Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Nașterea lui Isus Hristos

21În zilele acelea, a ieșit poruncă de la Cezar Augustus să se înscrie2:1 Este vorba despre un recensământ efectuat de autoritățile romane prin care se urmărea întocmirea unei evidențe cât mai exacte a populației din provinciile romane, în vederea unei impozitări riguroase. toată lumea. 2Recensământul acesta

2:2
Fap. 5:37
s‑a făcut pentru prima dată pe vremea când Quirinius era guvernator al Siriei. 3Toți mergeau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. 4Iosif s‑a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea
2:4
1Sam. 16:1,4In. 7:42
lui David, numită Betleem – fiindcă
2:4
Cap. 1:27.
era din casa și din seminția lui David – 5ca să se înscrie împreună cu Maria, logodnica
2:5
Cap. 1:27.
lui, care era însărcinată. 6Pe când erau ei acolo, s‑a împlinit vremea ca ea să nască. 7Și L‑a
2:7
Mt. 1:25
născut pe Fiul ei întâi născut, L‑a înfășat și L‑a culcat într‑o iesle, pentru că la han nu mai era loc pentru ei.

Păstorii din Betleem

8În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, păzindu‑și turma în timpul nopții. 9Și [iată că] un înger al Domnului li s‑a arătat și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei

2:9
Cap. 1:12.
au fost cuprinși de o mare spaimă, 10dar îngerul le‑a zis: „Nu vă temeți! Iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru
2:10
Vers. 31,32. Cap. 24:47.
tot poporul: 11astăzi
2:11
Is. 9:6
, în cetatea lui David, vi S‑a născut un Mântuitor
2:11
Mt. 1:21
, care
2:11
Cap. 1:43.
este Hristos, Domnul. 12Acesta vă va fi semnul: veți găsi un copilaș înfășat și culcat într‑o iesle.” 13Și
2:13
Gen. 28:12
32:1,2Ps. 103:20,21
148:2Dan. 7:10Evr. 1:14Ap. 5:11
deodată, alături de înger a venit mulțime de oștire cerească, lăudându‑L pe Dumnezeu și zicând:

14„Slavă

2:14
Cap. 19:38.
lui Dumnezeu în înălțimi

și pace pe pământ

2:14
Cap. 1:79.
între oamenii plăcuți
2:14
In. 3:16Ef. 2:4,72Tes. 2:131In. 4:9,10
Lui!”

15După ce au plecat îngerii de la ei către cer, păstorii și‑au zis unii altora: „Să mergem până la Betleem și să vedem ce s‑a întâmplat și ce ne‑a făcut cunoscut Domnul!” 16Au plecat în grabă și i‑au găsit pe Maria, pe Iosif și pe copilaș culcat în iesle. 17Când L‑au văzut, au povestit ce li se spusese despre copil. 18Toți cei ce i‑au auzit s‑au mirat de cele spuse de ei. 19Maria

2:19
Vers. 51. Cap. 1:66.
păstra toate cuvintele acestea, cântărindu‑le în inima ei. 20Păstorii s‑au întors, slăvindu‑L și lăudându‑L pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.

Isus este adus la Templu

21Când

2:21
Cap. 1:59.
a venit ziua a opta, în care trebuia circumcis copilul, I‑au pus numele Isus
2:21
Cap. 1:31.
, care i‑a fost dat de înger înainte de zămislirea Sa.

22Iar când s‑au împlinit zilele

2:22
Lev. 12:2‑4,6
curățirii lor, după Legea lui Moise, L‑au adus la Ierusalim ca să‑L înfățișeze înaintea Domnului, 23după cum este scris în Legea Domnului: Orice întâi născut de parte bărbătească va fi socotit sfânt pentru Domnul2:23 Ex. 13:2,12,15., 24și ca să aducă jertfă, după cum se spune în Legea Domnului: o pereche de turturele sau doi pui de porumbel2:24 Lev. 12:8..

Simeon și Ana profețesc despre Isus

25Și iată că în Ierusalim era un om pe nume Simeon. Omul acesta, care era drept și temător de Dumnezeu, aștepta

2:25
Vers. 38.
mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui. 26El fusese înștiințat de Duhul Sfânt că nu va muri înainte de a‑L vedea
2:26
Ps. 89:48Evr. 11:5
pe Unsul2:26 Gr. christós, folosit nu ca nume propriu (Hristos), ci ca echivalent al ebr. Mașiah. Domnului. 27Și a venit în Templu îndemnat de
2:27
Mt. 4:1
Duhul. Iar când părinții L‑au adus pe copilul Isus pentru a‑I face după rânduiala din Lege, 28Simeon L‑a luat în brațe, L‑a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis:

29„Acum

2:29
Gen. 46:30Flp. 1:23
, dă drumul în pace robului Tău, Stăpâne,

după cuvântul Tău,

30căci ochii mei au văzut

2:30
Cap. 3:6.
mântuirea Ta,

31pe care ai pregătit‑o în fața tuturor popoarelor,

32lumină

2:32
Is. 9:2
42:6
60:1‑3Mt. 4:16Fap. 13:47
28:28
care aduce descoperire2:32 Lit. „lumină pentru revelarea neamurilor”. Aluzie la Is. 49:6. neamurilor

și slavă poporului Tău, Israel.”

33Tatăl și mama Lui se minunau de cele ce se spuneau cu privire la El. 34Simeon i‑a binecuvântat și i‑a zis Mariei, mama Lui: „Iată, acest Copil este menit să ducă la căderea
2:34
Is. 8:14Os. 14:9Mt. 21:44Rom. 9:32,331Cor. 1:23,242Cor. 2:161Pt. 2:7,8
și ridicarea multora din Israel și ca un semn
2:34
Fap. 28:22
care va stârni împotrivire 35– chiar
2:35
Ps. 42:10In. 19:25
sufletul tău va fi străpuns de o sabie – ca să fie dezvăluite gândurile multor inimi.”

36Mai era acolo și o profetesă, Ana, fiica lui Fanuel, din seminția lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. 37Fiind văduvă și în vârstă de optzeci și patru de ani, nu se depărta de Templu și zi

2:37
Fap. 26:71Tim. 5:5
și noapte slujea cu post și rugăciuni. 38A venit și ea în același ceas și‑I mulțumea lui Dumnezeu, vorbind despre Isus tuturor celor ce așteptau
2:38
Vers. 25. Cap. 24:21.
răscumpărarea Ierusalimului.

Întoarcerea la Nazaret

39După ce au împlinit rânduiala cerută de Legea Domnului, s‑au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 40Iar

2:40
Vers. 52. Cap. 1:80.
Copilul creștea și Se întărea, era tot mai plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El.

Isus, în Templu la vârsta de doisprezece ani

41În

2:41
Ex. 23:15,17
34:23Dt. 16:1,16
fiecare an, părinții lui Isus mergeau la Ierusalim cu ocazia sărbătorii Paștelui. 42Când era El în vârstă de doisprezece ani, s‑au suit [la Ierusalim], după obiceiul sărbătorii. 43După ce au trecut acele zile, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim, iar părinții Lui n‑au știut. 44Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi; apoi L‑au căutat printre rudele și cunoscuții lor, 45dar nu L‑au găsit, așa că s‑au întors la Ierusalim să‑L caute. 46După trei zile L‑au găsit în Templu, așezat în mijlocul învățătorilor, ascultându‑i și punându‑le întrebări. 47Toți care‑L auzeau erau uimiți
2:47
Cap. 4:22,32.
de priceperea și răspunsurile Lui. 48Când L‑au văzut părinții Lui, au rămas înmărmuriți, iar mama Lui I‑a zis: „Copile, de ce ne‑ai făcut una ca asta? Iată că tatăl Tău și cu mine Te‑am căutat îngrijorați.” 49El le‑a zis: „De ce M‑ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în
2:49
In. 2:16
casa Tatălui Meu?” 50Dar ei
2:50
Cap. 9:45;
n‑au înțeles ce le‑a spus. 51Apoi, S‑a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama Sa păstra
2:51
Vers. 19.
toate cuvintele acestea în inima ei. 52Și Isus creștea
2:52
Vers. 40.
în înțelepciune, în statură și în har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor2:52 1Sam. 2:26..

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

(Matei 3:1‑12. Marcu 1:1‑8. Ioan 1:19‑28)

31În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponți Pilat era procuratorul Iudeei, Irod – tetrarh al Galileei, Filip, fratele lui – tetrarh al provinciilor Ituria și Trahonitis, iar Lisanias – tetrarh al Abilenei, 2în

3:2
In. 11:49,51
18:13Fap. 4:6
zilele marilor‑preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. 3Și
3:3
Mt. 3:1Mc. 1:4
el a mers prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre
3:3
Cap. 1:77.
iertarea păcatelor, 4după cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia:

Glasul

3:4
Mt. 3:3Mc. 1:3In. 1:23
celui ce strigă în pustiu:

„Pregătiți calea Domnului,

îndreptați cărările Lui!

5Orice vale să se umple

și orice munte sau deal să se plece;

căile strâmbe să se îndrepte

și cele pietroase să se facă drumuri netede,

6pentru ca orice

3:6
Cap. 2:10.
făptură să vadă mântuirea lui Dumnezeu.”3:6 Is. 40:3‑5 (Septuaginta).

7Ioan le zicea mulțimilor care veneau să fie botezate de el: „Pui

3:7
Mt. 3:7
de vipere, cine v‑a învățat să fugiți de mânia care vine? 8Faceți roade vrednice de pocăință și nu începeți să ziceți în sinea voastră: «Îl avem ca tată pe Avraam»! Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să‑i ridice copii lui Avraam. 9Securea așteaptă deja la rădăcina pomilor. Orice pom
3:9
Mt. 7:19
care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc.”

10Mulțimile îl întrebau zicând: „Atunci

3:10
Fap. 2:37
ce să facem?” 11Drept răspuns, el le zicea: „Cine
3:11
Cap. 11:41.
are două haine să împartă cu cine nu are, și cine are mâncare să facă la fel.” 12Au
3:12
Cap. 7:29.
venit și niște vameși să fie botezați și i‑au zis: „Învățătorule, noi ce să facem?” 13El le‑a zis: „Să nu
3:13
Cap. 19:8.
luați mai mult decât v‑a fost poruncit.” 14Niște soldați îl întrebau și ei zicând: „Dar noi ce să facem?” El le‑a spus: „Să nu stoarceți bani de la nimeni, nici
3:14
Ex. 23:1Lev. 19:11
să nu învinuiți pe nedrept, ci mulțumiți‑vă cu soldele voastre!”

15Fiindcă poporul era în așteptare și toți se întrebau în sinea lor cu privire la Ioan dacă nu cumva el este Hristosul, 16Ioan le‑a răspuns tuturor zicând: „Eu

3:16
Mt. 3:11
vă botez în apă; dar vine Unul mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să‑I dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. 17Acela are lopata de vânturat în mână ca să‑Și curețe aria și
3:17
Mica 4:12
să‑Și adune grâul în grânar; pleava însă o va arde în focul care nu se stinge.”

18Cu aceste cuvinte și cu multe altele propovăduia Ioan și dădea îndemnuri poporului. 19Dar

3:19
Mt. 14:3Mc. 6:17
tetrarhul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, soția fratelui său [Filip], și pentru toate relele pe care le făcuse, 20a mai adăugat la ele și pe acela că l‑a închis pe Ioan în temniță.

Botezul lui Isus

(Matei 3:13‑17. Marcu 1:9‑11)

21După ce a fost botezat tot poporul, a fost botezat și Isus

3:21
Mt. 3:13In. 1:32
; și, pe când Se ruga, s‑a deschis cerul, 22și Duhul Sfânt a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și un glas s‑a auzit din cer: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea!”

Genealogia lui Isus Hristos

(Matei 1:1‑17)

23Când Și‑a început lucrarea, Isus avea în jur de

3:23
Num. 4:3,35,39,43,47Mt. 13:55In. 6:42
treizeci de ani; și era, după cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 24fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Hesli, fiul lui Nagai, 26fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 27fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 28fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 31fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan
3:31
Zah. 12:12
, fiul lui
3:31
2Sam. 5:141Cr. 3:5
David, 32fiul
3:32
Rut 4:181Cr. 2:10
lui Ișai, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Sala3:32 După unele manuscrise, „Salmon”., fiul lui Naason, 33fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 34fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul
3:34
Gen. 11:24,26
lui Tara3:34 Formă grecizată a numelui „Terah”., fiul lui Nahor, 35fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 36fiul
3:36
Gen. 11:12
lui Cainan, fiul lui Arfaxad, fiul
3:36
Gen. 5:6
11:10
lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 38fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul
3:38
Gen. 5:1,2
lui Dumnezeu.

4

Ispitirea lui Isus Hristos

(Matei 4:1‑11. Marcu 1:12‑13)

41Isus

4:1
Mt. 4:1Mc. 1:12
, plin de Duhul Sfânt, S‑a întors de la Iordan și a fost dus
4:1
Cap. 2:27;
de Duhul în pustiu, 2unde a fost ispitit de Diavol timp de patruzeci de zile. N‑a mâncat nimic
4:2
Ex. 34:281Rg. 19:8
în acele zile; la sfârșitul lor, a flămânzit. 3Diavolul I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se facă pâine!” 4Isus i‑a răspuns: „Este scris: Omul nu trăiește numai cu pâine, [ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu].4:4 Dt. 8:3. 5[Diavolul] L‑a urcat [pe un munte înalt], I‑a arătat într‑o clipă toate împărățiile lumii 6și I‑a zis: „Ție Îți voi da slava lor și toată stăpânirea aceasta; căci mie mi‑a fost dată
4:6
In. 12:31
14:30Ap. 13:2,7
și o dau cui vreau. 7Așadar, dacă Te vei închina în fața mea, toată va fi a Ta.” 8Drept răspuns, Isus i‑a zis: „[Înapoia Mea, Satano!] Este scris:

Domnului, Dumnezeului tău, să I te închini

și numai Lui să‑I slujești.4:8 Dt. 6:13.

9Diavolul
4:9
Mt. 4:5
L‑a dus apoi în Ierusalim, L‑a pus pe acoperișul Templului și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos de aici; 10căci este scris:

El va porunci îngerilor Săi

să te păzească4:10 Ps. 91:11.

11și

Ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să‑ți lovești piciorul de vreo piatră.4:11 Ps. 91:12.

12Isus i‑a răspuns zicând: „S‑a spus: Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.4:12 Dt. 6:16. 13După ce L‑a ispitit în toate aceste feluri, Diavolul a plecat de la El pentru
4:13
In. 14:30Evr. 4:15
o vreme.

Isus, în Galileea

(Matei 4:12‑17. Marcu 1:14‑15)

14Isus

4:14
Mt. 4:12In. 4:43
, plin de
4:14
Vers. 1.
puterea Duhului, S‑a întors în Galileea
4:14
Fap. 10:37
, iar vestea despre El s‑a răspândit peste tot în împrejurimi. 15El îi învăța pe oameni în sinagogile lor și era lăudat de toți.

Împotrivirea celor din Nazaret față de Isus

(Matei 13:53‑58. Marcu 6:1‑6)

16A mers în Nazaret

4:16
Mt. 2:23
13:54Mc. 6:1
, unde fusese crescut. După
4:16
Fap. 13:14
17:2
obiceiul Său, în sabat a intrat în sinagogă și S‑a ridicat să citească. 17I s‑a dat cartea profetului Isaia, iar El a deschis‑o și a găsit locul unde era scris:

18„Duhul Domnului este peste Mine,

pentru că M‑a uns

să le aduc săracilor o veste bună,

M‑a trimis [să‑i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,]

să le propovăduiesc prinșilor de război eliberarea

și orbilor căpătarea vederii,

să‑i eliberez pe cei asupriți

19și să vestesc anul bunăvoinței Domnului.”4:19 Is. 61:1‑2 (Septuaginta).

20Apoi, a înfășurat sulul cărții, i l‑a dat înapoi îngrijitorului și S‑a așezat. Privirile tuturor celor din sinagogă erau ațintite asupra Lui. 21Și a început să le spună: „Astăzi, Scriptura aceasta s‑a împlinit în auzul vostru.” 22Și toți Îl vorbeau de bine, se
4:22
Cap. 2:47.
mirau de cuvintele cu har care‑I ieșeau din gură și ziceau: „Oare
4:22
In. 6:42
nu este acesta fiul lui Iosif?” 23Isus le‑a zis: „Fără îndoială, Îmi veți spune zicala aceea: «‘Doctore, vindecă‑te pe tine însuți!’ Ce am auzit că ai făcut în Capernaum
4:23
Mt. 4:13
11:23
, fă și aici, în patria
4:23
Mt. 13:54Mc. 6:1
Ta!»” 24Și a mai zis: „Adevărat vă spun că niciun profet
4:24
Mt. 13:57Mc. 6:4In. 4:44
nu este bine primit în patria lui. 25Ba încă, adevărat vă spun că erau multe
4:25
1Rg. 17:9
18:1Iac. 5:17
văduve în Israel în zilele lui Ilie, când a fost încuiat cerul timp de trei ani și șase luni, astfel că a fost o mare foamete în toată țara, 26și totuși Ilie n‑a fost trimis la niciuna dintre ele, ci la o văduvă din Sarepta Sidonului. 27Și
4:27
2Rg. 5:14
mulți leproși erau în Israel pe vremea profetului Elisei, dar niciunul dintre ei n‑a fost curățit, ci numai Naaman, sirianul.” 28Auzind acestea, toți cei din sinagogă s‑au umplut de mânie, 29s‑au ridicat, L‑au scos din cetate și L‑au dus până pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să‑L arunce de acolo. 30Dar Isus a trecut
4:30
In. 8:59
10:39
prin mijlocul lor și a plecat.

Isus vindecă un demonizat în Capernaum

(Marcu 1:21‑28)

31S‑a

4:31
Mt. 4:3Mc. 1:21
coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo îi învăța pe oameni în sabat. 32Ei erau uimiți de învățătura Lui, căci
4:32
Mt. 7:28,29Tit 2:15
cuvântul Lui avea putere. 33În
4:33
Mc. 1:23
sinagogă era un om care avea un demon, un duh necurat. El a strigat cu glas tare: 34„Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te
4:34
Vers. 41.
știu cine ești: Sfântul
4:34
Cap. 1:53.
lui Dumnezeu!” 35Isus l‑a certat și i‑a zis: „Taci și ieși din el!” Demonul l‑a trântit în mijlocul adunării și a ieșit afară din el, fără a‑l vătăma. 36Toți au fost cuprinși de spaimă, vorbeau între ei și ziceau: „Ce fel de cuvânt are acesta de poruncește cu autoritate și putere duhurilor necurate, și ele ies afară?” 37Și s‑a dus vestea despre El peste tot în împrejurimi.

Vindecarea mai multor bolnavi

(Matei 8:14‑17. Marcu 1:29‑38)

38După ce

4:38
Mt. 8:14Mc. 1:29
a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare și I‑au făcut o rugăminte cu privire la ea. 39El S‑a aplecat către ea, a certat febra și aceasta a lăsat‑o. Îndată ea s‑a ridicat și a început să le slujească. 40La
4:40
Mt. 8:16Mc. 1:32
asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite neputințe i‑au adus la El. El Și‑a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i‑a vindecat. 41Din
4:41
Mc. 1:34
3:11
mulți ieșeau și demoni, care strigau și ziceau: „Tu ești [Hristosul,] Fiul lui Dumnezeu!” Dar El
4:41
Vers. 34,35.
îi mustra și nu‑i lăsa să vorbească, fiindcă știau că El este Hristosul.

42Când

4:42
Mc. 1:35
s‑a luminat de ziuă, Isus a ieșit și a plecat într‑un loc pustiu. Mulțimile Îl căutau și, când au ajuns la El, voiau să‑L oprească să nu plece de la ei. 43Dar El le‑a zis: „Trebuie să vestesc Împărăția lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” 44Și
4:44
Mc. 1:39
propovăduia în sinagogile din Iudeea.4:44 În manuscrise mai târzii, „sinagogile din Galileea”.