Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

(Matei 3:1‑12. Marcu 1:1‑8. Ioan 1:19‑28)

31În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponți Pilat era procuratorul Iudeei, Irod – tetrarh al Galileei, Filip, fratele lui – tetrarh al provinciilor Ituria și Trahonitis, iar Lisanias – tetrarh al Abilenei, 2în

3:2
In. 11:49,51
18:13Fap. 4:6
zilele marilor‑preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. 3Și
3:3
Mt. 3:1Mc. 1:4
el a mers prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre
3:3
Lc. 1:77
iertarea păcatelor, 4după cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia:

Glasul

3:4
Mt. 3:3Mc. 1:3In. 1:23
celui ce strigă în pustiu:

„Pregătiți calea Domnului,

îndreptați cărările Lui!

5Orice vale să se umple

și orice munte sau deal să se plece;

căile strâmbe să se îndrepte

și cele pietroase să se facă drumuri netede,

6pentru ca orice

3:6
Lc. 2:10Ps. 98:2Is. 52:10
făptură să vadă mântuirea lui Dumnezeu.”3:6 Is. 40:3‑5 (Septuaginta).

7Ioan le zicea mulțimilor care veneau să fie botezate de el: „Pui

3:7
Mt. 3:7
de vipere, cine v‑a învățat să fugiți de mânia care vine? 8Faceți roade vrednice de pocăință și nu începeți să ziceți în sinea voastră: «Îl avem ca tată pe Avraam»! Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să‑i ridice copii lui Avraam. 9Securea așteaptă deja la rădăcina pomilor. Orice pom
3:9
Mt. 7:19
care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc.”

10Mulțimile îl întrebau zicând: „Atunci

3:10
Fap. 2:37
ce să facem?” 11Drept răspuns, el le zicea: „Cine
3:11
Lc. 11:412Cor. 8:14Iac. 2:15,161In. 3:17
4:20
are două haine să împartă cu cine nu are, și cine are mâncare să facă la fel.” 12Au
3:12
Lc. 7:29Mt. 21:32
venit și niște vameși să fie botezați și i‑au zis: „Învățătorule, noi ce să facem?” 13El le‑a zis: „Să nu
3:13
Lc. 19:8
luați mai mult decât v‑a fost poruncit.” 14Niște soldați îl întrebau și ei zicând: „Dar noi ce să facem?” El le‑a spus: „Să nu stoarceți bani de la nimeni, nici
3:14
Ex. 23:1Lev. 19:11
să nu învinuiți pe nedrept, ci mulțumiți‑vă cu soldele voastre!”

15Fiindcă poporul era în așteptare și toți se întrebau în sinea lor cu privire la Ioan dacă nu cumva el este Hristosul, 16Ioan le‑a răspuns tuturor zicând: „Eu

3:16
Mt. 3:11
vă botez în apă; dar vine Unul mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să‑I dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. 17Acela are lopata de vânturat în mână ca să‑Și curețe aria și
3:17
Mica 4:12
să‑Și adune grâul în grânar; pleava însă o va arde în focul care nu se stinge.”

18Cu aceste cuvinte și cu multe altele propovăduia Ioan și dădea îndemnuri poporului. 19Dar

3:19
Mt. 14:3Mc. 6:17
tetrarhul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, soția fratelui său [Filip], și pentru toate relele pe care le făcuse, 20a mai adăugat la ele și pe acela că l‑a închis pe Ioan în temniță.

Botezul lui Isus

(Matei 3:13‑17. Marcu 1:9‑11)

21După ce a fost botezat tot poporul, a fost botezat și Isus

3:21
Mt. 3:13In. 1:32
; și, pe când Se ruga, s‑a deschis cerul, 22și Duhul Sfânt a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și un glas s‑a auzit din cer: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea!”

Genealogia lui Isus Hristos

(Matei 1:1‑17)

23Când Și‑a început lucrarea, Isus avea în jur de

3:23
Num. 4:3,35,39,43,47Mt. 13:55In. 6:42
treizeci de ani; și era, după cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 24fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Hesli, fiul lui Nagai, 26fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 27fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 28fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 31fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan
3:31
Zah. 12:12
, fiul lui
3:31
2Sam. 5:141Cr. 3:5
David, 32fiul
3:32
Rut 4:181Cr. 2:10
lui Ișai, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Sala3:32 După unele manuscrise, „Salmon”., fiul lui Naason, 33fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 34fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul
3:34
Gen. 11:24,26
lui Tara3:34 Formă grecizată a numelui „Terah”., fiul lui Nahor, 35fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 36fiul
3:36
Gen. 11:12
lui Cainan, fiul lui Arfaxad, fiul
3:36
Gen. 5:6
11:10
lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 38fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul
3:38
Gen. 5:1,2
lui Dumnezeu.