Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
18

Prinderea lui Isus

(Matei 26:47‑56. Marcu 14:43‑50. Luca 22:47‑53)

181După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron

18:1
2Sam. 15:23
, unde era o grădină, în care au intrat El și ucenicii Săi. 2Iuda, vânzătorul, știa și el locul, pentru că
18:2
Lc. 21:37
22:39
Isus Se adunase de multe ori acolo cu ucenicii Săi. 3Așadar, Iuda a luat o cohortă de soldați și gărzi de la preoții de seamă și de la farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. 4Isus, care știa tot ce avea să I se întâmple, a ieșit și le‑a zis: „Pe cine căutați?” 5Ei I‑au răspuns: „Pe Isus Nazarineanul!” Isus le‑a zis: „Eu Sunt!” Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. 6Când le‑a zis Isus: „Eu Sunt”, ei s‑au dat înapoi și au căzut la pământ. 7El i‑a întrebat din nou: „Pe cine căutați?” „Pe Isus Nazarineanul”, I‑au zis ei. 8Isus a răspuns: „V‑am spus că Eu Sunt. Dacă pe Mine Mă căutați, lăsați‑i pe aceștia să se ducă!” 9(A zis aceasta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: „N‑am pierdut pe
18:9
Cap. 17:12.
niciunul din aceia pe care Mi i‑ai dat.”) 10Simon Petru, care avea o sabie, a scos‑o, l‑a lovit pe slujitorul marelui‑preot și i‑a tăiat urechea dreaptă. Slujitorul se numea Malhus. 11Isus i‑a zis lui Petru: „Bagă‑ți sabia în teacă! Paharul
18:11
Mt. 20:22
26:39,42
pe care Mi l‑a dat Tatăl să‑l beau oare nu‑l voi bea?”

Isus înaintea lui Anna

(Matei 26:57‑58. Marcu 14:53‑54. Luca 22:54)

12Cohorta, căpitanul și gărzile din partea iudeilor L‑au prins pe Isus și L‑au legat. 13L‑au

18:13
Mt. 26:57
dus întâi la Anna
18:13
Lc. 3:2
, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare‑preot în anul acela. 14Caiafa
18:14
Cap. 11:50.
era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: „Este de folos să moară un singur om pentru popor.”

Tăgăduirea lui Petru

(Matei 26:69‑70. Marcu 14:66‑68. Luca 22:55‑57)

15Simon Petru

18:15
Mt. 26:58Mc. 14:54Lc. 22:54
Îl urma pe Isus împreună cu un alt ucenic. Ucenicul acela era cunoscut marelui‑preot și a intrat după Isus în curtea marelui‑preot. 16Petru
18:16
Mt. 26:69Mc. 14:66Lc. 22:54
însă a rămas afară la poartă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui‑preot, a ieșit, a vorbit cu portăreasa și l‑a băgat pe Petru înăuntru. 17Slujnica portăreasă i‑a zis lui Petru: „Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia?” „Nu sunt!”, a răspuns el. 18Slujitorii și gărzile care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig, și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea.

Marele‑preot Îl cercetează pe Isus

(Matei 26:59‑66. Marcu 14:55‑64. Luca 22:66‑71)

19Marele‑preot L‑a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui și despre învățătura Lui. 20Isus i‑a răspuns: „Eu

18:20
Cap. 7:14,26,28;
am vorbit lumii pe față; întotdeauna am dat învățătură în sinagogă și în Templu, unde se adună toți iudeii, și n‑am spus nimic în ascuns. 21De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă‑i pe cei ce au auzit ce le‑am vorbit; iată, aceștia știu ce am spus.” 22Când a spus El acestea, una dintre gărzile aflate acolo I‑a
18:22
Ier. 20:2Fap. 23:2
dat o palmă lui Isus, zicând: „Așa răspunzi marelui‑preot?” 23Isus i‑a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar, dacă am vorbit bine, de ce Mă bați?” 24Anna
18:24
Mt. 26:57
L‑a trimis legat la marele‑preot Caiafa.

Petru se leapădă iarăși de Isus

(Matei 26:71‑75. Marcu 14:69‑72. Luca 22:58‑62)

25Simon Petru stătea și se încălzea. Ei

18:25
Mt. 26:69,71Mc. 14:69Lc. 22:58
i‑au zis: „Nu cumva și tu ești dintre ucenicii lui?” El a tăgăduit și a zis: „Nu sunt!” 26Unul din slujitorii marelui‑preot, rudă cu cel căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: „Nu te‑am văzut eu cu el în grădină?” 27Petru iarăși a tăgăduit și îndată
18:27
Cap. 13:38.
a cântat cocoșul.

Isus înaintea lui Pilat

(Matei 27:1‑2,11‑14. Marcu 15:1‑5. Luca 23:1‑5)

28L‑au adus

18:28
Mt. 27:2Mc. 15:1Lc. 23:1Fap. 3:13
10:28
11:3
pe Isus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață. Ei n‑au intrat în pretoriu, ca să nu se întineze, ci să poată mânca Paștele. 29Atunci a ieșit Pilat afară la ei și le‑a zis: „Ce învinuire aduceți împotriva omului acestuia?” 30Drept răspuns, ei i‑au zis: „Dacă acesta n‑ar fi fost un răufăcător, nu l‑am fi dat noi în mâinile tale!” 31Pilat le‑a zis: „Luați‑l voi și judecați‑l după Legea voastră!” „Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni”, i‑au zis iudeii. 32Aceasta s‑a întâmplat ca
18:32
Cap. 12:32,33.
să se împlinească vorbele lui Isus prin care arătase cu ce moarte avea să moară.

33Pilat

18:33
Mt. 27:11
a intrat iarăși în pretoriu, L‑a chemat pe Isus și I‑a zis: „Ești tu regele iudeilor?” 34Isus i‑a răspuns: „De la tine zici lucrul acesta sau ți l‑au spus alții despre Mine?” 35Pilat a răspuns: „Oare sunt eu iudeu? Neamul tău și preoții de seamă te‑au dat în mâinile mele. Ce ai făcut?” 36„Împărăția
18:36
1Tim. 6:13
Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns
18:36
Cap. 6:15;
Isus. „Dacă Împărăția Mea era din lumea aceasta, slujitorii Mei s‑ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar, acum, Împărăția Mea nu este
18:36
Cap. 8:47.
de aici.” 37„Atunci, un rege tot ești!”, I‑a zis Pilat. „Tu însuți spui că sunt rege”18:37 Răspunsul lui Isus constituie o afirmare indirectă, similară celei din Mt. 26:25, când Iuda primește confirmarea că el este cel care Îl va preda pe Învățător autorităților., a răspuns Isus. „Eu pentru aceasta M‑am născut și am venit în lume: ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” 38Pilat I‑a zis: „Ce este adevărul?”

Isus, condamnat la moarte

(Matei 27:15‑31. Marcu 15:6‑20. Luca 23:13‑25)

După ce a spus aceste vorbe, Pilat a ieșit iarăși afară la iudei și le‑a zis: „Eu

18:38
Cap. 19:4,6.
nu găsesc nicio vină în el. 39Dar
18:39
Mt. 27:15Mc. 15:6Lc. 23:17
, fiindcă la voi este obiceiul să vă eliberez pe cineva de Paște, vreți să vi‑l eliberez pe regele iudeilor?” 40Atunci
18:40
Fap. 3:14
, toți au strigat din nou: „Nu pe acesta, ci pe Barabba!” Iar Barabba
18:40
Lc. 23:19
era un tâlhar.

19

Isus este dat în mâinile iudeilor

191Atunci

19:1
Mt. 20:19
27:26Mc. 15:15Lc. 18:33
, Pilat L‑a luat pe Isus și a pus să‑L biciuiască. 2Soldații au împletit o cunună de spini, I‑au pus‑o pe cap și L‑au îmbrăcat cu o haină purpurie. 3Apoi, s‑au apropiat de El și ziceau: „Plecăciune, regele iudeilor!” Și‑I dădeau palme. 4Pilat a ieșit iarăși afară și le‑a zis iudeilor: „Iată, vi‑l aduc afară, ca
19:4
Vers. 6. Cap. 18:38.
să știți că nu găsesc nicio vină în el.” 5Isus a ieșit deci afară purtând cununa de spini și haina purpurie. „Iată omul!”, le‑a zis Pilat. 6Când L‑au văzut, preoții de seamă și gărzile au început să strige: „Răstignește‑l! Răstignește‑l!” „Luați‑l voi și răstigniți‑l”, le‑a zis
19:6
Fap. 3:13
Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în el!” 7Iudeii i‑au răspuns: „Noi avem o Lege
19:7
Lev. 24:16
, și după Legea aceasta, el trebuie să moară, pentru că s‑a
19:7
Cap. 5:18;
făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu.”

8Când a auzit Pilat aceste cuvinte, s‑a înspăimântat și mai mult. 9A intrat iarăși în pretoriu și I‑a zis lui Isus: „De unde ești tu?” Dar

19:9
Is. 53:7Mt. 27:12,14
Isus nu i‑a dat niciun răspuns. 10Pilat I‑a zis: „Mie nu‑mi vorbești? Nu știi că am autoritate să‑ți dau drumul și am autoritate să te răstignesc?” 11„N‑ai
19:11
Cap. 7:30.
avea nicio autoritate asupra Mea dacă nu ți‑ar fi dată de sus”, i‑a răspuns Isus. „De aceea, cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” 12De atunci, Pilat căuta să‑I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă
19:12
Lc. 23:2
îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine
19:12
Fap. 17:7
se face pe sine rege este împotriva cezarului.”

13Când a auzit Pilat aceste cuvinte, L‑a scos pe Isus afară și a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit „Pardosit cu pietre”19:13 Gr. Lithóstrotos., iar pe evreiește Gabbathá. 14Era

19:14
Mt. 27:62
ziua pregătirii Paștelui, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat le‑a zis iudeilor: „Iată regele vostru!” 15Dar ei au strigat: „Ia‑l, ia‑l, răstignește‑l!” „Să‑l răstignesc pe regele vostru?”, le‑a zis Pilat. Preoții de seamă au răspuns: „Noi n‑avem
19:15
Gen. 49:10
alt rege decât pe cezar!” 16Atunci
19:16
Mt. 27:26,31Mc. 15:15Lc. 23:25
, L‑a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus [și L‑au dus să‑L răstignească].

Răstignirea lui Isus

(Matei 27:32‑44. Marcu 15:21‑32. Luca 23:26‑43)

17Isus, ducându‑Și

19:17
Mt. 27:31,33Mc. 15:21,22Lc. 23:26,33
crucea, a
19:17
Num. 15:36Evr. 13:12
ajuns la așa‑numitul „Loc al Căpățânii”, care în evreiește se cheamă Golgota. 18Acolo a fost răstignit și, împreună cu El, au fost răstigniți alți doi, de o parte și de alta, iar El la mijloc. 19Pilat
19:19
Mt. 27:37Mc. 15:26Lc. 23:38
a făcut și o inscripție, pe care a pus‑o deasupra crucii. Pe ea era scris: „Isus Nazarineanul, regele iudeilor”.

20Mulți din iudei au citit această inscripție, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în evreiește, latinește și grecește. 21Preoții de seamă ai iudeilor i‑au zis lui Pilat: „Nu scrie: «Regele iudeilor», ci: «El a zis: ‘Eu sunt Regele iudeilor’»!” 22„Ce am scris, am scris!”, a răspuns Pilat.

23Soldații

19:23
Mt. 27:35Mc. 15:24Lc. 23:34
, după ce L‑au răstignit pe Isus, I‑au luat hainele, pe care le‑au împărțit în patru, câte o parte pentru fiecare soldat, și cămașa. Cămașa însă era fără cusătură, țesută întreagă de sus până jos. 24Au zis deci între ei: „Să n‑o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie!” Aceasta s‑a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice:

Și‑au împărțit hainele Mele între ei,

și pentru veșmântul Meu au tras la sorți.19:24 Ps. 22:18.

Astfel au făcut soldații.

25Lângă

19:25
Mt. 27:55Mc. 15:40Lc. 23:49
crucea lui Isus, stăteau mama Lui și sora mamei Lui, Maria, soția lui Cleopa
19:25
Lc. 24:18
, și Maria Magdalena. 26Când i‑a văzut Isus pe mama Sa și, lângă ea, pe
19:26
Cap. 13:23;
ucenicul pe care‑l iubea, i‑a zis mamei Sale: „Femeie
19:26
Cap. 2:4.
, iată fiul tău!” 27Apoi, i‑a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Și, din ceasul acela, ucenicul a luat‑o la el acasă
19:27
Cap. 1:11;
.

Moartea lui Isus

(Matei 27:45‑56. Marcu 15:33‑41. Luca 23:44‑49)

28După aceea, Isus, care știa că acum totul s‑a sfârșit19:28 Verbul gr. teleióō înseamnă și „a împlini”, „a săvârși” sau „a aduce la desăvârșire”. Declarația lui Isus din vers. 30 (tetélestai „s‑a sfârșit”, „s‑a săvârșit”) nu are în vedere strict sfârșitul agoniei de pe cruce, ci și desăvârșirea planului mântuitor al lui Dumnezeu., ca

19:28
Ps. 69:21
să se împlinească Scriptura, a zis: „Mi‑e sete!” 29Acolo era un vas plin cu oțet. Soldații au pus
19:29
Mt. 27:48
într‑o ramură de isop un burete plin cu oțet și I l‑au dus la gură. 30Când a luat Isus oțetul, a zis: „S‑a
19:30
Cap. 17:4.
sfârșit!” Apoi Și‑a plecat capul și Și‑a dat duhul.

Coasta lui Isus, străpunsă

31Fiindcă

19:31
Vers. 42.
era ziua pregătirii și ca să
19:31
Mc. 15:42Dt. 21:23
nu rămână trupurile pe cruce în sabat – căci era mare ziua aceea de sabat – iudeii l‑au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. 32Soldații au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El. 33Când au venit la Isus și au văzut că deja murise, nu I‑au zdrobit fluierele picioarelor, 34dar unul din soldați I‑a străpuns coasta cu sulița; și îndată a
19:34
1In. 5:6,8
ieșit din ea sânge și apă. 35Cel ce a văzut a dat mărturie, și mărturia lui este adevărată; el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. 36Acestea s‑au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: Niciun os nu I se va zdrobi.19:36 Ex. 12:46. Ps. 34:20. 37Și iarăși, altă Scriptură zice: Vor vedea pe cine au străpuns.19:37 Zah. 12:10.

Înmormântarea lui Isus

(Matei 27:57‑61. Marcu 15:42‑47. Luca 23:50‑56)

38După

19:38
Mt. 27:57Mc. 15:42Lc. 23:50
aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de
19:38
Cap. 9:22;
frica iudeilor, l‑a rugat pe Pilat să‑i îngăduie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Și Pilat i‑a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Isus. 39A venit și Nicodim
19:39
Cap. 3:1,2;
, care se dusese la Isus noaptea, la început, și a adus un amestec de smirnă și aloe, ca la o sută de litre19:39 100 de litre = 32,7 kg, potrivit standardului roman.. 40Au luat deci trupul lui Isus și l‑au
19:40
Fap. 5:6
înfășurat în pânze de in, cu miresme, precum au iudeii obicei să înmormânteze. 41În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină, și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. 42Fiindcă
19:42
Is. 53:9
la iudei era ziua pregătirii și pentru că
19:42
Vers. 31.
mormântul era aproape, L‑au pus acolo pe Isus.

20

Învierea lui Isus Hristos

(Matei 28:1‑10. Marcu 16:1‑8. Luca 24:1‑12)

201În ziua

20:1
Mt. 28:1Mc. 16:1Lc. 24:1
dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s‑a dus dis‑de‑dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. 2A alergat la Simon Petru și la celălalt
20:2
Cap. 13:23;
ucenic, pe care‑l iubea Isus, și le‑a zis: „L‑au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde L‑au pus.” 3Petru
20:3
Lc. 24:12
și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. 4Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. 5S‑a aplecat și a văzut fâșiile
20:5
Cap. 19:40.
de pânză jos, dar n‑a intrat. 6Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. 7Iar ștergarul
20:7
Cap. 11:44.
care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci deoparte, înfășurat într‑un loc. 8Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. 9Căci tot nu pricepeau Scriptura
20:9
Ps. 16:10Fap. 2:25‑31
13:34,35
– că Isus trebuia să învie din morți. 10Apoi, ucenicii s‑au întors acasă.

Isus i Se arată Mariei Magdalena

(Marcu 16:9‑11)

11Maria însă

20:11
Mc. 16:5
stătea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s‑a aplecat să se uite în mormânt. 12Și a văzut doi îngeri în alb șezând unde fusese culcat trupul lui Isus: unul la cap și altul la picioare. 13„Femeie”, i‑au zis ei, „de ce plângi?” Ea le‑a răspuns: „Pentru că L‑au luat pe Domnul meu și nu știu unde L‑au pus.” 14După ce
20:14
Mt. 28:9Mc. 16:9
a zis aceste vorbe, s‑a întors și L‑a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. 15„Femeie”, i‑a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauți?” Ea a crezut că este grădinarul și I‑a zis: „Domnule, dacă L‑ai luat tu, spune‑mi unde L‑ai pus, și mă voi duce să‑L iau!” 16Isus i‑a zis: „Marie!” Ea s‑a întors și I‑a zis în evreiește: „Rabbuní!” (adică „Învățătorule!”). 17„Nu Mă ține”, i‑a zis Isus, „căci încă nu M‑am suit la Tatăl [Meu]. Ci du‑te la frații
20:17
Cap. 21:4.
Mei și spune‑le: «Mă
20:17
Ps. 22:22Mt. 28:10Rom. 8:29Evr. 2:11
sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul
20:17
Cap. 16:28.
Meu și Dumnezeul vostru»!” 18Maria Magdalena s‑a
20:18
Ef. 1:17
dus și le‑a vestit ucenicilor că L‑a văzut pe Domnul și că El i‑a spus aceste lucruri.

Isus li Se arată ucenicilor

(Matei 28:16‑20. Marcu 16:14‑18. Luca 24:36‑49)

19În

20:19
Mt. 28:10Lc. 24:10
seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le‑a zis: „Pace vouă!” 20Și după ce a zis aceste vorbe, le‑a arătat mâinile și coasta. Ucenicii
20:20
Mc. 16:14Lc. 24:361Cor. 15:5
s‑au bucurat când L‑au văzut pe Domnul. 21Isus
20:21
Cap. 16:22.
le‑a zis din nou: „Pace vouă! Cum
20:21
Cap. 17:18,19.
M‑a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi!” 22După aceste cuvinte, a suflat asupra lor și le‑a zis: „Luați Duh Sfânt! 23Celor cărora
20:23
Mt. 16:19
18:18
le veți ierta păcatele le vor fi iertate, și celor cărora le veți ține păcatele le vor fi ținute.”

Isus i Se arată lui Toma

24Toma, zis

20:24
Cap. 11:16.
Geamănul, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. 25Ceilalți ucenici i‑au zis deci: „L‑am văzut pe Domnul!” Dar el le‑a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nicidecum nu voi crede!” 26După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși înăuntru, și Toma era și el cu ei. Deși ușile erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le‑a zis: „Pace vouă!” 27Apoi i‑a zis lui Toma: „Adu‑ți
20:27
1In. 1:1
degetul încoace și uită‑te la mâinile Mele și adu‑ți mâna și pune‑o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios!” 28Drept răspuns, Toma I‑a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” 29Isus i‑a zis: „Pentru că M‑ai văzut, ai crezut? Ferice
20:29
2Cor. 5:71Pt. 1:8
de cei ce n‑au văzut, și au crezut!”

Rostul acestei cărți

30Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe

20:30
Cap. 21:25.
alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. 31Dar
20:31
Lc. 1:4
acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și
20:31
Cap. 8:15,16;
, crezând, să aveți viață în Numele Lui.