Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Ungerea din Betania

(Matei 26:6‑13. Marcu 14:3‑9)

121Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde

12:1
In. 11:1,43
era Lazăr, [care fusese mort și] pe care El îl înviase din morți. 2Acolo, I‑au
12:2
Mt. 26:6Mc. 14:3
pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce stăteau la masă cu El. 3Maria
12:3
In. 11:2Lc. 10:38,39
a luat o litră12:3 O litră (gr. lítra; lat. libra) = 327 g, potrivit standardului roman. de mir de nard curat, de mare preț, I‑a uns picioarele lui Isus și I le‑a șters cu părul ei; și s‑a umplut casa de mireasma mirului. 4Unul dintre ucenicii Lui, Iuda Iscariotul, fiul lui Simon, care avea să‑L vândă, a zis: 5„De ce nu s‑a vândut acest mir cu trei sute de dinari și să se fi dat săracilor?” 6Zicea lucrul acesta nu pentru că‑i păsa de săraci, ci pentru că era hoț și, ca unul care ținea
12:6
In. 13:29
punga, lua din ce se punea în ea. 7Dar Isus a zis: „Las‑o în pace, căci ea l‑a păstrat pentru ziua îngropării Mele. 8Pe
12:8
Mt. 26:11Mc. 14:7
săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna.”

Complotul împotriva lui Lazăr

9O mare mulțime de iudei a aflat că Isus este acolo și a venit nu numai pentru Isus, ci și ca să‑l vadă pe Lazăr, pe

12:9
In. 11:43,44
care‑l înviase din morți. 10Preoții de seamă
12:10
Lc. 16:31
au hotărât să‑l omoare și pe Lazăr, 11căci
12:11
In. 12:18In. 11:45
din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

(Matei 21:1‑11. Marcu 11:1‑11. Luca 19:28‑40)

12A doua zi

12:12
Mt. 21:8Mc. 11:8Lc. 19:35,36
, mulțimea cea mare care venise la sărbătoare, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 13a luat ramuri de palmier și I‑a ieșit în întâmpinare, strigând:

Osana!

Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului,12:13 Ps. 118:25,26.

Regele lui Israel!12:13 Țef. 3:15.

14Isus a găsit
12:14
Mt. 21:7
un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris:

15Nu te teme, fiica Sionului;

iată, Regele tău vine,

călare pe mânzul unei măgărițe.12:15 Zah. 9:9.

16Ucenicii Lui n‑au
12:16
Lc. 18:34
înțeles acestea la început, dar
12:16
In. 7:39
, când a fost proslăvit Isus, și‑au
12:16
In. 14:26
adus aminte că acestea erau scrise despre El și că se împliniseră cu privire la El. 17Mulțimea care fusese cu El când îl chemase pe Lazăr din mormânt și‑l înviase din morți mărturisea despre El. 18De aceea
12:18
In. 12:11
I‑a și venit în întâmpinare mulțimea: pentru că auzise că făcuse acest semn. 19Fariseii au zis deci între ei: „Vedeți
12:19
In. 11:47,48
?! Nu vă alegeți cu nimic! Iată, lumea se duce după el!”

Isus vorbește despre moartea Sa

20Erau și

12:20
Fap. 17:41Rg. 8:41,42Fap. 8:27
greci printre cei care se suiseră să se închine la sărbătoare. 21Aceștia s‑au apropiat de Filip, care
12:21
In. 1:44
era din Betsaida Galileei, și l‑au rugat, zicând: „Domnule, am vrea să‑L vedem pe Isus.” 22Filip s‑a dus și i‑a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip s‑au dus și I‑au spus lui Isus. 23Drept răspuns, Isus le‑a zis: „A
12:23
In. 13:32
17:1
sosit ceasul să fie proslăvit Fiul Omului. 24Adevărat, adevărat vă spun: dacă bobul
12:24
1Cor. 15:36
de grâu care a căzut în pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce mult rod. 25Cine
12:25
Mt. 10:39
16:25Mc. 8:35Lc. 9:24
17:33
își iubește viața o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. 26Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde
12:26
In. 14:3
17:241Tes. 4:17
sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.

Fiul Omului trebuie să fie înălțat

27Acum,

12:27
In. 13:21Mt. 26:38,39Lc. 12:50
sufletul Meu este tulburat.12:27 Ps. 6:3. Și ce voi zice: «Tată, izbăvește‑Mă12:27 Ps. 6:4. din ceasul acesta»? Dar
12:27
In. 18:37Lc. 22:53
tocmai de aceea am ajuns până în ceasul acesta! 28Tată, proslăvește Numele Tău!” Și
12:28
Mt. 3:17
din cer s‑a auzit un glas, [care zicea]: „L‑am proslăvit și‑L voi mai proslăvi!” 29Mulțimea care stătea și asculta spunea că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 30Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s‑a auzit glasul acesta
12:30
In. 11:42
, ci pentru voi! 31Acum are loc judecata lumii acesteia; acum stăpânitorul
12:31
In. 14:30
16:11Mt. 12:29Lc. 10:18Fap. 26:182Cor. 4:4Ef. 2:2
6:12
lumii acesteia va fi aruncat afară. 32Iar Eu, după ce
12:32
In. 3:14
8:28
voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe
12:32
Rom. 5:18Evr. 2:9
toți la Mine.” 33(Aceasta o zicea
12:33
In. 18:32
arătând cu ce moarte avea să moară.) 34Mulțimea I‑a răspuns: „Noi
12:34
Ps. 89:36,37
110:4Is. 9:7
35:8Ez. 37:25Dan. 2:44
7:14,27Mica 4:7
am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac. Cum de zici Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiu al Omului?” 35Isus le‑a zis: „Încă
12:35
In. 12:46In. 1:9
8:12
9:5
puțină vreme Lumina este printre voi. Umblați
12:35
Ier. 13:16Ef. 5:8
câtă vreme aveți Lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul! Cine
12:35
In. 11:101In. 2:11
umblă în întuneric nu știe încotro merge. 36Câtă vreme aveți Lumina printre voi, credeți în Lumină, ca să fiți fii
12:36
Lc. 16:8Ef. 5:81Tes. 5:51In. 2:9‑11
ai Luminii!” Isus le‑a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S‑a
12:36
In. 8:59
11:54
ascuns de ei.

Necredința iudeilor

37Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, 38ca să se împlinească cele spuse de profetul Isaia:

Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră,

și brațul Domnului cui s‑a descoperit?12:38 Is. 53:1.

39De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:

40Le‑a orbit ochii

și le‑a împietrit inima,

ca să nu vadă cu ochii,

să nu înțeleagă cu inima,

să nu se întoarcă la Dumnezeu și să‑i vindec.12:40 Is. 6:10.

41Acestea
12:41
Is. 6:1
le‑a zis Isaia fiindcă a văzut slava Lui și a vorbit despre El. 42Totuși, chiar dintre conducători, mulți au crezut în El; dar, de frica fariseilor
12:42
In. 7:13
9:22
, nu‑L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. 43Căci
12:43
In. 5:44
au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu.

Judecata făcută de cuvântul lui Isus

44Isus a strigat și a zis: „Cine

12:44
In. 5:44
crede în Mine nu în Mine crede, ci în Acela care M‑a trimis pe Mine. 45Și cine
12:45
In. 14:9
Mă vede pe Mine Îl vede pe Acela care M‑a trimis pe Mine. 46Eu
12:46
In. 12:35,36In. 3:19
8:12
9:5,39
ca Lumină am venit în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. 47Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu
12:47
In. 5:45
8:15,26
îl judec, căci n‑am
12:47
In. 3:17
venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48Pe cine
12:48
Lc. 10:16
Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele are cine să‑l judece: cuvântul
12:48
Dt. 18:19Mc. 16:16
pe care l‑am rostit, acela îl va judeca în ziua de apoi. 49Pentru că Eu
12:49
In. 8:38
14:10
n‑am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M‑a trimis, El Mi‑a dat poruncă ce
12:49
Dt. 18:18
să spun și ce să vorbesc. 50Și știu că porunca Lui este viață veșnică. De aceea, cuvintele pe care le spun, le spun așa cum Mi le‑a spus Tatăl.”