Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Isus, Domn al sabatului

(Matei 12:1‑8. Marcu 2:23‑28)

61S‑a întâmplat că, într‑o

6:1
Mt. 12:1Mc. 2:23
zi de sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau în palme și le mâncau. 2Unii dintre farisei au zis: „De ce faceți ce
6:2
Ex. 20:10
nu este îngăduit în ziua sabatului?” 3Isus le‑a răspuns și le‑a zis: „Oare n‑ați citit ce
6:3
1Sam. 21:6
a făcut David când el și cei ce erau împreună cu el au flămânzit? 4Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru înfățișare6:4 Lit. „pâinile prezentării”. Referire la cele douăsprezece pâini care erau înfățișate înaintea lui Dumnezeu, de sabat, pe masa din sanctuar. După o săptămână, erau înlocuite și mâncate de preoți. Vezi Ex. 25:30; 35:13; 39:36. Lev. 24:5‑9. Num. 4:7. – pe care
6:4
Lev. 24:9
nu este îngăduit să le mănânce decât preoții – a mâncat din ele și le‑a dat și celor ce erau cu el?” 5Și le zicea: „Fiul Omului este Domn al sabatului.”

Vindecarea omului cu mâna uscată

(Matei 12:9‑14. Marcu 3:1‑6)

6Într‑o

6:6
Cap. 13:14;
14:3Mt. 12:9Mc. 3:1In. 9:16
altă zi de sabat, Isus a intrat în sinagogă și îi învăța pe oameni. Acolo se afla un om a cărui mână dreaptă era uscată. 7Cărturarii și fariseii Îl pândeau pe Isus să vadă dacă va vindeca în ziua sabatului, ca să‑I găsească pricină de învinuire. 8Dar El le știa gândurile; și i‑a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică‑te și stai în mijloc!” El s‑a ridicat. 9Și Isus le‑a zis: „Vă întreb: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi o viață sau să o pierzi?” 10Atunci Și‑a rotit privirile peste ei toți și i‑a zis omului: „Întinde‑ți mâna!” El a făcut întocmai, și mâna s‑a făcut sănătoasă [ca și cealaltă]. 11Ei s‑au umplut de mânie și s‑au sfătuit ce să‑I facă lui Isus.

Alegerea celor doisprezece apostoli

(Matei 10:1‑4. Marcu 3:13‑19)

12În

6:12
Mt. 14:23
zilele acelea, Isus a mers pe munte să Se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. 13Când s‑a făcut ziuă, i‑a chemat pe ucenicii Săi și
6:13
Mt. 10:1
a ales dintre ei doisprezece, pe care i‑a numit apostoli: 14Simon, pe
6:14
In. 1:42
care l‑a numit și Petru, Andrei, fratele lui, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu, 15Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zelotul, 16Iuda, fiul
6:16
Iuda 1:1
lui Iacov, și Iuda Iscariot, care L‑a și vândut.

Isus învață poporul și vindecă bolnavi

(Matei 4:23‑25)

17A coborât împreună cu ei și S‑a oprit pe o câmpie, unde se afla o mare mulțime de ucenici de‑ai Lui și

6:17
Mt. 4:25Mc. 3:7
mulți oameni din toată Iudeea, din Ierusalim și din ținutul de coastă al Tirului și Sidonului. 18Ei veniseră să‑L asculte și să fie vindecați de boli. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați 19și toată mulțimea căuta
6:19
Mt. 14:36
să‑L atingă, pentru că din El ieșea
6:19
Cap. 8:46.
Mc. 5:30
o putere care‑i vindeca pe toți.

Predica de pe munte. Fericirile

(Matei 5:1‑12)

20Atunci, Isus Și‑a ridicat ochii spre ucenicii Săi și a zis:

„Ferice

6:20
Mt. 5:3
11:5Iac. 2:5
de voi, care sunteți săraci,

căci a voastră este Împărăția lui Dumnezeu!

21Ferice

6:21
Is. 55:1
65:13Mt. 5:6
de voi, care flămânziți acum,

căci vă veți sătura!

Ferice

6:21
Is. 61:3Mt. 5:4
de voi, care plângeți acum,

căci veți râde!

22Ferice

6:22
Mt. 5:111Pt. 2:19
3:14
4:14
va fi de voi când oamenii vă vor urî, vă
6:22
In. 16:2
vor izgoni, vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca pe ceva rău

din pricina Fiului Omului!

23Bucurați‑vă
6:23
Mt. 5:12Fap. 5:41Col. 1:24Iac. 1:2
în ziua aceea și tresăltați de veselie, căci, iată, răsplata voastră este mare în cer; fiindcă tot așa
6:23
Fap. 7:51
le făceau părinții lor și profeților!

24Dar

6:24
Am. 6:1Iac. 5:1
vai de voi, bogaților,
6:24
Cap. 12:21.

pentru că voi vă

6:24
Cap. 16:25.
Mt. 6:2,5,16
primiți acum mângâierea!

25Vai

6:25
Is. 65:13
de voi, care vă îmbuibați acum,

căci veți flămânzi!

Vai

6:25
Pr. 14:13
[de voi], care râdeți acum,

căci veți jeli și veți plânge!

26Vai

6:26
In. 15:191In. 4:5
de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine!

Căci tot așa le făceau și părinții lor profeților mincinoși!

Iubirea vrăjmașilor

(Matei 5:38‑48; 7:12a)

27Dar

6:27
Vers. 35.
Ex. 23:4Pr. 25:21Mt. 5:44Rom. 12:20
Eu vă spun vouă, care ascultați: iubiți‑i pe vrăjmașii voștri, faceți‑le bine celor ce vă urăsc, 28binecuvântați‑i pe cei ce vă blestemă, rugați‑vă
6:28
Cap. 23:34.
Fap. 7:60
pentru cei ce se poartă rău cu voi! 29Celui ce
6:29
Mt. 5:39
te lovește peste un obraz dă‑i‑l și pe celălalt, iar
6:29
1Cor. 6:7
pe cel care‑ți ia haina nu‑l împiedica să‑ți ia și cămașa. 30Oricui
6:30
Dt. 15:7,8,10Pr. 21:26Mt. 5:42
îți cere dă‑i, și celui ce‑ți ia cu sila ce este al tău nu i‑l cere înapoi!

31Cum

6:31
Mt. 7:12
vreți să vă facă vouă oamenii, tot așa faceți‑le și voi lor! 32Dacă
6:32
Mt. 5:46
îi iubiți pe cei ce vă iubesc, ce merit aveți? Și păcătoșii îi iubesc pe cei care‑i iubesc pe ei. 33Dacă le faceți bine celor ce vă fac bine, ce merit aveți? Și păcătoșii fac la fel. 34Și
6:34
Mt. 5:42
dacă le dați cu împrumut celor de la care așteptați să primiți înapoi, ce merit aveți? Și păcătoșii le dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi tot atât. 35Voi însă iubiți‑i
6:35
Vers. 27.

pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați
6:35
Vers. 30.
Ps. 37:26
cu împrumut fără să așteptați ceva în schimb! Răsplata voastră va fi mare și veți
6:35
Mt. 5:45
fi astfel fiii Celui Preaînalt; căci El este bun și cu cei nerecunoscători și răi.

36Fiți [deci]

6:36
Mt. 5:48
milostivi, după cum și Tatăl vostru este milostiv!

Despre judecarea semenilor

(Matei 7:1‑5)

37Nu

6:37
Mt. 7:1
judecați, și nu veți fi judecați; nu osândiți, și nu veți fi osândiți; iertați, și vi se va ierta! 38Dați
6:38
Pr. 19:17
, și vi se va da; ba încă vi se va turna în poală
6:38
Ps. 79:12
o măsură bună, îndesată, clătinată, care va da pe dinafară. Căci cu
6:38
Mt. 7:2Mc. 4:24Iac. 2:13
ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura.”

39Le‑a spus și o pildă: „Oare

6:39
Mt. 15:14
poate un orb să‑l călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40Ucenicul nu
6:40
Mt. 10:24In. 13:16
15:20
este mai presus de învățător, iar ucenicul desăvârșit va fi ca învățătorul lui.

41De

6:41
Mt. 7:3
ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 42[Sau] cum poți să‑i zici fratelui tău: «Frate, lasă‑mă să scot paiul din ochiul tău» și, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate
6:42
Pr. 18:17
întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău!

Profeții mincinoși

(Matei 7:15‑20; 12:34b‑35)

43Nu

6:43
Mt. 7:16,17
există pom bun care să facă rod rău, nici pom rău care să facă rod bun. 44Orice
6:44
Mt. 12:33
pom se cunoaște după rodul lui. Nu se adună smochine din mărăcini și nici struguri nu se culeg din spini. 45Omul
6:45
Mt. 12:35
bun scoate ce este bun din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate ce este rău din [vistieria] rea [a inimii lui]. Căci din
6:45
Mt. 12:34
prisosul inimii vorbește gura.

Casa zidită pe stâncă

(Matei 7:24‑27)

46De

6:46
Cap. 13:25.
Mal. 1:6Mt. 7:21
25:11
ce‑Mi ziceți: «Doamne, Doamne!» și nu faceți ce spun Eu? 47Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om
6:47
Mt. 7:24
care vine la Mine, aude cuvintele Mele și le înfăptuiește: 48se aseamănă cu un om care, zidind o casă, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. A venit un puhoi de ape și s‑a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n‑a putut s‑o clatine, pentru că a fost bine zidită.6:48 Unele manuscrise mai târzii conțin lecțiunea: „pentru că a avut temelia pusă pe stâncă”. 49Dar cine aude și nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. S‑a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s‑a surpat îndată, iar prăbușirea acelei case a fost mare.”