Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Genealogia lui Isus Hristos

(Luca 3:23-38)

11Cartea neamului

1:1
Lc. 3:23
lui Isus Hristos, fiul
1:1
Cap. 22:42.
lui David, fiul
1:1
Gen. 12:3
22:18Gal. 3:16
lui Avraam. 2Avraam
1:2
Gen. 21:2,3
l-a născut pe Isaac; Isaac
1:2
Gen. 25:26
l-a născut pe Iacov; Iacov
1:2
Gen. 29:35
i-a născut pe Iuda și pe frații lui; 3Iuda
1:3
Gen. 38:27
i-a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares
1:3
Rut 4:181Cr. 2:5,9
l-a născut pe Esrom; Esrom l-a născut pe Aram; 4Aram l-a născut pe Aminadab; Aminadab l-a născut pe Naason; Naason l-a născut pe Salmon; 5Salmon l-a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz l-a născut pe Obed, din Rut; Obed l-a născut pe Ișai; 6Ișai
1:6
1Sam. 16:1
17:12
l-a născut pe regele David. Regele David
1:6
2Sam. 12:24
l-a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon
1:7
1Cr. 3:3,10
l-a născut pe Roboam; Roboam l-a născut pe Abia; Abia l-a născut pe Asaf; 8Asaf l-a născut pe Iosafat; Iosafat l-a născut pe Ioram; Ioram l-a născut pe Ozia; 9Ozia l-a născut pe Ioatam; Ioatam l-a născut pe Ahaz; Ahaz l-a născut pe Ezechia; 10Ezechia
1:10
2Rg. 20:211Cr. 13:1
l-a născut pe Manase; Manase l-a născut pe Amos; Amos l-a născut pe Iosia; 11Iosia
1:11
1Cr. 3:15,16
i-a născut pe Iehonia și pe frații lui, pe vremea deportării
1:11
2Rg. 24:14,15,16
25:112Cr. 36:10,20Ier. 27:20
39:9
52:11,15,28-30Dan. 1:2
în Babilon. 12După deportarea în Babilon, Iehonia
1:12
1Cr. 3:17,19
l-a născut pe Salatiel; Salatiel l-a născut pe Zorobabel
1:12
Ezra 3:2
5:2Neem. 12:1Hag. 1:1
; 13Zorobabel l-a născut pe Abiud; Abiud l-a născut pe Eliachim; Eliachim l-a născut pe Azor; 14Azor l-a născut pe Sadoc; Sadoc l-a născut pe Achim; Achim l-a născut pe Eliud; 15Eliud l-a născut pe Eleazar; Eleazar l-a născut pe Matan; Matan l-a născut pe Iacov; 16Iacov l-a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se numește Hristos. 17Așadar, de la Avraam până la David sunt paisprezece generații cu totul; de la David până la deportarea în Babilon sunt paisprezece generații; iar de la deportarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece generații.

Nașterea lui Isus Hristos

(Luca 2:1-7)

18Iar nașterea

1:18
Lc. 1:27
lui Isus Hristos a fost așa:

Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt

1:18
Lc. 1:35
. 19Iosif, bărbatul ei, fiindcă era un om drept și nu voia să o facă de rușine
1:19
Dt. 24:1
, plănuia să o lase pe ascuns. 20Dar pe când se frământa el cu aceste gânduri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, care i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria de soție, căci ce s-a zămislit
1:20
Lc. 1:35
în ea este de la Duhul Sfânt! 21Ea va naște
1:21
Lc. 1:31
un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El
1:21
Fap. 4:12
5:31
13:23,28
va mântui pe poporul Său de păcate.” 22Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce spusese Domnul prin profetul care zice:

23Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu

și-i vor pune numele Emanuel1:23 Is. 7:14.,

care, tradus, înseamnă: Dumnezeu este cu noi1:23 Is. 8:10.. 24Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului: a luat-o de soție, 25dar n-a cunoscut-o1:25 Eufemism biblic folosit pentru a denumi relațiile intime dintre două persoane. Aici și în alte pasaje similare. până ce ea a născut un fiu
1:25
Ex. 13:2Lc. 2:7,21
. Și I-a pus numele Isus.
2

Magii la Ierusalim

21După ce S-a născut

2:1
Lc. 2:4,6,7
Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele regelui Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit
2:1
Gen. 10:30
25:61Rg. 4:30
la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde
2:2
Lc. 2:11
este Regele de curând născut al iudeilor? Căci I-am văzut steaua
2:2
Num. 24:17Is. 60:3
în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit regele Irod aceasta, s-a tulburat, și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4I-a adunat pe toți preoții de seamă
2:4
2Cr. 36:14
și pe
2:4
2Cr. 34:13
cărturarii poporului și a căutat să afle
2:4
Mal. 2:7
de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5Ei i-au spus: „În Betleemul din Iudeea, căci iată ce a fost scris prin profetul:

6Și tu, Betleeme

2:6
In. 7:42
, ținut al lui Iuda,

nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda,

căci din tine va ieși o Căpetenie

care va păstori

2:6
Ap. 2:27
poporul Meu, Israel.2:6 Mica 5:2.

7Atunci, Irod i-a chemat în ascuns pe magi și i-a întrebat amănunțit despre vremea în care se arătase steaua. 8Apoi i-a trimis la Betleem, zicându-le: „Duceți-vă și cercetați în amănunt despre prunc și, când îl veți găsi, dați-mi și mie de veste, ca să vin și eu să mă închin lui!” 9După ce l-au ascultat pe rege, au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până când a ajuns și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10Când au văzut ei steaua, au avut o bucurie nespus de mare. 11Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, au căzut cu fața la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis cuferele și I-au adus
2:11
Ps. 72:10Is. 60:6
daruri: aur, tămâie și smirnă. 12După aceea, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis
2:12
Cap. 1:20.
să nu se întoarcă pe la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis: „Scoală-te, ia-i pe Prunc și pe mama Lui și fugi în Egipt! Și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare!” 14Iosif s-a sculat noaptea, i-a luat pe Prunc și pe mama Lui și a plecat în Egipt. 15Și a rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu.2:15 Os. 11:1.

Uciderea pruncilor

16Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să-i omoare pe toți pruncii din Betleem și din toate împrejurimile lui care aveau mai puțin de doi ani, după vremea pe care o aflase de la magi.

17Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin profetul Ieremia, care zice:

18Glas s-a auzit în Rama,

plângere și bocet mult:

Rahela își plângea copiii

și nu voia să fie mângâiată,

pentru că nu mai erau.2:18 Ier. 31:15.

Moartea lui Irod și întoarcerea din Egipt

19După ce a murit Irod, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, 20și i-a zis: „Scoală-te, ia-i pe Prunc și pe mama Lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să-I ia viața2:20 Ex. 4:19. Pruncului!” 21Iosif s-a sculat, i-a luat pe Prunc și pe mama Lui și a venit în țara lui Israel. 22Dar când a auzit că în Iudeea domnește Arhelau în locul tatălui său, Irod, s-a temut să se ducă acolo; și fiind înștiințat în vis, a plecat în părțile

2:22
Cap. 3:13.
Galileei. 23A ajuns acolo și a locuit într-o cetate numită
2:23
In. 1:45
Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit
2:23
Jud. 13:51Sam. 1:11
prin profeți, și anume că El va fi numit Nazarinean2:23 Gr. Nazōráios, lit. „Nazoreu”..

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

(Marcu 1:1-8. Luca 3:1-9,15-17. Ioan 1:19-28)

31În zilele acelea a venit Ioan

3:1
Mc. 1:4,15Lc. 3:2,3In. 1:28
Botezătorul și propovăduia în
3:1
Ios. 14:10
Pustiul Iudeei, 2zicând: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor
3:2
Cap. 4:17;
este aproape!” 3El este acela care fusese vestit prin profetul Isaia, când zice:

Glasul

3:3
Mc. 1:3Lc. 3:4In. 1:23
celui ce strigă în pustiu:

„Pregătiți

3:3
Lc. 1:76
calea Domnului,

îndreptați cărările Lui!”3:3 Is. 40:3.

4Ioan
3:4
Mc. 1:6
avea îmbrăcăminte
3:4
2Rg. 1:8Zah. 13:4
din păr de cămilă și un brâu de piele în jurul mijlocului și se hrănea cu lăcuste
3:4
Lev. 11:22
și miere sălbatică
3:4
1Sam. 14:25,26
. 5Au început să iasă la el
3:5
Mc. 1:5Lc. 3:7
din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului 6și, după ce își mărturiseau păcatele, erau botezați
3:6
Fap. 19:4,18
de el în râul Iordan. 7Dar când i-a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei venind la botezul lui, le-a zis: „Pui de vipere
3:7
Cap. 12:34;
, cine v-a învățat să fugiți de mânia
3:7
Rom. 5:91Tes. 1:10
care vine? 8Faceți roade vrednice de pocăință! 9Și să nu credeți că puteți zice în sinea voastră: «Îl avem ca tată
3:9
In. 8:33,39Fap. 13:26Rom. 4:1,11,16
pe Avraam»! Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să-i ridice copii lui Avraam. 10Securea așteaptă deja la rădăcina pomilor. Orice pom
3:10
Cap. 7:19.
care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat în foc! 11Eu vă
3:11
Mc. 1:8Lc. 3:16In. 1:15,26,33Fap. 1:5
11:16
19:4
botez în apă, spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea. El
3:11
Is. 4:4
44:3Mal. 3:2Fap. 2:3,41Cor. 12:13
vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. 12Acela
3:12
Mal. 3:3
are lopata de vânturat în mână; El Își va curăța aria, Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde
3:12
Cap. 13:30.
în focul care nu se stinge.”

Botezul lui Isus Hristos

(Marcu 1:9-11. Luca 3:21-22)

13Atunci

3:13
Mc. 1:9Lc. 3:21
a venit Isus din Galileea
3:13
Cap. 2:22.
la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan căuta să-L oprească, spunând: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” 15Isus i-a răspuns zicându-i: „Lasă acum, fiindcă așa se cuvine: să împlinim toată dreptatea.” Atunci Ioan a încuviințat. 16După ce a fost botezat
3:16
Mc. 1:10
, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată, cerurile s-au deschis și L-a văzut pe Duhul
3:16
Is. 11:2
42:1Lc. 3:22In. 1:32,33
lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El. 17Și iată că din ceruri
3:17
In. 12:28
s-a auzit un glas care zicea: „Acesta
3:17
Cap. 12:18;
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea!”

Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu plasarea și utilizarea cookie-urilor de către SBIR și terți[ascunde mesajul]