Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

Despre rugăciune

(Matei 6:9‑15; 7:7‑11)

111Isus Se ruga într‑un anumit loc, iar când a încetat, unul dintre ucenicii Lui I‑a zis: „Doamne, învață‑ne să ne rugăm, cum i‑a învățat și Ioan pe ucenicii lui!”

2El le‑a zis: „Când vă rugați, să ziceți:

«Tatăl

11:2
Mt. 6:9
[nostru care ești în ceruri],

sfințească‑se Numele Tău,

vie Împărăția Ta,

[facă‑se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ]!

3Pâinea noastră cea de toate zilele dă‑ne‑o nouă în fiecare zi

4și ne iartă nouă păcatele noastre

fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator;

și nu ne duce în ispită,

[ci ne izbăvește de Cel Rău]!»”

5El le‑a mai zis: Dacă unul dintre voi are un prieten și merge la el în miez de noapte și‑i zice: «Prietene, împrumută‑mi trei pâini, 6căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n‑am ce să‑i pun înainte» 7și dacă dinăuntru prietenul îi răspunde: «Nu mă tulbura! Acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat: nu pot să mă ridic să‑ți dau», 8vă spun: chiar

11:8
Lc. 18:1
dacă nu se va ridica să‑i dea fiindcă‑i este prieten, totuși pentru îndrăzneala11:8 Lit. „nerușinarea”. lui se va ridica să‑i dea ce‑i trebuie. 9De aceea și
11:9
Mt. 7:7
21:22Mc. 11:24In. 15:7Iac. 1:61In. 3:22
Eu vă spun: cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide! 10Căci oricine cere primește; cine caută găsește, iar celui ce bate i se deschide. 11Cine dintre voi este tatăl care, [dacă‑i
11:11
Mt. 7:9
cere fiul său pâine, să‑i dea o piatră,] dacă‑i cere fiul un pește, să‑i dea un șarpe în loc de pește 12sau, dacă‑i cere un ou, să‑i dea un scorpion? 13Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să le dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl [vostru] din cer le va da Duh Sfânt celor care I‑L cer!”

Demonizatul mut și orb

(Matei 12:22‑30. Marcu 3:20‑27)

14Isus

11:14
Mt. 9:32
12:22
a scos dintr‑un om un duh de muțenie11:14 Lit. „demon mut”.. După ce a ieșit demonul, mutul a vorbit, iar mulțimile au rămas uimite. 15Unii dintre ei ziceau: „Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate El
11:15
Mt. 9:34
12:24
demonii.” 16Alții, ca să‑L ispitească, Îi cereau
11:16
Mt. 12:38
16:1
un semn din cer. 17Dar El
11:17
Mt. 12:25Mc. 3:24
, cunoscându‑le
11:17
In. 2:25
gândurile, le‑a zis: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși este pustiită și casă peste casă va cădea. 18Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui? Fiindcă ziceți că Eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebul. 19Și dacă Eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine‑i scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 20Dar, dacă Eu scot demonii cu
11:20
Ex. 8:19
degetul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21Când
11:21
Mt. 12:29Mc. 3:27
cel puternic și bine înarmat își păzește curtea, avutul lui este în siguranță. 22Dar
11:22
Is. 53:12Col. 2:15
, dacă vine unul mai puternic decât el și‑l răpune, atunci îi ia toate armele în care se încredea și împarte prăzile. 23Cine
11:23
Mt. 12:30
nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.

Lucrarea duhului necurat

(Matei 12:43‑45)

24Când

11:24
Mt. 12:43
a ieșit din om, duhul necurat umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă. Fiindcă n‑o găsește, zice: «Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.» 25Și când ajunge, o găsește măturată și împodobită. 26Atunci se duce, ia alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră în casă și își fac locuința acolo; iar starea din urmă
11:26
In. 5:14Evr. 6:4
10:262Pt. 2:20
a acelui om devine mai rea decât cea dintâi.”

Ferice de cei ce ascultă Cuvântul!

27Pe când spunea El aceste cuvinte, o femeie din mulțime și‑a ridicat glasul și I‑a zis: „Ferice

11:27
Lc. 1:28,48
de pântecele care Te‑a purtat și de sânul care te‑a alăptat!” 28Iar El a răspuns: „Ferice
11:28
Lc. 8:21Mt. 7:21Iac. 1:25
mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și‑L păzesc!”

Semnul profetului Iona

(Matei 12:38‑42. Marcu 8:12)

29Când

11:29
Mt. 12:38,39
mulțimile se înghesuiau în jurul Lui, Isus a început să vorbească: „Generația aceasta este o generație rea; ea cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul [profetului] Iona. 30Căci, după cum Iona
11:30
Iona 1:17
2:10
a fost un semn pentru cei din Ninive, tot așa Fiul Omului va fi un semn pentru generația aceasta. 31Regina
11:31
1Rg. 10:1
de la miazăzi se va ridica la judecată împotriva bărbaților din generația aceasta și‑i va osândi; pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. 32Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată împotriva generației acesteia și o vor osândi, pentru că ei
11:32
Iona 3:5
s‑au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona.

Lumina trupului

(Matei 5:15; 6:22‑23)

33Nimeni

11:33
Lc. 8:16Mt. 5:15Mc. 4:21
, după ce a aprins o candelă, n‑o pune într‑un loc ascuns sau sub obroc, ci o pune în sfeșnic, pentru ca cei care intră să vadă lumina. 34Ochiul tău este candela
11:34
Mt. 6:22
trupului. Când ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, și trupul tău este întunecat. 35Ia seama deci ca nu cumva lumina din tine să fie întuneric! 36Dacă trupul tău este luminat în întregime, neavând nicio parte întunecată, va fi la fel de plin de lumină ca atunci când te luminează o candelă cu lumina ei.”

Cărturarii și fariseii, condamnați de Isus

(Matei 23:1‑36. Marcu 12:38‑40. Luca 20:45‑47)

37Pe când vorbea Isus, un fariseu L‑a rugat să prânzească la el. El a intrat și S‑a așezat la masă. 38Fariseul

11:38
Mc. 7:3
s‑a mirat văzând că Isus nu S‑a spălat înainte de masă. 39Dar
11:39
Mt. 23:25
Domnul i‑a zis: „Voi, fariseii, curățați partea de afară a paharului și a vasului, dar interiorul
11:39
Tit 1:15
vostru este plin de lăcomie și răutate. 40Nesăbuiților, oare Acela care a făcut partea din afară n‑a făcut‑o și pe cea dinăuntru? 41Dați
11:41
Lc. 12:33Is. 58:7Dan. 4:27
milostenie din cele dinăuntru, și atunci toate vă vor fi curate!

42Dar

11:42
Mt. 23:23
vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din mentă, din rută și din toate legumele, dar lăsați deoparte dreptatea și dragostea de Dumnezeu! Pe acestea trebuia să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați deoparte.

43Vai

11:43
Mt. 23:6Mc. 12:38,39
de voi, fariseilor, pentru că vă plac scaunele dintâi în sinagogi și saluturile prin piețe!

44Vai

11:44
Mt. 23:27
de voi, [cărturari și farisei fățarnici,] pentru că
11:44
Ps. 5:9
sunteți ca mormintele care nu se văd și pe care oamenii pășesc fără să știe!”

45Unul dintre învățătorii Legii I‑a răspuns, zicând: „Învățătorule, spunând aceste lucruri, ne jignești și pe noi!”

46„Vai și de voi, învățători ai Legii”, a răspuns Isus, „pentru că

11:46
Mt. 23:4
puneți pe oameni poveri grele, iar voi nici măcar cu un deget nu le atingeți!

47Vai

11:47
Mt. 23:29
de voi, pentru că zidiți mormintele profeților pe care i‑au ucis părinții voștri! 48Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei i‑au ucis pe profeți, iar voi le zidiți [mormintele]. 49De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: «Le voi trimite
11:49
Mt. 23:34
profeți și apostoli; pe unii dintre ei îi vor ucide și îi vor prigoni, 50ca să se ceară de la generația aceasta sângele tuturor profeților care a fost vărsat de la întemeierea lumii: 51de la
11:51
Gen. 4:8
sângele lui Abel până la sângele
11:51
2Cr. 24:20,21
lui Zaharia, ucis între altar și sanctuar.» Da, vă spun, se va cere de la această generație.

52Vai

11:52
Mt. 23:13
de voi, învățători ai Legii, pentru că ați pus mâna pe cheia cunoștinței; nu doar că voi înșivă n‑ați intrat, ci i‑ați și împiedicat pe cei care voiau să intre!”

53După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să‑L dușmănească înverșunat, cu gând să‑L iscodească în multe feluri; 54I‑au întins astfel curse, ca

11:54
Mc. 12:13
să‑L prindă cu vreo vorbă [și să‑L poată învinui].