Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Nunta din Cana

21A treia zi s‑a făcut o nuntă în Cana

2:1
Ios. 19:28
Galileei, și mama lui Isus era acolo. 2La nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Săi. 3Și, fiindcă se terminase vinul, mama lui Isus I‑a zis: „Nu mai au vin.” 4Isus i‑a răspuns: „Ce
2:4
2Sam. 16:10
19:22
am Eu a face cu tine, femeie
2:4
Cap. 19:26.
? Nu Mi‑a venit încă ceasul
2:4
Cap. 7:6.
.” 5Mama Lui le‑a zis slujitorilor: „Să faceți orice vă va spune!” 6Erau acolo șase vase pentru apă, din piatră, puse după
2:6
Mc. 7:3
obiceiul de curățire al iudeilor; fiecare cuprindea câte două sau trei vedre2:6 Termenul grecesc tradus prin „vadră” denumește o unitate de măsură de circa 40 de litri.. 7Isus le‑a zis: „Umpleți vasele cu apă!” Și le‑au umplut până sus. 8„Scoateți acum”, le‑a zis El, „și duceți nunului2:8 În iudaismul primului secol, „nunul” nu are atribuții religioase, ci îndeplinește un rol administrativ.!” Și i‑au dus. 9Când a gustat nunul apa
2:9
Cap. 4:46.
făcută vin (căci nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau), l‑a chemat pe mire 10și i‑a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; și, când nuntașii au băut bine, îl pune pe cel mai puțin bun; dar tu ai păstrat vinul cel bun până acum.” 11Acest început al semnelor l‑a făcut Isus în Cana Galileei. El Și‑a
2:11
Cap. 1:14.
arătat slava, și ucenicii Săi au crezut în El. 12După aceea, S‑a coborât la Capernaum, împreună cu mama, frații
2:12
Mt. 12:46
și ucenicii Săi; dar n‑au rămas multe zile acolo.

Izgonirea vânzătorilor din Templu

(Matei 21:12‑13. Marcu 11:15‑17. Luca 19:45‑46)

13Paștele

2:13
Vers. 23. Cap. 5:1;
iudeilor era aproape, și Isus S‑a suit la Ierusalim. 14În Templu i‑a găsit
2:14
Mt. 21:12Mc. 11:15Lc. 19:45
pe cei ce vindeau vite, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani stând jos. 15A făcut un bici de funii și i‑a alungat pe toți din Templu, precum și oile și vitele; iar schimbătorilor le‑a risipit pe jos banii și le‑a răsturnat mesele. 16Și celor ce vindeau porumbei le‑a zis: „Luați acestea de aici și nu faceți din Casa
2:16
Lc. 2:49
Tatălui Meu o casă de negustorie!” 17Ucenicii Săi și‑au adus aminte că este scris: Râvna pentru casa Ta Mă mistuie.2:17 Ps. 69:9. 18Iudeii au luat cuvântul și I‑au zis: „Prin ce
2:18
Cap. 6:30.
semn ne arăți că ai dreptul să faci aceste lucruri?” 19Drept răspuns, Isus le‑a zis: „Dărâmați
2:19
Mt. 26:61
27:40Mc. 14:58
15:29
Templul acesta, și în trei zile îl voi ridica!” 20Iudeii au zis: „De patruzeci și șase de ani se tot zidește Templul acesta, și tu îl vei ridica în trei zile?” 21Dar El vorbea despre
2:21
Col. 2:9Evr. 8:21Cor. 3:16
6:192Cor. 6:16
Templul trupului Său. 22De aceea, când a înviat din morți, ucenicii Săi și‑au
2:22
Lc. 24:8
adus aminte că spusese vorba aceasta; și au crezut Scriptura și cuvântul pe care‑l spusese Isus.

Isus și cei ce cred în Numele Lui

23Pe când era Isus în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelui, mulți au crezut în Numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. 24Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. 25Și n‑avea nevoie să‑I facă cineva mărturisiri despre vreun om, fiindcă El

2:25
Cap. 6:54;
Însuși știa ce este în om.

3

Isus și Nicodim

31Între farisei era un om cu numele Nicodim, un conducător al iudeilor. 2Acesta

3:2
Cap. 7:50;
a venit la Isus noaptea și I‑a zis: „Rabbí3:2 Ebr. rabbí înseamnă „învățător”., știm că de la Dumnezeu ai venit ca învățător, căci nimeni
3:2
Cap. 9:16,33.
nu poate face aceste semne pe care le faci Tu dacă nu este
3:2
Fap. 10:38
Dumnezeu cu el.” 3Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Adevărat, adevărat îți spun: dacă
3:3
Cap. 1:13.
un om nu se naște din nou3:3 Gr. ánōthen (aici și în vers. 7) poate însemna și „de sus”, ca în vers. 31 și cap. 19:11,23., nu poate să vadă Împărăția lui Dumnezeu.”

4Nicodim I‑a zis: „Cum se poate naște un om, bătrân fiind? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască?” 5Isus i‑a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun: dacă

3:5
Mc. 16:16Fap. 2:38
nu se naște cineva din apă și Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 6Ce este născut din trup este trup, și ce este născut din Duh este duh. 7Să nu te miri că ți‑am zis: «Trebuie să vă nașteți din nou.» 8Vântul
3:8
Ecl. 11:5
suflă încotro vrea și‑i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine e născut din Duhul.”

9Nicodim I‑a zis: „Cum este cu putință așa ceva?” 10Isus i‑a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel, și nu cunoști aceste lucruri? 11Adevărat, adevărat îți spun: noi vorbim ce cunoaștem și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia noastră. 12Dacă despre lucruri pământești v‑am vorbit și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? 13Nimeni

3:13
Cap. 6:33,38,51,62;
nu s‑a suit în cer, în afară de Cel ce S‑a coborât din cer, adică Fiul Omului.3:13 Unele manuscrise târzii adaugă lecțiunea: „care este în cer”.

14Și

3:14
Num. 21:9
, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat3:14 În Evanghelia după Ioan, verbul „a înălța” are un dublu sens: atât „a răstigni”, cât și „a înălța în slavă”. Glorificarea lui Isus începe la cruce, care devine astfel punctul de fugă al istoriei umanității. Vezi și cap. 8:28; 12:32‑34. și Fiul Omului, 15pentru ca oricine crede [să nu piară], ci să aibă în El viață
3:15
Vers. 36. Cap. 6:47.
veșnică. 16Fiindcă
3:16
Rom. 5:81In. 4:9
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L‑a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 17Căci Dumnezeu nu L‑a
3:17
Cap. 5:45;
trimis pe Fiul [Său] în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18Cine
3:18
Cap. 5:24;
crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n‑a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 19Și judecata este aceasta
3:19
Cap. 1:4,9‑11;
: Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât Lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20Căci oricine
3:20
Iov 24:13,17Ef. 5:13
săvârșește fapte rele urăște Lumina și nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu fie date la iveală. 21Dar cine înfăptuiește adevărul vine la Lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul

22După aceea, Isus și ucenicii Săi au venit în ținutul Iudeei; și stătea acolo cu ei și

3:22
Cap. 4:2.
boteza. 23Ioan boteza și el în Enon, în apropiere de Salim
3:23
1Sam. 9:4
, pentru că acolo erau multe ape; și
3:23
Mt. 3:5,6
oamenii veneau și se botezau. 24Căci
3:24
Mt. 14:2
Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. 25Între ucenicii lui Ioan și un iudeu s‑a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. 26Au venit deci la Ioan și i‑au zis: „Rabbí, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre
3:26
Cap. 1:7,15,27,34.
care ai mărturisit tu iată că botează, și toți se duc la El.” 27Drept răspuns, Ioan le‑a zis: „Omul nu poate primi
3:27
1Cor. 4:7Evr. 5:4Iac. 1:17
nimic dacă nu‑i este dat din cer. 28Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: Nu
3:28
Cap. 1:20,27.
sunt eu Hristosul, ci sunt
3:28
Mal. 3:1Mc. 1:2Lc. 1:17
trimis înaintea Lui. 29Cine
3:29
Mt. 22:22Cor. 11:2Ef. 5:25,27Ap. 21:9
are mireasă este mire, dar prietenul
3:29
Cânt. 5:1
mirelui, care stă și‑l ascultă, se bucură nespus de glasul mirelui; iar această bucurie, care este a mea, este deplină. 30El trebuie să crească, iar eu, să mă micșorez.”

Cel care vine din cer

31Cel care

3:31
Vers. 13. Cap. 8:23.
vine de sus este
3:31
Cap. 1:15,27.
deasupra tuturor; cel care
3:31
1Cor. 15:27
este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel care
3:31
Cap. 6:33.
vine din cer este deasupra tuturor. 32El mărturisește ce
3:32
Vers. 11. Cap. 8:26;
a văzut și a auzit, dar nimeni nu primește mărturia Lui. 33Cine primește mărturia Lui
3:33
Rom. 3:41In. 5:10
întărește faptul că Dumnezeu este adevărat. 34Căci
3:34
Cap. 7:16.
Acela pe care L‑a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu‑I dă Duhul cu
3:34
Cap. 1:16.
măsură. 35Tatăl
3:35
Cap. 5:20,22;
Îl iubește pe Fiul și toate I le‑a dat în mână. 36Cine
3:36
Cap. 1:12;
crede în Fiul are viața veșnică, dar cine se împotrivește Fiului nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

4

Isus și femeia din Samaria

41Când a aflat Isus că fariseii au auzit că El face și botează

4:1
Cap. 3:22,26.
mai mulți ucenici decât Ioan 2(deși Isus nu boteza El Însuși, ci ucenicii Săi), 3a părăsit Iudeea și S‑a întors în Galileea. 4Trebuia să treacă prin Samaria 5și a ajuns lângă o cetate a Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe
4:5
Gen. 33:19
48:22Ios. 24:32
care‑l dăduse Iacov fiului său Iosif. 6Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, istovit de călătorie, stătea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea.

7O femeie din Samaria a venit să scoată apă. „Dă‑Mi să beau”, i‑a zis Isus. 8(Căci ucenicii Săi se duseseră în cetate să cumpere de mâncare.) 9Femeia samariteană I‑a zis: „Cum? Tu, iudeu fiind, ceri să bei de la mine, o femeie samariteană?” (Iudeii

4:9
2Rg. 17:24Lc. 9:52,53Fap. 10:28
, într‑adevăr, n‑au legături cu samaritenii.) 10Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este Cel ce‑ți zice: «Dă‑Mi să beau!», tu însăți I‑ai fi cerut să bei, și El ți‑ar fi dat apă
4:10
Is. 12:3
44:3Ier. 2:13Zah. 13:1
14:8
vie.” 11„Doamne”, I‑a zis femeia, „nici vas nu ai, iar fântâna este adâncă; atunci de unde ai această apă vie? 12Doar nu ești Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne‑a dat fântâna și a băut din ea el însuși cu fiii lui și vitele lui!” 13Isus i‑a răspuns: „Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși. 14Dar cine
4:14
Cap. 6:35,58.
va bea din apa pe care i‑o voi da Eu nicidecum nu va înseta, în veac; ba încă apa pe care i‑o voi da Eu se
4:14
Cap. 7:38.
va preface în el într‑un izvor de apă care țâșnește în viața veșnică.” 15„Doamne”, I‑a zis
4:15
Cap. 6:34;
femeia, „dă‑mi această apă, ca să nu mai însetez și să nu mai vin până aici să scot!”

16El i‑a spus: „Du‑te, cheamă‑l pe bărbatul tău și vino aici!” 17Femeia I‑a răspuns: „N‑am bărbat.” Isus i‑a zis: „Bine ai spus: «N‑am bărbat»! 18Pentru că cinci bărbați ai avut; și acela pe care‑l ai acum nu‑ți este bărbat. Aici ai spus adevărul.” 19„Doamne”, I‑a zis femeia, „văd

4:19
Cap. 6:14;
că ești profet! 20Părinții noștri s‑au închinat pe muntele acesta
4:20
Jud. 9:7
; iar voi ziceți că în Ierusalim
4:20
Dt. 12:5,111Rg. 9:32Cr. 7:12
este locul unde trebuie să ne închinăm.” 21Isus i‑a spus: „Crede‑Mă, femeie: vine ceasul când
4:21
Mal. 1:111Tim. 2:8
nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22Voi vă închinați la ce
4:22
2Rg. 17:29
nu cunoașteți; noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci
4:22
Is. 2:3Lc. 24:47Rom. 9:4,5
mântuirea este de la iudei. 23Dar vine ceasul, și acum a și venit, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh
4:23
Flp. 3:3
și adevăr
4:23
Cap. 1:17.
, fiindcă Tatăl astfel de închinători caută. 24Dumnezeu
4:24
2Cor. 3:17
este Duh, și cine I se închină Lui trebuie să I se închine în duh și adevăr.” 25„Știu”, I‑a zis femeia, „că va veni Mesia (care Se numește Hristos); când va veni El, ne
4:25
Vers. 29.
va spune toate lucrurile.” 26Isus i‑a zis: „Eu Sunt
4:26
Cap. 9:37.
: Cel care‑ți vorbește!”

Trezirea din Samaria

27Atunci au venit ucenicii Săi, și se mirau că vorbește cu o femeie. Totuși, niciunul nu I‑a zis: „Ce cauți?” sau „Despre ce vorbești cu ea?” 28Atunci, femeia și‑a lăsat urciorul, s‑a dus în cetate și le‑a zis oamenilor: 29„Veniți să vedeți un om care mi‑a spus

4:29
Vers. 25.
tot ce am făcut! Nu cumva Acesta este Hristosul?” 30Ei au ieșit din cetate și veneau spre El.

31În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce și‑I ziceau: „Rabbí, mănâncă!” 32Dar El le‑a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n‑o cunoașteți.” 33Ucenicii și‑au zis atunci unii altora: „Nu cumva I‑a adus cineva să mănânce?” 34Isus le‑a zis: „Mâncarea

4:34
Cap. 6:38;
Mea este să fac voia Celui ce M‑a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. 35Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, Eu vă spun: ridicați‑vă ochii și priviți holdele, care
4:35
Mt. 9:37Lc. 10:2
sunt albe, gata pentru seceriș! 36Acum, cine
4:36
Dan. 12:3
seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă, și cel ce seceră să se bucure împreună. 37Căci, în această privință, este adevărată zicerea: «Unul seamănă, iar altul seceră.» 38Eu v‑am trimis să secerați acolo unde nu voi v‑ați ostenit; alții s‑au ostenit, și voi ați intrat în osteneala lor.”

39Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina

4:39
Vers. 29.
cuvântului femeii, care mărturisea: „Mi‑a spus tot ce am făcut!” 40Când au venit samaritenii la El, L‑au rugat să rămână la ei. Și El a rămas acolo două zile. 41Mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvântului Său. 42Și ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L‑am auzit noi înșine
4:42
Cap. 17:8.
și știm că Acesta este cu adevărat [Hristosul], Mântuitorul lumii.”

Vindecarea fiului unui slujbaș domnesc

(Matei 8:5‑13. Luca 7:1‑10)

43După cele două zile, Isus a plecat de acolo [ca să Se ducă] în Galileea. 44Căci

4:44
Mt. 13:57Mc. 6:1Lc. 4:24
El Însuși spusese că un profet nu este prețuit în propria sa patrie
4:44
Cap. 2:23;
. 45Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul sărbătorii; căci
4:45
Dt. 16:16
fuseseră și ei la sărbătoare.

46Isus S‑a întors deci în Cana Galileei, unde

4:46
Cap. 2:1,11.
preschimbase apa în vin. În Capernaum era un slujbaș domnesc al cărui fiu era bolnav. 47Acela a aflat că Isus venise din Iudeea în Galileea, s‑a dus la El și L‑a rugat să vină și să‑l vindece pe fiul său, care era pe moarte. 48Isus i‑a zis: „Dacă
4:48
1Cor. 1:22
nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți!” 49Slujbașul domnesc I‑a zis: „Doamne, vino până nu moare micuțul meu!” 50„Du‑te”, i‑a zis Isus, „fiul tău trăiește!” Omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus și a plecat. 51Pe când cobora el, l‑au întâmpinat robii lui și i‑au adus vestea că fiul lui trăiește. 52El i‑a întrebat de ceasul în care a început să‑i fie mai bine. Și ei i‑au zis: „Ieri, în ceasul al șaptelea, l‑a lăsat febra.” 53Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi spusese Isus: „Fiul tău trăiește.” Și au crezut el și toată casa lui. 54Acesta este al doilea semn făcut de Isus după ce S‑a întors din Iudeea în Galileea.