Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele

1:1
Lc. 6:6Fap. 1:13
lui Iacov, către cei
1:1
Rom. 1:7
chemați, care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați
1:1
In. 17:11,12,151Pt. 1:5
pentru Isus Hristos1:1 Sau: „de către Isus Hristos”.: 2Îndurarea, pacea
1:2
1Pt. 1:22Pt. 1:2
și dragostea să vă fie înmulțite!

Judecata cu privire la învățătorii mincinoși

3Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea

1:3
Tit 1:4
de care avem parte cu toții, m‑am văzut nevoit să vă scriu ca
1:3
Flp. 1:271Tim. 1:18
6:122Tim. 1:13
4:7
să vă îndemn să luptați pentru credința care le‑a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. 4Căci
1:4
Gal. 2:42Pt. 2:1
s‑au strecurat printre voi unii oameni care de mult sunt rânduiți
1:4
Rom. 9:21,221Pt. 2:8
pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care preschimbă
1:4
2Pt. 2:10
în desfrânare harul
1:4
Tit 2:11Evr. 12:15
Dumnezeului nostru și se leapădă
1:4
Tit 1:162Pt. 2:11In. 2:22
de singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos.

5Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți toate acestea, că Isus1:5 Alte manuscrise au lecțiunea: „Domnul”., după

1:5
1Cor. 10:9
ce Și‑a izbăvit mai întâi poporul din țara Egiptului, i‑a
1:5
Num. 14:29,37
26:64Ps. 106:26Evr. 3:17,19
nimicit apoi pe cei care
1:5
In. 8:44
n‑au crezut. 6Pe
1:6
2Pt. 2:4
îngerii care nu și‑au
1:6
Ap. 20:10
păstrat vrednicia1:6 Gr. archḗ denumește, în context, rangul, autoritatea sau sfera de activitate care le‑a fost prescrisă îngerilor., ci și‑au părăsit locuința, El i‑a păstrat pentru judecata zilei celei mari puși în lanțuri veșnice, în întuneric. 7Tot astfel, Sodoma
1:7
Gen. 19:24Dt. 29:232Pt. 2:6
și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care, la fel ca îngerii aceia, s‑au dedat la desfrâu și au poftit trupul altuia1:7 Lit. „au umblat după un trup străin”. Referire la locuitorii din Sodoma, care au dorit să aibă relații trupești cu oaspeții lui Lot., ne stau înainte ca o pildă, fiindcă au suferit pedeapsa unui foc veșnic.

8La fel

1:8
2Pt. 2:10
și oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc trupul, nesocotesc stăpânirea și‑i batjocoresc
1:8
Ex. 22:28
pe cei slăviți1:8 Gr. dóxas „slăvi”, referire probabilă la ființe cerești caracterizate de slavă.. 9Arhanghelul Mihail
1:9
Dan. 10:13
12:1Ap. 12:7
, în disputa lui cu Diavolul, când se certau cu privire la trupul lui Moise, n‑a îndrăznit
1:9
2Pt. 2:11
să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci a zis: Domnul să te mustre!1:9 Zah. 3:2. 10Aceștia
1:10
2Pt. 2:12
, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc; cât despre lucrurile pe care le înțeleg – numai în chip firesc1:10 Gr. physikṓs (în context) „instinctual”., ca niște animale necuvântătoare1:10 Sau: „fără rațiune”.tocmai acestea le aduc pierzarea. 11Vai de ei, căci au apucat‑o pe calea lui
1:11
Gen. 4:51In. 3:12
Cain! Pentru câștig, s‑au aruncat
1:11
Num. 22:7,202Pt. 2:15
în rătăcirea lui Balaam! Au pierit în răscoala
1:11
Num. 16:1
lui Core! 12Sunt
1:12
2Pt. 2:13
niște stânci ascunse la agapele
1:12
1Cor. 11:21
voastre, unde se ospătează fără sfială fiindcă le pasă doar de ei înșiși; niște nori
1:12
Pr. 25:142Pt. 2:17
fără apă, duși de vânt
1:12
Ef. 4:14
încoace și încolo; niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați
1:12
Mt. 15:13
; 13niște valuri
1:13
Is. 57:20
înfuriate ale mării, care își spumegă
1:13
Flp. 3:19
rușinile lor; niște stele rătăcitoare, cărora
1:13
2Pt. 2:17
le este păstrată pe vecie bezna de nepătruns1:13 Gr. ho zóphos toȗ skótous „întunericul beznei”. Expresie la gradul superlativ, menită să sublinieze intensitatea beznei care îi așteaptă pe cei osândiți..

14Și pentru ei a profețit Enoh, al

1:14
Gen. 5:18
șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată, a venit
1:14
Dt. 33:2Dan. 7:10Zah. 14:5Mt. 25:312Tes. 1:7Ap. 1:7
Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi 15ca să facă judecată împotriva tuturor și să încredințeze1:15 Sau: „să dovedească vinovat”. orice suflet de toate faptele
1:15
1Sam. 2:3Ps. 31:18
94:4Mal. 3:13
nelegiuite pe care le‑au făcut în chip nelegiuit acești păcătoși nelegiuiți și de toate cuvintele aspre pe care le‑au rostit împotriva Lui.”1:15 Citat din 1 Enoh 1:9. Cartea 1 Enoh, document compozit format din viziuni și tradiții apocaliptice atribuite lui Enoh, a fost redactată în perioada intertestamentară, după instituirea așa‑numitei „tăceri profetice”. Deși necanonică, scrierea 1 Enoh a influențat considerabil contextul teologic iudaic în care s‑a dezvoltat creștinismul. 16Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor; trăiesc după poftele lor, gura
1:16
2Pt. 2:18
le este plină de vorbe trufașe și se arată
1:16
Pr. 28:21Iac. 2:1,9
părtinitori față de oameni pentru câștig.

Mustrări și îndemnuri

17Dar

1:17
2Pt. 3:2
voi, preaiubiților, aduceți‑vă aminte de cuvintele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos, 18cum vă spuneau că în vremea din urmă vor
1:18
1Tim. 4:12Tim. 3:1
4:32Pt. 2:1
3:3
fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite! 19Aceștia sunt cei care
1:19
Pr. 18:1Ez. 14:7Os. 4:14
9:10Evr. 10:25
dau naștere la dezbinări, oameni
1:19
1Cor. 2:14Iac. 3:15
firești1:19 Gr. psychikói înseamnă, în acest context, „nespirituali”, „instinctuali”, „dominați exclusiv de impulsurile naturii umane”., care n‑au Duhul.

20Dar voi, preaiubiților, zidiți‑vă

1:20
Col. 2:71Tim. 1:4
sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați‑vă
1:20
Rom. 8:26Ef. 6:18
prin Duhul Sfânt, 21țineți‑vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați
1:21
Tit 2:132Pt. 3:12
îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică! 22Fie‑vă milă de cei cuprinși de îndoieli; 23pe unii căutați să‑i mântuiți
1:23
Rom. 11:141Tim. 4:16
smulgându‑i
1:23
Am. 4:11Zah. 3:21Cor. 3:15
din foc; de alții fie‑vă milă cu frică1:23 Sau: „cu precauție”., urând până și cămașa
1:23
Zah. 3:4,5Ap. 3:4
întinată de trupul lor!

Binecuvântare

24Iar

1:24
Rom. 16:25Ef. 3:20
ale Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să
1:24
Col. 1:22
vă înfățișați fără cusur și plini de bucurie înaintea slavei Sale, 25ale singurului
1:25
Rom. 16:271Tim. 1:17
2:3
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, sunt slava, măreția, puterea și autoritatea mai înainte de toți vecii, și acum, și în veci! Amin!