Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Fariseii și tradiția din bătrâni

(Marcu 7:1-13)

151Atunci au

15:1
Mc. 7:1
venit la Isus niște farisei și niște cărturari din Ierusalim și I-au zis: 2„De ce
15:2
Mc. 7:5
calcă ucenicii Tăi tradiția
15:2
Col. 2:8
din bătrâni, căci nu-și spală mâinile când mănâncă?” 3El le-a răspuns zicând: „Și voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu pentru tradiția voastră? 4Căci Dumnezeu a zis: Cinstește-i
15:4
Lev. 19:3Pr. 23:22Ef. 6:2
pe tatăl tău și pe mama ta15:4 Ex. 20:12. Dt. 5:16. și: Cine
15:4
Dt. 27:16Pr. 20:20
30:17
își va blestema tatăl sau mama să fie pedepsit cu moartea.15:4 Ex. 21:17. Lev. 20:9. 5Dar
15:5
Mc. 7:11,12
voi ziceți: «Cine îi va zice tatălui său ori mamei sale: ‘Orice lucru cu care ți-aș putea fi de folos este deja dăruit lui Dumnezeu 6nu mai trebuie să-și cinstească tatăl [sau mama].» Și ați desființat astfel Cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiția voastră. 7Fățarnicilor
15:7
Mc. 7:6
, bine a profețit Isaia despre voi, când a zis:

8Poporul acesta

15:8
Ez. 33:31
Mă cinstește cu buzele,

însă inima lui este departe de Mine.

9Degeaba Mă cinstesc ei

dând învățături care sunt

15:9
Col. 2:18,22Tit 1:14
porunci omenești.”15:9 Is. 29:13.

Lucrurile care-l spurcă pe om

(Marcu 7:14-23)

10Isus a chemat

15:10
Mc. 7:14
mulțimea la Sine și a zis: „Ascultați și înțelegeți: 11nu
15:11
Fap. 10:15Rom. 14:14,17,201Tim. 4:4Tit 1:15
ce intră în gura omului îl face necurat; ce iese din gură, aceea-l face necurat!” 12Atunci, ucenicii Lui s-au apropiat și I-au zis: „Știi că fariseii, auzind cuvântul acesta, s-au poticnit?” 13Drept răspuns, El le-a zis: „Orice
15:13
In. 15:21Cor. 3:12
răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu ceresc va fi smuls din rădăcină. 14Lăsați-i! Sunt
15:14
Cap. 23:16.
niște călăuze oarbe; iar când un orb îl călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” 15Petru
15:15
Mc. 7:17
i-a zis: „Deslușește-ne pilda aceasta!” 16El le-a zis: „Și
15:16
Cap. 16:9.
voi sunteți încă fără pricepere? 17Nu înțelegeți că orice
15:17
1Cor. 6:13
intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară, în hazna? 18Dar ce
15:18
Iac. 3:6
iese din gură vine din inimă, și aceea îl spurcă pe om. 19Căci
15:19
Gen. 6:5
8:21Pr. 6:14Ier. 17:9Mc. 7:21
din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile mincinoase, blasfemiile. 20Acestea sunt lucrurile care-l spurcă pe om, pe când mâncatul cu mâinile nespălate nu-l spurcă pe om.”

Femeia canaaneancă

(Marcu 7:24-30)

21După

15:21
Mc. 7:24
ce a plecat de acolo, Isus S-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. 22Și iată că o femeie canaaneancă din ținuturile acelea a venit și a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită rău de un demon.” 23Dar El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Atunci ucenicii Lui s-au apropiat și au început să-L roage, zicând: „Dă-i un răspuns, căci strigă în urma noastră!” 24El le-a răspuns: „Eu
15:24
Cap. 10:5,6.
n-am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” 25Dar ea a venit și I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mă!” 26Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căței
15:26
Cap. 7:6.
!” 27„Da, Doamne”, a zis ea, „dar și cățeii mănâncă din firimiturile ce cad de la masa stăpânilor lor.” 28Atunci, Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credința ta! Facă-ți-se după cum dorești!” Și fiica ei s-a vindecat chiar în ceasul acela.

Vindecarea multor bolnavi

29Isus

15:29
Mc. 7:31
a plecat de acolo și a venit lângă
15:29
Cap. 4:18.
Marea Galileei. Și suindu-Se pe munte, S-a așezat acolo. 30Atunci
15:30
Cap. 11:5.
au venit la El mulțimi numeroase, având cu ele șchiopi, orbi, ciungi, muți și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele Lui și El i-a vindecat, 31iar mulțimea se minuna văzând că muții vorbesc, ciungii sunt vindecați, șchiopii umblă și orbii văd. Și Îl slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

A doua înmulțire a pâinilor

(Marcu 8:1-10)

32Isus

15:32
Mc. 8:1
i-a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: „Îmi este milă de mulțimea aceasta, pentru că acești oameni stau de trei zile lângă Mine și nu au ce mânca. Nu vreau să-i trimit flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.” 33Ucenicii
15:33
2Rg. 4:43
I-au zis: „De unde să luăm în pustiu atâtea pâini încât să săturăm atâta mulțime?” 34„Câte pâini aveți?”, i-a întrebat Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei, „și puțini pești.” 35Atunci, Isus a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ. 36A luat
15:36
Cap. 14:19.
cele șapte pâini și peștii și, aducând mulțumire
15:36
1Sam. 9:13Lc. 22:19
, le-a frânt și le-a dat ucenicilor, iar ucenicii, mulțimilor. 37Au mâncat toți și s-au săturat; și au strâns șapte coșuri pline cu bucățile rămase. 38Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbați, în afară de femei și de copii. 39Apoi
15:39
Mc. 8:10
, Isus a dat drumul mulțimilor, S-a suit în barcă și S-a dus în ținutul Magadanului15:39 Alte manuscrise au lecțiunea Magdala..

16

Fariseii și saducheii Îi cer lui Isus un semn

(Marcu 8:11-13. Luca 12:54-56)

161Fariseii

16:1
Cap. 12:38.
și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. 2Drept răspuns, El le-a zis: „Când se înserează, voi ziceți: «Va fi vreme bună, căci cerul este roșu.» 3Și dimineața ziceți: «Astăzi va fi furtună, căci cerul este roșu-posomorât.» [Fățarnicilor], chipul cerului știți să-l deosebiți, dar semnele vremurilor nu puteți? 4O generație
16:4
Cap. 12:39.
rea și adulteră cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul profetului Iona.” Apoi i-a lăsat și a plecat.

Aluatul fariseilor și al saducheilor

(Marcu 8:14-21)

5Ucenicii trecuseră

16:5
Mc. 8:14
pe cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. 6Iar Isus le-a zis: „Vedeți
16:6
Lc. 12:1
să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor!” 7Ei se gândeau în sinea lor și își ziceau: „Spune așa pentru că nu am luat pâini!” 8Isus, știind aceasta, le-a zis: „De ce vă gândiți în sinea voastră că nu aveți pâini, puțin credincioșilor? 9Tot
16:9
Cap. 14:17.
nu pricepeți, nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii și câte coșuri ați adunat? 10Nici
16:10
Cap. 15:34.
de cele șapte pâini pentru cei patru mii și câte coșuri ați adunat? 11Cum nu pricepeți că nu despre pâini v-am zis, ci să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor?” 12Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinilor, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.

Mărturisirea lui Petru

(Marcu 8:27-30. Luca 9:18-21)

13Isus a venit în părțile Cezareei lui Filip și i-a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine

16:13
Mc. 8:27Lc. 9:18
zic oamenii că este Fiul Omului?” 14Ei
16:14
Cap. 14:2.
I-au răspuns: „Unii zic că Ioan Botezătorul, alții – Ilie, iar alții – Ieremia sau unul dintre profeți.” 15„Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceți că sunt?” 16Simon Petru I-a răspuns și I-a zis: „Tu
16:16
Cap. 14:33.
ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ferice de tine, Simone, Bar-Iona16:17 Adaptare în greacă a secvenței aramaice bar Ioná „fiul lui Iona”., fiindcă
16:17
Ef. 2:8
nu carnea și sângele ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl
16:17
1Cor. 2:10Gal. 1:16
Meu din ceruri. 18Și Eu îți spun: tu
16:18
In. 1:42
ești Petru, și pe
16:18
Ef. 2:20Ap. 21:14
această piatră16:18 Joc de cuvinte bazat pe asemănarea dintre numele Pétros și termenul pétra „piatră”, „stâncă”. voi zidi Biserica Mea, și
16:18
Iov 38:17Ps. 9:13
107:18Is. 38:10
porțile Locuinței Morților nu o vor birui. 19Îți
16:19
Cap. 18:18.
voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20Atunci
16:20
Cap. 17:9.
le-a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Isus Își vestește moartea și învierea

(Marcu 8:31–9:1. Luca 9:22-27)

21De atunci încolo, Isus a început să le arate

16:21
Cap. 20:17.
ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească multe din partea bătrânilor, a preoților de seamă și a cărturarilor, să fie omorât și a treia zi să învie. 22Petru L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ți se întâmple asta!” 23Dar El, întorcându-Se, i-a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano
16:23
2Sam. 19:22
! Tu
16:23
Rom. 8:7
ești o piatră de poticnire pentru Mine, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor.”

24Atunci

16:24
Cap. 10:38.
Isus le-a zis ucenicilor Săi: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze! 25Pentru că cine
16:25
Lc. 17:33In. 12:25
va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine și-o va păstra. 26Căci la ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce
16:26
Ps. 49:7,8
ar putea da un om în schimb pentru sufletul său? 27Căci Fiul
16:27
Cap. 26:64.
Omului are să vină în slava Tatălui Său, cu
16:27
Cap. 25:31.
îngerii Săi, și
16:27
Iov 34:11Ier. 17:10
32:19Rom. 2:61Cor. 3:82Cor. 5:101Pt. 1:17Ap. 2:23
22:12
atunci îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui16:27 Ps. 62:12. Pr. 24:12.. 28Adevărat vă spun că
16:28
Mc. 9:1Lc. 9:27
sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu-L vor vedea pe Fiul Omului venind în Împărăția Sa.”

17

Schimbarea la față

(Marcu 9:2-13. Luca 9:28-36)

171După

17:1
Mc. 9:2Lc. 9:28
șase zile, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus deoparte pe un munte înalt. 2Și S-a schimbat la față înaintea lor: fața Lui a strălucit ca soarele, iar hainele I s-au făcut albe ca lumina. 3Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie, care stăteau de vorbă cu El. 4Petru I-a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, voi face aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” 5Pe când
17:5
2Pt. 1:17
încă vorbea el, iată că un nor luminos i-a acoperit cu umbra lui și un glas din nor a spus: „Acesta
17:5
Cap. 3:17.
este Fiul Meu preaiubit, în
17:5
Is. 42:1
care Îmi găsesc plăcerea: de
17:5
Dt. 18:15,19Fap. 3:22,23
El să ascultați!” 6Auzind
17:6
2Pt. 1:18
, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. 7Dar Isus S-a apropiat, i-a
17:7
Dan. 8:18
9:21
10:10,18
atins și le-a zis: „Ridicați-vă și nu vă temeți!” 8Când și-au înălțat privirile, n-au mai văzut pe nimeni altcineva decât pe Isus.

9Pe când coborau ei de pe munte, Isus

17:9
Cap. 16:20.
le-a poruncit și le-a zis: „Să nu spuneți nimănui despre vedenia aceasta până când Fiul Omului va învia din morți!” 10Ucenicii L-au întrebat, zicând: „De ce
17:10
Cap. 11:14.
spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie?” 11Isus le-a răspuns: „Ilie va veni și le va așeza
17:11
Mal. 4:6Lc. 1:16,17Fap. 3:21
pe toate. 12Dar
17:12
Cap. 11:14.
Eu vă spun că Ilie a și venit, dar ei nu l-au recunoscut, ci au
17:12
Cap. 15:3,10.
făcut cu el ce au vrut. La fel are să pătimească și
17:12
Cap. 16:21.
Fiul Omului din partea lor.” 13Atunci ucenicii au înțeles
17:13
Cap. 11:14.
că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Vindecarea unui demonizat

(Marcu 9:14-29. Luca 9:37-43a)

14Când

17:14
Mc. 9:14Lc. 9:37
au ajuns la mulțime, s-a apropiat de El un om, care a îngenuncheat înaintea lui Isus și I-a zis: 15„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este epileptic17:15 Lit. „este lunatic”, sau „afectat de Lună”. În Antichitate, se considera că fazele Lunii pot declanșa ori acutiza crizele de epilepsie. și pătimește rău: adesea cade în foc și adesea în apă. 16L-am adus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece.” 17Isus a răspuns: „O, generație necredincioasă și pornită la rău! Până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai răbda? Aduceți-l aici, la Mine!” 18Isus a certat demonul, care a ieșit din el, și băiatul s-a vindecat chiar în ceasul acela. 19Atunci, ucenicii au venit la Isus și I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” 20El le-a zis: „Din pricina puținei voastre credințe. Adevărat vă spun că, dacă
17:20
Cap. 21:21.
ați avea credință cât un grăunte de muștar, i-ați zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo!» și s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputință. [ 21Dar acest soi de demoni nu iese cu nimic altceva decât cu rugăciune și cu post.”]17:21 Versetul nu apare în manuscrisele mai timpurii (cele din sec. I–IV d.Hr.). Prezența lui în anumite manuscrise târzii se datorează influenței exercitate de Mc. 9:29.

Isus Își vestește a doua oară moartea și învierea

(Marcu 9:30-32. Luca 9:43b-45)

22Pe

17:22
Cap. 16:21;
când erau ei împreună în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. 23Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult.

Isus plătește dările pentru Templu

24Când au ajuns

17:24
Mc. 9:33
în Capernaum, cei ce strângeau dările17:24 Gr. ta dídrahma, „cele două drahme”, termen tehnic folosit pentru a denumi taxa (echivalând cu jumătate de siclu) pe care, potrivit cu Ex. 30:13-16, fiecare bărbat evreu o datora Templului din Ierusalim. pentru Templu s-au apropiat de Petru și i-au zis: „Învățătorul vostru nu plătește dările?” 25El le-a spus: „Ba da.” Și când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte, zicând: „Ce crezi, Simone? Regii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?” 26Petru I-a răspuns: „De la străini.” Și Isus i-a zis: „Așadar, fiii sunt scutiți. 27Dar ca să nu le fim pricină de poticnire, du-te la mare, aruncă undița și scoate primul pește care va veni! Când îi vei deschide gura, vei găsi un statér17:27 Monedă grecească de argint care în timpul lui Augustus era echivalentă cu patru drahme, sau patru dinari.; ia-l și dă-li-l pentru Mine și pentru tine!”