Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

111După ce a sfârșit de dat învățături celor doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să‑i învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor.

Trimișii lui Ioan Botezătorul

(Luca 17:18‑35)

2Ioan

11:2
Lc. 7:18
a auzit în
11:2
Cap. 14:3.

temniță despre lucrările lui Hristos și i‑a trimis pe ucenicii săi 3să‑L întrebe: „Tu ești Acela
11:3
Gen. 49:10Num. 24:17Dan. 9:24In. 6:14
care vine sau să așteptăm pe altul?” 4Isus le‑a răspuns zicând: „Mergeți și vestiți‑i lui Ioan ce auziți și vedeți:

5orbii

11:5
Is. 42:7In. 2:23
3:2
5:36
10:25,38
14:11
își capătă vederea, șchiopii umblă,

leproșii sunt curățiți, surzii aud,

morții învie, iar săracilor

11:5
Ps. 22:26Lc. 4:18Iac. 2:5
li se aduc vești bune.11:5 Răspunsul dat de Isus reprezintă un colaj de expresii decupate din Isaia: morții învie (Is. 26:19), orbii văd, surzii aud (Is. 29:18; 35:5), șchiopii umblă (Is. 35:6), săracii primesc vești bune (Is. 61:1).

6Ferice de cel ce nu se poticnește
11:6
Cap. 13:57;
24:10
26:31Is. 8:14,15Rom. 9:32,331Cor. 1:23
2:14Gal. 5:111Pt. 2:8
din pricina Mea!”

7Pe când

11:7
Lc. 7:24
plecau ei, Isus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan: „Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie
11:7
Ef. 4:14
clătinată de vânt? 8Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. 9Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, chiar
11:9
Cap. 14:5;
21:26Lc. 1:76
7:26
mai mult decât un profet. 10El este acela despre care s‑a scris:

Iată

11:10
Mc. 1:2Lc. 1:76
7:27
, trimit înaintea Feței Tale pe solul Meu,

care va pregăti calea înaintea Ta.11:10 Ex. 23:20. Mal. 3:1.

11Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femeie, nu s‑a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în Împărăția cerurilor este mai mare decât el. 12Din
11:12
Lc. 16:16
zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor este atacată cu înverșunare, și atacatorii pun mâna pe ea.11:12 Sau: „Împărăția cerurilor este luată cu sila, iar cei ce se silesc pun mâna pe ea.” Textul grecesc este neclar. 13Căci toți
11:13
Mal. 4:6
Profeții și Legea până la Ioan au profețit. 14Și dacă vreți să primiți cuvântul acesta: el este Ilie
11:14
Cap. 17:12.
Mal. 4:5Lc. 1:17
, care trebuia să vină. 15Cine
11:15
Cap. 13:9.
Lc. 8:8Ap. 2:7,11,17,29
3:6,13,22
are urechi [de auzit] să audă!

16Cu

11:16
Lc. 7:31
cine voi asemăna generația aceasta? Este asemenea unor copii care stau în piețe și strigă unii către alții:

17«V‑am cântat din fluier, și n‑ați jucat;

v‑am cântat de jale, și nu v‑ați tânguit.»

18Căci a venit Ioan, care nici nu mănâncă, nici nu bea, iar ei zic: «Are demon!» 19A venit Fiul Omului, care mănâncă și bea, iar ei zic: «Iată un mâncău și un bețiv, prieten
11:19
Cap. 9:10.

cu vameșii și cu păcătoșii!» Dar
11:19
Lc. 7:35
înțelepciunea se dovedește dreaptă prin lucrările ei.”

Mustrarea cetăților nepocăite

(Luca 10:13‑15)

20Atunci

11:20
Lc. 10:13
, Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră: 21„Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă s‑ar fi făcut în Tir și în Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s‑ar fi pocăit în
11:21
Iona 3:6‑8
sac și cenușă. 22De aceea vă spun că, în ziua judecății, va
11:22
Vers. 24. Cap. 10:15.

fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 23Și tu, Capernaume, vei fi oare înălțat până la cer11:23 Aluzie la Is. 14:13.? Nu, ci până în Locuința Morților vei fi coborât11:23 Is. 14:15.; căci dacă s‑ar fi făcut în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas până în ziua de azi. 24De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor
11:24
Cap. 10:15.

pentru ținutul Sodomei decât pentru tine.”

Jugul lui Hristos

(Luca 10:21‑22)

25În

11:25
Lc. 10:21
vremea aceea, Isus a zis: „Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai
11:25
Ps. 8:21Cor. 1:19,27
2:82Cor. 3:14
ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și
11:25
Cap. 16:17.

le‑ai descoperit pruncilor. 26Da, Tată, pentru că așa ai binevoit Tu! 27Toate
11:27
Cap. 28:18.
Lc. 10:22In. 3:35
13:3
17:21Cor. 15:27
Mi‑au fost încredințate de Tatăl Meu și
11:27
In. 1:18
6:46
10:15
nimeni nu‑L cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl; tot așa, nimeni nu‑L cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul și de cel căruia vrea Fiul să i‑L descopere.

28Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă! 29Luați jugul Meu asupra voastră și

11:29
In. 13:15Flp. 2:51Pt. 2:211In. 2:6
învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit
11:29
Zah. 9:9Flp. 2:7,8
cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre11:29 Ier. 6:16.! 30Căci
11:30
1In. 5:3
jugul Meu este plăcut și povara Mea este ușoară.”