Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
10

101Legea, care are umbra

10:1
Cap. 8:5;
9:23Col. 2:17
bunurilor
10:1
Cap. 9:11.

viitoare, nu înfățișarea propriu‑zisă a lucrurilor, nu
10:1
Cap. 9:9.

poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat, an de an, să‑i facă desăvârșiți
10:1
Vers. 14.

pe cei ce se apropie de Dumnezeu. 2Altfel, n‑ar fi încetat oare aducerea lor dacă închinătorii, odată curățiți, n‑ar mai fi avut conștiința păcatelor? 3Dar
10:3
Cap. 9:7.
Lev. 16:21
tocmai prin ele se face amintirea păcatelor an de an; 4căci este cu neputință
10:4
Vers. 11. Cap. 9:13.
Mica 6:6,7
ca sângele taurilor și al țapilor să îndepărteze păcatele.

5De aceea, când vine în lume, Hristos zice:

Jertfă și ofrandă n‑ai voit,

ci Mi‑ai pregătit un trup;

6arderi‑de‑tot

10:6
Ps. 50:8Is. 1:11Ier. 6:20Am. 5:21,22
și jertfe pentru păcat

nu Ți‑au fost pe plac.

7Atunci am zis: „Iată‑Mă,

în sulul cărții este scris despre Mine,

vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”10:7 Ps. 40:6‑8. (Septuaginta, Ps. 39:7‑9).

8După ce a zis mai întâi:

Jertfe și ofrande,

arderi‑de‑tot și jertfe pentru păcat

n‑ai voit, nici nu Ți‑au fost pe plac10:8 Abreviere a citatului precedent.

(jertfe aduse după Lege), 9a zis apoi: Iată‑Mă, vin să fac voia Ta! Astfel desființează rânduiala dintâi, ca să o pună în loc pe a doua. 10Prin
10:10
Cap. 13:12.
In. 17:19
această „voie” suntem sfințiți noi, prin
10:10
Cap. 9:12.

aducerea ca jertfă a trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna.

11Și, pe când orice preot slujește în fiecare

10:11
Cap. 7:27.
Num. 28:3
zi și aduce în mod repetat aceleași jertfe, care
10:11
Vers. 4.

niciodată nu pot șterge păcatele, 12El
10:12
Cap. 1:3.
Col. 3:1
, dimpotrivă, după ce a adus pentru totdeauna o singură jertfă pentru păcate, S‑a așezat la dreapta lui Dumnezeu 13și așteaptă de acum înainte ca vrăjmașii
10:13
Cap. 1:13.
Ps. 110:1Fap. 2:351Cor. 15:25
Lui să‑I fie făcuți reazem picioarelor Lui. 14Căci printr‑o singură ofrandă El
10:14
Vers. 1.

i‑a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. 15Despre acest lucru ne dă mărturie și Duhul Sfânt, căci, după ce zice:

16Iată legământul pe care‑l voi încheia cu ei

după acele zile, zice Domnul:

Voi pune legile Mele în inimile lor

și le voi scrie în cugetul lor,

17adaugă: Iar de păcatele și de fărădelegile lor

nu‑Mi voi mai aduce aminte.10:17 Ier. 31:33,34. Reluare a textului citat în Cap. 8:10,12.

18Dar, acolo unde este iertarea acestora, nu mai este nevoie de o ofrandă pentru păcat.

Îndemn și avertizare

19Așadar, fraților, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm

10:19
Cap. 9:8,12.

în sanctuar prin sângele
10:19
Rom. 5:2Ef. 2:18
3:12
lui Isus, 20pe calea
10:20
Cap. 9:8.
In. 10:9
14:6
cea nouă și vie pe care ne‑a deschis‑o prin
10:20
Cap. 9:3.

catapeteasmă, adică prin trupul Său, 21și fiindcă avem un Preot
10:21
Cap. 4:14.

însemnat pus peste casa
10:21
1Tim. 3:15
lui Dumnezeu, 22
10:22
Cap. 4:16.

ne apropiem cu o inimă sinceră, cu credință deplină
10:22
Ef. 3:121In. 3:21
, cu inimile curățite de
10:22
Cap. 9:14.

o conștiință vinovată și cu trupurile spălate
10:22
Ez. 36:25
cu apă curată! 23
10:23
Cap. 4:14.

ținem neclintită mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios
10:23
Cap. 11:11.
1Cor. 1:91Tes. 5:242Tes. 3:3
este Cel ce a făcut făgăduința! 24Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, 25fără a neglija
10:25
Fap. 2:42
adunarea noastră, cum au unii obiceiul! Dimpotrivă, să ne îndemnăm unii pe alții, și aceasta cu atât mai mult, cu cât vedeți că se apropie
10:25
2Pt. 3:9‑14
Ziua!

26Căci, dacă

10:26
Cap. 6:4.
Num. 15:30
păcătuim în mod voit după
10:26
2Pt. 2:20
ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 27ci o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia
10:27
Cap. 12:29.
2Tes. 1:8
unui foc care‑i va mistui pe împotrivitori. 28Cine
10:28
Cap. 2:2.

a încălcat Legea lui Moise trebuia să fie omorât fără milă pe baza mărturiei
10:28
In. 8:17
a doi sau trei martori10:28 Dt. 17:6.. 29Cu cât
10:29
Cap. 2:3;
12:25
mai aspră credeți că va fi pedeapsa de care va avea parte acela care Îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, nesocotește sângele legământului cu care a fost sfințit și Îl batjocorește
10:29
Ef. 4:30
pe Duhul harului? 30Căci știm cine este Cel ce a zis:

A

10:30
Rom. 12:19
Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!10:30 Dt. 32:35.

Și iarăși:

Domnul va judeca pe poporul Său.10:30 Dt. 32:36.

31Cumplit
10:31
Lc. 12:5
lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!

32Aduceți‑vă

10:32
2In. 1:8
aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați
10:32
Cap. 6:4.

, ați dus o mare
10:32
Flp. 1:29,30
luptă, însoțită de suferințe: 33uneori ați fost ținta publică
10:33
1Cor. 4:9
a ocărilor și necazurilor, iar alteori le‑ați fost alături
10:33
Flp. 4:141Tes. 2:14
celor care au avut parte de ele. 34Ați suferit alături de cei întemnițați
10:34
2Tim. 1:16
și ați acceptat cu bucurie să vă fie luate
10:34
Mt. 5:12Fap. 5:41
averile, știind că aveți
10:34
Mt. 6:20
19:21Lc. 12:331Tim. 6:19
în ceruri o avuție mai bună, care dăinuie. 35Nu renunțați la îndrăzneala voastră, care va avea o mare răsplătire
10:35
Mt. 5:12
! 36Căci
10:36
Cap. 12:1.
Lc. 21:19
aveți nevoie de statornicie pentru ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să dobândiți
10:36
1Pt. 1:9
ce v‑a fost făgăduit.

37Încă

10:37
Lc. 18:8
puțin, foarte puțin;10:37 Is. 26:20.

Cel ce vine va veni și nu va zăbovi.

38Dar cel drept

10:38
Rom. 1:17Gal. 3:11
prin credință va trăi.

Însă, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu‑Și găsește plăcerea în el.10:38 Hab. 2:3,4.

39Noi însă nu suntem dintre aceia care
10:39
2Pt. 2:20,21
dau înapoi, ca să piară, ci dintre aceia care au credință
10:39
Fap. 16:30,31
pentru mântuirea sufletului.