Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

Moartea lui Lazăr

111Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei

11:1
Lc. 10:38,39
și al Martei, sora ei, era bolnav. 2(Maria era
11:2
Cap. 12:3.
aceea care L-a uns pe Domnul cu mir și I-a șters picioarele cu părul ei; Lazăr, fratele ei, era bolnav.) 3Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că cel pe care-l iubești este bolnav.” 4Dar Isus, când a auzit, a spus: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci
11:4
Vers. 40. Cap. 9:3.
spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.” 5Și Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazăr. 6Totuși, când a auzit că Lazăr este bolnav, a
11:6
Cap. 10:40.
mai zăbovit două zile în locul în care era; 7apoi, le-a zis ucenicilor: „Să ne întoarcem în Iudeea!” 8Rabbí”, I-au zis ucenicii, „nu demult
11:8
Cap. 10:31.
căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, și Tu Te duci iarăși acolo?” 9Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă
11:9
Cap. 9:4.
umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. 10Dar, dacă
11:10
Cap. 12:35.
umblă noaptea, se poticnește, pentru că lumina nu este în el.” 11După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme
11:11
Dt. 31:16Dan. 12:2Mt. 9:24Fap. 7:601Cor. 15:18,51
, dar Mă duc să-l trezesc.” 12Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, se va face bine!” 13(Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre somnul obișnuit.) 14Atunci, Isus le-a spus lămurit: „Lazăr a murit! 15Și Mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haideți să mergem la el!” 16Atunci, Toma, zis Geamănul, le-a spus celorlalți ucenici: „Să mergem și noi să murim cu El!”

Isus, Învierea și Viața

17Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era deja de patru zile în mormânt. 18Și, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii11:18 Vezi nota la cap. 6:19., 19mulți dintre iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. 20Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieșit înainte, iar Maria stătea în casă. 21Marta I-a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit! 22Dar și acum, știu că orice

11:22
Cap. 9:31.
vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu Îți va da.” 23Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” 24„Știu
11:24
Cap. 5:29.
”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” 25Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea
11:25
Cap. 5:21;
și Viața
11:25
Cap. 1:4;
! Cine
11:25
Cap. 3:36.
crede în Mine, chiar dacă ar fi să moară, va trăi. 26Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac. Crezi aceasta?” 27„Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred
11:27
Cap. 4:42;
că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.”

Isus plânge la mormântul lui Lazăr

28După ce a spus aceste cuvinte, s-a dus și a chemat-o în taină pe sora sa, Maria, și i-a zis: „A venit Învățătorul și te cheamă.” 29Maria, cum a auzit, s-a sculat degrabă și s-a dus la El. 30Căci Isus încă nu intrase în sat, ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta. 31Iudeii

11:31
Vers. 19.
care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se repede și ieșind, au mers după ea, căci ziceau: „Se duce la mormânt, ca să plângă acolo.” 32Maria, când a ajuns unde era Isus și L-a văzut, a căzut la picioarele Lui și I-a zis: „Doamne
11:32
Vers. 21.
, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit!” 33Isus, când i-a văzut plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Său și S-a tulburat. 34Și a zis: „Unde l-ați pus?” „Doamne”, I-au răspuns ei, „vino și vezi!” 35Isus plângea
11:35
Lc. 19:41
. 36Atunci, iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!” 37Și unii din ei au zis: „El, care
11:37
Cap. 9:6.
a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?”

Învierea lui Lazăr

38Isus S-a înfiorat din nou în Sine și S-a dus la mormânt; era o peșteră, la intrarea căreia fusese pusă o piatră. 39„Dați piatra la o parte!”, a zis Isus. Marta, sora celui care murise, I-a spus: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.” 40Isus i-a zis: „Nu ți-am spus că, dacă vei crede, vei vedea

11:40
Vers. 4,23.
slava lui Dumnezeu?” 41Au dat deci piatra la o parte [din locul unde zăcea mortul]. Și Isus a ridicat ochii în sus și a zis: „Tată, Îți mulțumesc că M-ai ascultat. 42Știam că totdeauna Mă asculți, dar pentru
11:42
Cap. 12:30.
mulțimea care stă împrejur vorbesc astfel, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 43După ce a rostit aceste cuvinte, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” 44Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața
11:44
Cap. 20:7.
înfășurată într-un ștergar. Isus le-a zis: „Dezlegați-l și lăsați-l să meargă!”

Sinedriul hotărăște să-L omoare pe Isus

(Matei 26:1-5. Marcu 14:1-2. Luca 22:1-2)

45Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și care

11:45
Cap. 2:23;
văzuseră ce a făcut Isus au crezut în El. 46Dar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Isus. 47Atunci
11:47
Ps. 2:2Mt. 26:3Mc. 14:1Lc. 22:2
, preoții de seamă și fariseii au adunat Sinedriul și au zis: „Ce
11:47
Cap. 12:19.
vom face? Omul acesta face multe minuni! 48Dacă-l lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și vor nimici și locul nostru, și neamul.” 49Unul din ei, Caiafa
11:49
Cap. 18:14.
, care era mare-preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu știți nimic; 50și nici nu
11:50
Cap. 18:14.
vă gândiți că este în folosul vostru să moară un om pentru popor și să nu piară tot neamul!” 51Dar aceasta nu de la el a spus-o, ci, fiind mare-preot în anul acela, a profețit că Isus avea să moară pentru neam. 52Și
11:52
Is. 49:61In. 2:2
nu numai pentru neam, ci
11:52
Cap. 10:16.
și ca să-i adune laolaltă pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. 53Din ziua aceea, au hotărât să-L omoare. 54De aceea
11:54
Cap. 4:1,3;
, Isus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustiu, într-o cetate numită Efraim
11:54
2Cr. 13:19
, și a rămas acolo împreună cu ucenicii.

Isus, așteptat în Ierusalim

55Paștele iudeilor era

11:55
Cap. 2:13;
aproape, și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paște, ca să se curățească. 56Îl
11:56
Vers. 8. Cap. 7:11.
căutau pe Isus și vorbeau între ei stând în Templu: „Ce credeți? Oare chiar nu va veni la sărbătoare?” 57(Iar preoții de seamă și fariseii dăduseră porunci ca, dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-L prindă.)

12

Ungerea din Betania

(Matei 26:6-13. Marcu 14:3-9)

121Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde

12:1
Cap. 11:1,43.
era Lazăr, [care fusese mort și] pe care El îl înviase din morți. 2Acolo, I-au
12:2
Mt. 26:6Mc. 14:3
pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce stăteau la masă cu El. 3Maria
12:3
Cap. 11:2.
a luat o litră12:3 O litră (gr. lítra; lat. libra) = 327 g, potrivit standardului roman. de mir de nard curat, de mare preț, I-a uns picioarele lui Isus și I le-a șters cu părul ei; și s-a umplut casa de mireasma mirului. 4Unul dintre ucenicii Lui, Iuda Iscariotul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: 5„De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de dinari și să se fi dat săracilor?” 6Zicea lucrul acesta nu pentru că-i păsa de săraci, ci pentru că era hoț și, ca unul care ținea
12:6
Cap. 13:29.
punga, lua din ce se punea în ea. 7Dar Isus a zis: „Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. 8Pe
12:8
Mt. 26:11Mc. 14:7
săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna.”

Complotul împotriva lui Lazăr

9O mare mulțime de iudei a aflat că Isus este acolo și a venit nu numai pentru Isus, ci și ca să-l vadă pe Lazăr, pe

12:9
Cap. 11:43,44.
care-l înviase din morți. 10Preoții de seamă
12:10
Lc. 16:31
au hotărât să-l omoare și pe Lazăr, 11căci
12:11
Vers. 18. Cap. 11:45.
din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

(Matei 21:1-11. Marcu 11:1-11. Luca 19:28-40)

12A doua zi

12:12
Mt. 21:8Mc. 11:8Lc. 19:35,36
, mulțimea cea mare care venise la sărbătoare, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 13a luat ramuri de palmier și I-a ieșit în întâmpinare, strigând:

Osana!

Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului,12:13 Ps. 118:25,26.

Regele lui Israel!12:13 Țef. 3:15.

14Isus a găsit
12:14
Mt. 21:7
un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris:

15Nu te teme, fiica Sionului;

iată, Regele tău vine,

călare pe mânzul unei măgărițe.12:15 Zah. 9:9.

16Ucenicii Lui n-au
12:16
Lc. 18:34
înțeles acestea la început, dar
12:16
Cap. 7:39.
, când a fost proslăvit Isus, și-au
12:16
Cap. 14:26.
adus aminte că acestea erau scrise despre El și că se împliniseră cu privire la El. 17Mulțimea care fusese cu El când îl chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morți mărturisea despre El. 18De aceea
12:18
Vers. 11.
I-a și venit în întâmpinare mulțimea: pentru că auzise că făcuse acest semn. 19Fariseii au zis deci între ei: „Vedeți
12:19
Cap. 11:47,48.
?! Nu vă alegeți cu nimic! Iată, lumea se duce după el!”

Isus vorbește despre moartea Sa

20Erau și

12:20
Fap. 17:41Rg. 8:41,42Fap. 8:27
greci printre cei care se suiseră să se închine la sărbătoare. 21Aceștia s-au apropiat de Filip, care
12:21
Cap. 1:44.
era din Betsaida Galileei, și l-au rugat, zicând: „Domnule, am vrea să-L vedem pe Isus.” 22Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip s-au dus și I-au spus lui Isus. 23Drept răspuns, Isus le-a zis: „A
12:23
Cap. 13:32;
sosit ceasul să fie proslăvit Fiul Omului. 24Adevărat, adevărat vă spun: dacă bobul
12:24
1Cor. 15:36
de grâu care a căzut în pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce mult rod. 25Cine
12:25
Mt. 10:39
16:25Mc. 8:35Lc. 9:24
17:33
își iubește viața o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. 26Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde
12:26
Cap. 14:3;
sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.

Fiul Omului trebuie să fie înălțat

27Acum,

12:27
Cap. 13:21.
sufletul Meu este tulburat.12:27 Ps. 6:3. Și ce voi zice: «Tată, izbăvește-Mă12:27 Ps. 6:4. din ceasul acesta»? Dar
12:27
Cap. 18:37.
tocmai de aceea am ajuns până în ceasul acesta! 28Tată, proslăvește Numele Tău!” Și
12:28
Mt. 3:17
din cer s-a auzit un glas, [care zicea]: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!” 29Mulțimea care stătea și asculta spunea că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 30Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta
12:30
Cap. 11:42.
, ci pentru voi! 31Acum are loc judecata lumii acesteia; acum stăpânitorul
12:31
Cap. 14:30;
lumii acesteia va fi aruncat afară. 32Iar Eu, după ce
12:32
Cap. 3:14;
voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe
12:32
Rom. 5:18Evr. 2:9
toți la Mine.” 33(Aceasta o zicea
12:33
Cap. 18:32.
arătând cu ce moarte avea să moară.) 34Mulțimea I-a răspuns: „Noi
12:34
Ps. 89:36,37
110:4Is. 9:7
35:8Ez. 37:25Dan. 2:44
7:14,27Mica 4:7
am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac. Cum de zici Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiu al Omului?” 35Isus le-a zis: „Încă
12:35
Vers. 46. Cap. 1:9;
puțină vreme Lumina este printre voi. Umblați
12:35
Ier. 13:16Ef. 5:8
câtă vreme aveți Lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul! Cine
12:35
Cap. 11:10.
umblă în întuneric nu știe încotro merge. 36Câtă vreme aveți Lumina printre voi, credeți în Lumină, ca să fiți fii
12:36
Lc. 16:8Ef. 5:81Tes. 5:51In. 2:9-11
ai Luminii!” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S-a
12:36
Cap. 8:59;
ascuns de ei.

Necredința iudeilor

37Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, 38ca să se împlinească cele spuse de profetul Isaia:

Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră,

și brațul Domnului cui s-a descoperit?12:38 Is. 53:1.

39De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:

40Le-a orbit ochii

și le-a împietrit inima,

ca să nu vadă cu ochii,

să nu înțeleagă cu inima,

să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.12:40 Is. 6:10.

41Acestea
12:41
Is. 6:1
le-a zis Isaia fiindcă a văzut slava Lui și a vorbit despre El. 42Totuși, chiar dintre conducători, mulți au crezut în El; dar, de frica fariseilor
12:42
Cap. 7:13;
, nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. 43Căci
12:43
Cap. 5:44.
au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu.

Judecata făcută de cuvântul lui Isus

44Isus a strigat și a zis: „Cine

12:44
Cap. 5:44.
crede în Mine nu în Mine crede, ci în Acela care M-a trimis pe Mine. 45Și cine
12:45
Cap. 14:9.
Mă vede pe Mine Îl vede pe Acela care M-a trimis pe Mine. 46Eu
12:46
Vers. 35,36. Cap. 3:19;
ca Lumină am venit în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. 47Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu
12:47
Cap. 5:45;
îl judec, căci n-am
12:47
Cap. 3:17.
venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48Pe cine
12:48
Lc. 10:16
Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: cuvântul
12:48
Dt. 18:19Mc. 16:16
pe care l-am rostit, acela îl va judeca în ziua de apoi. 49Pentru că Eu
12:49
Cap. 8:38;
n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Mi-a dat poruncă ce
12:49
Dt. 18:18
să spun și ce să vorbesc. 50Și știu că porunca Lui este viață veșnică. De aceea, cuvintele pe care le spun, le spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.”

13

Isus le spală picioarele ucenicilor Săi

131Înainte

13:1
Mt. 26:2
de sărbătoarea Paștelui, Isus, fiindcă știa că I-a
13:1
Cap. 12:23;
sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. 2În timpul cinei, după ce Diavolul
13:2
Vers. 27.
pusese în inima lui Iuda Iscariotul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, 3[Isus], fiindcă știa că Tatăl
13:3
Cap. 3:35;
Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că
13:3
Cap. 8:42;
de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, 4S-a
13:4
Lc. 22:27Flp. 2:7,8
sculat de la masă, Și-a pus deoparte veșmintele, a luat un ștergar și S-a încins cu el. 5Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. 6A venit deci la Simon Petru, care I-a zis: „Doamne, Tu
13:6
Mt. 3:14
să-mi speli mie picioarele?” 7Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar
13:7
Vers. 12.
vei pricepe după aceea.” 8Petru I-a zis: „Nicidecum nu-mi vei spăla picioarele, în veac!” Isus i-a răspuns: „Dacă
13:8
Cap. 3:5.
nu te spăl Eu, nu vei avea parte cu Mine.” 9„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „atunci nu numai picioarele, ci și mâinile și capul!” 10Isus i-a zis: „Cine s-a îmbăiat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Voi
13:10
Cap. 15:3.
sunteți curați, dar nu toți.” 11(Căci
13:11
Cap. 6:64.
îl știa pe cel ce avea să-L vândă; de aceea a zis: „Nu sunteți toți curați.”)

12După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat veșmintele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înțelegeți voi ce v-am făcut Eu? 13Voi

13:13
Mt. 23:8,10Lc. 6:461Cor. 8:6
12:3Flp. 2:11
Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt. 14Deci
13:14
Lc. 22:27
, dacă Eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi sunteți
13:14
Rom. 12:10Gal. 6:1,21Pt. 5:5
datori să vă spălați picioarele unii altora. 15Pentru că Eu v-am
13:15
Mt. 11:29Flp. 2:51Pt. 2:211In. 2:6
dat o pildă, ca și voi să faceți cum v-am făcut Eu vouă. 16Adevărat
13:16
Cap. 15:20.
, adevărat vă spun: robul nu este mai mare decât stăpânul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis. 17Dacă
13:17
Iac. 1:25
știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți!

Descoperirea trădătorului

(Matei 26:20-25. Marcu 14:17-21. Luca 22:21-23)

18Nu vorbesc despre voi toți; îi cunosc pe cei pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura: Cel ce mănâncă pâinea Mea și-a ridicat călcâiul împotriva Mea.13:18 Ps. 41:9. 19De acum

13:19
Cap. 14:29;
, vă spun înainte de a se împlini, ca să credeți, când se va împlini, că Eu Sunt. 20Adevărat
13:20
Mt. 10:40
25:40Lc. 10:16
, adevărat vă spun: cine primește pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primește; și cine Mă primește pe Mine Îl primește pe Cel care M-a trimis pe Mine.”

21După ce a spus aceste

13:21
Mt. 26:21Mc. 14:18Lc. 22:21
cuvinte, Isus S-a
13:21
Cap. 12:27.
tulburat în duhul Său, a mărturisit și a zis: „Adevărat, adevărat vă spun: unul
13:21
Fap. 1:171In. 2:19
din voi Mă va vinde.” 22Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. 23Unul dintre ucenici, cel pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat
13:23
Cap. 19:26;
pe sânul lui Isus. 24Simon Petru i-a făcut semn să întrebe despre cine era vorba. 25Ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și I-a zis: „Doamne, cine este?” 26Isus i-a răspuns: „Este acela pentru care voi întinge bucățica și căruia i-o voi da.” Întingând deci bucățica, a luat-o și i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscariotul. 27De cum
13:27
Cap. 6:70.
a luat Iuda bucățica, a intrat Satana în el. Isus i-a zis: „Ce ai de făcut, fă repede!” 28Dar nimeni dintre cei care stăteau la masă n-a înțeles de ce îi vorbise astfel. 29Unii credeau că, de vreme ce Iuda
13:29
Cap. 12:6.
avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru sărbătoare!” sau îi cerea să dea ceva săracilor. 30Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit de îndată. Era noapte.

O nouă poruncă

31După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum

13:31
Cap. 12:23.
, Fiul Omului a fost proslăvit, și Dumnezeu
13:31
Cap. 14:13.
a fost proslăvit în El. 32Dacă
13:32
Cap. 17:1,4-6.
Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în Sine Însuși, și-L va proslăvi îndată
13:32
Cap. 12:23.
. 33Copilașilor, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta și
13:33
Cap. 7:34;
, precum le-am spus iudeilor – unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni – tot așa vă spun și vouă acum. 34Vă dau o poruncă
13:34
Cap. 15:12,17.
nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. 35Prin aceasta
13:35
1In. 2:5
4:20
vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei: dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”

Înștiințarea lui Petru

(Matei 26:31-35. Marcu 14:27-31. Luca 22:31-34)

36„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Unde Mă duc [Eu], tu nu poți să Mă urmezi acum, dar Mă vei urma după aceea

13:36
Cap. 21:18.
.” 37„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot să Te urmez acum? Eu îmi voi da viața
13:37
Mt. 26:33-35Mc. 14:29-31Lc. 22:33,34
pentru Tine.” 38Isus i-a răspuns: „Îți vei da viața pentru Mine? Adevărat, adevărat îți spun: nu va cânta cocoșul, și te vei lepăda de Mine de trei ori.