Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
8

81Isus S‑a dus la Muntele Măslinilor. 2Dar, dis‑de‑dimineață, a venit din nou la Templu; și tot poporul venea la El. După ce S‑a așezat, a început să‑i învețe. 3Iar cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în adulter și, punând‑o în mijloc, 4I‑au spus: „Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea adulterul. 5Moise

8:5
Lev. 20:10Dt. 22:22
, în Lege, ne‑a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: tu deci ce zici?” 6Vorbeau astfel ca să‑L ispitească și să aibă cu ce să‑L învinuiască. Dar Isus S‑a aplecat și scria cu degetul pe pământ. 7Cum ei stăruiau cu întrebările, S‑a ridicat și le‑a zis: „Cine
8:7
Dt. 17:7Rom. 2:1
este fără păcat între voi să arunce primul cu piatra în ea!” 8Apoi S‑a aplecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. 9Cei ce au auzit [au fost mustrați
8:9
Rom. 2:22
de cugetul lor și] au ieșit afară, unul câte unul, începând cu bătrânii, [până la cei din urmă]. A rămas El singur cu femeia, care stătea în mijloc. 10Isus S‑a ridicat și [când n‑a mai văzut pe nimeni decât pe femeie] i‑a zis: „Femeie, unde sunt [pârâșii tăi]? Nimeni nu te‑a osândit?” 11„Nimeni, Doamne”, I‑a răspuns ea. Și Isus i‑a zis: „Nici
8:11
In. 3:17Lc. 9:56
12:14
Eu nu te osândesc. Du‑te și de acum să
8:11
In. 5:14
nu mai păcătuiești!”]]

Isus, Lumina lumii

12Isus le‑a vorbit din nou și le‑a zis: „Eu

8:12
In. 1:4,5,9
3:19
9:5
12:35,36,46
sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nicidecum nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” 13Fariseii I‑au zis atunci: „Tu
8:13
In. 5:31
mărturisești despre tine însuți; mărturia ta nu este adevărată.” 14Drept răspuns, Isus le‑a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată; căci Eu știu de unde am venit și încotro Mă duc, dar voi
8:14
In. 7:28
9:29
nu știți nici de unde vin, nici încotro Mă duc. 15Voi
8:15
In. 7:24
judecați după înfățișare; Eu
8:15
In. 3:17
12:47
18:36
nu judec pe nimeni. 16Și chiar dacă judec Eu, judecata Mea este adevărată, pentru că nu
8:16
In. 8:29In. 16:32
sunt singur, ci suntem Eu și Tatăl, care M‑a trimis. 17În
8:17
Dt. 17:6
19:15Mt. 18:162Cor. 13:1Evr. 10:28
Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: 18Eu sunt cel care mărturisește despre Mine; tot despre Mine mărturisește
8:18
In. 5:37
și Tatăl, care M‑a trimis.” 19Ei I‑au zis deci: „Unde este tatăl tău?” Isus a răspuns: „Nici pe Mine
8:19
In. 8:55In. 16:3
nu Mă cunoașteți, nici pe Tatăl Meu. Dacă
8:19
In. 14:7
M‑ați cunoaște pe Mine, L‑ați cunoaște și pe Tatăl Meu.” 20Aceste cuvinte le‑a rostit în vistierie
8:20
Mc. 12:41
, pe când dădea învățătură în Templu; și nimeni
8:20
In. 7:30
n‑a pus mâna pe El, pentru că nu‑I sosise încă
8:20
In. 7:8
ceasul.

21Isus le‑a mai spus: „Eu Mă duc, și Mă

8:21
In. 7:34
13:33
veți căuta și veți
8:21
In. 8:24
muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni.” 22Iudeii ziceau: „Doar nu se va omorî singur, de zice: «Acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni»!” 23„Voi
8:23
In. 3:31
sunteți de jos”, le‑a zis El, „Eu sunt de sus. Voi
8:23
In. 15:19
17:161In. 4:5
sunteți din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. 24De aceea
8:24
In. 8:21
v‑am spus că veți muri în păcatele voastre, căci
8:24
Mc. 16:16
, dacă nu credeți că Eu Sunt, veți muri în păcatele voastre.” 25„Tu cine ești?”, I‑au zis ei. Isus le‑a răspuns: „Ceea ce vă spun de la început. 26Multe am de spus și de osândit cu privire la voi, dar Cel ce
8:26
In. 7:28
M‑a trimis este adevărat; și Eu
8:26
In. 3:32
15:15
, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.” 27Ei n‑au înțeles că le vorbea despre Tatăl. 28Isus le‑a mai zis: „Când veți înălța
8:28
In. 3:14
12:32
pe Fiul Omului, atunci
8:28
Rom. 1:4
veți cunoaște că
8:28
In. 5:19,30
Eu Sunt și că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum
8:28
In. 3:11
M‑a învățat Tatăl Meu. 29Cel
8:29
In. 14:10,11
ce M‑a trimis este cu Mine; [Tatăl]
8:29
In. 8:16
nu M‑a lăsat singur, pentru că
8:29
In. 4:34
5:30
6:38
fac totdeauna ce‑I este plăcut Lui.”

Adevărul vă va face liberi

30Pe când vorbea Isus acestea, mulți

8:30
In. 7:31
10:42
11:45
au crezut în El. 31Și Isus le‑a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenicii Mei; 32veți cunoaște Adevărul
8:32
Rom. 6:14,18,22
8:2Iac. 1:25
2:12
, și Adevărul vă va face liberi.” 33Ei I‑au răspuns: „Noi
8:33
In. 8:39Lev. 25:42Mt. 3:9
suntem sămânța lui Avraam și n‑am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu: «Veți fi liberi»?” 34„Adevărat, adevărat vă spun”, le‑a răspuns Isus: „Oricine
8:34
Rom. 6:16,202Pt. 2:19
trăiește în păcat este rob al păcatului. 35Iar robul
8:35
Gal. 4:30
nu rămâne pentru totdeauna în casă; fiul însă rămâne pentru totdeauna. 36Deci, dacă
8:36
Rom. 8:2Gal. 5:1
Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi.

37Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați

8:37
In. 8:40In. 7:19
să Mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu. 38Eu
8:38
In. 3:32
5:19,30
14:10,24
spun ce am văzut la Tatăl [Meu], iar voi faceți ce ați auzit de la tatăl [vostru].” 39Ei I‑au răspuns: „Tatăl nostru este Avraam
8:39
In. 8:33Mt. 3:9
.” Isus le‑a spus: „Dacă
8:39
Rom. 2:28
9:7Gal. 3:7,29
erați copii ai lui Avraam, făceați faptele lui Avraam. 40Dar
8:40
In. 8:37
acum căutați să Mă omorâți pe Mine, un om, care v‑am spus adevărul pe
8:40
In. 8:26
care l‑am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n‑a făcut. 41Voi faceți faptele tatălui vostru.” Ei I‑au spus: „Noi nu suntem născuți din desfrânare; avem un
8:41
Is. 63:16
64:8Mal. 1:6
singur Tată: pe Dumnezeu.” 42Isus le‑a zis: „Dacă
8:42
1In. 5:1
era Dumnezeu Tatăl vostru, Mă iubeați și pe Mine, căci
8:42
In. 16:27
17:8,25
Eu am ieșit și vin de la Dumnezeu; n‑am
8:42
In. 5:43
7:28,29
venit de la Mine Însumi, ci El M‑a trimis. 43De
8:43
In. 7:17
ce nu înțelegeți vorbirea Mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul Meu. 44Voi
8:44
Mt. 13:381In. 3:8
sunteți de la tatăl vostru, Diavolul, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș de oameni și nu
8:44
Iuda 1:6
stă în adevăr, pentru că nu este adevăr în el. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. 45Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeți. 46Cine din voi Mă poate dovedi vinovat de păcat? Dacă spun adevărul, de ce nu Mă credeți? 47Cine
8:47
In. 10:26,271In. 4:6
este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea nu ascultați: pentru că nu sunteți din Dumnezeu.”

Isus este înainte de Avraam

48Iudeii I‑au răspuns: „Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai demon

8:48
In. 8:52In. 7:20
10:20
?” 49„Nu am demon”, le‑a răspuns Isus, „ci Îl cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiți. 50Eu
8:50
In. 5:41
7:18
nu caut slava Mea; este cine să o caute și să judece. 51Adevărat, adevărat vă spun: dacă
8:51
In. 5:24
11:26
păzește cineva cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac.” 52„Acum”, I‑au zis iudeii, „vedem bine că ai demon; Avraam
8:52
Zah. 1:5Evr. 11:13
a murit, la fel și profeții; iar tu spui: «Dacă păzește cineva cuvântul Meu, cu niciun chip nu va gusta moartea, în veac.» 53Doar nu ești tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit! Profeții, și ei au murit. Cine te crezi?” 54Isus a răspuns: „Dacă
8:54
In. 5:31
Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl
8:54
In. 5:41
16:14
17:1Fap. 3:13
Meu este cel care Mă slăvește; El, despre care voi ziceți că este Dumnezeul nostru, 55și totuși nu‑L
8:55
In. 7:28,29
cunoașteți. Eu Îl cunosc; dacă aș zice că nu‑L cunosc, aș fi mincinos, asemenea vouă. Dar Îl cunosc și păzesc Cuvântul Lui. 56Tatăl vostru Avraam a
8:56
Lc. 10:24
tresăltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a
8:56
Evr. 11:13
văzut‑o și s‑a bucurat.” 57„N‑ai nici cincizeci de ani”, I‑au spus iudeii, „și l‑ai văzut pe Avraam!?” 58Isus le‑a spus: „Adevărat, adevărat vă spun: mai înainte să fie Avraam, Eu Sunt
8:58
In. 17:5,24Ex. 3:14Is. 43:13Col. 1:17Ap. 1:8
.” 59Atunci au
8:59
In. 10:31,39
11:8
luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S‑a ascuns și a ieșit din Templu, [trecând
8:59
Lc. 4:30
prin mijlocul lor. Și a trecut astfel pe lângă ei].