Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Ungerea din Betania

(Matei 26:6‑13. Marcu 14:3‑9)

121Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde

12:1
Cap. 11:1,43.
era Lazăr, [care fusese mort și] pe care El îl înviase din morți. 2Acolo, I‑au
12:2
Mt. 26:6Mc. 14:3
pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce stăteau la masă cu El. 3Maria
12:3
Cap. 11:2.
a luat o litră12:3 O litră (gr. lítra; lat. libra) = 327 g, potrivit standardului roman. de mir de nard curat, de mare preț, I‑a uns picioarele lui Isus și I le‑a șters cu părul ei; și s‑a umplut casa de mireasma mirului. 4Unul dintre ucenicii Lui, Iuda Iscariotul, fiul lui Simon, care avea să‑L vândă, a zis: 5„De ce nu s‑a vândut acest mir cu trei sute de dinari și să se fi dat săracilor?” 6Zicea lucrul acesta nu pentru că‑i păsa de săraci, ci pentru că era hoț și, ca unul care ținea
12:6
Cap. 13:29.
punga, lua din ce se punea în ea. 7Dar Isus a zis: „Las‑o în pace, căci ea l‑a păstrat pentru ziua îngropării Mele. 8Pe
12:8
Mt. 26:11Mc. 14:7
săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna.”

Complotul împotriva lui Lazăr

9O mare mulțime de iudei a aflat că Isus este acolo și a venit nu numai pentru Isus, ci și ca să‑l vadă pe Lazăr, pe

12:9
Cap. 11:43,44.
care‑l înviase din morți. 10Preoții de seamă
12:10
Lc. 16:31
au hotărât să‑l omoare și pe Lazăr, 11căci
12:11
Vers. 18. Cap. 11:45.
din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

(Matei 21:1‑11. Marcu 11:1‑11. Luca 19:28‑40)

12A doua zi

12:12
Mt. 21:8Mc. 11:8Lc. 19:35,36
, mulțimea cea mare care venise la sărbătoare, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 13a luat ramuri de palmier și I‑a ieșit în întâmpinare, strigând:

Osana!

Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului,12:13 Ps. 118:25,26.

Regele lui Israel!12:13 Țef. 3:15.

14Isus a găsit
12:14
Mt. 21:7
un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris:

15Nu te teme, fiica Sionului;

iată, Regele tău vine,

călare pe mânzul unei măgărițe.12:15 Zah. 9:9.

16Ucenicii Lui n‑au
12:16
Lc. 18:34
înțeles acestea la început, dar
12:16
Cap. 7:39.
, când a fost proslăvit Isus, și‑au
12:16
Cap. 14:26.
adus aminte că acestea erau scrise despre El și că se împliniseră cu privire la El. 17Mulțimea care fusese cu El când îl chemase pe Lazăr din mormânt și‑l înviase din morți mărturisea despre El. 18De aceea
12:18
Vers. 11.
I‑a și venit în întâmpinare mulțimea: pentru că auzise că făcuse acest semn. 19Fariseii au zis deci între ei: „Vedeți
12:19
Cap. 11:47,48.
?! Nu vă alegeți cu nimic! Iată, lumea se duce după el!”

Isus vorbește despre moartea Sa

20Erau și

12:20
Fap. 17:41Rg. 8:41,42Fap. 8:27
greci printre cei care se suiseră să se închine la sărbătoare. 21Aceștia s‑au apropiat de Filip, care
12:21
Cap. 1:44.
era din Betsaida Galileei, și l‑au rugat, zicând: „Domnule, am vrea să‑L vedem pe Isus.” 22Filip s‑a dus și i‑a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip s‑au dus și I‑au spus lui Isus. 23Drept răspuns, Isus le‑a zis: „A
12:23
Cap. 13:32;
sosit ceasul să fie proslăvit Fiul Omului. 24Adevărat, adevărat vă spun: dacă bobul
12:24
1Cor. 15:36
de grâu care a căzut în pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce mult rod. 25Cine
12:25
Mt. 10:39
16:25Mc. 8:35Lc. 9:24
17:33
își iubește viața o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. 26Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde
12:26
Cap. 14:3;
sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.

Fiul Omului trebuie să fie înălțat

27Acum,

12:27
Cap. 13:21.
sufletul Meu este tulburat.12:27 Ps. 6:3. Și ce voi zice: «Tată, izbăvește‑Mă12:27 Ps. 6:4. din ceasul acesta»? Dar
12:27
Cap. 18:37.
tocmai de aceea am ajuns până în ceasul acesta! 28Tată, proslăvește Numele Tău!” Și
12:28
Mt. 3:17
din cer s‑a auzit un glas, [care zicea]: „L‑am proslăvit și‑L voi mai proslăvi!” 29Mulțimea care stătea și asculta spunea că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 30Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s‑a auzit glasul acesta
12:30
Cap. 11:42.
, ci pentru voi! 31Acum are loc judecata lumii acesteia; acum stăpânitorul
12:31
Cap. 14:30;
lumii acesteia va fi aruncat afară. 32Iar Eu, după ce
12:32
Cap. 3:14;
voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe
12:32
Rom. 5:18Evr. 2:9
toți la Mine.” 33(Aceasta o zicea
12:33
Cap. 18:32.
arătând cu ce moarte avea să moară.) 34Mulțimea I‑a răspuns: „Noi
12:34
Ps. 89:36,37
110:4Is. 9:7
35:8Ez. 37:25Dan. 2:44
7:14,27Mica 4:7
am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac. Cum de zici Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiu al Omului?” 35Isus le‑a zis: „Încă
12:35
Vers. 46. Cap. 1:9;
puțină vreme Lumina este printre voi. Umblați
12:35
Ier. 13:16Ef. 5:8
câtă vreme aveți Lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul! Cine
12:35
Cap. 11:10.
umblă în întuneric nu știe încotro merge. 36Câtă vreme aveți Lumina printre voi, credeți în Lumină, ca să fiți fii
12:36
Lc. 16:8Ef. 5:81Tes. 5:51In. 2:9‑11
ai Luminii!” Isus le‑a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S‑a
12:36
Cap. 8:59;
ascuns de ei.

Necredința iudeilor

37Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, 38ca să se împlinească cele spuse de profetul Isaia:

Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră,

și brațul Domnului cui s‑a descoperit?12:38 Is. 53:1.

39De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:

40Le‑a orbit ochii

și le‑a împietrit inima,

ca să nu vadă cu ochii,

să nu înțeleagă cu inima,

să nu se întoarcă la Dumnezeu și să‑i vindec.12:40 Is. 6:10.

41Acestea
12:41
Is. 6:1
le‑a zis Isaia fiindcă a văzut slava Lui și a vorbit despre El. 42Totuși, chiar dintre conducători, mulți au crezut în El; dar, de frica fariseilor
12:42
Cap. 7:13;
, nu‑L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. 43Căci
12:43
Cap. 5:44.
au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu.

Judecata făcută de cuvântul lui Isus

44Isus a strigat și a zis: „Cine

12:44
Cap. 5:44.
crede în Mine nu în Mine crede, ci în Acela care M‑a trimis pe Mine. 45Și cine
12:45
Cap. 14:9.
Mă vede pe Mine Îl vede pe Acela care M‑a trimis pe Mine. 46Eu
12:46
Vers. 35,36. Cap. 3:19;
ca Lumină am venit în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. 47Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu
12:47
Cap. 5:45;
îl judec, căci n‑am
12:47
Cap. 3:17.
venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48Pe cine
12:48
Lc. 10:16
Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele are cine să‑l judece: cuvântul
12:48
Dt. 18:19Mc. 16:16
pe care l‑am rostit, acela îl va judeca în ziua de apoi. 49Pentru că Eu
12:49
Cap. 8:38;
n‑am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M‑a trimis, El Mi‑a dat poruncă ce
12:49
Dt. 18:18
să spun și ce să vorbesc. 50Și știu că porunca Lui este viață veșnică. De aceea, cuvintele pe care le spun, le spun așa cum Mi le‑a spus Tatăl.”

13

Isus le spală picioarele ucenicilor Săi

131Înainte

13:1
Mt. 26:2
de sărbătoarea Paștelui, Isus, fiindcă știa că I‑a
13:1
Cap. 12:23;
sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i‑a iubit până la capăt. 2În timpul cinei, după ce Diavolul
13:2
Vers. 27.
pusese în inima lui Iuda Iscariotul, fiul lui Simon, gândul să‑L vândă, 3[Isus], fiindcă știa că Tatăl
13:3
Cap. 3:35;
Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că
13:3
Cap. 8:42;
de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, 4S‑a
13:4
Lc. 22:27Flp. 2:7,8
sculat de la masă, Și‑a pus deoparte veșmintele, a luat un ștergar și S‑a încins cu el. 5Apoi a turnat apă într‑un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. 6A venit deci la Simon Petru, care I‑a zis: „Doamne, Tu
13:6
Mt. 3:14
să‑mi speli mie picioarele?” 7Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar
13:7
Vers. 12.
vei pricepe după aceea.” 8Petru I‑a zis: „Nicidecum nu‑mi vei spăla picioarele, în veac!” Isus i‑a răspuns: „Dacă
13:8
Cap. 3:5.
nu te spăl Eu, nu vei avea parte cu Mine.” 9„Doamne”, I‑a zis Simon Petru, „atunci nu numai picioarele, ci și mâinile și capul!” 10Isus i‑a zis: „Cine s‑a îmbăiat n‑are trebuință să‑și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Voi
13:10
Cap. 15:3.
sunteți curați, dar nu toți.” 11(Căci
13:11
Cap. 6:64.
îl știa pe cel ce avea să‑L vândă; de aceea a zis: „Nu sunteți toți curați.”)

12După ce le‑a spălat picioarele, Și‑a luat veșmintele, S‑a așezat iarăși la masă și le‑a zis: „Înțelegeți voi ce v‑am făcut Eu? 13Voi

13:13
Mt. 23:8,10Lc. 6:461Cor. 8:6
12:3Flp. 2:11
Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt. 14Deci
13:14
Lc. 22:27
, dacă Eu, Domnul și Învățătorul, v‑am spălat picioarele, și voi sunteți
13:14
Rom. 12:10Gal. 6:1,21Pt. 5:5
datori să vă spălați picioarele unii altora. 15Pentru că Eu v‑am
13:15
Mt. 11:29Flp. 2:51Pt. 2:211In. 2:6
dat o pildă, ca și voi să faceți cum v‑am făcut Eu vouă. 16Adevărat
13:16
Cap. 15:20.
, adevărat vă spun: robul nu este mai mare decât stăpânul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l‑a trimis. 17Dacă
13:17
Iac. 1:25
știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți!

Descoperirea trădătorului

(Matei 26:20‑25. Marcu 14:17‑21. Luca 22:21‑23)

18Nu vorbesc despre voi toți; îi cunosc pe cei pe care i‑am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura: Cel ce mănâncă pâinea Mea și‑a ridicat călcâiul împotriva Mea.13:18 Ps. 41:9. 19De acum

13:19
Cap. 14:29;
, vă spun înainte de a se împlini, ca să credeți, când se va împlini, că Eu Sunt. 20Adevărat
13:20
Mt. 10:40
25:40Lc. 10:16
, adevărat vă spun: cine primește pe acela pe care‑l trimit Eu pe Mine Mă primește; și cine Mă primește pe Mine Îl primește pe Cel care M‑a trimis pe Mine.”

21După ce a spus aceste

13:21
Mt. 26:21Mc. 14:18Lc. 22:21
cuvinte, Isus S‑a
13:21
Cap. 12:27.
tulburat în duhul Său, a mărturisit și a zis: „Adevărat, adevărat vă spun: unul
13:21
Fap. 1:171In. 2:19
din voi Mă va vinde.” 22Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. 23Unul dintre ucenici, cel pe care‑l iubea Isus, stătea la masă culcat
13:23
Cap. 19:26;
pe sânul lui Isus. 24Simon Petru i‑a făcut semn să întrebe despre cine era vorba. 25Ucenicul acela s‑a rezemat pe pieptul lui Isus și I‑a zis: „Doamne, cine este?” 26Isus i‑a răspuns: „Este acela pentru care voi întinge bucățica și căruia i‑o voi da.” Întingând deci bucățica, a luat‑o și i‑a dat‑o lui Iuda, fiul lui Simon Iscariotul. 27De cum
13:27
Cap. 6:70.
a luat Iuda bucățica, a intrat Satana în el. Isus i‑a zis: „Ce ai de făcut, fă repede!” 28Dar nimeni dintre cei care stăteau la masă n‑a înțeles de ce îi vorbise astfel. 29Unii credeau că, de vreme ce Iuda
13:29
Cap. 12:6.
avea punga, Isus voia să‑i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru sărbătoare!” sau îi cerea să dea ceva săracilor. 30Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit de îndată. Era noapte.

O nouă poruncă

31După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum

13:31
Cap. 12:23.
, Fiul Omului a fost proslăvit, și Dumnezeu
13:31
Cap. 14:13.
a fost proslăvit în El. 32Dacă
13:32
Cap. 17:1,4‑6.
Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în Sine Însuși, și‑L va proslăvi îndată
13:32
Cap. 12:23.
. 33Copilașilor, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta și
13:33
Cap. 7:34;
, precum le‑am spus iudeilor – unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni – tot așa vă spun și vouă acum. 34Vă dau o poruncă
13:34
Cap. 15:12,17.
nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v‑am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. 35Prin aceasta
13:35
1In. 2:5
4:20
vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei: dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”

Înștiințarea lui Petru

(Matei 26:31‑35. Marcu 14:27‑31. Luca 22:31‑34)

36„Doamne”, I‑a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i‑a răspuns: „Unde Mă duc [Eu], tu nu poți să Mă urmezi acum, dar Mă vei urma după aceea

13:36
Cap. 21:18.
.” 37„Doamne”, I‑a zis Petru, „de ce nu pot să Te urmez acum? Eu îmi voi da viața
13:37
Mt. 26:33‑35Mc. 14:29‑31Lc. 22:33,34
pentru Tine.” 38Isus i‑a răspuns: „Îți vei da viața pentru Mine? Adevărat, adevărat îți spun: nu va cânta cocoșul, și te vei lepăda de Mine de trei ori.

14

Isus, Calea către Tatăl

141Să nu

14:1
Vers. 27. Cap. 16:22,23.
vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, v‑aș fi spus
14:2
Cap. 13:33,36.
Eu oare: «Mă duc să vă pregătesc un loc»? 3Și dacă Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
14:3
Vers. 18,28.
și vă voi lua cu Mine, pentru ca
14:3
Cap. 12:26. Cap. 17:24.
, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. 4Și unde Mă duc, știți calea într‑acolo.”

5„Doamne”, I‑a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într‑acolo?” 6Isus i‑a zis: „Eu sunt Calea

14:6
Evr. 9:8
, Adevărul
14:6
Cap. 1:11;
și Viața
14:6
Cap. 1:4;
. Nimeni
14:6
Cap. 10:9.
nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă
14:7
Cap. 8:19.
Mă cunoașteți pe Mine, Îl veți cunoaște și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl cunoașteți; și L‑ați și văzut.”

8„Doamne”, i‑a zis Filip, „arată‑ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i‑a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M‑ai cunoscut, Filipe? Cine

14:9
Cap. 12:45.
M‑a văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl. Cum de zici tu: «Arată‑ne pe Tatăl»? 10Nu crezi că Eu
14:10
Vers. 20. Cap. 10:38;
sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu
14:10
Cap. 5:19;
de la Mine le spun, ci Tatăl, care rămâne în Mine, El face lucrările Sale. 11Credeți‑Mă că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine; dacă nu pentru altceva, măcar pentru lucrările acestea să credeți
14:11
Cap. 4:36;
.

12Adevărat

14:12
Mt. 21:21Mc. 16:17Lc. 10:17
, adevărat vă spun: cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 13Și
14:13
Cap. 15:7,16;
orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veți cere ceva de la Mine în Numele Meu, voi face.

Promisiunea trimiterii Mângâietorului

15Dacă

14:15
Vers. 21,23. Cap. 15:10,14.
Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 16Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt
14:16
Cap. 15:26;
Mângâietor14:16 Gr. parákletos „apărător, ajutor”., ca să fie cu voi în veac; 17și anume Duhul
14:17
Cap. 15:26;
adevărului, pe
14:17
1Cor. 2:14
care lumea nu‑L poate primi, pentru că nu‑L vede și nici nu‑L cunoaște. Voi însă Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și
14:17
1In. 2:27
va fi în voi. 18Nu
14:18
Mt. 28:20
vă voi lăsa orfani; Mă voi
14:18
Vers. 3,28.
întoarce la voi. 19Încă puțin, și lumea nu Mă va mai vedea, dar voi
14:19
Cap. 16:16.
Mă veți vedea; pentru că
14:19
1Cor. 15:20
Eu trăiesc, și voi veți trăi. 20În ziua aceea, veți cunoaște că Eu
14:20
Cap. 10:38;
sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine
14:21
Vers. 15,23.
are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscariotul, I‑a zis
14:22
Lc. 6:16
: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Dacă
14:23
Vers. 15.
Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi și Noi vom veni la el și
14:23
1In. 2:24Ap. 3:20
Ne vom face locaș la el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul
14:24
Vers. 10. Cap. 5:19,38;
pe care‑l auziți nu este al Meu, ci al Tatălui, care M‑a trimis.

25V‑am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul

14:26
Vers. 16. Cap. 15:26;
, Duhul Sfânt, pe care‑L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
14:26
Cap. 2:22;
va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu. 27Vă las pacea
14:27
Flp. 4:7Col. 3:15
, vă dau pacea Mea. Nu v‑o dau cum o dă lumea. Să
14:27
Vers. 1.
nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte! 28Ați auzit că v‑am
14:28
Vers. 3,18.
spus: «Mă duc
14:28
Vers. 12. Cap. 16:13;
și Mă voi întoarce la voi.» Dacă M‑ați iubi, v‑ați bucura că v‑am zis: «Mă duc la Tatăl», căci Tatăl
14:28
Cap. 5:18;
este mai mare decât Mine. 29Și v‑am spus acestea acum
14:29
Cap. 13:19;
, înainte să se întâmple, ca să credeți atunci când se vor întâmpla. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci
14:30
Cap. 12:31;
vine stăpânul lumii acesteia. El nu are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca lumea să știe că Eu Îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum
14:31
Cap. 10:18.
Mi‑a poruncit Tatăl. Ridicați‑vă, să plecăm de aici!