Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
17

Schimbarea la față

(Marcu 9:2‑13. Luca 9:28‑36)

171După

17:1
Mc. 9:2Lc. 9:28
șase zile, Isus i‑a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i‑a dus deoparte pe un munte înalt. 2Și S‑a schimbat la față înaintea lor: fața Lui a strălucit ca soarele, iar hainele I s‑au făcut albe ca lumina. 3Și iată că li s‑au arătat Moise și Ilie, care stăteau de vorbă cu El. 4Petru I‑a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, voi face aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” 5Pe când
17:5
2Pt. 1:17
încă vorbea el, iată că un nor luminos i‑a acoperit cu umbra lui și un glas din nor a spus: „Acesta
17:5
Mt. 3:17Mc. 1:11Lc. 3:22
este Fiul Meu preaiubit, în
17:5
Is. 42:1
care Îmi găsesc plăcerea: de
17:5
Dt. 18:15,19Fap. 3:22,23
El să ascultați!” 6Auzind
17:6
2Pt. 1:18
, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s‑au înspăimântat foarte tare. 7Dar Isus S‑a apropiat, i‑a
17:7
Dan. 8:18
9:21
10:10,18
atins și le‑a zis: „Ridicați‑vă și nu vă temeți!” 8Când și‑au înălțat privirile, n‑au mai văzut pe nimeni altcineva decât pe Isus.

9Pe când coborau ei de pe munte, Isus

17:9
Mt. 16:20Mc. 8:30
9:9
le‑a poruncit și le‑a zis: „Să nu spuneți nimănui despre vedenia aceasta până când Fiul Omului va învia din morți!” 10Ucenicii L‑au întrebat, zicând: „De ce
17:10
Mt. 11:14Mal. 4:5Mc. 9:11
spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie?” 11Isus le‑a răspuns: „Ilie va veni și le va așeza
17:11
Mal. 4:6Lc. 1:16,17Fap. 3:21
pe toate. 12Dar
17:12
Mt. 11:14Mc. 9:12,13
Eu vă spun că Ilie a și venit, dar ei nu l‑au recunoscut, ci au
17:12
Mt. 15:3,10
făcut cu el ce au vrut. La fel are să pătimească și
17:12
Mt. 16:21
Fiul Omului din partea lor.” 13Atunci ucenicii au înțeles
17:13
Mt. 11:14
că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Vindecarea unui demonizat

(Marcu 9:14‑29. Luca 9:37‑43a)

14Când

17:14
Mc. 9:14Lc. 9:37
au ajuns la mulțime, s‑a apropiat de El un om, care a îngenuncheat înaintea lui Isus și I‑a zis: 15„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este epileptic17:15 Lit. „este lunatic”, sau „afectat de Lună”. În Antichitate, se considera că fazele Lunii pot declanșa ori acutiza crizele de epilepsie. și pătimește rău: adesea cade în foc și adesea în apă. 16L‑am adus la ucenicii Tăi, dar n‑au putut să‑l vindece.” 17Isus a răspuns: „O, generație necredincioasă și pornită la rău! Până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai răbda? Aduceți‑l aici, la Mine!” 18Isus a certat demonul, care a ieșit din el, și băiatul s‑a vindecat chiar în ceasul acela. 19Atunci, ucenicii au venit la Isus și I‑au zis deoparte: „Noi de ce n‑am putut să‑l scoatem?” 20El le‑a zis: „Din pricina puținei voastre credințe. Adevărat vă spun că, dacă
17:20
Mt. 21:21Mc. 11:23Lc. 17:61Cor. 12:9
13:2
ați avea credință cât un grăunte de muștar, i‑ați zice muntelui acestuia: «Mută‑te de aici acolo!» și s‑ar muta; nimic nu v‑ar fi cu neputință. [ 21Dar acest soi de demoni nu iese cu nimic altceva decât cu rugăciune și cu post.”]17:21 Versetul nu apare în manuscrisele mai timpurii (cele din sec. I–IV d.Hr.). Prezența lui în anumite manuscrise târzii se datorează influenței exercitate de Mc. 9:29.

Isus Își vestește a doua oară moartea și învierea

(Marcu 9:30‑32. Luca 9:43b‑45)

22Pe

17:22
Mt. 16:21
20:17Mc. 8:31
9:30,31
10:33Lc. 9:22,44
18:31
24:6,7
când erau ei împreună în Galileea, Isus le‑a zis: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. 23Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s‑au întristat foarte mult.

Isus plătește dările pentru Templu

24Când au ajuns

17:24
Mc. 9:33
în Capernaum, cei ce strângeau dările17:24 Gr. ta dídrahma, „cele două drahme”, termen tehnic folosit pentru a denumi taxa (echivalând cu jumătate de siclu) pe care, potrivit cu Ex. 30:13‑16, fiecare bărbat evreu o datora Templului din Ierusalim. pentru Templu s‑au apropiat de Petru și i‑au zis: „Învățătorul vostru nu plătește dările?” 25El le‑a spus: „Ba da.” Și când a intrat în casă, Isus i‑a luat‑o înainte, zicând: „Ce crezi, Simone? Regii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?” 26Petru I‑a răspuns: „De la străini.” Și Isus i‑a zis: „Așadar, fiii sunt scutiți. 27Dar ca să nu le fim pricină de poticnire, du‑te la mare, aruncă undița și scoate primul pește care va veni! Când îi vei deschide gura, vei găsi un statér17:27 Monedă grecească de argint care în timpul lui Augustus era echivalentă cu patru drahme, sau patru dinari.; ia‑l și dă‑li‑l pentru Mine și pentru tine!”