Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Întruparea Cuvântului

11La început era

1:1
Col. 1:171In. 1:1
Cuvântul, și Cuvântul era cu
1:1
Cap. 17:5.
1In. 1:2
Dumnezeu, și
1:1
Flp. 2:6
Cuvântul era Dumnezeu
1:1
Gen. 1:1
. 2El era la început cu Dumnezeu. 3Toate prin El
1:3
Ps. 33:6Ef. 3:9Col. 1:16Evr. 1:2Ap. 4:11
s‑au făcut, și nimic din ce s‑a făcut nu s‑a făcut fără El. 4În El
1:4
Cap. 5:26.
1In. 5:11
era viața, și
1:4
Cap. 8:12;
9:5
12:35,46
viața era lumina oamenilor. 5Lumina
1:5
Cap. 3:19.

strălucește în întuneric, și întunericul n‑a biruit‑o.

6A

1:6
Mal. 3:1
venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 7El a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. 8Nu era el Lumina, ci a venit ca să mărturisească despre Lumină. 9Lumina
1:9
Is. 49:61In. 2:8
aceasta era adevărata Lumină, care, venind în lume, luminează pe orice om. 10El era în lume, și lumea prin El s‑a făcut, dar lumea nu L‑a cunoscut. 11A venit la ai
1:11
Fap. 13:46
Săi, și ai Săi nu L‑au primit. 12Dar tuturor
1:12
Rom. 8:15Gal. 3:261In. 3:1
celor ce L‑au primit le‑a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, anume celor ce cred în Numele Său; 13aceștia nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu s‑au născut
1:13
Cap. 3:5.
Iac. 1:181Pt. 1:23
.

14Și

1:14
1Tim. 3:16
Cuvântul S‑a făcut trup
1:14
Evr. 2:14
și a
1:14
Rom. 1:3Gal. 4:4
locuit printre noi, și noi am privit slava Lui: o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har
1:14
Cap. 11:40.
Mt. 17:22Pt. 1:17
și de adevăr. 15Ioan
1:15
Cap. 5:33.

a mărturisit despre El și a strigat: „El este Acela despre care ziceam: «Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că
1:15
Cap. 8:58.
Col. 1:17
era înainte de mine.»” 16Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har; 17căci Legea
1:17
Ex. 20:1Dt. 4:44
5:1
33:4
prin Moise a fost dată, însă harul
1:17
Rom. 5:21
și adevărul
1:17
Cap. 8:32;
14:6
prin Isus Hristos au venit. 18Nimeni
1:18
Cap. 6:46.
Ex. 33:20Dt. 4:12Mt. 11:27Lc. 10:221Tim. 1:17
6:161In. 4:12
n‑a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Dumnezeu1:18 Cele mai timpurii manuscrise (P66, P75) au lecțiunea „singurul Dumnezeu”. Lecțiunea alternativă „singurul Fiu” a apărut în manuscrise mai târzii, sub influența pasajelor din cap. 3:16,18 și 1In. 4:9., care este în sânul Tatălui, Acela L‑a făcut cunoscut.

Mărturia lui Ioan Botezătorul

(Matei 3:1‑12. Marcu 1:2‑8. Luca 3:15‑17)

19Aceasta este mărturisirea lui Ioan, când iudeii1:19 În Evanghelia după Ioan, gr. Ioudáios este folosit cu înțelesuri multiple. Uneori este folosit ca indicator geografic („ținutul iudeu”, cap. 3:22). Alteori este folosit în sens etnico‑religios, pentru a‑i denumi pe cei care practică iudaismul (cap. 2:6,13; 5:1) sau se definesc în opoziție cu alte grupuri socio‑religioase (samariteni, romani). Într‑un sens tehnic, întâlnit numai în Ioan, termenul se referă la oponenții lui Isus, proveniți preponderent din rândul autorităților religioase care își au sediul la Ierusalim (cap. 5:15; 9:22). din Ierusalim au trimis la el pe niște preoți și leviți să‑l întrebe: „Tu cine ești?” 20El a mărturisit răspicat și a adeverit: „Nu sunt eu Hristosul!”

1:20
Cap. 3:28.

21Și ei l‑au întrebat: „Dar cine ești? Ești Ilie
1:21
Mal. 4:5
?” Și el a zis: „Nu sunt!” „Ești Profetul
1:21
Dt. 18:15,18
?” Dar el a răspuns: „Nu!” 22Atunci i‑au zis: „Cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne‑au trimis. Ce zici tu despre tine însuți?” 23El a zis
1:23
Cap. 3:28.
Mt. 3:3Mc. 1:3Lc. 3:4
:

„Eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu:

«Neteziți calea Domnului!»1:23 Is. 40:3.,

cum a zis profetul Isaia. 24Trimișii erau dintre farisei. 25Ei l‑au întrebat și i‑au zis: „Atunci de ce botezi, dacă nu ești nici Hristosul, nici Ilie, nici Profetul?” 26Drept răspuns, Ioan le‑a zis: „Eu
1:26
Mt. 3:11
botez în apă; dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu‑L cunoașteți, 27care
1:27
Vers. 15,30.

vine după mine [și care este înaintea mea], căruia eu nu sunt vrednic să‑I dezleg cureaua încălțămintei.” 28Aceste lucruri s‑au petrecut în Betania
1:28
Cap. 10:40.
Jud. 7:24
1:28 Alte manuscrise: Betabara., dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Mielul lui Dumnezeu

29A doua zi, Ioan L‑a văzut pe Isus venind la el și a zis: „Iată Mielul

1:29
Vers. 36.
Ex. 12:3Is. 53:7Fap. 8:321Pt. 1:19Ap. 5:6
lui Dumnezeu, care
1:29
1Cor. 15:3Gal. 1:4Evr. 9:281Pt. 2:241In. 2:2
3:5
4:10
ridică păcatul lumii! 30El
1:30
Vers. 15,27.

este Acela despre care ziceam eu: «După mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine.» 31Eu nu‑L cunoșteam, dar tocmai pentru
1:31
Mt. 3:6Lc. 1:17,76
3:3,4
aceasta am venit să botez în apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” 32Ioan
1:32
Cap. 5:32.
Mt. 3:16Mc. 1:10Lc. 3:22
a mărturisit și a zis: „Am văzut Duhul coborându‑Se din cer ca un porumbel și rămânând peste El. 33Eu nu‑L cunoșteam, dar Cel ce m‑a trimis să botez în apă mi‑a zis: «Acela peste care vei vedea Duhul coborându‑Se și rămânând este Cel ce
1:33
Mt. 3:11Fap. 1:5
2:4
10:44
19:6
botează în Duhul Sfânt.» 34Iar eu am văzut și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Cei dintâi ucenici

35A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi dintre ucenicii săi. 36Și, când L‑a văzut pe Isus trecând pe acolo, a zis: „Iată

1:36
Vers. 29.

Mielul lui Dumnezeu!” 37Cei doi ucenici l‑au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. 38Isus S‑a întors și, când i‑a văzut că merg după El, le‑a zis: „Ce căutați?” Ei I‑au răspuns: „Rabbí” – care, tradus, înseamnă: „Învățătorule” – „unde locuiești?” 39„Veniți și veți vedea!”, le‑a zis El. S‑au dus și au văzut unde locuiește, și în ziua aceea au rămas la El; era cam pe la ceasul al zecelea. 40Unul dintre cei doi care îl auziseră pe Ioan și care merseseră după Isus era Andrei
1:40
Mt. 4:18
, fratele lui Simon Petru. 41El l‑a găsit întâi pe fratele său, Simon, și i‑a zis: „Noi L‑am găsit pe Mesia” (care, tradus, înseamnă: „Hristos”). 42Și l‑a adus la Isus. În timp ce‑l privea, Isus i‑a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Ioan1:42 În unele manuscrise târzii, se folosește lecțiunea „Ioná”, rezultată ca urmare a influenței exercitate de numele Simon Bar‑Ioná, folosit în Mt. 16:17.; tu
1:42
Mt. 16:18
te vei chema Chifa1:42 Gr. Kēphás, transliterare a termenului aram. Kēfā, „stâncă”. (care, tradus, înseamnă: „Petru”).

Chemarea lui Filip și a lui Natanael

43A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galileea și l‑a găsit pe Filip. Isus i‑a zis: „Vino după Mine!” 44Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. 45Filip l‑a găsit pe Natanael

1:45
Cap. 21:2.

și i‑a zis: „Noi L‑am găsit pe Acela despre care au scris Moise
1:45
Gen. 49:10Dt. 18:18
, în Lege, și Profeții
1:45
Is. 7:14
9:6
53:2Mica 5:2Zah. 6:12
9:9Lc. 24:27
: pe Isus din Nazaret
1:45
Mt. 2:23Lc. 2:4
, fiul lui Iosif!” 46Natanael i‑a zis: „Poate ieși ceva bun din Nazaret
1:46
Cap. 7:41,52.

?” „Vino și vezi!”, i‑a răspuns Filip. 47Isus l‑a văzut pe Natanael venind spre El și a zis despre el: „Iată cu
1:47
Cap. 8:39.
Ps. 32:2
73:1Rom. 2:28,29
9:6
adevărat un israelit în care nu este vicleșug.” 48„De unde mă cunoști?”, I‑a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Te‑am văzut înainte să te cheme Filip, când erai sub smochin.” 49Natanael I‑a răspuns: „Rabbí, Tu ești
1:49
Mt. 14:33
Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Regele lui Israel!” 50Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Pentru că ți‑am spus că te‑am văzut sub smochin crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.” 51Apoi i‑a zis: „Adevărat, adevărat vă spun: [de acum
1:51
Mt. 4:11Lc. 2:9,13
22:43
24:4Fap. 1:10
încolo] veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu‑se și coborându‑se1:51 Gen. 28:12. peste Fiul Omului.”