv de laudă numai în ce‑l privește pe el, și nu
6:4
Lc. 18:11
măsurându‑se cu altul; 5căci fiecare își va purta propria lui sarcină.

6Cine

6:6
Rom. 15:271Cor. 9:11,14
primește învățătură din Cuvânt să facă parte din toate bunurile sale și celui ce‑l învață!

7Nu vă înșelați: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! Ce

6:7
Lc. 16:252Cor. 9:6
seamănă omul, aceea va și secera. 8Cine
6:8
Rom. 8:13Iac. 3:18
seamănă pentru firea lui pământească va secera din firea pământească putrezire, dar cine seamănă pentru Duhul va secera din Duhul viață veșnică. 9
6:9
2Tes. 3:13
fim neobosiți în facerea binelui, căci, la vremea cuvenită, vom secera, dacă
6:9
Evr. 3:6,14
10:36
12:3,5
nu vom cădea de oboseală. 10Așadar, ori de câte ori avem prilejul, să
6:10
1Tes. 5:151Tim. 6:18Tit 3:8
le facem bine tuturor, și mai ales celor din familia
6:10
Ef. 2:19Evr. 13:16
credinței6:10 Lit. „casnicilor credinței” sau „celor din casa credinței”. Creștinii sunt prezentați ca membri ai unei familii (gr. óikos) antice. În antichitate, un óikos cuprindea familia lărgită, servitorii sau sclavii, precum și alți aparținători instalați temporar sub același acoperiș.!

Cuvinte de încheiere

11Priviți cu ce litere mari v‑am scris, chiar cu mâna mea! 12Toți cei ce vor să facă o impresie bună când e vorba de trup vă

6:12
Cap. 2:3,14.
silesc să vă circumcideți numai
6:12
Flp. 3:18
ca să nu fie prigoniți
6:12
Cap. 5:11.
ei pentru crucea lui Hristos. 13Căci nici ei, care sunt circumciși, nu păzesc Legea, dar doresc ca voi să vă circumcideți ca să se poată lăuda cu trupul vostru. 14În ce mă privește
6:14
Flp. 3:3,7,8
, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită
6:14
Cap. 2:20.
față de mine, iar eu, față de lume! 15Căci în
6:15
Cap. 5:6.
Hristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu contează, ci a fi o creație nouă
6:15
2Cor. 5:17
. 16Cât despre toți cei care vor urma
6:16
Flp. 3:16
acest principiu6:16 Gr. kanṓn mai poate fi tradus prin „regulă”, „normă”, „etalon” sau „standard”., pace și îndurare să fie peste ei și peste Israelul
6:16
Cap. 3:7,9,29.
lui Dumnezeu!6:16 Sau: „pace și îndurare să fie peste ei, anume peste Israelul lui Dumnezeu!”. În acest caz, conjuncția kái („și”) are valoare explicativă, ca în Mt. 8:33; 21:5. Fap. 5:21. 1Cor. 15:38.

17De acum încolo nimeni să nu‑mi mai facă necazuri, pentru că port

6:17
Cap. 5:11.
semnele Domnului Isus în trupul meu!

18Harul

6:18
2Tim. 4:22Flm. 1:25
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin!