Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Ispitirea lui Isus Hristos

(Matei 4:1‑11. Marcu 1:12‑13)

41Isus

4:1
Mt. 4:1Mc. 1:12
, plin de Duhul Sfânt, S‑a întors de la Iordan și a fost dus
4:1
Cap. 2:27;
de Duhul în pustiu, 2unde a fost ispitit de Diavol timp de patruzeci de zile. N‑a mâncat nimic
4:2
Ex. 34:281Rg. 19:8
în acele zile; la sfârșitul lor, a flămânzit. 3Diavolul I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se facă pâine!” 4Isus i‑a răspuns: „Este scris: Omul nu trăiește numai cu pâine, [ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu].4:4 Dt. 8:3. 5[Diavolul] L‑a urcat [pe un munte înalt], I‑a arătat într‑o clipă toate împărățiile lumii 6și I‑a zis: „Ție Îți voi da slava lor și toată stăpânirea aceasta; căci mie mi‑a fost dată
4:6
In. 12:31
14:30Ap. 13:2,7
și o dau cui vreau. 7Așadar, dacă Te vei închina în fața mea, toată va fi a Ta.” 8Drept răspuns, Isus i‑a zis: „[Înapoia Mea, Satano!] Este scris:

Domnului, Dumnezeului tău, să I te închini

și numai Lui să‑I slujești.4:8 Dt. 6:13.

9Diavolul
4:9
Mt. 4:5
L‑a dus apoi în Ierusalim, L‑a pus pe acoperișul Templului și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos de aici; 10căci este scris:

El va porunci îngerilor Săi

să te păzească4:10 Ps. 91:11.

11și

Ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să‑ți lovești piciorul de vreo piatră.4:11 Ps. 91:12.

12Isus i‑a răspuns zicând: „S‑a spus: Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.4:12 Dt. 6:16. 13După ce L‑a ispitit în toate aceste feluri, Diavolul a plecat de la El pentru
4:13
In. 14:30Evr. 4:15
o vreme.

Isus, în Galileea

(Matei 4:12‑17. Marcu 1:14‑15)

14Isus

4:14
Mt. 4:12In. 4:43
, plin de
4:14
Vers. 1.
puterea Duhului, S‑a întors în Galileea
4:14
Fap. 10:37
, iar vestea despre El s‑a răspândit peste tot în împrejurimi. 15El îi învăța pe oameni în sinagogile lor și era lăudat de toți.

Împotrivirea celor din Nazaret față de Isus

(Matei 13:53‑58. Marcu 6:1‑6)

16A mers în Nazaret

4:16
Mt. 2:23
13:54Mc. 6:1
, unde fusese crescut. După
4:16
Fap. 13:14
17:2
obiceiul Său, în sabat a intrat în sinagogă și S‑a ridicat să citească. 17I s‑a dat cartea profetului Isaia, iar El a deschis‑o și a găsit locul unde era scris:

18„Duhul Domnului este peste Mine,

pentru că M‑a uns

să le aduc săracilor o veste bună,

M‑a trimis [să‑i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,]

să le propovăduiesc prinșilor de război eliberarea

și orbilor căpătarea vederii,

să‑i eliberez pe cei asupriți

19și să vestesc anul bunăvoinței Domnului.”4:19 Is. 61:1‑2 (Septuaginta).

20Apoi, a înfășurat sulul cărții, i l‑a dat înapoi îngrijitorului și S‑a așezat. Privirile tuturor celor din sinagogă erau ațintite asupra Lui. 21Și a început să le spună: „Astăzi, Scriptura aceasta s‑a împlinit în auzul vostru.” 22Și toți Îl vorbeau de bine, se
4:22
Cap. 2:47.
mirau de cuvintele cu har care‑I ieșeau din gură și ziceau: „Oare
4:22
In. 6:42
nu este acesta fiul lui Iosif?” 23Isus le‑a zis: „Fără îndoială, Îmi veți spune zicala aceea: «‘Doctore, vindecă‑te pe tine însuți!’ Ce am auzit că ai făcut în Capernaum
4:23
Mt. 4:13
11:23
, fă și aici, în patria
4:23
Mt. 13:54Mc. 6:1
Ta!»” 24Și a mai zis: „Adevărat vă spun că niciun profet
4:24
Mt. 13:57Mc. 6:4In. 4:44
nu este bine primit în patria lui. 25Ba încă, adevărat vă spun că erau multe
4:25
1Rg. 17:9
18:1Iac. 5:17
văduve în Israel în zilele lui Ilie, când a fost încuiat cerul timp de trei ani și șase luni, astfel că a fost o mare foamete în toată țara, 26și totuși Ilie n‑a fost trimis la niciuna dintre ele, ci la o văduvă din Sarepta Sidonului. 27Și
4:27
2Rg. 5:14
mulți leproși erau în Israel pe vremea profetului Elisei, dar niciunul dintre ei n‑a fost curățit, ci numai Naaman, sirianul.” 28Auzind acestea, toți cei din sinagogă s‑au umplut de mânie, 29s‑au ridicat, L‑au scos din cetate și L‑au dus până pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să‑L arunce de acolo. 30Dar Isus a trecut
4:30
In. 8:59
10:39
prin mijlocul lor și a plecat.

Isus vindecă un demonizat în Capernaum

(Marcu 1:21‑28)

31S‑a

4:31
Mt. 4:3Mc. 1:21
coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo îi învăța pe oameni în sabat. 32Ei erau uimiți de învățătura Lui, căci
4:32
Mt. 7:28,29Tit 2:15
cuvântul Lui avea putere. 33În
4:33
Mc. 1:23
sinagogă era un om care avea un demon, un duh necurat. El a strigat cu glas tare: 34„Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te
4:34
Vers. 41.
știu cine ești: Sfântul
4:34
Cap. 1:53.
lui Dumnezeu!” 35Isus l‑a certat și i‑a zis: „Taci și ieși din el!” Demonul l‑a trântit în mijlocul adunării și a ieșit afară din el, fără a‑l vătăma. 36Toți au fost cuprinși de spaimă, vorbeau între ei și ziceau: „Ce fel de cuvânt are acesta de poruncește cu autoritate și putere duhurilor necurate, și ele ies afară?” 37Și s‑a dus vestea despre El peste tot în împrejurimi.

Vindecarea mai multor bolnavi

(Matei 8:14‑17. Marcu 1:29‑38)

38După ce

4:38
Mt. 8:14Mc. 1:29
a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare și I‑au făcut o rugăminte cu privire la ea. 39El S‑a aplecat către ea, a certat febra și aceasta a lăsat‑o. Îndată ea s‑a ridicat și a început să le slujească. 40La
4:40
Mt. 8:16Mc. 1:32
asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite neputințe i‑au adus la El. El Și‑a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i‑a vindecat. 41Din
4:41
Mc. 1:34
3:11
mulți ieșeau și demoni, care strigau și ziceau: „Tu ești [Hristosul,] Fiul lui Dumnezeu!” Dar El
4:41
Vers. 34,35.
îi mustra și nu‑i lăsa să vorbească, fiindcă știau că El este Hristosul.

42Când

4:42
Mc. 1:35
s‑a luminat de ziuă, Isus a ieșit și a plecat într‑un loc pustiu. Mulțimile Îl căutau și, când au ajuns la El, voiau să‑L oprească să nu plece de la ei. 43Dar El le‑a zis: „Trebuie să vestesc Împărăția lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” 44Și
4:44
Mc. 1:39
propovăduia în sinagogile din Iudeea.4:44 În manuscrise mai târzii, „sinagogile din Galileea”.

5

Chemarea primilor ucenici

(Matei 4:18‑22. Marcu 1:16‑20)

51Mulțimea se îmbulzea în jurul lui Isus ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. El era

5:1
Mt. 4:18Mc. 1:16
pe malul lacului Ghenezaret 2și a văzut două bărci la marginea lacului. Pescarii coborâseră din ele să‑și spele mrejele. 3S‑a suit într‑una dintre aceste bărci, care era a lui Simon, și l‑a rugat s‑o depărteze puțin de țărm. Apoi S‑a așezat și, din barcă, învăța mulțimile. 4Când a terminat de vorbit, i‑a zis lui Simon: „Depărteaz‑o
5:4
In. 21:6
la adânc și aruncați‑vă mrejele pentru pescuit!” 5Drept răspuns, Simon I‑a zis: „Învățătorule, toată noaptea ne‑am trudit și n‑am prins nimic, dar la cuvântul Tău voi arunca mrejele!” 6Și, făcând aceasta, au prins o mulțime atât de mare de pești, încât mrejele începuseră să se rupă. 7Le‑au făcut semn tovarășilor lor din cealaltă barcă să vină să‑i ajute. Au venit și au umplut amândouă bărcile, încât erau gata să se scufunde. 8Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus și I‑a zis: „Doamne, pleacă
5:8
2Sam. 6:91Rg. 17:18
de la mine, căci sunt un om păcătos!” 9Fiindcă îi apucase spaima pe el și pe toți cei care erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. 10Tot așa pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Dar Isus i‑a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum
5:10
Mt. 4:19Mc. 1:17
încolo, vei fi pescar de oameni.” 11Ei au adus bărcile la mal, au lăsat
5:11
Cap. 18:28.
totul și L‑au urmat.

Vindecarea unui lepros

(Matei 8:1‑4. Marcu 1:40‑45)

12Pe când Se afla Isus

5:12
Mt. 8:2Mc. 1:40
într‑una dintre cetăți, iată că un bărbat plin de lepră, văzându‑L, a căzut cu fața la pământ și L‑a rugat zicând: „Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești!” 13Isus a întins mâna și l‑a atins, zicând: „Da, vreau, fii curățit!” Și îndată s‑a dus lepra de pe el. 14I‑a poruncit să nu spună nimănui
5:14
Mt. 8:4
, apoi i‑a zis: „Mergi și arată‑te preotului și adu jertfă pentru curățirea ta, după cum
5:14
Lev. 14:4,10,21,22
a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei!” 15Vestea despre El se răspândea tot mai mult și mulțimi mari de oameni se
5:15
Mt. 4:25Mc. 3:7In. 6:2
adunau ca să‑L asculte și să se vindece de boli. 16Și
5:16
Mt. 14:23Mc. 6:46
El Se retrăgea în locuri pustii și Se ruga.

Vindecarea unui paralitic

(Matei 9:1‑8. Marcu 2:1‑12)

17Într‑o zi, pe când Isus îi învăța pe oameni, s‑au așezat acolo și niște farisei și învățători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileei și Iudeei și din Ierusalim; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. 18Și

5:18
Mt. 9:2Mc. 2:3
iată că niște bărbați purtau un om paralizat pe un pat și încercau să‑l ducă înăuntru, ca să‑l pună înaintea Lui. 19Fiindcă n‑au găsit pe unde să‑l ducă înăuntru din cauza mulțimii, s‑au urcat pe acoperișul casei și l‑au coborât cu patul printre țigle, în mijloc, înaintea lui Isus. 20Văzându‑le credința, El a zis: „Omule, păcatele îți sunt iertate!” 21Cărturarii și fariseii au
5:21
Mt. 9:3Mc. 2:6,7
început să se întrebe în sinea lor: „Cine
5:21
Ps. 32:5Is. 43:25
se crede acesta, de rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele în afară de Unul singur – Dumnezeu?” 22Isus le‑a cunoscut gândurile și le‑a răspuns zicând: „De ce gândiți astfel în inimile voastre? 23Ce este mai ușor? A zice: «Păcatele îți sunt iertate» sau a zice: «Scoală‑te și umblă»? 24Dar, ca să știți că Fiul Omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc”, i‑a zis El paraliticului, „scoală‑te, ridică‑ți patul și du‑te acasă!” 25Și îndată, paraliticul s‑a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și a mers acasă, slăvindu‑L pe Dumnezeu. 26Toți au rămas uimiți și Îl slăveau pe Dumnezeu; cuprinși de teamă, ziceau: „Astăzi am văzut lucruri nemaipomenite.”

Chemarea lui Levi

(Matei 9:9‑13. Marcu 2:13‑17)

27După

5:27
Mt. 9:9Mc. 2:13,14
aceea, Isus a ieșit și l‑a văzut pe un vameș pe nume Levi stând la vamă și i‑a zis: „Vino după Mine!” 28El a lăsat totul, s‑a ridicat și L‑a urmat. 29Levi a dat
5:29
Cap. 15:1.
pentru Isus un ospăț mare în casa lui și o mulțime de vameși și alți oaspeți au stat la masă cu ei. 30Fariseii și cărturarii cârteau și le ziceau ucenicilor Lui: „De ce mâncați și beți cu vameșii și cu păcătoșii?” 31Isus le‑a răspuns: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. 32N‑am
5:32
Mt. 9:131Tim. 1:15
venit să‑i chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși.”

Întrebarea fariseilor despre post

(Matei 9:14‑17. Marcu 2:18‑22)

33Ei I‑au zis: „Ucenicii

5:33
Mt. 9:14Mc. 2:18
lui Ioan postesc des și fac rugăciuni, la fel și ai fariseilor, pe când ai tăi mănâncă și beau.” 34El le‑a răspuns: „Oare puteți să‑i faceți pe nuntași să țină post câtă vreme este mirele cu ei? 35Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și vor posti atunci, în acele zile.”

36Le‑a spus

5:36
Mt. 9:16,17Mc. 2:21,22
și o pildă: „Nimeni nu rupe un petic dintr‑o haină nouă ca să‑l pună la o haină veche; altminteri, și pe cea nouă o rupe și nici celei vechi nu i se va potrivi peticul din cea nouă. 37Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, iar burdufurile se pierd; 38ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi [și se păstrează amândouă]. 39Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea vin nou, căci spune: «Cel vechi este [mai] bun.»”

6

Isus, Domn al sabatului

(Matei 12:1‑8. Marcu 2:23‑28)

61S‑a întâmplat că, într‑o

6:1
Mt. 12:1Mc. 2:23
zi de sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau în palme și le mâncau. 2Unii dintre farisei au zis: „De ce faceți ce
6:2
Ex. 20:10
nu este îngăduit în ziua sabatului?” 3Isus le‑a răspuns și le‑a zis: „Oare n‑ați citit ce
6:3
1Sam. 21:6
a făcut David când el și cei ce erau împreună cu el au flămânzit? 4Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru înfățișare6:4 Lit. „pâinile prezentării”. Referire la cele douăsprezece pâini care erau înfățișate înaintea lui Dumnezeu, de sabat, pe masa din sanctuar. După o săptămână, erau înlocuite și mâncate de preoți. Vezi Ex. 25:30; 35:13; 39:36. Lev. 24:5‑9. Num. 4:7. – pe care
6:4
Lev. 24:9
nu este îngăduit să le mănânce decât preoții – a mâncat din ele și le‑a dat și celor ce erau cu el?” 5Și le zicea: „Fiul Omului este Domn al sabatului.”

Vindecarea omului cu mâna uscată

(Matei 12:9‑14. Marcu 3:1‑6)

6Într‑o

6:6
Cap. 13:14;
altă zi de sabat, Isus a intrat în sinagogă și îi învăța pe oameni. Acolo se afla un om a cărui mână dreaptă era uscată. 7Cărturarii și fariseii Îl pândeau pe Isus să vadă dacă va vindeca în ziua sabatului, ca să‑I găsească pricină de învinuire. 8Dar El le știa gândurile; și i‑a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică‑te și stai în mijloc!” El s‑a ridicat. 9Și Isus le‑a zis: „Vă întreb: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi o viață sau să o pierzi?” 10Atunci Și‑a rotit privirile peste ei toți și i‑a zis omului: „Întinde‑ți mâna!” El a făcut întocmai, și mâna s‑a făcut sănătoasă [ca și cealaltă]. 11Ei s‑au umplut de mânie și s‑au sfătuit ce să‑I facă lui Isus.

Alegerea celor doisprezece apostoli

(Matei 10:1‑4. Marcu 3:13‑19)

12În

6:12
Mt. 14:23
zilele acelea, Isus a mers pe munte să Se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. 13Când s‑a făcut ziuă, i‑a chemat pe ucenicii Săi și
6:13
Mt. 10:1
a ales dintre ei doisprezece, pe care i‑a numit apostoli: 14Simon, pe
6:14
In. 1:42
care l‑a numit și Petru, Andrei, fratele lui, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu, 15Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zelotul, 16Iuda, fiul
6:16
Iuda 1:1
lui Iacov, și Iuda Iscariot, care L‑a și vândut.

Isus învață poporul și vindecă bolnavi

(Matei 4:23‑25)

17A coborât împreună cu ei și S‑a oprit pe o câmpie, unde se afla o mare mulțime de ucenici de‑ai Lui și

6:17
Mt. 4:25Mc. 3:7
mulți oameni din toată Iudeea, din Ierusalim și din ținutul de coastă al Tirului și Sidonului. 18Ei veniseră să‑L asculte și să fie vindecați de boli. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați 19și toată mulțimea căuta
6:19
Mt. 14:36
să‑L atingă, pentru că din El ieșea
6:19
Cap. 8:46.
o putere care‑i vindeca pe toți.

Predica de pe munte. Fericirile

(Matei 5:1‑12)

20Atunci, Isus Și‑a ridicat ochii spre ucenicii Săi și a zis:

„Ferice

6:20
Mt. 5:3
11:5Iac. 2:5
de voi, care sunteți săraci,

căci a voastră este Împărăția lui Dumnezeu!

21Ferice

6:21
Is. 55:1
65:13Mt. 5:6
de voi, care flămânziți acum,

căci vă veți sătura!

Ferice

6:21
Is. 61:3Mt. 5:4
de voi, care plângeți acum,

căci veți râde!

22Ferice

6:22
Mt. 5:111Pt. 2:19
3:14
4:14
va fi de voi când oamenii vă vor urî, vă
6:22
In. 16:2
vor izgoni, vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca pe ceva rău

din pricina Fiului Omului!

23Bucurați‑vă
6:23
Mt. 5:12Fap. 5:41Col. 1:24Iac. 1:2
în ziua aceea și tresăltați de veselie, căci, iată, răsplata voastră este mare în cer; fiindcă tot așa
6:23
Fap. 7:51
le făceau părinții lor și profeților!

24Dar

6:24
Am. 6:1Iac. 5:1
vai de voi, bogaților,
6:24
Cap. 12:21.

pentru că voi vă

6:24
Cap. 16:25.
primiți acum mângâierea!

25Vai

6:25
Is. 65:13
de voi, care vă îmbuibați acum,

căci veți flămânzi!

Vai

6:25
Pr. 14:13
[de voi], care râdeți acum,

căci veți jeli și veți plânge!

26Vai

6:26
In. 15:191In. 4:5
de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine!

Căci tot așa le făceau și părinții lor profeților mincinoși!

Iubirea vrăjmașilor

(Matei 5:38‑48; 7:12a)

27Dar

6:27
Vers. 35.
Eu vă spun vouă, care ascultați: iubiți‑i pe vrăjmașii voștri, faceți‑le bine celor ce vă urăsc, 28binecuvântați‑i pe cei ce vă blestemă, rugați‑vă
6:28
Cap. 23:34.
pentru cei ce se poartă rău cu voi! 29Celui ce
6:29
Mt. 5:39
te lovește peste un obraz dă‑i‑l și pe celălalt, iar
6:29
1Cor. 6:7
pe cel care‑ți ia haina nu‑l împiedica să‑ți ia și cămașa. 30Oricui
6:30
Dt. 15:7,8,10Pr. 21:26Mt. 5:42
îți cere dă‑i, și celui ce‑ți ia cu sila ce este al tău nu i‑l cere înapoi!

31Cum

6:31
Mt. 7:12
vreți să vă facă vouă oamenii, tot așa faceți‑le și voi lor! 32Dacă
6:32
Mt. 5:46
îi iubiți pe cei ce vă iubesc, ce merit aveți? Și păcătoșii îi iubesc pe cei care‑i iubesc pe ei. 33Dacă le faceți bine celor ce vă fac bine, ce merit aveți? Și păcătoșii fac la fel. 34Și
6:34
Mt. 5:42
dacă le dați cu împrumut celor de la care așteptați să primiți înapoi, ce merit aveți? Și păcătoșii le dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi tot atât. 35Voi însă iubiți‑i
6:35
Vers. 27.
pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați
6:35
Vers. 30.
cu împrumut fără să așteptați ceva în schimb! Răsplata voastră va fi mare și veți
6:35
Mt. 5:45
fi astfel fiii Celui Preaînalt; căci El este bun și cu cei nerecunoscători și răi.

36Fiți [deci]

6:36
Mt. 5:48
milostivi, după cum și Tatăl vostru este milostiv!

Despre judecarea semenilor

(Matei 7:1‑5)

37Nu

6:37
Mt. 7:1
judecați, și nu veți fi judecați; nu osândiți, și nu veți fi osândiți; iertați, și vi se va ierta! 38Dați
6:38
Pr. 19:17
, și vi se va da; ba încă vi se va turna în poală
6:38
Ps. 79:12
o măsură bună, îndesată, clătinată, care va da pe dinafară. Căci cu
6:38
Mt. 7:2Mc. 4:24Iac. 2:13
ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura.”

39Le‑a spus și o pildă: „Oare

6:39
Mt. 15:14
poate un orb să‑l călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40Ucenicul nu
6:40
Mt. 10:24In. 13:16
15:20
este mai presus de învățător, iar ucenicul desăvârșit va fi ca învățătorul lui.

41De

6:41
Mt. 7:3
ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 42[Sau] cum poți să‑i zici fratelui tău: «Frate, lasă‑mă să scot paiul din ochiul tău» și, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate
6:42
Pr. 18:17
întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău!

Profeții mincinoși

(Matei 7:15‑20; 12:34b‑35)

43Nu

6:43
Mt. 7:16,17
există pom bun care să facă rod rău, nici pom rău care să facă rod bun. 44Orice
6:44
Mt. 12:33
pom se cunoaște după rodul lui. Nu se adună smochine din mărăcini și nici struguri nu se culeg din spini. 45Omul
6:45
Mt. 12:35
bun scoate ce este bun din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate ce este rău din [vistieria] rea [a inimii lui]. Căci din
6:45
Mt. 12:34
prisosul inimii vorbește gura.

Casa zidită pe stâncă

(Matei 7:24‑27)

46De

6:46
Cap. 13:25.
ce‑Mi ziceți: «Doamne, Doamne!» și nu faceți ce spun Eu? 47Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om
6:47
Mt. 7:24
care vine la Mine, aude cuvintele Mele și le înfăptuiește: 48se aseamănă cu un om care, zidind o casă, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. A venit un puhoi de ape și s‑a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n‑a putut s‑o clatine, pentru că a fost bine zidită.6:48 Unele manuscrise mai târzii conțin lecțiunea: „pentru că a avut temelia pusă pe stâncă”. 49Dar cine aude și nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. S‑a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s‑a surpat îndată, iar prăbușirea acelei case a fost mare.”