Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
9

Vindecarea unui paralitic

(Marcu 2:1‑12. Luca 5:17‑26)

91Isus S‑a urcat în barcă, a trecut pe malul celălalt și

9:1
Cap. 4:13.
a venit în cetatea Sa. 2Și
9:2
Mc. 2:3Lc. 5:18
iată că I‑au adus un paralitic, care zăcea pe un pat9:2 În context, gr. klínē denumește nu obiectul de mobilier, ci targa folosită pentru a transporta o persoană.. Văzându‑le
9:2
Cap. 8:10.
Isus credința, i‑a zis paraliticului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îți sunt iertate!” 3Și iată că unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: „Omulacesta hulește!” 4Isus, cunoscându‑le
9:4
Cap. 12:25.
gândurile, le‑a zis: „De ce aveți gânduri rele în inimile voastre? 5Ce este mai ușor? A zice: «Păcatele îți sunt iertate» sau a zice: «Scoală‑te și umblă»? 6Dar ca să știți că Fiul Omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele, scoală‑te”, i‑a zis El paraliticului, „ridică‑ți patul și du‑te acasă!” 7Paraliticul s‑a sculat și s‑a dus acasă. 8Când au văzut mulțimile, s‑au înfricoșat și L‑au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o asemenea putere.

Chemarea lui Matei

(Marcu 2:13‑17. Luca 5:27‑32)

9Isus a plecat

9:9
Mc. 2:14Lc. 5:27
de acolo și a văzut un om pe nume Matei stând la vamă și i‑a zis: „Vino după Mine!” El s‑a ridicat și L‑a urmat. 10Pe
9:10
Mc. 2:15Lc. 5:29
când stătea Isus la masă în casă, iată că au venit mulți vameși și păcătoși și s‑au așezat la masă cu El și cu ucenicii Lui. 11Văzând acest lucru, fariseii le‑au zis ucenicilor Lui: „De ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii
9:11
Cap. 11:19.
și cu păcătoșii
9:11
Gal. 2:15
?” 12Isus i‑a auzit și le‑a zis: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci bolnavii. 13Mergeți și învățați ce înseamnă: Milă
9:13
Cap. 12:7.
vreau, nu jertfe!9:13 Os. 6:6. Eu n‑am venit să‑i chem [la pocăință] pe cei drepți, ci
9:13
1Tim. 1:15
pe cei păcătoși.”

Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post

(Marcu 2:18‑22. Luca 5:33‑39)

14Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan și I‑au zis: „De

9:14
Mc. 2:18Lc. 5:33
ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?” 15Isus le‑a răspuns: „Oare pot jeli nuntașii
9:15
In. 3:29
câtă vreme mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și atunci
9:15
Fap. 13:2,3
14:231Cor. 7:5
vor posti. 16Nimeni nu pune un petic de țesătură nouă la o haină veche, căci peticul trage din materialul hainei, și ruptura se face și mai mare. 17Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altminteri burdufurile se sparg, vinul se varsă, iar burdufurile se pierd; ci vinul nou se pune în burdufuri noi și astfel se păstrează și unul, și celelalte.”

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei

(Marcu 5:21‑43. Luca 8:40‑56)

18Pe când

9:18
Mc. 5:22Lc. 8:41
le spunea Isus aceste cuvinte, iată că a venit un conducător al sinagogii, I s‑a închinat și I‑a zis: „Fiica mea tocmai a murit, însă vino să‑Ți pui mâna peste ea, și va trăi!” 19Isus S‑a ridicat și a plecat după el, împreună cu ucenicii Lui.

20Și

9:20
Mc. 5:25Lc. 8:43
iată că o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge s‑a apropiat din spate și I‑a atins poala hainei, 21căci își zicea în sinea ei: „Dacă mă voi atinge fie și numai de haina Lui, voi fi vindecată.” 22Isus S‑a întors și, văzând‑o, i‑a zis: „Îndrăznește, fiică! Credința
9:22
Lc. 7:50
8:48
17:19
18:42
ta te‑a mântuit!” Și femeia s‑a vindecat chiar în ceasul acela.

23Când

9:23
Mc. 5:38Lc. 8:51
a ajuns Isus în casa conducătorului sinagogii și când i‑a văzut pe cei ce cântau din fluier și mulțimea care se tânguia
9:23
2Cr. 35:25
, 24le‑a zis: „Plecați
9:24
Fap. 20:10
, căci fetița n‑a murit, ci doarme!” Dar ei Îl luau în râs. 25După ce a fost scoasă mulțimea, Isus a intrat, a luat‑o pe fetiță de mână, și fetița s‑a sculat. 26Și vestea s‑a răspândit în tot ținutul acela.

Vindecarea a doi orbi

27Când Isus a plecat de acolo, au venit după El doi orbi, care strigau și ziceau: „Ai milă de noi, Fiul

9:27
Cap. 15:22;
lui David!” 28După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Și Isus le‑a zis: „Credeți că pot să fac lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I‑au răspuns ei. 29Atunci le‑a atins ochii, zicând: „Facă‑vi‑se după credința voastră!” 30Și li s‑au deschis ochii. Isus le‑a poruncit cu tărie și le‑a zis: „Vedeți
9:30
Cap. 8:4;
să nu afle nimeni!” 31Dar
9:31
Mc. 7:36
ei, cum au ieșit, au răspândit vestea despre El în tot ținutul acela.

Vindecarea unui mut demonizat

32Pe

9:32
Cap. 12:22.
când plecau ei, iată că I‑au adus lui Isus un mut care era demonizat. 33După ce demonul a fost scos din el, mutul a vorbit. Mulțimile se minunau și ziceau: „Niciodată nu s‑a mai văzut așa ceva în Israel!” 34Dar fariseii spuneau: „Cu ajutorul căpeteniei demonilor scoate el
9:34
Cap. 12:24.
demonii!”

Mila lui Isus pentru mulțimi

35Isus străbătea

9:35
Mc. 6:6Lc. 13:22
toate cetățile și satele, dând învățătură
9:35
Cap. 4:23.
în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință [care erau în popor]. 36Când
9:36
Mc. 6:34
a văzut mulțimile, I s‑a făcut milă de ele, pentru că erau chinuite și neajutorate, ca
9:36
Ez. 34:5Zah. 10:2
niște oi care n‑au păstor9:36 Num. 27:17. 1Rg. 22:17. 2Cr. 18:16.. 37Atunci le‑a zis ucenicilor Săi: „De secerat este mult
9:37
Lc. 10:2In. 4:35
, dar lucrători sunt puțini! 38Rugați‑L deci
9:38
2Tes. 3:1
pe Stăpânul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui!”

10

Alegerea celor doisprezece apostoli

(Marcu 3:13‑19. Luca 6:12‑16)

101Isus i‑a chemat

10:1
Mc. 3:13,14
6:7Lc. 6:13
9:1
pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le‑a dat autoritate să scoată duhurile necurate și să vindece orice boală și orice neputință. 2Iar numele celor doisprezece apostoli sunt: mai întâi, Simon, zis
10:2
In. 1:42
Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și [Levi, zis] Tadeu; 4Simon
10:4
Lc. 6:15Fap. 1:13
Cananeul10:4 Gr. Kananáios, echivalent al aram. qaneˀan „zelot”, „plin de zel”. În Lc. 6:15 și Fap. 1:13, același ucenic este numit „Zelotul”. și Iuda Iscariotul
10:4
In. 13:26
, cel care L‑a și vândut pe Isus.

Trimiterea celor doisprezece apostoli

(Marcu 6:7‑13. Luca 9:1‑6)

5Aceștia sunt cei doisprezece pe care i‑a trimis Isus, după ce le‑a poruncit și le‑a zis: „Să

10:5
Cap. 4:15.
nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor
10:5
2Rg. 17:24In. 4:9,20
; 6să mergeți
10:6
Cap. 15:24.
mai degrabă la oile
10:6
Is. 53:6Ier. 50:6,17Ez. 34:5,6,161Pt. 2:25
pierdute ale casei lui Israel. 7Mergeți
10:7
Lc. 9:2
și propovăduiți zicând: «Împărăția
10:7
Cap. 3:2;
cerurilor este aproape!» 8Vindecați‑i pe bolnavi, înviați‑i pe morți, curățiți‑i pe leproși și scoateți afară demonii! Fără plată
10:8
Fap. 8:18,20
ați primit, fără plată să dați. 9Să nu
10:9
1Sam. 9:7Mc. 6:8Lc. 9:3
10:4
22:35
luați nici bani de aur, de argint sau de aramă
10:9
Mc. 6:8
în brâiele voastre, 10nici traistă pentru drum, nici două haine, nici sandale, nici toiag, căci
10:10
Lc. 10:71Cor. 9:71Tim. 5:18
vrednic este lucrătorul de hrana lui. 11În
10:11
Lc. 10:8
toate cetățile sau satele în care veți intra, cercetați ce om este vrednic acolo și rămâneți la el până veți pleca! 12Când intrați în casă, salutați‑i pe cei de acolo; 13și
10:13
Lc. 10:5
dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină peste ea, iar
10:13
Ps. 35:13
dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14Dacă
10:14
Mc. 6:11Lc. 9:5
10:10,11
cineva nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa ori din cetatea aceea și să vă scuturați
10:14
Neem. 5:13Fap. 13:51
18:6
praful de pe picioare. 15Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai
10:15
Cap. 11:22,24.
ușor pentru ținutul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea.

Primirea apostolilor de către lume

(Marcu 13:9‑13. Luca 21:12‑17)

16Iată

10:16
Lc. 10:3
, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar
10:16
Rom. 16:19Ef. 5:15
chibzuiți ca șerpii și fără răutate
10:16
1Cor. 14:20Flp. 2:15
ca porumbeii! 17Păziți‑vă de oameni, fiindcă vă
10:17
Cap. 24:9.
vor da pe mâna sinedriilor și vă
10:17
Fap. 5:40
vor biciui în sinagogile lor! 18Din pricina Mea, veți
10:18
Fap. 12:1
24:10
25:7,232Tim. 4:16
fi duși înaintea dregătorilor și a regilor, ca mărturie pentru ei și pentru neamuri. 19Dar
10:19
Mc. 13:11‑13Lc. 12:11
21:14,15
când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți vorbi, fiindcă vi
10:19
Ex. 4:12Ier. 1:7
se va da chiar în ceasul acela ce să vorbiți; 20căci
10:20
2Sam. 23:2Fap. 4:8
6:102Tim. 4:17
nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.

21Fratele

10:21
Vers. 35,36.
își va da la moarte fratele, și tatăl – copilul; copiii se vor ridica împotriva părinților și‑i vor omorî. 22Veți
10:22
Lc. 21:17
fi urâți de toți din pricina Numelui Meu, dar
10:22
Cap. 24:13.
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

23Când

10:23
Cap. 2:13;
vă vor prigoni într‑o cetate, să fugiți în alta! Adevărat vă spun că nu veți sfârși cetățile lui Israel până
10:23
Cap. 16:28.
va veni Fiul Omului.

24Ucenicul nu

10:24
Lc. 6:40In. 13:16
15:20
este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de stăpânul său. 25Îi este de ajuns ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca stăpânul lui. Dacă pe
10:25
Cap. 12:24.
Stăpânul casei L‑au numit Beelzebul, cu cât mai mult îi vor numi așa pe cei din casa Lui!

Datoria de a‑L mărturisi fără teamă pe Hristos

(Luca 12:2‑9)

26Așa că nu vă temeți de ei. Căci

10:26
Mc. 4:22Lc. 8:17
12:2,3
nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 27Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneți la lumină, și ce auziți șoptindu‑se la ureche, voi să propovăduiți de pe acoperișuri. 28Nu
10:28
Is. 8:12,13Lc. 12:41Pt. 3:14
vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; temeți‑vă mai degrabă de Acela care poate să nimicească și sufletul, și trupul în gheenă! 29Nu se vând oare două vrăbii pe un ban10:29 Gr. assárion – monedă de bronz care valora ⅟₁₆ dintr‑un dinar.? Totuși, niciuna dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30Vouă
10:30
1Sam. 14:452Sam. 14:11Lc. 21:18Fap. 27:34
până și perii capului toți vă sunt numărați. 31Deci nu vă temeți; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii!

32De aceea

10:32
Lc. 12:8Rom. 10:9,10
, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi și
10:32
Ap. 3:5
Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; 33dar
10:33
Mc. 8:38Lc. 9:262Tim. 2:12
pe oricine Mă va tăgădui înaintea oamenilor îl voi tăgădui și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.

Despre urmarea lui Isus

(Luca 12:51‑53; 14:26‑27)

34Să nu

10:34
Lc. 12:49,51‑53
credeți că am venit să aduc pace pe pământ; n‑am venit să aduc pace, ci sabie. 35Căci am venit să despart

pe om de tatăl său,

pe fiică de mama sa

și pe noră de soacra sa.

36Și omului îi vor fi vrăjmași

10:36
Ps. 41:9
55:13In. 13:18
chiar cei din casa lui.10:36 Mica 7:6.

37Cine
10:37
Lc. 14:26
își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine, și cine își iubește fiul sau fiica mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 38De asemenea, cine
10:38
Cap. 16:24.
nu‑și ia crucea și nu Mă urmează nu este vrednic de Mine. 39Cine
10:39
Cap. 16:25.
își va câștiga viața o va pierde, și cine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga.

Primirea ucenicilor

(Marcu 9:41)

40Cine

10:40
Cap. 18:5.
vă primește pe voi Mă primește pe Mine, și cine Mă primește pe Mine Îl primește pe Acela care M‑a trimis. 41Cine
10:41
1Rg. 17:10
18:42Rg. 4:8
primește un profet pentru că este profet10:41 Sau: „Cine primește un profet în calitatea lui de profet”. Primirea unui profet înseamnă implicit recunoașterea activității acestuia. Cine sprijină activitatea unui profet se face părtaș la răsplata lui. În același fel trebuie înțelese și celelalte declarații care urmează. va primi răsplata unui profet, și cine primește un om drept pentru că este un om drept va primi răsplata unui om drept. 42Și
10:42
Cap. 18:5,6;
oricine va da de băut fie și numai un pahar cu apă rece unuia dintre acești neînsemnați ucenici pentru că este ucenic adevărat vă spun că nu‑și va pierde răsplata.”

11

111După ce a sfârșit de dat învățături celor doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să‑i învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor.

Trimișii lui Ioan Botezătorul

(Luca 17:18‑35)

2Ioan

11:2
Lc. 7:18
a auzit în
11:2
Cap. 14:3.
temniță despre lucrările lui Hristos și i‑a trimis pe ucenicii săi 3să‑L întrebe: „Tu ești Acela
11:3
Gen. 49:10Num. 24:17Dan. 9:24In. 6:14
care vine sau să așteptăm pe altul?” 4Isus le‑a răspuns zicând: „Mergeți și vestiți‑i lui Ioan ce auziți și vedeți:

5orbii

11:5
Is. 42:7In. 2:23
3:2
5:36
10:25,38
14:11
își capătă vederea, șchiopii umblă,

leproșii sunt curățiți, surzii aud,

morții învie, iar săracilor

11:5
Ps. 22:26Lc. 4:18Iac. 2:5
li se aduc vești bune.11:5 Răspunsul dat de Isus reprezintă un colaj de expresii decupate din Isaia: morții învie (Is. 26:19), orbii văd, surzii aud (Is. 29:18; 35:5), șchiopii umblă (Is. 35:6), săracii primesc vești bune (Is. 61:1).

6Ferice de cel ce nu se poticnește
11:6
Cap. 13:57;
din pricina Mea!”

7Pe când

11:7
Lc. 7:24
plecau ei, Isus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan: „Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie
11:7
Ef. 4:14
clătinată de vânt? 8Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. 9Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, chiar
11:9
Cap. 14:5;
mai mult decât un profet. 10El este acela despre care s‑a scris:

Iată

11:10
Mc. 1:2Lc. 1:76
7:27
, trimit înaintea Feței Tale pe solul Meu,

care va pregăti calea înaintea Ta.11:10 Ex. 23:20. Mal. 3:1.

11Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femeie, nu s‑a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în Împărăția cerurilor este mai mare decât el. 12Din
11:12
Lc. 16:16
zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor este atacată cu înverșunare, și atacatorii pun mâna pe ea.11:12 Sau: „Împărăția cerurilor este luată cu sila, iar cei ce se silesc pun mâna pe ea.” Textul grecesc este neclar. 13Căci toți
11:13
Mal. 4:6
Profeții și Legea până la Ioan au profețit. 14Și dacă vreți să primiți cuvântul acesta: el este Ilie
11:14
Cap. 17:12.
, care trebuia să vină. 15Cine
11:15
Cap. 13:9.
are urechi [de auzit] să audă!

16Cu

11:16
Lc. 7:31
cine voi asemăna generația aceasta? Este asemenea unor copii care stau în piețe și strigă unii către alții:

17«V‑am cântat din fluier, și n‑ați jucat;

v‑am cântat de jale, și nu v‑ați tânguit.»

18Căci a venit Ioan, care nici nu mănâncă, nici nu bea, iar ei zic: «Are demon!» 19A venit Fiul Omului, care mănâncă și bea, iar ei zic: «Iată un mâncău și un bețiv, prieten
11:19
Cap. 9:10.
cu vameșii și cu păcătoșii!» Dar
11:19
Lc. 7:35
înțelepciunea se dovedește dreaptă prin lucrările ei.”

Mustrarea cetăților nepocăite

(Luca 10:13‑15)

20Atunci

11:20
Lc. 10:13
, Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră: 21„Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă s‑ar fi făcut în Tir și în Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s‑ar fi pocăit în
11:21
Iona 3:6‑8
sac și cenușă. 22De aceea vă spun că, în ziua judecății, va
11:22
Vers. 24. Cap. 10:15.
fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 23Și tu, Capernaume, vei fi oare înălțat până la cer11:23 Aluzie la Is. 14:13.? Nu, ci până în Locuința Morților vei fi coborât11:23 Is. 14:15.; căci dacă s‑ar fi făcut în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas până în ziua de azi. 24De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor
11:24
Cap. 10:15.
pentru ținutul Sodomei decât pentru tine.”

Jugul lui Hristos

(Luca 10:21‑22)

25În

11:25
Lc. 10:21
vremea aceea, Isus a zis: „Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai
11:25
Ps. 8:21Cor. 1:19,27
2:82Cor. 3:14
ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și
11:25
Cap. 16:17.
le‑ai descoperit pruncilor. 26Da, Tată, pentru că așa ai binevoit Tu! 27Toate
11:27
Cap. 28:18.
Mi‑au fost încredințate de Tatăl Meu și
11:27
In. 1:18
6:46
10:15
nimeni nu‑L cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl; tot așa, nimeni nu‑L cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul și de cel căruia vrea Fiul să i‑L descopere.

28Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă! 29Luați jugul Meu asupra voastră și

11:29
In. 13:15Flp. 2:51Pt. 2:211In. 2:6
învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit
11:29
Zah. 9:9Flp. 2:7,8
cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre11:29 Ier. 6:16.! 30Căci
11:30
1In. 5:3
jugul Meu este plăcut și povara Mea este ușoară.”