Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

(Matei 3:1‑12. Marcu 1:1‑8. Ioan 1:19‑28)

31În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponți Pilat era procuratorul Iudeei, Irod – tetrarh al Galileei, Filip, fratele lui – tetrarh al provinciilor Ituria și Trahonitis, iar Lisanias – tetrarh al Abilenei, 2în

3:2
In. 11:49,51
18:13Fap. 4:6
zilele marilor‑preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. 3Și
3:3
Mt. 3:1Mc. 1:4
el a mers prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre
3:3
Cap. 1:77.
iertarea păcatelor, 4după cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia:

Glasul

3:4
Mt. 3:3Mc. 1:3In. 1:23
celui ce strigă în pustiu:

„Pregătiți calea Domnului,

îndreptați cărările Lui!

5Orice vale să se umple

și orice munte sau deal să se plece;

căile strâmbe să se îndrepte

și cele pietroase să se facă drumuri netede,

6pentru ca orice

3:6
Cap. 2:10.
făptură să vadă mântuirea lui Dumnezeu.”3:6 Is. 40:3‑5 (Septuaginta).

7Ioan le zicea mulțimilor care veneau să fie botezate de el: „Pui

3:7
Mt. 3:7
de vipere, cine v‑a învățat să fugiți de mânia care vine? 8Faceți roade vrednice de pocăință și nu începeți să ziceți în sinea voastră: «Îl avem ca tată pe Avraam»! Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să‑i ridice copii lui Avraam. 9Securea așteaptă deja la rădăcina pomilor. Orice pom
3:9
Mt. 7:19
care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc.”

10Mulțimile îl întrebau zicând: „Atunci

3:10
Fap. 2:37
ce să facem?” 11Drept răspuns, el le zicea: „Cine
3:11
Cap. 11:41.
are două haine să împartă cu cine nu are, și cine are mâncare să facă la fel.” 12Au
3:12
Cap. 7:29.
venit și niște vameși să fie botezați și i‑au zis: „Învățătorule, noi ce să facem?” 13El le‑a zis: „Să nu
3:13
Cap. 19:8.
luați mai mult decât v‑a fost poruncit.” 14Niște soldați îl întrebau și ei zicând: „Dar noi ce să facem?” El le‑a spus: „Să nu stoarceți bani de la nimeni, nici
3:14
Ex. 23:1Lev. 19:11
să nu învinuiți pe nedrept, ci mulțumiți‑vă cu soldele voastre!”

15Fiindcă poporul era în așteptare și toți se întrebau în sinea lor cu privire la Ioan dacă nu cumva el este Hristosul, 16Ioan le‑a răspuns tuturor zicând: „Eu

3:16
Mt. 3:11
vă botez în apă; dar vine Unul mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să‑I dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. 17Acela are lopata de vânturat în mână ca să‑Și curețe aria și
3:17
Mica 4:12
să‑Și adune grâul în grânar; pleava însă o va arde în focul care nu se stinge.”

18Cu aceste cuvinte și cu multe altele propovăduia Ioan și dădea îndemnuri poporului. 19Dar

3:19
Mt. 14:3Mc. 6:17
tetrarhul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, soția fratelui său [Filip], și pentru toate relele pe care le făcuse, 20a mai adăugat la ele și pe acela că l‑a închis pe Ioan în temniță.

Botezul lui Isus

(Matei 3:13‑17. Marcu 1:9‑11)

21După ce a fost botezat tot poporul, a fost botezat și Isus

3:21
Mt. 3:13In. 1:32
; și, pe când Se ruga, s‑a deschis cerul, 22și Duhul Sfânt a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și un glas s‑a auzit din cer: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea!”

Genealogia lui Isus Hristos

(Matei 1:1‑17)

23Când Și‑a început lucrarea, Isus avea în jur de

3:23
Num. 4:3,35,39,43,47Mt. 13:55In. 6:42
treizeci de ani; și era, după cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 24fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Hesli, fiul lui Nagai, 26fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 27fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 28fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 31fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan
3:31
Zah. 12:12
, fiul lui
3:31
2Sam. 5:141Cr. 3:5
David, 32fiul
3:32
Rut 4:181Cr. 2:10
lui Ișai, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Sala3:32 După unele manuscrise, „Salmon”., fiul lui Naason, 33fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 34fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul
3:34
Gen. 11:24,26
lui Tara3:34 Formă grecizată a numelui „Terah”., fiul lui Nahor, 35fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 36fiul
3:36
Gen. 11:12
lui Cainan, fiul lui Arfaxad, fiul
3:36
Gen. 5:6
11:10
lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 38fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul
3:38
Gen. 5:1,2
lui Dumnezeu.

4

Ispitirea lui Isus Hristos

(Matei 4:1‑11. Marcu 1:12‑13)

41Isus

4:1
Mt. 4:1Mc. 1:12
, plin de Duhul Sfânt, S‑a întors de la Iordan și a fost dus
4:1
Cap. 2:27;
de Duhul în pustiu, 2unde a fost ispitit de Diavol timp de patruzeci de zile. N‑a mâncat nimic
4:2
Ex. 34:281Rg. 19:8
în acele zile; la sfârșitul lor, a flămânzit. 3Diavolul I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se facă pâine!” 4Isus i‑a răspuns: „Este scris: Omul nu trăiește numai cu pâine, [ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu].4:4 Dt. 8:3. 5[Diavolul] L‑a urcat [pe un munte înalt], I‑a arătat într‑o clipă toate împărățiile lumii 6și I‑a zis: „Ție Îți voi da slava lor și toată stăpânirea aceasta; căci mie mi‑a fost dată
4:6
In. 12:31
14:30Ap. 13:2,7
și o dau cui vreau. 7Așadar, dacă Te vei închina în fața mea, toată va fi a Ta.” 8Drept răspuns, Isus i‑a zis: „[Înapoia Mea, Satano!] Este scris:

Domnului, Dumnezeului tău, să I te închini

și numai Lui să‑I slujești.4:8 Dt. 6:13.

9Diavolul
4:9
Mt. 4:5
L‑a dus apoi în Ierusalim, L‑a pus pe acoperișul Templului și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos de aici; 10căci este scris:

El va porunci îngerilor Săi

să te păzească4:10 Ps. 91:11.

11și

Ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să‑ți lovești piciorul de vreo piatră.4:11 Ps. 91:12.

12Isus i‑a răspuns zicând: „S‑a spus: Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.4:12 Dt. 6:16. 13După ce L‑a ispitit în toate aceste feluri, Diavolul a plecat de la El pentru
4:13
In. 14:30Evr. 4:15
o vreme.

Isus, în Galileea

(Matei 4:12‑17. Marcu 1:14‑15)

14Isus

4:14
Mt. 4:12In. 4:43
, plin de
4:14
Vers. 1.
puterea Duhului, S‑a întors în Galileea
4:14
Fap. 10:37
, iar vestea despre El s‑a răspândit peste tot în împrejurimi. 15El îi învăța pe oameni în sinagogile lor și era lăudat de toți.

Împotrivirea celor din Nazaret față de Isus

(Matei 13:53‑58. Marcu 6:1‑6)

16A mers în Nazaret

4:16
Mt. 2:23
13:54Mc. 6:1
, unde fusese crescut. După
4:16
Fap. 13:14
17:2
obiceiul Său, în sabat a intrat în sinagogă și S‑a ridicat să citească. 17I s‑a dat cartea profetului Isaia, iar El a deschis‑o și a găsit locul unde era scris:

18„Duhul Domnului este peste Mine,

pentru că M‑a uns

să le aduc săracilor o veste bună,

M‑a trimis [să‑i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,]

să le propovăduiesc prinșilor de război eliberarea

și orbilor căpătarea vederii,

să‑i eliberez pe cei asupriți

19și să vestesc anul bunăvoinței Domnului.”4:19 Is. 61:1‑2 (Septuaginta).

20Apoi, a înfășurat sulul cărții, i l‑a dat înapoi îngrijitorului și S‑a așezat. Privirile tuturor celor din sinagogă erau ațintite asupra Lui. 21Și a început să le spună: „Astăzi, Scriptura aceasta s‑a împlinit în auzul vostru.” 22Și toți Îl vorbeau de bine, se
4:22
Cap. 2:47.
mirau de cuvintele cu har care‑I ieșeau din gură și ziceau: „Oare
4:22
In. 6:42
nu este acesta fiul lui Iosif?” 23Isus le‑a zis: „Fără îndoială, Îmi veți spune zicala aceea: «‘Doctore, vindecă‑te pe tine însuți!’ Ce am auzit că ai făcut în Capernaum
4:23
Mt. 4:13
11:23
, fă și aici, în patria
4:23
Mt. 13:54Mc. 6:1
Ta!»” 24Și a mai zis: „Adevărat vă spun că niciun profet
4:24
Mt. 13:57Mc. 6:4In. 4:44
nu este bine primit în patria lui. 25Ba încă, adevărat vă spun că erau multe
4:25
1Rg. 17:9
18:1Iac. 5:17
văduve în Israel în zilele lui Ilie, când a fost încuiat cerul timp de trei ani și șase luni, astfel că a fost o mare foamete în toată țara, 26și totuși Ilie n‑a fost trimis la niciuna dintre ele, ci la o văduvă din Sarepta Sidonului. 27Și
4:27
2Rg. 5:14
mulți leproși erau în Israel pe vremea profetului Elisei, dar niciunul dintre ei n‑a fost curățit, ci numai Naaman, sirianul.” 28Auzind acestea, toți cei din sinagogă s‑au umplut de mânie, 29s‑au ridicat, L‑au scos din cetate și L‑au dus până pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să‑L arunce de acolo. 30Dar Isus a trecut
4:30
In. 8:59
10:39
prin mijlocul lor și a plecat.

Isus vindecă un demonizat în Capernaum

(Marcu 1:21‑28)

31S‑a

4:31
Mt. 4:3Mc. 1:21
coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo îi învăța pe oameni în sabat. 32Ei erau uimiți de învățătura Lui, căci
4:32
Mt. 7:28,29Tit 2:15
cuvântul Lui avea putere. 33În
4:33
Mc. 1:23
sinagogă era un om care avea un demon, un duh necurat. El a strigat cu glas tare: 34„Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te
4:34
Vers. 41.
știu cine ești: Sfântul
4:34
Cap. 1:53.
lui Dumnezeu!” 35Isus l‑a certat și i‑a zis: „Taci și ieși din el!” Demonul l‑a trântit în mijlocul adunării și a ieșit afară din el, fără a‑l vătăma. 36Toți au fost cuprinși de spaimă, vorbeau între ei și ziceau: „Ce fel de cuvânt are acesta de poruncește cu autoritate și putere duhurilor necurate, și ele ies afară?” 37Și s‑a dus vestea despre El peste tot în împrejurimi.

Vindecarea mai multor bolnavi

(Matei 8:14‑17. Marcu 1:29‑38)

38După ce

4:38
Mt. 8:14Mc. 1:29
a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare și I‑au făcut o rugăminte cu privire la ea. 39El S‑a aplecat către ea, a certat febra și aceasta a lăsat‑o. Îndată ea s‑a ridicat și a început să le slujească. 40La
4:40
Mt. 8:16Mc. 1:32
asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite neputințe i‑au adus la El. El Și‑a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i‑a vindecat. 41Din
4:41
Mc. 1:34
3:11
mulți ieșeau și demoni, care strigau și ziceau: „Tu ești [Hristosul,] Fiul lui Dumnezeu!” Dar El
4:41
Vers. 34,35.
îi mustra și nu‑i lăsa să vorbească, fiindcă știau că El este Hristosul.

42Când

4:42
Mc. 1:35
s‑a luminat de ziuă, Isus a ieșit și a plecat într‑un loc pustiu. Mulțimile Îl căutau și, când au ajuns la El, voiau să‑L oprească să nu plece de la ei. 43Dar El le‑a zis: „Trebuie să vestesc Împărăția lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” 44Și
4:44
Mc. 1:39
propovăduia în sinagogile din Iudeea.4:44 În manuscrise mai târzii, „sinagogile din Galileea”.

5

Chemarea primilor ucenici

(Matei 4:18‑22. Marcu 1:16‑20)

51Mulțimea se îmbulzea în jurul lui Isus ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. El era

5:1
Mt. 4:18Mc. 1:16
pe malul lacului Ghenezaret 2și a văzut două bărci la marginea lacului. Pescarii coborâseră din ele să‑și spele mrejele. 3S‑a suit într‑una dintre aceste bărci, care era a lui Simon, și l‑a rugat s‑o depărteze puțin de țărm. Apoi S‑a așezat și, din barcă, învăța mulțimile. 4Când a terminat de vorbit, i‑a zis lui Simon: „Depărteaz‑o
5:4
In. 21:6
la adânc și aruncați‑vă mrejele pentru pescuit!” 5Drept răspuns, Simon I‑a zis: „Învățătorule, toată noaptea ne‑am trudit și n‑am prins nimic, dar la cuvântul Tău voi arunca mrejele!” 6Și, făcând aceasta, au prins o mulțime atât de mare de pești, încât mrejele începuseră să se rupă. 7Le‑au făcut semn tovarășilor lor din cealaltă barcă să vină să‑i ajute. Au venit și au umplut amândouă bărcile, încât erau gata să se scufunde. 8Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus și I‑a zis: „Doamne, pleacă
5:8
2Sam. 6:91Rg. 17:18
de la mine, căci sunt un om păcătos!” 9Fiindcă îi apucase spaima pe el și pe toți cei care erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. 10Tot așa pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Dar Isus i‑a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum
5:10
Mt. 4:19Mc. 1:17
încolo, vei fi pescar de oameni.” 11Ei au adus bărcile la mal, au lăsat
5:11
Cap. 18:28.
totul și L‑au urmat.

Vindecarea unui lepros

(Matei 8:1‑4. Marcu 1:40‑45)

12Pe când Se afla Isus

5:12
Mt. 8:2Mc. 1:40
într‑una dintre cetăți, iată că un bărbat plin de lepră, văzându‑L, a căzut cu fața la pământ și L‑a rugat zicând: „Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești!” 13Isus a întins mâna și l‑a atins, zicând: „Da, vreau, fii curățit!” Și îndată s‑a dus lepra de pe el. 14I‑a poruncit să nu spună nimănui
5:14
Mt. 8:4
, apoi i‑a zis: „Mergi și arată‑te preotului și adu jertfă pentru curățirea ta, după cum
5:14
Lev. 14:4,10,21,22
a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei!” 15Vestea despre El se răspândea tot mai mult și mulțimi mari de oameni se
5:15
Mt. 4:25Mc. 3:7In. 6:2
adunau ca să‑L asculte și să se vindece de boli. 16Și
5:16
Mt. 14:23Mc. 6:46
El Se retrăgea în locuri pustii și Se ruga.

Vindecarea unui paralitic

(Matei 9:1‑8. Marcu 2:1‑12)

17Într‑o zi, pe când Isus îi învăța pe oameni, s‑au așezat acolo și niște farisei și învățători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileei și Iudeei și din Ierusalim; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. 18Și

5:18
Mt. 9:2Mc. 2:3
iată că niște bărbați purtau un om paralizat pe un pat și încercau să‑l ducă înăuntru, ca să‑l pună înaintea Lui. 19Fiindcă n‑au găsit pe unde să‑l ducă înăuntru din cauza mulțimii, s‑au urcat pe acoperișul casei și l‑au coborât cu patul printre țigle, în mijloc, înaintea lui Isus. 20Văzându‑le credința, El a zis: „Omule, păcatele îți sunt iertate!” 21Cărturarii și fariseii au
5:21
Mt. 9:3Mc. 2:6,7
început să se întrebe în sinea lor: „Cine
5:21
Ps. 32:5Is. 43:25
se crede acesta, de rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele în afară de Unul singur – Dumnezeu?” 22Isus le‑a cunoscut gândurile și le‑a răspuns zicând: „De ce gândiți astfel în inimile voastre? 23Ce este mai ușor? A zice: «Păcatele îți sunt iertate» sau a zice: «Scoală‑te și umblă»? 24Dar, ca să știți că Fiul Omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc”, i‑a zis El paraliticului, „scoală‑te, ridică‑ți patul și du‑te acasă!” 25Și îndată, paraliticul s‑a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și a mers acasă, slăvindu‑L pe Dumnezeu. 26Toți au rămas uimiți și Îl slăveau pe Dumnezeu; cuprinși de teamă, ziceau: „Astăzi am văzut lucruri nemaipomenite.”

Chemarea lui Levi

(Matei 9:9‑13. Marcu 2:13‑17)

27După

5:27
Mt. 9:9Mc. 2:13,14
aceea, Isus a ieșit și l‑a văzut pe un vameș pe nume Levi stând la vamă și i‑a zis: „Vino după Mine!” 28El a lăsat totul, s‑a ridicat și L‑a urmat. 29Levi a dat
5:29
Cap. 15:1.
pentru Isus un ospăț mare în casa lui și o mulțime de vameși și alți oaspeți au stat la masă cu ei. 30Fariseii și cărturarii cârteau și le ziceau ucenicilor Lui: „De ce mâncați și beți cu vameșii și cu păcătoșii?” 31Isus le‑a răspuns: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. 32N‑am
5:32
Mt. 9:131Tim. 1:15
venit să‑i chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși.”

Întrebarea fariseilor despre post

(Matei 9:14‑17. Marcu 2:18‑22)

33Ei I‑au zis: „Ucenicii

5:33
Mt. 9:14Mc. 2:18
lui Ioan postesc des și fac rugăciuni, la fel și ai fariseilor, pe când ai tăi mănâncă și beau.” 34El le‑a răspuns: „Oare puteți să‑i faceți pe nuntași să țină post câtă vreme este mirele cu ei? 35Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și vor posti atunci, în acele zile.”

36Le‑a spus

5:36
Mt. 9:16,17Mc. 2:21,22
și o pildă: „Nimeni nu rupe un petic dintr‑o haină nouă ca să‑l pună la o haină veche; altminteri, și pe cea nouă o rupe și nici celei vechi nu i se va potrivi peticul din cea nouă. 37Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, iar burdufurile se pierd; 38ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi [și se păstrează amândouă]. 39Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea vin nou, căci spune: «Cel vechi este [mai] bun.»”