Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

Despre rugăciune

(Matei 6:9‑15; 7:7‑11)

111Isus Se ruga într‑un anumit loc, iar când a încetat, unul dintre ucenicii Lui I‑a zis: „Doamne, învață‑ne să ne rugăm, cum i‑a învățat și Ioan pe ucenicii lui!”

2El le‑a zis: „Când vă rugați, să ziceți:

«Tatăl

11:2
Mt. 6:9
[nostru care ești în ceruri],

sfințească‑se Numele Tău,

vie Împărăția Ta,

[facă‑se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ]!

3Pâinea noastră cea de toate zilele dă‑ne‑o nouă în fiecare zi

4și ne iartă nouă păcatele noastre

fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator;

și nu ne duce în ispită,

[ci ne izbăvește de Cel Rău]!»”

5El le‑a mai zis: Dacă unul dintre voi are un prieten și merge la el în miez de noapte și‑i zice: «Prietene, împrumută‑mi trei pâini, 6căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n‑am ce să‑i pun înainte» 7și dacă dinăuntru prietenul îi răspunde: «Nu mă tulbura! Acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat: nu pot să mă ridic să‑ți dau», 8vă spun: chiar

11:8
Cap. 18:1.
dacă nu se va ridica să‑i dea fiindcă‑i este prieten, totuși pentru îndrăzneala11:8 Lit. „nerușinarea”. lui se va ridica să‑i dea ce‑i trebuie. 9De aceea și
11:9
Mt. 7:7
21:22Mc. 11:24In. 15:7Iac. 1:61In. 3:22
Eu vă spun: cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide! 10Căci oricine cere primește; cine caută găsește, iar celui ce bate i se deschide. 11Cine dintre voi este tatăl care, [dacă‑i
11:11
Mt. 7:9
cere fiul său pâine, să‑i dea o piatră,] dacă‑i cere fiul un pește, să‑i dea un șarpe în loc de pește 12sau, dacă‑i cere un ou, să‑i dea un scorpion? 13Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să le dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl [vostru] din cer le va da Duh Sfânt celor care I‑L cer!”

Demonizatul mut și orb

(Matei 12:22‑30. Marcu 3:20‑27)

14Isus

11:14
Mt. 9:32
12:22
a scos dintr‑un om un duh de muțenie11:14 Lit. „demon mut”.. După ce a ieșit demonul, mutul a vorbit, iar mulțimile au rămas uimite. 15Unii dintre ei ziceau: „Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate El
11:15
Mt. 9:34
12:24
demonii.” 16Alții, ca să‑L ispitească, Îi cereau
11:16
Mt. 12:38
16:1
un semn din cer. 17Dar El
11:17
Mt. 12:25Mc. 3:24
, cunoscându‑le
11:17
In. 2:25
gândurile, le‑a zis: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși este pustiită și casă peste casă va cădea. 18Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui? Fiindcă ziceți că Eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebul. 19Și dacă Eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine‑i scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 20Dar, dacă Eu scot demonii cu
11:20
Ex. 8:19
degetul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21Când
11:21
Mt. 12:29Mc. 3:27
cel puternic și bine înarmat își păzește curtea, avutul lui este în siguranță. 22Dar
11:22
Is. 53:12Col. 2:15
, dacă vine unul mai puternic decât el și‑l răpune, atunci îi ia toate armele în care se încredea și împarte prăzile. 23Cine
11:23
Mt. 12:30
nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.

Lucrarea duhului necurat

(Matei 12:43‑45)

24Când

11:24
Mt. 12:43
a ieșit din om, duhul necurat umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă. Fiindcă n‑o găsește, zice: «Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.» 25Și când ajunge, o găsește măturată și împodobită. 26Atunci se duce, ia alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră în casă și își fac locuința acolo; iar starea din urmă
11:26
In. 5:14Evr. 6:4
10:262Pt. 2:20
a acelui om devine mai rea decât cea dintâi.”

Ferice de cei ce ascultă Cuvântul!

27Pe când spunea El aceste cuvinte, o femeie din mulțime și‑a ridicat glasul și I‑a zis: „Ferice

11:27
Cap. 1:28,48.
de pântecele care Te‑a purtat și de sânul care te‑a alăptat!” 28Iar El a răspuns: „Ferice
11:28
Cap. 8:21.
mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și‑L păzesc!”

Semnul profetului Iona

(Matei 12:38‑42. Marcu 8:12)

29Când

11:29
Mt. 12:38,39
mulțimile se înghesuiau în jurul Lui, Isus a început să vorbească: „Generația aceasta este o generație rea; ea cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul [profetului] Iona. 30Căci, după cum Iona
11:30
Iona 1:17
2:10
a fost un semn pentru cei din Ninive, tot așa Fiul Omului va fi un semn pentru generația aceasta. 31Regina
11:31
1Rg. 10:1
de la miazăzi se va ridica la judecată împotriva bărbaților din generația aceasta și‑i va osândi; pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. 32Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată împotriva generației acesteia și o vor osândi, pentru că ei
11:32
Iona 3:5
s‑au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona.

Lumina trupului

(Matei 5:15; 6:22‑23)

33Nimeni

11:33
Cap. 8:16.
, după ce a aprins o candelă, n‑o pune într‑un loc ascuns sau sub obroc, ci o pune în sfeșnic, pentru ca cei care intră să vadă lumina. 34Ochiul tău este candela
11:34
Mt. 6:22
trupului. Când ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, și trupul tău este întunecat. 35Ia seama deci ca nu cumva lumina din tine să fie întuneric! 36Dacă trupul tău este luminat în întregime, neavând nicio parte întunecată, va fi la fel de plin de lumină ca atunci când te luminează o candelă cu lumina ei.”

Cărturarii și fariseii, condamnați de Isus

(Matei 23:1‑36. Marcu 12:38‑40. Luca 20:45‑47)

37Pe când vorbea Isus, un fariseu L‑a rugat să prânzească la el. El a intrat și S‑a așezat la masă. 38Fariseul

11:38
Mc. 7:3
s‑a mirat văzând că Isus nu S‑a spălat înainte de masă. 39Dar
11:39
Mt. 23:25
Domnul i‑a zis: „Voi, fariseii, curățați partea de afară a paharului și a vasului, dar interiorul
11:39
Tit 1:15
vostru este plin de lăcomie și răutate. 40Nesăbuiților, oare Acela care a făcut partea din afară n‑a făcut‑o și pe cea dinăuntru? 41Dați
11:41
Cap. 12:33.
milostenie din cele dinăuntru, și atunci toate vă vor fi curate!

42Dar

11:42
Mt. 23:23
vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din mentă, din rută și din toate legumele, dar lăsați deoparte dreptatea și dragostea de Dumnezeu! Pe acestea trebuia să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați deoparte.

43Vai

11:43
Mt. 23:6Mc. 12:38,39
de voi, fariseilor, pentru că vă plac scaunele dintâi în sinagogi și saluturile prin piețe!

44Vai

11:44
Mt. 23:27
de voi, [cărturari și farisei fățarnici,] pentru că
11:44
Ps. 5:9
sunteți ca mormintele care nu se văd și pe care oamenii pășesc fără să știe!”

45Unul dintre învățătorii Legii I‑a răspuns, zicând: „Învățătorule, spunând aceste lucruri, ne jignești și pe noi!”

46„Vai și de voi, învățători ai Legii”, a răspuns Isus, „pentru că

11:46
Mt. 23:4
puneți pe oameni poveri grele, iar voi nici măcar cu un deget nu le atingeți!

47Vai

11:47
Mt. 23:29
de voi, pentru că zidiți mormintele profeților pe care i‑au ucis părinții voștri! 48Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei i‑au ucis pe profeți, iar voi le zidiți [mormintele]. 49De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: «Le voi trimite
11:49
Mt. 23:34
profeți și apostoli; pe unii dintre ei îi vor ucide și îi vor prigoni, 50ca să se ceară de la generația aceasta sângele tuturor profeților care a fost vărsat de la întemeierea lumii: 51de la
11:51
Gen. 4:8
sângele lui Abel până la sângele
11:51
2Cr. 24:20,21
lui Zaharia, ucis între altar și sanctuar.» Da, vă spun, se va cere de la această generație.

52Vai

11:52
Mt. 23:13
de voi, învățători ai Legii, pentru că ați pus mâna pe cheia cunoștinței; nu doar că voi înșivă n‑ați intrat, ci i‑ați și împiedicat pe cei care voiau să intre!”

53După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să‑L dușmănească înverșunat, cu gând să‑L iscodească în multe feluri; 54I‑au întins astfel curse, ca

11:54
Mc. 12:13
să‑L prindă cu vreo vorbă [și să‑L poată învinui].

12

Despre fățărnicie

121Când

12:1
Mt. 16:6Mc. 8:15
s‑a adunat mulțimea cu miile, încât oamenii se călcau unii pe alții, Isus a început să le vorbească mai întâi ucenicilor Săi: „Feriți‑vă
12:1
Mt. 16:12
de aluatul fariseilor, care este fățărnicia! 2Nu
12:2
Cap. 8:17.
este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 3De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină; și orice ați vorbit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișuri.

Despre frică

(Matei 10:28‑31)

4

12:4
Is. 51:7,8,12,13Ier. 1:8Mt. 10:28
spun vouă, prietenii
12:4
In. 15:14,15
Mei, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar după aceea nu mai pot face nimic! 5Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: temeți‑vă de Acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeți. 6Nu se vând oare cinci vrăbii pe doi bani12:6 Gr. assárion, monedă romană din argint, care valora 1/16 dintr‑un dinar.? Totuși, niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7Până și perii capului, toți vă sunt numărați. Nu vă temeți! Voi sunteți mai prețioși decât multe vrăbii.

Despre mărturisirea fără teamă a lui Hristos

(Matei 10:32‑33; 10:19‑20)

8Vă spun

12:8
Mt. 10:32Mc. 8:382Tim. 2:121In. 2:23
: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl va mărturisi și Fiul Omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 9Dar cine Mă va tăgădui înaintea oamenilor va fi tăgăduit și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10Oricine
12:10
Mt. 12:31,32Mc. 3:281In. 5:16
va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. 11Când
12:11
Cap. 21:14.
vă vor duce înaintea sinagogilor, a dregătorilor și a autorităților, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți răspunde în apărarea voastră, nici ce veți vorbi, 12fiindcă Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți!”

Pilda bogatului căruia i‑a rodit ogorul

13Cineva din mulțime I‑a zis lui Isus: „Învățătorule, spune‑i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea!” 14„Omule

12:14
In. 18:36
, i‑a răspuns Isus, „cine M‑a pus judecător sau împărțitor peste voi?” 15Apoi le‑a zis: „Luați seama
12:15
1Tim. 6:7
și păziți‑vă de orice lăcomie, fiindcă oricât de bogat ar fi cineva, viața lui nu stă în averile lui!”

16Și le‑a spus o pildă: „Ogorul unui om bogat a dat recoltă îmbelșugată. 17El se gândea în sinea lui, zicând: «Ce voi face, fiindcă nu mai am unde să‑mi adun roadele?» 18Și a mai zis: «Iată ce voi face: îmi voi dărâma hambarele, voi zidi altele mai mari și acolo îmi voi strânge tot grâul și toate bunătățile mele; 19și‑i voi zice sufletului meu: ‘Suflete

12:19
Ecl. 11:91Cor. 15:32Iac. 5:5
, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani. Odihnește‑te, mănâncă, bea și veselește‑te!’» 20Dar Dumnezeu i‑a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va
12:20
Iov 20:22
27:8Ps. 52:7Iac. 4:14
cere sufletul
12:20
Ps. 39:6Ier. 17:11
! Cele pe care le‑ai pregătit ale cui vor fi?» 21La fel este și cel care adună comori pentru sine și
12:21
Vers. 33.
nu se îmbogățește față de Dumnezeu.”

Despre îngrijorări

(Matei 6:19‑21,25‑34)

22Isus le‑a zis ucenicilor săi: „De aceea vă spun: nu

12:22
Mt. 6:25
vă îngrijorați cu privire la viață (ce veți mânca), nici cu privire la trup (cu ce vă veți îmbrăca). 23Viața este mai mult decât hrana, și trupul – mai mult decât îmbrăcămintea. 24Uitați‑vă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n‑au nici cămară, nici hambar, și totuși Dumnezeu
12:24
Iov 38:41Ps. 147:9
îi hrănește! Cu cât mai prețioși sunteți voi decât păsările! 25Cine dintre voi, chiar îngrijorându‑se, poate să adauge un cot la statura lui? 26Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijorați de celelalte? 27Uitați‑vă cum cresc crinii: ei nu trudesc, nici nu torc. Vă spun însă că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre ei. 28Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca pe voi, puțin credincioșilor! 29Voi să nu căutați și să nu vă frământați cu privire la ce veți mânca și ce veți bea! 30Pe toate acestea neamurile lumii le râvnesc. Tatăl vostru știe că aveți nevoie de ele. 31Căutați
12:31
Mt. 6:33
mai întâi Împărăția lui [Dumnezeu], și [toate] acestea vi se vor da pe deasupra! 32Nu te teme, turmă mică, fiindcă
12:32
Mt. 11:25,26
Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăția! 33Vindeți
12:33
Mt. 19:21Fap. 2:45
4:34
ce aveți și dați milostenie! Faceți‑vă
12:33
Cap. 16:9.
rost de pungi care nu se învechesc, comoară nesfârșită în ceruri, unde hoțul nu se apropie și molia nu roade! 34Pentru că, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.

Robi credincioși

(Matei 24:45‑51)

35Mijlocul

12:35
Ef. 6:141Pt. 1:13
să vă fie încins12:35 Ex. 12:11. și făcliile
12:35
Mt. 25:1
, aprinse. 36Să fiți ca niște oameni care‑l așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să‑i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. 37Ferice
12:37
Mt. 24:46
de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind când va veni! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va așeza la masă și va veni să‑i servească. 38Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, dacă‑i va găsi așa, ferice de [robii] aceia! 39
12:39
Mt. 24:431Tes. 5:22Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas vine hoțul, [ar veghea și] n‑ar îngădui să‑i fie spartă casa. 40Și
12:40
Cap. 21:34,36.
voi fiți gata, căci Fiul Omului vine în ceasul în care nici nu vă gândiți!”

41„Doamne”, I‑a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți?” 42Și Domnul a zis: „Cine

12:42
Mt. 24:25
25:211Cor. 4:2
este ispravnicul credincios și chibzuit pe care‑l va pune stăpânul său peste slujitorii din casa lui, ca să le dea partea de hrană la vremea cuvenită? 43Ferice de robul acela pe care stăpânul său, când va veni, îl va găsi făcând astfel! 44Adevărat
12:44
Mt. 24:47
vă spun că îl va pune peste toate avuțiile sale. 45Dar
12:45
Mt. 24:48
, dacă robul acela zice în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină» și începe să‑i bată pe slujitori și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, 46stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu‑l știe; îl va tăia în bucăți, și soarta lui va fi soarta necredincioșilor12:46 Lit. „partea lui o va pune cu a necredincioșilor”. Gr. méros denumește aici „partea”, „locul” sau „soarta” rezervată cuiva. Sensul secvenței este „locul lui va fi laolaltă cu necredincioșii”.. 47Robul
12:47
Num. 15:30Dt. 25:2In. 9:41
15:22Fap. 17:30Iac. 4:17
acela care a știut voia stăpânului său și nu s‑a pregătit, nici n‑a lucrat după voia lui va primi multe lovituri. 48Dar
12:48
Lev. 5:171Tim. 1:13
cel care n‑a știut‑o și a făcut lucruri ce merită lovituri va primi puține lovituri. Oricui i s‑a dat mult, mult i se va cere, și cui i s‑a încredințat mult, mai mult i se va cere.

Dezbinări din pricina credinței

(Matei 10:34‑36)

49Am venit să arunc foc

12:49
Vers. 51.
pe pământ, și cât aș vrea să fie aprins deja! 50Am un botez cu
12:50
Mt. 20:22Mc. 10:38
care trebuie să fiu botezat și cât sunt de apăsat până se va împlini! 51Credeți
12:51
Vers. 49.
că am venit să aduc pace pe pământ? Vă spun: nu, ci
12:51
In. 7:43
9:16
10:19
mai degrabă dezbinare. 52De acum înainte
12:52
Mt. 10:35
, cinci dacă vor fi într‑o casă, vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei.

53Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului,

și fiul împotriva tatălui;

mama, împotriva fiicei,12:53 Mica 7:6.

și fiica, împotriva mamei;

soacra, împotriva nurorii sale,

și nora, împotriva soacrei12:53 Mica 7:6..”

Semnele vremurilor

(Matei 16:2‑3; 5:25‑26)

54El le‑a mai zis mulțimilor: „Când

12:54
Mt. 16:2
vedeți un nor ridicându‑se la apus, îndată ziceți: «Vine ploaia.» Și așa se întâmplă. 55Și când vântul suflă de la miazăzi, ziceți: «Va fi arșiță.» Și așa se întâmplă. 56Fățarnicilor, chipul pământului și al cerului îl puteți recunoaște, dar vremea aceasta cum de nu puteți s‑o înțelegeți?

57Și de ce nu judecați voi înșivă ce este drept? 58Când

12:58
Pr. 25:8Mt. 5:25
mergi cu potrivnicul tău înaintea stăpânitorului, pe drum
12:58
Ps. 32:6Is. 55:6
dă‑ți silința să te împaci cu el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna aprodului, iar aprodul să te arunce în temniță! 59Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei da înapoi și ultimul bănuț12:59 Gr. leptόn, monedă din aramă ce reprezenta 1/128 dintr‑un dinar. Vezi și Cap. 21:2..”

13

Pocăință sau pierzare

131În vremea aceea, au venit unii și I‑au povestit lui Isus despre galileenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 2[Isus] le‑a răspuns, zicând: „Credeți că galileenii aceștia au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pătimit astfel? 3Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel! 4Sau cei optsprezece peste care a căzut turnul din Siloam și i‑a omorât, credeți că au fost mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? 5Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel!”

Pilda smochinului neroditor

6El a spus pilda aceasta: „Un

13:6
Is. 5:2Mt. 21:19
om avea un smochin sădit în vie. A venit să caute rod în el, dar n‑a găsit. 7Atunci i‑a zis lucrătorului: «Iată, sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, dar nu găsesc. Taie‑l! De ce să mai secătuiască pământul?» 8Dar lucrătorul i‑a răspuns: «Stăpâne, mai lasă‑l și anul acesta; îl voi săpa împrejur și‑i voi pune gunoi. 9Poate că anul viitor va rodi; dacă nu, îl vei tăia.»”

Vindecarea unei femei în zi de sabat

10Isus dădea învățătură într‑o sinagogă în ziua sabatului. 11Și iată că acolo era o femeie care de optsprezece ani avea un duh de neputință: era gârbovă și nu putea nicidecum să se îndrepte. 12Văzând‑o, Isus a chemat‑o și i‑a zis: „Femeie, ești dezlegată de neputința ta!” 13Și‑a

13:13
Mc. 16:18Fap. 9:17
pus mâinile peste ea, iar femeia s‑a îndreptat îndată și‑L slăvea pe Dumnezeu. 14Dar mai‑marele sinagogii, mânios că Isus vindecase în ziua sabatului, a zis mulțimii: „Sunt șase
13:14
Ex. 20:9
zile în care trebuie să se lucreze; în acestea să veniți ca să fiți vindecați, nu
13:14
Cap. 6:7;
în ziua sabatului!” 15„Fățarnicilor”, i‑a răspuns Domnul, „în ziua sabatului oare nu‑și dezleagă fiecare
13:15
Cap. 14:5.
dintre voi boul sau măgarul de la iesle și‑l duce să‑l adape? 16Iar femeia aceasta, care
13:16
Cap. 19:9.
este o fiică a lui Avraam și pe care Satana, iată, de optsprezece ani o ținea legată, nu trebuia să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului?” 17Când a vorbit El astfel, toți potrivnicii Lui au rămas rușinați, iar mulțimea se bucura de toate faptele slăvite pe care le săvârșea El.

Pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului

(Matei 13:31‑33. Marcu 4:30‑32)

18Isus

13:18
Mt. 13:31Mc. 4:30
a zis: „Cu ce se aseamănă Împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? 19Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l‑a luat un om și l‑a aruncat în grădina sa; el a crescut, s‑a făcut un copac [mare] și păsările cerului și‑au făcut cuiburi în ramurile lui.”

20El a mai zis: „Cu ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu? 21Se aseamănă cu aluatul pe care l‑a luat o femeie și l‑a pus în trei măsuri13:21 Gr. sáton, măsură folosită de evreii din vechime pentru cereale (aprox. 13 litri). de făină de grâu, până a dospit totul.”

Ușa cea strâmtă

(Matei 7:13‑14,21‑23)

22Isus

13:22
Mt. 9:35Mc. 6:6
trecea prin cetăți și prin sate, dând învățătură în drum spre Ierusalim. 23Cineva I‑a zis: „Doamne, sunt oare puțini cei ce se mântuiesc?” El a răspuns: 24„Străduiți‑vă
13:24
Mt. 7:13
să intrați pe ușa cea strâmtă, căci – vă spun – mulți
13:24
In. 7:34
8:21
13:33Rom. 9:31
vor căuta să intre, și nu vor putea! 25Odată ce
13:25
Ps. 32:6Is. 55:6
Stăpânul casei Se va ridica și va
13:25
Mt. 25:10
încuia ușa, iar voi, de afară, veți începe să bateți la ușă, zicând: «Doamne
13:25
Cap. 6:46.
, [Doamne,] deschide‑ne!», drept răspuns, El vă va zice: «Nu
13:25
Mt. 7:23
25:12
știu de unde sunteți!» 26Atunci veți începe să spuneți: «Noi am mâncat și am băut în fața Ta și pe străzile noastre ai dat învățături!» 27Și
13:27
Vers. 25.
El va răspunde zicând: «Nu știu de unde sunteți; plecați
13:27
Ps. 6:8Mt. 25:41
de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege!13:27 Ps. 6:8.» 28Va
13:28
Mt. 8:12
13:42
24:51
fi plânsul și scrâșnirea dinților când
13:28
Mt. 8:11
îi veți vedea pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov și pe toți profeții în Împărăția lui Dumnezeu, iar voi veți fi scoși afară. 29Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor sta la masă în Împărăția lui Dumnezeu. 30Și iată
13:30
Mt. 19:30
20:16Mc. 10:31
: sunt unii dintre cei de pe urmă care vor fi cei dintâi și sunt unii dintre cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.”

Pedeapsa Ierusalimului

(Matei 23:37‑39)

31În ceasul acela, au venit niște farisei și I‑au zis: „Ieși și pleacă de aici, căci Irod vrea să te omoare!” 32El le‑a răspuns „Mergeți și spuneți‑i vulpii aceleia: «Iată, scot demoni și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi

13:32
Evr. 2:10
sfârși. 33Dar astăzi, mâine și‑n ziua următoare trebuie să umblu, fiindcă nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului.» 34Ierusalime
13:34
Mt. 23:37
, Ierusalime, care‑i omori pe profeți și‑i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori n‑am vrut să‑i adun pe copiii tăi cum își adună cloșca puii sub aripi, dar voi n‑ați vrut! 35Iată că
13:35
Lev. 26:31,32Ps. 69:25Is. 1:7Dan. 9:27Mica 3:12
vă rămâne casa [pustie], dar vă spun că nu Mă veți mai vedea până când veți zice:

«Binecuvântat

13:35
Cap. 19:38.
este Cel ce vine în Numele Domnului!»13:35 Ps. 118:26.