Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
19

Isus și Zacheu

191Isus a intrat în Ierihon și străbătea cetatea. 2Și iată că acolo era un om bogat, pe nume Zacheu, mai‑marele vameșilor. 3El căuta să vadă care este Isus, dar nu putea de mulțime, căci era mic de statură. 4A alergat înainte și s‑a suit într‑un sicomor ca să‑L vadă, fiindcă pe acolo avea să treacă. 5Isus, când a ajuns la locul acela, Și‑a ridicat ochii și i‑a zis: „Zacheu, coboară iute, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta!” 6Zacheu a coborât repede și L‑a primit cu bucurie. 7Când au văzut, toți au început să cârtească, zicând: „A

19:7
Cap. 5:30.
intrat să găzduiască la un om păcătos!” 8Dar Zacheu a stat în picioare și I‑a zis Domnului: „Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și, dacă am înșelat
19:8
Cap. 3:14.
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
19:8
Ex. 22:11Sam. 12:32Sam. 12:6
împătrit.” 9Isus a zis despre el: „Astăzi a ajuns mântuirea în această casă, căci și
19:9
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:7
el este un fiu
19:9
Cap. 13:16.
al lui Avraam. 10Pentru că Fiul Omului
19:10
Mt. 10:6
15:24
18:11
a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.”

Pilda minelor

11După ce au ascultat ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, iar ei

19:11
Fap. 1:6
credeau că Împărăția lui Dumnezeu avea să se arate îndată. 12El
19:12
Mt. 25:14Mc. 13:34
a zis: „Un om de neam ales a plecat într‑o țară îndepărtată ca să primească domnia și apoi să se întoarcă. 13A chemat zece dintre robii săi, le‑a dat zece mine19:13 Gr. mna, sumă de bani totalizând o sută de dinari. și le‑a spus: «Faceți negustorie până mă întorc!» 14Dar
19:14
In. 1:11
cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie, zicând: «Nu vrem ca acesta să domnească peste noi!» 15Când s‑a întors, după ce luase domnia, a poruncit să fie chemați robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât au câștigat cu negustoria. 16Cel dintâi s‑a înfățișat și i‑a zis: «Stăpâne, mina ta a făcut zece mine.» 17El i‑a zis: «Bine, rob bun! Fiindcă ai fost credincios
19:17
Cap. 16:10.
în puțin, primește stăpânirea a zece cetăți!» 18Al doilea a venit și a zis: «Stăpâne, mina ta a făcut cinci mine.» 19El i‑a zis și acestuia: «Tu vei fi peste cinci cetăți!» 20Altul a venit și a zis: «Stăpâne, iată‑ți mina! Am păstrat‑o într‑un ștergar, 21căci m‑am temut de tine
19:21
Mt. 25:24
, fiindcă ești om aspru; iei ce n‑ai pus și seceri ce n‑ai semănat.» 22Stăpânul i‑a zis: «Din
19:22
2Sam. 1:16Iov 15:6Mt. 12:37
vorbele tale te voi judeca, rob rău! Ai știut
19:22
Mt. 25:26
că sunt om aspru, care ia ce n‑a pus și seceră ce n‑a semănat. 23Atunci, de ce nu mi‑ai dat banii la un zaraf? La întoarcere, i‑aș fi luat cu dobândă.» 24Apoi le‑a zis celor ce erau de față: «Luați‑i mina și dați‑i‑o celui ce are zece mine!» 25«Stăpâne», i‑au zis ei, «el are deja zece mine.» 26«Vă spun
19:26
Cap. 8:18.
: oricui are i se va da, dar celui ce nu are i se va lua și ce are. 27Cât despre vrăjmașii mei, care n‑au vrut să domnesc peste ei, aduceți‑i aici și ucideți‑i în fața mea!»”

Intrarea lui Isus în Ierusalim

(Matei 21:1‑11. Marcu 11:1‑11. Ioan 12:12‑19)

28După ce a spus aceste cuvinte, Isus a mers

19:28
Mc. 10:32
înainte, urcând spre Ierusalim. 29Când
19:29
Mt. 21Mc. 11:1
S‑a apropiat de Betfaghe și de Betania, lângă muntele numit al Măslinilor, a trimis doi ucenici, 30zicând: „Mergeți în satul dinaintea voastră și, când veți intra în el, veți găsi legat un măgăruș pe care niciun om n‑a încălecat vreodată; dezlegați‑l și aduceți‑l la Mine! 31Dacă vă va întreba cineva de ce‑l dezlegați, să‑i spuneți: «Domnul are nevoie de el.»” 32Cei trimiși s‑au dus și au găsit așa cum li se spusese. 33Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le‑au zis: „De ce dezlegați măgărușul?” 34Ei au răspuns: „Domnul are nevoie de el.” 35Au adus măgărușul la Isus, și‑au aruncat
19:35
2Rg. 9:13Mt. 21:7Mc. 11:7In. 12:14
hainele pe el și L‑au așezat pe Isus deasupra. 36Când
19:36
Mt. 21:8
trecea El, oamenii își așterneau hainele pe drum.

37Apropiindu‑se de povârnișul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, cuprinsă de bucurie, a început să‑L laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le văzuseră. 38Ei ziceau:

Binecuvântat

19:38
Cap. 13:35.
este Regele ce vine

în Numele Domnului!19:38 Ps. 118:26.

Pace

19:38
Cap. 2:14.
în cer

și slavă în înălțimi!”

39Unii farisei din mulțime I‑au zis: „Învățătorule, ceartă‑ți ucenicii!” 40Și El le‑a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele
19:40
Mt. 2:11
vor striga!”

41Când S‑a apropiat și a văzut cetatea, Isus a

19:41
In. 11:35
plâns pentru ea, 42zicând: „Dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile ce‑ți pot aduce pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. 43Vor veni peste tine zile când dușmanii te vor înconjura
19:43
Cap. 21:20.
cu întărituri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. 44Te
19:44
1Rg. 9:7,8Mica 3:12
vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu
19:44
Cap. 21:6.
vor lăsa în tine piatră peste piatră, fiindcă
19:44
Cap. 1:68,78.
n‑ai cunoscut vremea cercetării tale!”

Izgonirea vânzătorilor din Templu

(Matei 21:12‑17. Marcu 11:15‑19. Ioan 2:13‑22)

45Când

19:45
Mt. 21:12Mc. 11:11,15In. 2:14,15
a intrat în Templu, Isus a început să‑i scoată afară pe cei ce vindeau [și cumpărau în el], 46zicându‑le: „Este scris:

«Casa Mea va fi o casă de rugăciune»19:46 Is. 56:7.,

dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari19:46 Ier. 7:11..”

47Isus dădea învățătură în fiecare zi în Templu. Preoții de seamă

19:47
Mc. 11:18In. 7:19
8:37
, cărturarii și mai‑marii poporului căutau să‑L omoare, 48dar nu știau cum să facă, pentru că poporul se ținea după El ca să‑L asculte.

20

Autoritatea lui Isus

(Matei 21:23‑27. Marcu 11:27‑33)

201Într‑una din [acele]

20:1
Mt. 21:23
zile, pe când dădea Isus învățătură poporului și vestea Evanghelia în Templu, au venit preoții de seamă și cărturarii împreună cu bătrânii 2și I‑au zis: „Spune‑ne, cu
20:2
Fap. 4:7
7:27
ce autoritate faci tu aceste lucruri sau cine ți‑a dat această autoritate?” 3Drept răspuns, El le‑a zis: „Vă voi întreba și eu un lucru. Spuneți‑Mi: 4botezul lui Ioan era din cer sau de la oameni?” 5Ei însă vorbeau între ei, zicând: „Dacă spunem: «Din cer», va zice: «Atunci, de ce n‑ați crezut în el?» 6Și dacă vom spune: «De la oameni», tot poporul ne va ucide cu pietre, căci
20:6
Cap. 7:29.
oamenii sunt convinși că Ioan a fost profet.” 7Atunci au răspuns că nu știu de unde. 8Isus le‑a zis: „Nici Eu nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri.”

Pilda lucrătorilor viei

(Matei 21:33‑46. Marcu 12:1‑12)

9Apoi a început să spună poporului pilda aceasta: „Un

20:9
Mt. 21:33Mc. 12:1
om a sădit o vie20:9 Is. 5:2., a arendat‑o unor lucrători și a plecat pentru un timp îndelungat. 10La vremea potrivită, a trimis la lucrători un rob, ca să‑i dea din rodul viei. Dar lucrătorii, după ce l‑au bătut, l‑au trimis înapoi cu mâinile goale. 11A trimis un alt rob; ei l‑au bătut și pe acela, l‑au batjocorit și l‑au trimis înapoi cu mâinile goale. 12A mai trimis un al treilea rob; ei l‑au rănit și pe acela și l‑au scos afară. 13Stăpânul viei a zis: «Ce să fac? Îl voi trimite pe fiul meu preaiubit; poate că de el se vor rușina.» 14Dar lucrătorii, văzându‑l, au vorbit între ei, zicând: «Iată‑l pe moștenitor. Să‑l omorâm, ca moștenirea să fie a noastră!» 15Și, după ce l‑au scos afară din vie, l‑au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? 16Va veni și‑i va omorî pe lucrătorii aceia, iar via o va da altora.” Când au auzit ei, au spus: „Nicidecum!” 17Dar Isus i‑a privit țintă și a zis: „Ce înseamnă cuvintele care au fost scrise:

Piatra

20:17
Mt. 21:42
pe care au lepădat‑o zidarii

a ajuns în capul unghiului20:17 Ps. 118:22.?

18Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea
20:18
Dan. 2:34,35Mt. 21:44
, iar acela peste care va cădea ea va fi spulberat.” 19Cărturarii și preoții de seamă căutau să pună mâna pe El chiar în ceasul acela, dar se temeau de popor. Pricepuseră că pentru ei spusese pilda aceasta.

Birul plătit cezarului

(Matei 22:15‑22. Marcu 12:13‑17)

20Ei Îl pândeau

20:20
Mt. 22:15
pe Isus și au trimis niște iscoditori, care se prefăceau că sunt drepți, ca să‑L prindă cu vreun cuvânt și să‑L dea pe mâna stăpânirii și a dregătorului. 21Aceștia L‑au întrebat: „Învățătorule
20:21
Mt. 22:16Mc. 12:14
, știm că vorbești și înveți cu dreptate și nu cauți la fața oamenilor, ci cu adevărat îi înveți calea lui Dumnezeu. 22Este îngăduit să dăm bir cezarului sau nu?” 23Isus le‑a cunoscut viclenia și le‑a spus: [„De ce Mă ispitiți?] 24Arătați‑Mi un dinar! Chipul și inscripția ale cui sunt?” „Ale cezarului”, I‑au răspuns ei. 25El le‑a zis: „Atunci dați‑i cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” 26Nu L‑au putut prinde cu niciun cuvânt în fața poporului; ci, mirați de răspunsul Lui, au tăcut.

Despre înviere

(Matei 22:23‑33. Marcu 12:18‑27)

27Au venit niște

20:27
Mt. 22:23Mc. 12:18
saduchei, care
20:27
Fap. 23:6,8
zic că nu este înviere, și L‑au întrebat: 28„Învățătorule, Moise ne‑a scris: dacă moare cineva fiind căsătorit, dar fără să aibă copii, fratele lui s‑o ia pe soția lui și să‑i ridice urmaș fratelui său.20:28 Dt. 25:5. 29Erau șapte frați. Primul și‑a luat soție și a murit fără copii. 30La fel și al doilea: [a luat‑o de soție, dar a murit fără copii]. 31A luat‑o și al treilea; toți șapte au murit fără să lase copii. 32În cele din urmă, a murit și femeia. 33La înviere, a căruia dintre ei va fi femeia? Căci toți șapte au avut‑o de soție.” 34Isus le‑a răspuns: „Fiii acestui veac se însoară și se mărită, 35dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea din morți nu se vor însura, nici nu se vor mărita. 36Nici nu vor putea muri, căci vor fi
20:36
1Cor. 15:42,49,521In. 3:2
ca îngerii; fii ai lui Dumnezeu și fii
20:36
Rom. 8:23
ai învierii vor fi. 37Dar că morții învie, și Moise a arătat, în locul despre rug, când Îl numește pe Domnul Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov20:37 Ex. 3:6,15‑16.. 38Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii, fiindcă pentru El toți
20:38
Rom. 6:10,11
sunt vii.” 39Unii dintre cărturari au răspuns: „Învățătorule, bine ai vorbit!” 40Și nu mai îndrăzneau să‑L întrebe nimic.

Al cui fiu este Hristosul?

(Matei 22:41‑46. Marcu 12:35‑37)

41Isus le‑a zis: „Cum

20:41
Mt. 22:42Mc. 12:35
se zice că Hristosul este fiul lui David? 42Căci însuși David spune în cartea Psalmilor:

Domnul a zis

20:42
Fap. 2:34
Domnului meu:

«Șezi la dreapta Mea

43până voi pune pe vrăjmașii Tăi

reazem picioarelor Tale!»20:43 Ps. 110:1.

44Așadar, David Îl numește Domn; cum este El fiul lui?”

Cărturarii, condamnați de Isus

(Matei 23:1‑36. Marcu 12:38‑40. Luca 11:37‑54)

45Pe când tot poporul asculta, Isus le‑a zis

20:45
Mt. 23:1Mc. 12:38
ucenicilor Săi: 46„Feriți‑vă
20:46
Mt. 23:5
de cărturarii cărora le place să umble în haine lungi și să fie salutați prin piețe
20:46
Cap. 11:43.
, să aibă scaunele dintâi în sinagogi și locurile de cinste la ospețe; 47casele văduvelor
20:47
Mt. 23:14
le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. Aceștia vor primi o mai mare osândă!”

21

Văduva săracă

(Marcu 12:41‑44)

211Isus Și‑a ridicat ochii și i‑a

21:1
Mc. 12:41
văzut pe niște bogați aruncându‑și darurile în vistierie. 2A văzut și o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți 3Și a zis: „Adevărat vă spun că
21:3
2Cor. 8:12
această văduvă săracă a dat mai mult decât toți; 4căci toți aceștia au aruncat în lada cu daruri din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea pentru a‑și duce traiul.”

Vestirea dărâmării Templului

(Matei 24:1‑14. Marcu 13:1‑13)

5Pe când vorbeau unii

21:5
Mt. 24:1Mc. 13:1
despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis: 6„Cât despre cele pe care le priviți, vor veni zile când nu va
21:6
Cap. 19:44.
rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată.” 7„Învățătorule”, L‑au întrebat ei, „când se vor întâmpla aceste lucruri și care este semnul că vor avea loc?” 8Isus a răspuns: „Luați seama
21:8
Mt. 24:4Mc. 13:5Ef. 5:62Tes. 2:3
să nu fiți înșelați! Vor veni mulți în Numele Meu, zicând: «Eu sunt» și «Vremea s‑a apropiat». Să nu mergeți după ei. 9Când veți auzi de războaie și răscoale, să nu vă înspăimântați. Trebuie să se întâmple aceste lucruri mai întâi, dar sfârșitul nu va fi îndată.”

10El le‑a mai zis: „Un popor

21:10
Mt. 24:7
se va ridica împotriva altui popor și o împărăție – împotriva altei împărății. 11Vor fi mari cutremure de pământ și, pe alocuri, foamete și ciume; vor fi lucruri înfricoșătoare și semne mari pe cer. 12Dar
21:12
Mc. 13:9Ap. 2:10
înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă vor prigoni, vor da pe mâna sinagogilor și
21:12
Fap. 4:3
5:18
12:4
16:24
vă vor târî în temnițe, vă vor duce
21:12
Fap. 25:23
înaintea regilor și a dregătorilor din
21:12
1Pt. 2:13
pricina Numelui Meu. 13Acestea vi
21:13
Flp. 1:282Tes. 1:5
se vor întâmpla ca să fiți mărturie. 14Luați aminte
21:14
Cap. 12:11.
: să nu vă pregătiți dinainte cuvântul de apărare, 15căci Eu vă voi da un cuvânt și o înțelepciune cărora niciunul dintre vrăjmașii voștri nu le va putea sta împotrivă sau răspunde
21:15
Fap. 6:10
. 16Veți
21:16
Mica 7:6Mc. 13:12
fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri; pe unii dintre voi îi vor omorî
21:16
Fap. 7:59
12:2
. 17Veți
21:17
Mt. 10:22
fi urâți de toți din pricina Numelui Meu, 18dar
21:18
Mt. 10:30
niciun fir de păr din cap nu vi se va pierde. 19Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele.

Încercarea cea mare

(Matei 24:15‑21. Marcu 13:14‑19)

20Când

21:20
Mt. 24:15Mc. 13:14
veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că pustiirea lui este aproape. 21Atunci, cei din Iudeea să fugă în munți, cei din mijlocul Ierusalimului să plece, iar cei din împrejurimi să nu intre în el, 22căci acelea vor fi zile de răzbunare, ca să
21:22
Dan. 9:26,27Zah. 11:1
se împlinească tot ce e scris. 23Vai
21:23
Mt. 24:19
de femeile însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea! Căci va fi un necaz mare pe pământ și urgie împotriva acestui popor. 24Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi duși în robie la toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de păgâni până
21:24
Ez. 30:3Dan. 9:27
12:7Rom. 11:25
se vor împlini vremurile neamurilor.

Venirea Fiului Omului

(Matei 24:29‑35. Marcu 13:24‑31)

25Vor

21:25
Mt. 24:29Mc. 13:242Pt. 3:10,12
fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi necaz printre neamuri, care vor fi năucite de vuietul mării și al valurilor. 26Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor veni asupra lumii, căci
21:26
Mt. 24:29
puterile cerurilor21:26 În Septuaginta, expresia gr. dýnamis toũ ouranoũ, „puterea cerului”, traduce secvența ebr. țeḇaˀ hașșamayim, „oștirea cerului” (2Rg. 17:16; 23:3,5; 23:4‑5 etc.). vor fi clătinate. 27Atunci, Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nor21:27 Dan. 7:13. cu putere și slavă mare
21:27
Mt. 24:30Ap. 1:7
14:14
. 28Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, priviți în sus și ridicați‑vă capetele, fiindcă răscumpărarea voastră se
21:28
Rom. 8:19,23
apropie!”

29Și

21:29
Mt. 24:32Mc. 13:28
le‑a spus o pildă: „Uitați‑vă la smochin și la toți copacii! 30Când îi vedeți înfrunzind, știți că vara este aproape. 31Tot așa și voi, când veți vedea aceste lucruri împlinindu‑se, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape. 32Adevărat vă spun că nicidecum nu va trece generația aceasta că se vor și împlini aceste lucruri. 33Cerul
21:33
Mt. 24:35
și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Îndemn la veghere

34Luați seama

21:34
Rom. 13:131Tes. 5:61Pt. 4:7
la voi înșivă: să nu vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare și beție sau cu îngrijorările vieții, și astfel ziua aceea să vină pe neașteptate asupra voastră, 35ca un laț
21:35
1Tes. 5:22Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
; căci ea va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. 36Vegheați în toată vremea
21:36
Mt. 24:42
25:13Mc. 13:33
, rugându‑vă
21:36
Cap. 18:1.
să aveți putere să scăpați de toate câte vor veni și să stați
21:36
Ps. 1:5Ef. 6:13
în picioare înaintea Fiului Omului!”

37În timpul zilei, Isus dădea învățătură

21:37
In. 8:1,2
în Templu, iar
21:37
Cap. 22:39.
nopțile mergea să le petreacă pe muntele numit al Măslinilor. 38Tot poporul venea dis‑de‑dimineață la El, în Templu, ca să‑L asculte.