Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
22

Complotul împotriva lui Isus

(Matei 26:1‑5,14‑16. Marcu 14:1‑2,10‑11. Ioan 11:45‑53)

221Se

22:1
Mt. 26:2Mc. 14:1
apropia Sărbătoarea Azimelor, numită Paște. 2Preoții de seamă și cărturarii tot căutau
22:2
Ps. 2:2In. 11:47Fap. 4:27
cum să‑L omoare pe Isus, căci se temeau de popor. 3Satana
22:3
Mt. 26:14Mc. 14:10In. 13:2,27
a intrat în Iuda, zis și Iscariotul, care era din numărul celor doisprezece. 4Acesta s‑a dus să se înțeleagă cu preoții de seamă și cu căpeteniile străjerilor Templului cum să‑L dea în mâinile lor. 5Ei s‑au bucurat și s‑au
22:5
Zah. 11:12
învoit să‑i dea bani. 6Iuda a încuviințat și căuta un prilej potrivit să‑L dea pe Isus în mâinile lor fără știrea mulțimii.

Pregătirea pentru Paște

(Matei 26:17‑25. Marcu 14:12‑21. Ioan 13:21‑30)

7A venit ziua

22:7
Mt. 26:17Mc. 14:12
Sărbătorii Azimelor, când trebuia jertfit mielul de Paște. 8Isus i‑a trimis pe Petru și pe Ioan, zicând: „Mergeți și pregătiți‑ne Paștele, ca să mâncăm!” 9„Unde vrei să‑l pregătim?”, L‑au întrebat ei. 10El le‑a răspuns: „Iată, când veți intra în cetate, vă va ieși în cale un om care duce un urcior cu apă; mergeți după el în casa în care va intra 11și spuneți‑i stăpânului casei: «Învățătorul îți zice: ‘Unde este odaia în care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?’» 12Și vă va arăta o cameră mare, sus, gata așternută; acolo să pregătiți.” 13Ei au plecat și au găsit după cum le spusese El. Și au pregătit Paștele.

Cina cea de taină

(Matei 26:26‑30. Marcu 14:22‑26. 1 Corinteni 11:23‑25)

14Când

22:14
Mt. 26:20Mc. 14:17
a sosit ceasul, Isus a stat la masă și, împreună cu El, [cei doisprezece] apostoli. 15El le‑a zis: „Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima Mea; 16căci vă spun că nu‑l voi mai mânca până
22:16
Lc. 14:15Fap. 10:41Ap. 19:9
când nu se va împlini în Împărăția lui Dumnezeu.” 17Și luând un pahar, a adus mulțumire și a zis: „Luați‑l și împărțiți‑l între voi; 18căci vă spun
22:18
Mt. 26:29Mc. 14:25
că nu voi mai bea de acum din rodul viței până când nu va veni Împărăția lui Dumnezeu.” 19Apoi
22:19
Mt. 26:26Mc. 14:22
a luat o pâine, a adus mulțumire, a frânt‑o și le‑a dat‑o, zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi. Să faceți aceasta
22:19
1Cor. 11:24
în amintirea Mea.” 20La fel a făcut cu paharul, după ce au cinat, zicând: „Acest
22:20
1Cor. 10:16
pahar este legământul cel nou în sângele Meu, care se varsă pentru voi. 21Dar
22:21
Ps. 41:9Mt. 26:21,23Mc. 14:18In. 13:21,26
, iată, mâna celui ce mă vinde este cu Mine la masă. 22Fiul Omului negreșit
22:22
Mt. 26:24
se duce, după cum
22:22
Fap. 2:23
4:28
este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut!” 23Și
22:23
Mt. 26:22In. 13:22,35
au început să se întrebe unii pe alții cine dintre ei avea să facă lucrul acesta.

Cine este cel mai mare?

24Între ucenici s‑a

22:24
Lc. 9:46Mc. 9:34
iscat și o neînțelegere: care dintre ei să fie socotit mai mare? 25Isus le‑a
22:25
Mt. 20:25Mc. 10:42
zis: „Regii popoarelor domnesc peste ele și cei ce le stăpânesc sunt numiți binefăcători. 26Voi
22:26
Mt. 20:261Pt. 5:3
să nu fiți așa! Ci
22:26
Lc. 9:48
acela care este mai mare între voi să fie ca cel mai mic, iar cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. 27Căci
22:27
Lc. 12:37
cine este mai mare: cel ce stă la masă sau cel ce slujește? Oare nu cine stă la masă? Și totuși, Eu
22:27
Mt. 20:28In. 13:13,14Flp. 2:7
sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește.

28Voi sunteți cei care ați rămas totdeauna cu Mine în încercările

22:28
Evr. 4:15
Mele. 29De aceea vă
22:29
Lc. 12:32Mt. 24:472Cor. 1:72Tim. 2:12
pregătesc Împărăția, așa cum Tatăl Meu Mi‑a pregătit‑o Mie, 30ca
22:30
Lc. 14:15Mt. 8:11Ap. 19:9
să mâncați și să beți la masa Mea, în Împărăția Mea, și să
22:30
Ps. 49:14Mt. 19:281Cor. 6:2Ap. 3:21
stați pe tronuri pentru a judeca cele douăsprezece seminții ale lui Israel.”

Vestirea lepădării lui Petru

(Matei 26:31‑35. Marcu 14:27‑31. Ioan 13:36‑38)

31[Domnul a zis]: „Simone, Simone, iată, Satana

22:31
1Pt. 5:8
v‑a cerut ca să vă cearnă
22:31
Am. 9:9
ca pe grâu, 32însă Eu
22:32
In. 17:9,11,15
M‑am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința. Iar tu, după ce te
22:32
Ps. 51:13In. 21:15‑17
vei întoarce, să‑i întărești pe frații tăi.” 33Dar el I‑a răspuns: „Doamne, cu Tine sunt gata să merg și în temniță, și la moarte.” 34Isus
22:34
Mt. 26:34Mc. 14:30In. 13:38
i‑a zis: „Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul, că vei și tăgădui de trei ori că Mă cunoști.”

Sfaturi pentru vremea încercării

35Apoi

22:35
Lc. 9:3
10:4Mt. 10:9
le‑a mai zis: „Când v‑am trimis fără pungă, fără traistă și fără sandale, ați dus lipsă de ceva?” „De nimic”, I‑au răspuns ei. 36Și El le‑a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s‑o ia; la fel și traista; iar cine nu are sabie să‑și vândă haina și să‑și cumpere una. 37Căci vă spun că trebuie să se împlinească în Mine ceea ce este scris: El
22:37
Mc. 15:28
a fost socotit în rândul celor nelegiuiți.22:37 Is. 53:12. Și cele privitoare la Mine se împlinesc.” 38„Doamne”, I‑au spus ei, „iată aici două săbii.” El le‑a răspuns: „Ajunge!”

Ghetsimani

(Matei 26:36‑46. Marcu 14:32‑42)

39După ce

22:39
Mt. 26:36Mc. 14:32In. 18:1
a ieșit, a mers
22:39
Lc. 21:37
, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor, iar ucenicii L‑au urmat. 40Când
22:40
Lc. 22:46Mt. 6:13
26:41Mc. 14:38
a ajuns acolo, le‑a zis: „Rugați‑vă să nu ajungeți în ispită22:40 Sau: „încercare” (aici și în Lc. 22:46).!” 41Apoi
22:41
Mt. 26:39Mc. 14:35
S‑a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să Se roage, 42zicând: „Tată, dacă voiești, îndepărtează paharul acesta de la Mine! Dar nu
22:42
In. 5:30
6:38
voia Mea să se facă, ci a Ta.” 43Atunci I s‑a arătat un înger
22:43
Mt. 4:11
din cer, care L‑a întărit. 44Iar El, cuprins de agonie
22:44
In. 12:27Evr. 5:7
, a început să Se roage și mai fierbinte; iar sudoarea I s‑a făcut ca niște picături de sânge, care cădeau pe pământ. 45După ce S‑a ridicat de la rugăciune, a venit la ucenici și i‑a găsit adormiți de întristare. 46Atunci le‑a zis: „De ce dormiți? Ridicați‑vă și rugați‑vă
22:46
Lc. 22:40
să nu ajungeți în ispită!”

Prinderea lui Isus

(Matei 26:47‑56. Marcu 14:43‑50. Ioan 18:3‑11)

47Pe când vorbea El încă, iată

22:47
Mt. 26:47Mc. 14:43In. 18:3
a venit o mulțime, și cel ce se numea Iuda, unul dintre cei doisprezece, mergea în fruntea ei. El s‑a apropiat de Isus ca să‑L sărute. 48Și Isus i‑a zis: „Iuda, cu o sărutare Îl vinzi tu pe Fiul Omului?” 49Văzând ce avea să se întâmple, cei ce erau cu Isus au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?” 50Și unul
22:50
Mt. 26:51Mc. 14:47In. 18:10
dintre ei l‑a lovit pe slujitorul marelui‑preot și i‑a tăiat urechea dreaptă. 51Dar Isus a zis: „Încetați! Până aici!” Și atingându‑i aceluia urechea, l‑a vindecat. 52Isus
22:52
Mt. 26:55Mc. 14:48
le‑a zis apoi celor ce veniseră împotriva Lui, preoților de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului și bătrânilor: „Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege? 53În toate zilele eram cu voi în Templu, și n‑ați pus mâna pe Mine. Dar
22:53
In. 12:27
acesta este ceasul vostru și puterea întunericului.”

Tăgăduirea lui Petru

(Matei 26:57‑58,69‑75. Marcu 14:53‑54,66‑72. Ioan 18:12‑18,25‑27)

54După ce

22:54
Mt. 26:57
L‑au prins, L‑au luat și L‑au dus în casa marelui‑preot. Petru Îl urma
22:54
Mt. 26:58In. 18:15
de departe. 55Slujitorii au
22:55
Mt. 26:69Mc. 14:66In. 18:17,18
aprins un foc în mijlocul curții și stăteau jos, iar Petru s‑a așezat printre ei. 56O slujnică l‑a văzut stând lângă foc, l‑a privit țintă și a zis: „Și acesta era cu el.” 57Dar Petru a tăgăduit, zicând: „Femeie, nu‑L cunosc!” 58Puțin
22:58
Mt. 26:71Mc. 14:69In. 18:25
mai târziu, l‑a văzut altul și a zis: „Și tu ești dintre ei.” Dar Petru a răspuns: „Omule, nu sunt!” 59Un ceas
22:59
Mt. 26:73Mc. 14:70In. 18:26
mai târziu, altul a întărit acest lucru, zicând: „Cu adevărat și acesta era cu el, căci este galileean.” 60Petru a răspuns: „Omule, nu știu ce spui!” Îndată, pe când el încă vorbea, a cântat cocoșul. 61Domnul S‑a întors și l‑a privit țintă pe Petru. Atunci
22:61
Mt. 26:75Mc. 14:72
, Petru și‑a amintit de cuvântul pe care i‑l spusese Domnul: „Înainte
22:61
Mt. 26:34,75In. 13:38
să cânte cocoșul astăzi, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 62Așa că a ieșit afară și a plâns cu amar.

Isus, condamnat de Sinedriu

(Matei 26:59‑68. Marcu 14:55‑65. Ioan 18:13‑14,19‑24)

63Oamenii

22:63
Mt. 26:67,68Mc. 14:65
care‑L păzeau [pe Isus] Îl batjocoreau și‑L băteau. 64L‑au legat la ochi, [Îl loveau peste față] și‑L întrebau: „Profețește, cine te‑a lovit?” 65Și rosteau împotriva Lui multe alte blasfemii.

66Când

22:66
Mt. 27:1
s‑a făcut ziuă, bătrânii poporului, preoții de seamă și cărturarii s‑au
22:66
Fap. 4:26
22:5
adunat și L‑au adus pe Isus la Sinedriul lor. 67Ei I‑au zis: „Dacă
22:67
Mt. 26:63Mc. 14:61
ești tu Hristosul, spune‑ne!” Isus le‑a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veți crede. 68Dacă vă voi întreba, nu‑Mi veți răspunde, [nici nu‑Mi veți da drumul]. 69De acum
22:69
Mt. 26:64Mc. 14:62Evr. 1:3
8:1
, Fiul Omului va sta la dreapta puterii lui Dumnezeu.” 70Atunci toți au zis: „Așadar, ești tu Fiul lui Dumnezeu?” Și El le‑a răspuns: „Voi înșivă spuneți
22:70
Mt. 26:64Mc. 14:62
că sunt.” 71Atunci
22:71
Mt. 26:65Mc. 14:63
ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit‑o din gura lui.”