Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
10

101Legea, care are umbra

10:1
Cap. 8:5;
bunurilor
10:1
Cap. 9:11.
viitoare, nu înfățișarea propriu‑zisă a lucrurilor, nu
10:1
Cap. 9:9.
poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat, an de an, să‑i facă desăvârșiți
10:1
Vers. 14.
pe cei ce se apropie de Dumnezeu. 2Altfel, n‑ar fi încetat oare aducerea lor dacă închinătorii, odată curățiți, n‑ar mai fi avut conștiința păcatelor? 3Dar
10:3
Cap. 9:7.
tocmai prin ele se face amintirea păcatelor an de an; 4căci este cu neputință
10:4
Vers. 11. Cap. 9:13.
ca sângele taurilor și al țapilor să îndepărteze păcatele.

5De aceea, când vine în lume, Hristos zice:

Jertfă și ofrandă n‑ai voit,

ci Mi‑ai pregătit un trup;

6arderi‑de‑tot

10:6
Ps. 50:8Is. 1:11Ier. 6:20Am. 5:21,22
și jertfe pentru păcat

nu Ți‑au fost pe plac.

7Atunci am zis: „Iată‑Mă,

în sulul cărții este scris despre Mine,

vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”10:7 Ps. 40:6‑8. (Septuaginta, Ps. 39:7‑9).

8După ce a zis mai întâi:

Jertfe și ofrande,

arderi‑de‑tot și jertfe pentru păcat

n‑ai voit, nici nu Ți‑au fost pe plac10:8 Abreviere a citatului precedent.

(jertfe aduse după Lege), 9a zis apoi: Iată‑Mă, vin să fac voia Ta! Astfel desființează rânduiala dintâi, ca să o pună în loc pe a doua. 10Prin
10:10
Cap. 13:12.
această „voie” suntem sfințiți noi, prin
10:10
Cap. 9:12.
aducerea ca jertfă a trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna.

11Și, pe când orice preot slujește în fiecare

10:11
Cap. 7:27.
zi și aduce în mod repetat aceleași jertfe, care
10:11
Vers. 4.
niciodată nu pot șterge păcatele, 12El
10:12
Cap. 1:3.
, dimpotrivă, după ce a adus pentru totdeauna o singură jertfă pentru păcate, S‑a așezat la dreapta lui Dumnezeu 13și așteaptă de acum înainte ca vrăjmașii
10:13
Cap. 1:13.
Lui să‑I fie făcuți reazem picioarelor Lui. 14Căci printr‑o singură ofrandă El
10:14
Vers. 1.
i‑a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. 15Despre acest lucru ne dă mărturie și Duhul Sfânt, căci, după ce zice:

16Iată legământul pe care‑l voi încheia cu ei

după acele zile, zice Domnul:

Voi pune legile Mele în inimile lor

și le voi scrie în cugetul lor,

17adaugă: Iar de păcatele și de fărădelegile lor

nu‑Mi voi mai aduce aminte.10:17 Ier. 31:33,34. Reluare a textului citat în Cap. 8:10,12.

18Dar, acolo unde este iertarea acestora, nu mai este nevoie de o ofrandă pentru păcat.

Îndemn și avertizare

19Așadar, fraților, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm

10:19
Cap. 9:8,12.
în sanctuar prin sângele
10:19
Rom. 5:2Ef. 2:18
3:12
lui Isus, 20pe calea
10:20
Cap. 9:8.
cea nouă și vie pe care ne‑a deschis‑o prin
10:20
Cap. 9:3.
catapeteasmă, adică prin trupul Său, 21și fiindcă avem un Preot
10:21
Cap. 4:14.
însemnat pus peste casa
10:21
1Tim. 3:15
lui Dumnezeu, 22
10:22
Cap. 4:16.
ne apropiem cu o inimă sinceră, cu credință deplină
10:22
Ef. 3:121In. 3:21
, cu inimile curățite de
10:22
Cap. 9:14.
o conștiință vinovată și cu trupurile spălate
10:22
Ez. 36:25
cu apă curată! 23
10:23
Cap. 4:14.
ținem neclintită mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios
10:23
Cap. 11:11.
este Cel ce a făcut făgăduința! 24Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, 25fără a neglija
10:25
Fap. 2:42
adunarea noastră, cum au unii obiceiul! Dimpotrivă, să ne îndemnăm unii pe alții, și aceasta cu atât mai mult, cu cât vedeți că se apropie
10:25
2Pt. 3:9‑14
Ziua!

26Căci, dacă

10:26
Cap. 6:4.
păcătuim în mod voit după
10:26
2Pt. 2:20
ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 27ci o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia
10:27
Cap. 12:29.
unui foc care‑i va mistui pe împotrivitori. 28Cine
10:28
Cap. 2:2.
a încălcat Legea lui Moise trebuia să fie omorât fără milă pe baza mărturiei
10:28
In. 8:17
a doi sau trei martori10:28 Dt. 17:6.. 29Cu cât
10:29
Cap. 2:3;
mai aspră credeți că va fi pedeapsa de care va avea parte acela care Îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, nesocotește sângele legământului cu care a fost sfințit și Îl batjocorește
10:29
Ef. 4:30
pe Duhul harului? 30Căci știm cine este Cel ce a zis:

A

10:30
Rom. 12:19
Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!10:30 Dt. 32:35.

Și iarăși:

Domnul va judeca pe poporul Său.10:30 Dt. 32:36.

31Cumplit
10:31
Lc. 12:5
lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!

32Aduceți‑vă

10:32
2In. 1:8
aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați
10:32
Cap. 6:4.
, ați dus o mare
10:32
Flp. 1:29,30
luptă, însoțită de suferințe: 33uneori ați fost ținta publică
10:33
1Cor. 4:9
a ocărilor și necazurilor, iar alteori le‑ați fost alături
10:33
Flp. 4:141Tes. 2:14
celor care au avut parte de ele. 34Ați suferit alături de cei întemnițați
10:34
2Tim. 1:16
și ați acceptat cu bucurie să vă fie luate
10:34
Mt. 5:12Fap. 5:41
averile, știind că aveți
10:34
Mt. 6:20
19:21Lc. 12:331Tim. 6:19
în ceruri o avuție mai bună, care dăinuie. 35Nu renunțați la îndrăzneala voastră, care va avea o mare răsplătire
10:35
Mt. 5:12
! 36Căci
10:36
Cap. 12:1.
aveți nevoie de statornicie pentru ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să dobândiți
10:36
1Pt. 1:9
ce v‑a fost făgăduit.

37Încă

10:37
Lc. 18:8
puțin, foarte puțin;10:37 Is. 26:20.

Cel ce vine va veni și nu va zăbovi.

38Dar cel drept

10:38
Rom. 1:17Gal. 3:11
prin credință va trăi.

Însă, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu‑Și găsește plăcerea în el.10:38 Hab. 2:3,4.

39Noi însă nu suntem dintre aceia care
10:39
2Pt. 2:20,21
dau înapoi, ca să piară, ci dintre aceia care au credință
10:39
Fap. 16:30,31
pentru mântuirea sufletului.
11

Credința

111Și credința este realitatea11:1 Gr. hypóstasis poate avea, în funcție de context, sensul de „substanță”, „esență” sau „realitate”. În papirusurile descoperite în Egipt, termenul are o conotație comercială, însemnând adesea „titlu de proprietate” sau „garanție”, sens adoptat și de unele traduceri moderne. lucrurilor

11:1
Rom. 8:24,252Cor. 4:18
5:7
nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd. 2Datorită ei
11:2
Vers. 39.
au primit cei din vechime o bună mărturie.

3Prin credință înțelegem că lumea a

11:3
Cap. 1:2.
fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că ce se vede n‑a fost făcut din lucruri care se văd.

4Prin credință I‑a adus Abel

11:4
Gen. 4:41In. 3:12
lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât cea a lui Cain. Prin ea a primit el mărturie că este drept, căci Dumnezeu a primit11:4 Lit. „a dat mărturie”. darurile lui; prin ea el încă
11:4
Cap. 12:24.
vorbește, chiar dacă este mort.

5Prin credință a fost strămutat Enoh

11:5
Gen. 5:22,24
, ca să nu vadă moartea, și n‑a mai fost de găsit, pentru că l‑a strămutat Dumnezeu, dar înainte de strămutarea lui a primit mărturia că Îi este plăcut lui Dumnezeu. 6Fără credință este cu neputință să‑I fim plăcuți. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că îi răsplătește pe cei ce‑L caută.

7Prin credință Noe

11:7
Gen. 6:13,22
, înștiințat fiind despre lucruri care încă nu se vedeau și cuprins de o teamă sfântă, a
11:7
1Pt. 3:20
pregătit o arcă pentru mântuirea casei sale; prin credință a osândit lumea și a ajuns moștenitor al dreptății
11:7
Rom. 3:22
4:13Flp. 3:9
care se capătă prin credință.

8Prin credință Avraam

11:8
Gen. 12:1,4Fap. 7:2‑4
, când a fost chemat să plece într‑un loc pe care urma să‑l ia drept moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe încotro merge. 9Prin credință a peregrinat el prin țara făgăduinței ca printr‑un ținut străin și a locuit în
11:9
Gen. 12:8
13:3,18
18:1,9
corturi ca Isaac și Iacov, care erau moștenitori
11:9
Cap. 6:17.
împreună cu el ai aceleiași făgăduințe. 10Căci el aștepta cetatea
11:10
Cap. 12:22.
care are temelii tari, al
11:10
Cap. 3:4.
cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. 11Prin credință Avraam, deși Sara
11:11
Gen. 17:19
18:11,14
21:2
era stearpă, a
11:11
Lc. 1:36
primit putere să zămislească în ciuda vârstei trecute, fiindcă L‑a socotit vrednic de încredere pe
11:11
Cap. 10:23.
Cel ce făcuse făgăduința. 12De aceea, dintr‑un singur om
11:12
Rom. 4:19
, și acela aproape mort, s‑au născut urmași în mare număr, ca
11:12
Gen. 22:17Rom. 4:18
stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.

13În credință au murit toți aceștia, fără să fi primit

11:13
Vers. 39.
lucrurile făgăduite; doar le‑au
11:13
Vers. 27.
văzut de departe, le‑au salutat și au mărturisit
11:13
Gen. 23:4Ps. 39:121Pt. 1:17
2:11
că sunt străini și călători pe pământ. 14Cei ce vorbesc astfel dau de
11:14
Cap. 13:14.
înțeles că sunt în căutarea unei patrii. 15Dacă le‑ar fi stat gândul la cea din care ieșiseră, ar fi avut vreme să se întoarcă. 16Dar ei își doresc o patrie mai bună, adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu‑I este rușine să
11:16
Ex. 3:6,15Mt. 22:32Fap. 7:32
Se numească Dumnezeul lor, căci le‑a
11:16
Cap. 13:14.
pregătit o cetate.

17Prin credință l‑a adus Avraam

11:17
Gen. 22:1,9
pe Isaac jertfă, când a fost pus la încercare; el, care primise făgăduințele
11:17
Iac. 2:21
, se pregătea să‑l aducă jertfă pe singurul său fiu, 18despre care se spusese:

În

11:18
Rom. 9:7
Isaac sămânța ta va avea un nume.11:18 Gen. 21:12.

19Socotea că Dumnezeu poate
11:19
Rom. 4:17‑21
să‑l învie și din morți, drept care l‑a primit înapoi ca înviat din morți.

20Prin credință i‑a binecuvântat Isaac

11:20
Gen. 27:27,39
pe Iacov și pe Esau cu privire la lucrurile viitoare.

21Prin credință Iacov, când trăgea să moară, i‑a binecuvântat

11:21
Gen. 48:5‑20
pe fiecare din fiii lui Iosif și s‑a închinat, rezemat pe vârful toiagului său11:21 Gen. 47:31..

22Prin credință Iosif, când i s‑a apropiat sfârșitul,

11:22
Gen. 50:24,25Ex. 13:19
a pomenit de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale.

23Prin credință Moise

11:23
Ex. 2:2
a fost ascuns trei luni de părinții lui după naștere, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s‑au lăsat înspăimântați de porunca
11:23
Ex. 1:16,22
regelui.

24Prin credință Moise

11:24
Ex. 2:10,11
, când s‑a făcut mare, n‑a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, 25ci a ales mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. 26El socotea că ocara
11:26
Cap. 13:13.
lui Hristos este o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire
11:26
Cap. 10:35.
.

27Prin credință a părăsit Egiptul

11:27
Ex. 12:50‑51
, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că era neabătut, ca și când L‑ar fi avut înaintea ochilor pe Cel Nevăzut. 28Prin credință a
11:28
Ex. 12:21
sărbătorit Paștele și a făcut stropirea cu sânge, pentru ca Nimicitorul să nu se atingă de cei întâi născuți ai lor. 29Prin credință au
11:29
Ex. 14:22,29
străbătut ei Marea Roșie ca pe uscat, în timp ce egiptenii, când au încercat s‑o treacă, au fost înghițiți. 30Prin credință au căzut zidurile
11:30
Ios. 6:20
Ierihonului după ce au fost înconjurate șapte zile. 31Prin credință n‑a pierit desfrânata Rahav
11:31
Ios. 6:23Iac. 2:25
împreună cu cei care n‑au crezut, căci ea le‑a primit
11:31
Ios. 2:1
pe iscoade cu bunăvoință11:31 Lit. „pace”..

32Și câte aș mai putea zice, însă nu mi‑ar ajunge vremea dacă aș vrea să povestesc despre Ghedeon

11:32
Jud. 6:11
, Barac
11:32
Jud. 4:6
, Samson
11:32
Jud. 13:24
, Iefta
11:32
Jud. 11:1
12:7
, David
11:32
1Sam. 16:1,13
17:45
, Samuel
11:32
1Sam. 1:20
12:20
și profeți! 33Prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințe, au
11:33
Jud. 14:5,61Sam. 17:34,35Dan. 6:22
închis gurile leilor, 34au
11:34
Dan. 3:25
stins puterea focului, au
11:34
1Sam. 20:11Rg. 19:32Rg. 6:16
scăpat de ascuțișul sabiei, s‑au vindecat de boală
11:34
2Rg. 20:7Iov 42:10
, au fost viteji în luptă, au pus
11:34
Jud. 15:8,151Sam. 17:51
pe fugă oștirile străine. 35Femeile
11:35
1Rg. 17:222Rg. 4:35
i‑au primit înapoi pe cei care muriseră și care au înviat; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n‑au vrut să primească izbăvirea și au fost torturați11:35 Aluzie la martirajul celor descriși în 2 Macabei 6–7.. 36Alții au suferit batjocuri și biciuiri, ori chiar lanțuri
11:36
Gen. 39:20Ier. 20:2
și temniță, 37au
11:37
2Cr. 24:21
fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul11:37 Aluzie la tradiția potrivit căreia profetul Isaia ar fi murit ucis, tăiat în două cu fierăstrăul, din porunca regelui Manase. Domnia sângeroasă a acestuia este prezentată succint în 2Rg. 21:16., au murit uciși de sabie, au pribegit
11:37
2Rg. 1:8
îmbrăcați cu cojoace și în piei de capră, lipsiți, prigoniți, chinuiți – 38ei, de care lumea nu era vrednică – rătăcind prin pustietăți, în munți, prin
11:38
1Rg. 18:4
peșteri și prin crăpăturile pământului11:38 Alături de David, Ilie și Elisei, sunt evocați aici iudeii credincioși din timpul persecuției lui Antioh IV Epifanul (vezi cărțile 1‑2 Macabei).. 39Toți aceștia, deși au fost apreciați11:39 Lit. „au primit mărturie”, în sensul că au fost aprobați de Dumnezeu. Același verb este folosit în vers. 2, 4 și 5. pentru
11:39
Vers. 2,13.
credința lor, n‑au primit ce le fusese făgăduit, 40căci Dumnezeu avea în vedere ceva
11:40
Cap. 7:22;
mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la
11:40
Cap. 12:23.
desăvârșire fără noi.

12

Disciplinarea făcută în dragoste

121De aceea și noi, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să

12:1
Col. 3:81Pt. 2:1
dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să
12:1
1Cor. 9:24
alergăm stăruitor
12:1
Cap. 10:36.
în cursa12:1 Gr. agṓn (rădăcina termenului modern „agonie”) denumește „întrecerea atletică”, „lupta” sau „alergarea”. Prin extensie, termenul a ajuns să fie folosit metaforic și în domeniul moral și spiritual. care ne stă înainte. 2Să privim țintă la Întemeietorul și Desăvârșitorul credinței noastre, adică la Isus, care
12:2
Lc. 24:26Flp. 2:8
, pentru bucuria ce Îi era pusă înainte, a răbdat crucea, disprețuind rușinea, și S‑a așezat
12:2
Ps. 110:11Pt. 3:22
la dreapta tronului lui Dumnezeu! 3Luați
12:3
Mt. 10:24,25
aminte la Cel care a răbdat din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare, ca
12:3
Gal. 6:9
să nu obosiți și să vă descurajați în sufletul vostru!

4Voi încă nu v‑ați împotrivit

12:4
Cap. 10:32‑34.
până la sânge în lupta cu păcatul 5și ați uitat îndemnul pe care vi‑l dă ca unor fii:

Fiule, nu

12:5
Iov 5:17
disprețui pedeapsa Domnului

și nu te descuraja când ești mustrat de El!

6Căci Domnul îl pedepsește pe

12:6
Ps. 94:12Ap. 3:19
cel pe care‑l iubește

și îl ceartă pe orice fiu pe care‑l primește.12:6 Pr. 3:11,12.

7Îndurați
12:7
Dt. 8:5Pr. 13:24
19:18
pedeapsa: Dumnezeu Se poartă astfel cu voi fiindcă sunteți fiii Lui! Într‑adevăr, care este fiul pe care nu‑l pedepsește tatăl său? 8Dacă ați fi scutiți de pedeapsa de care
12:8
1Pt. 5:9
toți au parte, ați fi copii nelegitimi, nu fii. 9Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne‑au pedepsit și le‑am dat cinstea cuvenită, nu ne vom supune cu atât mai mult Tatălui
12:9
Num. 16:22
duhurilor, ca să trăim? 10Ei ne pedepseau pentru puține zile, după cum găseau de cuviință, dar Dumnezeu ne pedepsește cu folos, ca
12:10
Lev. 19:21Pt. 1:15,16
să ne facă părtași sfințeniei Sale. 11La început, nicio pedeapsă nu pare motiv de bucurie, ci de întristare; dar mai pe urmă aduce rodul pașnic al dreptății în cei care au trecut prin școala ei
12:11
Iac. 3:18
.

Pericolul respingerii harului

12De aceea, întăriți

12:12
Is. 35:3
mâinile obosite și genunchii slăbănogiți; 13croiți
12:13
Pr. 4:26,27
cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca piciorul care șchiopătează să nu se scrântească, ci
12:13
Gal. 6:1
mai degrabă să fie vindecat! 14Urmăriți
12:14
Rom. 12:18
14:192Tim. 2:22
pacea cu toți oamenii, precum și sfințirea, fără
12:14
Mt. 5:82Cor. 7:1Ef. 5:5
de care nimeni nu‑L va vedea pe Domnul! 15Vegheați ca
12:15
Gal. 5:4
nimeni să nu ajungă lipsit de harul lui Dumnezeu; nu
12:15
Cap. 3:12.
cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune12:15 Dt. 29:18., să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea! 16Nimeni să
12:16
Ef. 5:3Col. 3:51Tes. 4:3
nu fie desfrânat sau lumesc ca Esau, care
12:16
Gen. 25:33
pentru o mâncare și‑a vândut dreptul de întâi născut! 17Știți că mai pe urmă, când a vrut
12:17
Gen. 27:30‑40
să moștenească binecuvântarea, a
12:17
Cap. 6:6.
fost respins. N‑a mai fost loc pentru o schimbare, cu toate că o ceruse cu lacrimi.

18Voi nu v‑ați apropiat de un munte

12:18
Ex. 19:12‑22
20:18Dt. 4:11
5:22Rom. 6:14
8:152Tim. 1:7
care se poate atinge și care era cuprins de foc, nici de întuneric, neguri și furtună, 19nici de sunetul trâmbiței, nici de un glas care vorbea în așa fel, încât cei ce l‑au auzit au cerut
12:19
Ex. 20:19Dt. 5:5,25
18:16
să nu li se mai vorbească 20(pentru că nu puteau suporta porunca aceasta: „Și
12:20
Ex. 19:13
o fiară, dacă se va atinge de munte, să fie ucisă cu pietre.”12:20 Parafrază a textului din Ex. 19:13. 21Și
12:21
Ex. 19:16
atât de înfricoșătoare era priveliștea, încât Moise a zis: „Sunt îngrozit12:21 Dt. 9:19 (Septuaginta). și tremur”). 22Voi însă v‑ați apropiat de
12:22
Gal. 4:26Ap. 21:2,10
muntele Sionului și de Ierusalimul ceresc, cetatea Dumnezeului celui viu, de
12:22
Dt. 33:2
zecile de mii de îngeri în sărbătoare 23și de Biserica celor întâi născuți
12:23
Iac. 1:18Ap. 14:4
, care
12:23
Lc. 10:20Ap. 13:8
sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul
12:23
Gen. 18:25Ps. 94:2
tuturor, de duhurile celor drepți, făcuți
12:23
Cap. 11:40.
desăvârșiți, 24de Isus, Mijlocitorul
12:24
Cap. 8:6;
noului legământ, și de sângele
12:24
Cap. 10:22.
stropirii, care vorbește mai bine decât
12:24
Cap. 11:4.
sângele lui Abel.

25Luați seama ca nu cumva să‑L respingeți pe Cel ce vă vorbește! Căci dacă

12:25
Cap. 2:2,3;
n‑au scăpat aceia care s‑au ferit de Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai puțin vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, 26al
12:26
Ex. 19:18
cărui glas a clătinat pământul odinioară și care a făgăduit astfel:

Voi zgudui încă o dată nu doar pământul,

ci și cerul.12:26 Hag. 2:6.

27Cuvintele încă o dată arată schimbarea
12:27
2Pt. 3:10Ap. 21:1
lucrurilor care pot fi clătinate, adică a lucrurilor create, ca să rămână cele de neclătinat. 28De aceea, fiindcă primim o împărăție care nu se clatină, să‑I fim recunoscători lui Dumnezeu și să‑I aducem astfel o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 29fiindcă Dumnezeul
12:29
Cap. 10:27.
nostru este un foc mistuitor12:29 Dt. 4:24; 9:3.!