Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
23

Isus, înaintea lui Pilat

(Matei 27:1-2,11-14. Marcu 15:1-5. Ioan 18:28-38)

231S-au ridicat

23:1
Mt. 27:2Mc. 15:1In. 18:28
apoi cu toții și L-au dus înaintea lui Pilat. 2Au început să-L învinuiască, zicând: „Pe omul acesta L-am găsit ducând
23:2
Fap. 17:7
neamul nostru în rătăcire, interzicând
23:2
Mt. 17:27
22:21Mc. 12:17
plata birului către cezar și zicând că
23:2
In. 19:12
El este Hristosul, Regele.” 3Pilat
23:3
Mt. 27:111Tim. 6:13
L-a întrebat: „Ești tu regele iudeilor?” Isus i-a răspuns: „Tu însuți o spui.”23:3 Răspunsul lui Isus constituie o afirmare indirectă, similară celei din Mt. 26:25, când Iuda primește confirmarea că el este cel care Îl va preda pe Învățător autorităților. 4Pilat le-a zis preoților de seamă și mulțimilor: „Eu nu găsesc nicio
23:4
1Pt. 2:22
vină în omul acesta.” 5Dar ei stăruiau și ziceau: „Întărâtă poporul, dând învățătură prin toată Iudeea, începând din Galileea și până aici.”

Isus, înaintea lui Irod

6Când a auzit Pilat [de Galileea], a întrebat dacă omul este galileean. 7Și aflând că era sub stăpânirea

23:7
Cap. 3:1.
lui Irod, L-a trimis la Irod, care era și el în Ierusalim în acele zile. 8Văzându-L pe Isus, Irod s-a bucurat nespus; căci de multă vreme voia
23:8
Cap. 9:9.
să-L vadă, fiindcă
23:8
Mt. 14:1Mc. 6:14
auzise despre El și spera să vadă vreun semn săvârșit de El. 9I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic. 10Preoții de seamă și cărturarii stăteau de față și-L învinuiau cu înverșunare. 11Irod
23:11
Is. 53:3
și soldații lui L-au tratat cu dispreț și, după ce și-au bătut joc de El, L-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare și Irod L-a trimis înapoi la Pilat. 12În ziua aceea Irod și Pilat
23:12
Fap. 4:27
s-au împrietenit, căci până atunci fuseseră dușmani.

Isus, condamnat la moarte

(Matei 27:15-26. Marcu 15:6-15. Ioan 18:39–19:16)

13Pilat

23:13
Mt. 27:23Mc. 15:14In. 18:38
19:4
i-a adunat pe preoții de seamă, pe conducători și pe cei din popor 14și le-a zis: „Mi l-ați
23:14
Vers. 1,2.
adus pe omul acesta ca și cum ar stârni poporul la răscoală. Dar iată că, după ce l-am judecat
23:14
Vers. 4.
înaintea voastră, n-am găsit în el nicio vină din cele pentru care îl pârâți. 15Și nici Irod, căci ni l-a trimis înapoi; iată că n-a făcut nimic vrednic de moarte. 16Așa că
23:16
Mt. 27:26In. 19:1
, după ce îl voi pedepsi, îi voi da drumul.” [17La fiecare sărbătoare, Pilat trebuia
23:17
Mt. 27:15Mc. 15:6In. 18:39
să le elibereze pe cineva.] 18Ei au
23:18
Fap. 3:14
strigat cu toții, zicând: „La moarte cu omul acesta; eliberează-ni-l pe Barabba!” 19Acesta fusese aruncat în temniță pentru o răscoală petrecută în cetate și pentru un omor. 20Pilat le-a vorbit din nou, fiindcă avea de gând să-I dea drumul lui Isus. 21Dar ei strigau mai departe: „Răstignește-l! Răstignește-l!” 22Pilat le-a zis pentru a treia oară: „Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. După ce îl voi pedepsi, îi voi da drumul.” 23Dar ei stăruiau cu strigăte puternice și cereau să fie răstignit. Iar strigătele lor [și ale preoților de seamă] au biruit. 24Pilat
23:24
Mt. 27:26Mc. 15:15In. 19:16
a hotărât să li se împlinească cererea. 25Le-a eliberat pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor, pe care-l cereau ei, iar pe Isus L-a dat să I se facă după voia lor.

Răstignirea

(Matei 27:32-44. Marcu 15:21-32. Ioan 19:17-27)

26Pe

23:26
Mt. 27:32Mc. 15:21In. 19:17
când Îl duceau, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus crucea în spate, ca s-o ducă în urma lui Isus. 27După Isus mergea o mare mulțime de oameni și femei care se tânguiau și Îl jeleau. 28Isus S-a întors către ele și le-a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeți pe Mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, 29căci
23:29
Cap. 21:23.
, iată, vor veni zile când se va zice: «Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat!» 30Atunci
23:30
Is. 2:19Ap. 6:16
9:6
vor începe să zică munților: «Cădeți peste noi!» și dealurilor: «Acoperiți-ne!»23:30 Os. 10:8. 31Căci
23:31
Pr. 11:31Ier. 25:29Ez. 20:47
21:3,41Pt. 4:17
dacă așa i se face pomului verde, ce i se va face celui uscat?” 32Împreună
23:32
Is. 53:12Mt. 27:38
cu El duceau și doi răufăcători, ca să fie omorâți. 33Când
23:33
Mt. 27:33Mc. 15:22In. 19:17,18
au ajuns la locul numit „Căpățâna”, i-au răstignit acolo pe El și pe răufăcători: unul la dreapta și altul la stânga. 34[[Dar Isus zicea: „Tată, iartă-i
23:34
Mt. 5:44Fap. 7:601Cor. 4:12
, căci nu
23:34
Fap. 3:17
știu ce fac!”]] Ei și-au împărțit
23:34
Mt. 27:35Mc. 15:24In. 19:23
hainele Lui, trăgând la sorți.23:34 Ps. 22:18.

35Poporul

23:35
Ps. 22:17Zah. 12:10
stătea acolo și privea. Conducătorii
23:35
Mt. 27:39Mc. 15:29
Își băteau joc de El23:35 Ps. 22:7., zicând: „Pe alții i-a izbăvit; să se izbăvească pe sine, dacă este Hristosul lui Dumnezeu, Alesul!” 36Soldații de asemenea își băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oțet23:36 Ps. 69:21. 37și-I ziceau: „Dacă tu ești regele iudeilor, izbăvește-te pe tine însuți!” 38Deasupra
23:38
Mt. 27:37Mc. 15:26In. 19:19
Lui era o inscripție [cu litere grecești, latinești și evreiești]: „Acesta este regele iudeilor.”

39Unul

23:39
Mt. 27:44Mc. 15:32
dintre răufăcătorii răstigniți a început să-L batjocorească, zicând: „Nu ești tu Hristosul? Izbăvește-te pe tine și izbăvește-ne și pe noi!” 40Dar celălalt l-a mustrat și i-a zis: „Oare nu te temi de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? 41Noi primim pe drept ceea ce merităm pentru faptele noastre, însă Acesta n-a făcut niciun rău.” 42Apoi a zis: „Isuse, adu-Ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta!”23:42 Manuscrisele târzii, bizantine, au lecțiunea: „Și i-a zis lui Isus: «Adu-Ți aminte de mine, Doamne, când vei veni în Împărăția Ta!»” 43[Isus] i-a răspuns: „Adevărat îți spun: astăzi vei fi cu Mine în rai.”23:43 Sau: „Adevărat îți spun astăzi: vei fi cu Mine în rai.”

Moartea lui Isus

(Matei 27:45-56. Marcu 15:33-41. Ioan 19:28-30)

44Era

23:44
Mt. 27:45Mc. 15:33
pe la ceasul al șaselea23:44 Ora douăsprezece (la amiază), conform împărțirii moderne a zilei. și s-a făcut întuneric în toată țara până la ceasul al nouălea. 45Soarele s-a întunecat, iar catapeteasma
23:45
Mt. 27:51Mc. 15:38
Templului s-a rupt în două. 46Isus a strigat cu glas puternic, zicând: „Tată
23:46
1Pt. 2:23
, în mâinile Tale Îmi încredințez duhul!”23:46 Ps. 31:5. Și
23:46
Mt. 27:50Mc. 15:37In. 19:30
după ce a vorbit astfel, Și-a dat duhul. 47Când a văzut ce s-a întâmplat, centurionul
23:47
Mt. 27:54Mc. 15:39
L-a slăvit pe Dumnezeu, zicând: „Cu adevărat, omul acesta era drept!” 48Și toată mulțimea care se adunase în fața acelei priveliști, când a văzut cele petrecute, s-a întors acasă bătându-se în piept. 49Toți
23:49
Ps. 38:11Mt. 27:55Mc. 15:40In. 19:25
cunoscuții lui Isus și femeile care-L urmaseră din Galileea stăteau la o oarecare depărtare și priveau la toate acestea.

Înmormântarea lui Isus

(Matei 27:57-61. Marcu 15:42-47. Ioan 19:38-42)

50Era

23:50
Mt. 27:57Mc. 15:42In. 19:38
un membru al Sinedriului, pe nume Iosif, om bun și drept, 51care nu se învoise cu sfatul și fapta celorlalți. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și
23:51
Cap. 2:25,38.
aștepta Împărăția lui Dumnezeu. 52A mers la Pilat și i-a cerut trupul lui Isus. 53L-a
23:53
Mt. 27:59Mc. 15:46
coborât de pe cruce, L-a înfășurat într-un giulgiu și L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, în care nu mai fusese pus nimeni. 54Era ziua
23:54
Mt. 27:62
pregătirii și începea ziua sabatului. 55Femeile care-L
23:55
Cap. 8:2.
însoțiseră pe Isus din Galileea l-au urmat pe Iosif, au văzut
23:55
Mc. 15:47
mormântul și cum a fost pus trupul lui Isus și 56s-au întors să
23:56
Mc. 16:1
pregătească miresme și miruri. Apoi, în ziua de sabat, s-au odihnit, după
23:56
Ex. 20:10
poruncă.

24

Învierea lui Isus

(Matei 28:1-10. Marcu 16:1-8. Ioan 20:1-10)

241În ziua

24:1
Mt. 28:1Mc. 16:1In. 20:1
întâi a săptămânii, femeile acestea [și altele împreună cu ele] au venit la mormânt dis-de-dimineață și au adus
24:1
Cap. 23:56.
miresmele pe care le pregătiseră. 2Au
24:2
Mt. 28:2Mc. 16:4
găsit piatra de la mormânt rostogolită, 3au intrat
24:3
Vers. 23.
, dar n-au găsit trupul Domnului Isus. 4Și pe când erau nedumerite de lucrul acesta, iată
24:4
In. 20:12Fap. 1:10
că s-au ivit înaintea lor doi bărbați în haine strălucitoare. 5Înspăimântate, ele s-au plecat cu fața la pământ, dar ei le-au zis: „De ce-L căutați pe Cel Viu între cei morți? 6Nu este aici, a înviat. Amintiți-vă
24:6
Cap. 9:22.
ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 7când zicea că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie răstignit și a treia zi să învie!” 8Atunci, ele și-au
24:8
In. 2:22
amintit de cuvintele lui Isus.

9Când

24:9
Mt. 28:8Mc. 16:10
s-au întors de la mormânt, le-au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece și tuturor celorlalți. 10Femeile acestea erau: Maria Magdalena, Ioana
24:10
Cap. 8:3.
, Maria lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Le spuneau apostolilor toate acestea, 11însă lor cuvintele femeilor li
24:11
Vers. 25.
se păreau aiureli și nu le credeau. 12Dar
24:12
In. 20:3,6
Petru s-a ridicat și a alergat la mormânt, s-a aplecat și a văzut doar fâșiile de pânză pe jos; apoi a plecat acasă uimit de cele petrecute.

Isus Se arată pe drumul către Emaus

13Și iată că, în aceeași zi, doi

24:13
Mc. 16:12
dintre ucenici mergeau într-un sat numit Emaus, aflat la o depărtare de șaizeci de stadii24:13 Gr. stádion, unitate de măsură egală cu 185 de metri. de Ierusalim, 14și vorbeau despre tot ce se petrecuse. 15Pe când vorbeau ei și discutau, Isus Însuși
24:15
Vers. 36.
S-a apropiat și mergea împreună cu ei, 16dar ochii
24:16
In. 20:14
21:4
lor erau împiedicați să-L recunoască. 17El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum?” Și ei s-au oprit triști. 18Drept răspuns, unul dintre ei, numit
24:18
In. 19:25
Cleopa, I-a zis: „Tu ești singurul străin în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea?” 19„Ce?”, i-a întrebat El. Și ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care
24:19
Cap. 7:16.
a fost un profet puternic
24:19
Fap. 7:22
în faptă și cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. 20Cum
24:20
Cap. 23:1.
preoții de seamă și mai-marii noștri L-au dat să fie osândit la moarte și L-au răstignit. 21Noi nădăjduiam că El este Cel
24:21
Cap. 1:68;
care îl va izbăvi pe Israel; totuși, este a treia zi de când s-au petrecut toate acestea. 22Ba încă niște
24:22
Vers. 9,10.
femei de-ale noastre ne-au și tulburat: au mers dis-de-dimineață la mormânt, 23nu I-au găsit trupul și au venit spunând că ar fi avut o vedenie cu îngeri, care ziceau că El este viu. 24Unii dintre cei ce erau cu noi au
24:24
Vers. 12.
mers la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.” 25Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuți și greoi la inimă când e vorba să credeți tot ce au spus profeții! 26Oare nu
24:26
Vers. 46.
trebuia să îndure Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?” 27Și
24:27
Vers. 45.
a început de la Moise
24:27
Gen. 3:15
22:18
26:4
49:10Num. 21:9Dt. 18:15
și de la toți
24:27
Ps. 16:9,10
22
132:11Is. 7:14
9:6
40:10,11
50:6
53Ier. 23:5
33:14,15Ez. 34:23
37:25Dan. 9:24Mica 7:20Mal. 3:1
4:2
profeții și le-a tâlcuit din toate Scripturile cele privitoare la El.

28Când s-au apropiat de satul unde mergeau, El

24:28
Gen. 32:26
42:7Mc. 6:48
S-a făcut că vrea să meargă mai departe. 29Dar ei
24:29
Gen. 19:3Fap. 16:15
au stăruit, zicând: „Rămâi cu noi, căci se înserează și ziua este pe sfârșite!” Și a intrat să rămână cu ei. 30Pe când stătea la masă cu ei, a
24:30
Mt. 14:19
luat pâinea, a rostit binecuvântarea și, după ce a frânt-o, le-a dat-o. 31Atunci li s-au deschis ochii și L-au recunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor. 32Ei au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deslușea Scripturile?” 33S-au ridicat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. I-au găsit pe cei unsprezece și pe cei ce erau cu ei adunați 34și zicând: „A înviat Domnul cu adevărat și i S-a arătat lui Simon
24:34
1Cor. 15:5
!” 35Au povestit și ei cele petrecute pe drum și cum li S-a făcut cunoscut la frângerea pâinii.

Isus li Se arată ucenicilor

(Matei 28:16-20. Marcu 16:14-18. Ioan 20:19-23. Fapte 1:6-8)

36Pe

24:36
Mc. 16:14In. 20:191Cor. 15:5
când vorbeau ei astfel, [Isus Însuși] a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” 37Speriați și cuprinși de frică, ei credeau că văd un duh
24:37
Mc. 6:49
. 38Dar El le-a zis: „De ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică îndoieli în inimă? 39Priviți-Mi mâinile și picioarele: Eu sunt; atingeți-Mă
24:39
In. 20:20,27
și vedeți: un duh nu are carne și oase, așa cum vedeți că am Eu.” 40Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele Sale. 41Fiindcă ei, de
24:41
Gen. 45:26In. 21:5
bucurie, încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: „Aveți ceva de mâncare aici?” 42I-au dat o bucată de pește fript [și un fagure de miere]. 43El
24:43
Fap. 10:41
le-a luat și a mâncat înaintea lor.

44Apoi le-a zis: „Acestea

24:44
Vers. 6. Cap. 9:22;
sunt cuvintele pe care vi le-am spus pe când încă eram cu voi: trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Profeți și în Psalmi.” 45Atunci le-a
24:45
Fap. 16:14
deschis mintea, ca să înțeleagă Scripturile. 46Și le-a zis: „Așa
24:46
Vers. 26.
este scris [și așa trebuia să fie]: Hristos să pătimească și să învie din morți a treia zi 47și să fie propovăduite
24:47
Dan. 9:24Fap. 13:38,461In. 2:12
, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor printre toate neamurile
24:47
Fap. 12:3Ps. 22:27Is. 48:6,22Ier. 31:34Os. 2:23Mica 4:2Mal. 1:11
, începând din Ierusalim. 48Voi
24:48
In. 15:27Fap. 1:8,22
2:32
3:15
sunteți martori ai acestor lucruri. 49Și, iată
24:49
Is. 44:3Ioel 2:28In. 14:16,26
15:26
16:7Fap. 1:4
2:1
, Eu voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu, dar voi rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus!”

Înălțarea lui Isus

(Marcu 16:19-20. Fapte 1:9-11)

50El i-a dus până

24:50
Fap. 1:12
aproape de Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat. 51Pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. 52După ce
24:52
2Rg. 2:11Mc. 16:19In. 20:17Fap. 1:9Ef. 4:8
I s-au închinat, s-au întors
24:52
Mt. 9:17
în Ierusalim cu mare bucurie 53și tot timpul erau în Templu, [lăudându-L și] binecuvântându-L
24:53
Fap. 2:46
5:42
pe Dumnezeu. [Amin!]