Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Genealogia lui Isus Hristos

(Luca 3:23‑38)

11Cartea neamului

1:1
Lc. 3:23
lui Isus Hristos, fiul
1:1
Cap. 22:42.
lui David, fiul
1:1
Gen. 12:3
22:18Gal. 3:16
lui Avraam. 2Avraam
1:2
Gen. 21:2,3
l‑a născut pe Isaac; Isaac
1:2
Gen. 25:26
l‑a născut pe Iacov; Iacov
1:2
Gen. 29:35
i‑a născut pe Iuda și pe frații lui; 3Iuda
1:3
Gen. 38:27
i‑a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares
1:3
Rut 4:181Cr. 2:5,9
l‑a născut pe Esrom; Esrom l‑a născut pe Aram; 4Aram l‑a născut pe Aminadab; Aminadab l‑a născut pe Naason; Naason l‑a născut pe Salmon; 5Salmon l‑a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz l‑a născut pe Obed, din Rut; Obed l‑a născut pe Ișai; 6Ișai
1:6
1Sam. 16:1
17:12
l‑a născut pe regele David. Regele David
1:6
2Sam. 12:24
l‑a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon
1:7
1Cr. 3:3,10
l‑a născut pe Roboam; Roboam l‑a născut pe Abia; Abia l‑a născut pe Asaf; 8Asaf l‑a născut pe Iosafat; Iosafat l‑a născut pe Ioram; Ioram l‑a născut pe Ozia; 9Ozia l‑a născut pe Ioatam; Ioatam l‑a născut pe Ahaz; Ahaz l‑a născut pe Ezechia; 10Ezechia
1:10
2Rg. 20:211Cr. 13:1
l‑a născut pe Manase; Manase l‑a născut pe Amos; Amos l‑a născut pe Iosia; 11Iosia
1:11
1Cr. 3:15,16
i‑a născut pe Iehonia și pe frații lui, pe vremea deportării
1:11
2Rg. 24:14,15,16
25:112Cr. 36:10,20Ier. 27:20
39:9
52:11,15,28‑30Dan. 1:2
în Babilon. 12După deportarea în Babilon, Iehonia
1:12
1Cr. 3:17,19
l‑a născut pe Salatiel; Salatiel l‑a născut pe Zorobabel
1:12
Ezra 3:2
5:2Neem. 12:1Hag. 1:1
; 13Zorobabel l‑a născut pe Abiud; Abiud l‑a născut pe Eliachim; Eliachim l‑a născut pe Azor; 14Azor l‑a născut pe Sadoc; Sadoc l‑a născut pe Achim; Achim l‑a născut pe Eliud; 15Eliud l‑a născut pe Eleazar; Eleazar l‑a născut pe Matan; Matan l‑a născut pe Iacov; 16Iacov l‑a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S‑a născut Isus, care Se numește Hristos. 17Așadar, de la Avraam până la David sunt paisprezece generații cu totul; de la David până la deportarea în Babilon sunt paisprezece generații; iar de la deportarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece generații.

Nașterea lui Isus Hristos

(Luca 2:1‑7)

18Iar nașterea

1:18
Lc. 1:27
lui Isus Hristos a fost așa:

Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și înainte să locuiască ei împreună, ea s‑a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt

1:18
Lc. 1:35
. 19Iosif, bărbatul ei, fiindcă era un om drept și nu voia să o facă de rușine
1:19
Dt. 24:1
, plănuia să o lase pe ascuns. 20Dar pe când se frământa el cu aceste gânduri, i s‑a arătat în vis un înger al Domnului, care i‑a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria de soție, căci ce s‑a zămislit
1:20
Lc. 1:35
în ea este de la Duhul Sfânt! 21Ea va naște
1:21
Lc. 1:31
un Fiu și‑I vei pune numele Isus, pentru că El
1:21
Fap. 4:12
5:31
13:23,28
va mântui pe poporul Său de păcate.” 22Toate acestea s‑au întâmplat ca să se împlinească ce spusese Domnul prin profetul care zice:

23Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu

și‑i vor pune numele Emanuel1:23 Is. 7:14.,

care, tradus, înseamnă: Dumnezeu este cu noi1:23 Is. 8:10.. 24Când s‑a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului: a luat‑o de soție, 25dar n‑a cunoscut‑o1:25 Eufemism biblic folosit pentru a denumi relațiile intime dintre două persoane. Aici și în alte pasaje similare. până ce ea a născut un fiu
1:25
Ex. 13:2Lc. 2:7,21
. Și I‑a pus numele Isus.
2

Magii, la Ierusalim

21După ce S‑a născut

2:1
Lc. 2:4,6,7
Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele regelui Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit
2:1
Gen. 10:30
25:61Rg. 4:30
la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde
2:2
Lc. 2:11
este Regele de curând născut al iudeilor? Căci I‑am văzut steaua
2:2
Num. 24:17Is. 60:3
în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit regele Irod aceasta, s‑a tulburat, și tot Ierusalimul s‑a tulburat împreună cu el. 4I‑a adunat pe toți preoții de seamă
2:4
2Cr. 36:14
și pe
2:4
2Cr. 34:13
cărturarii poporului și a căutat să afle
2:4
Mal. 2:7
de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5Ei i‑au spus: „În Betleemul din Iudeea, căci iată ce a fost scris prin profetul:

6Și tu, Betleeme

2:6
In. 7:42
, ținut al lui Iuda,

nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda,

căci din tine va ieși o Căpetenie

care va păstori

2:6
Ap. 2:27
poporul Meu, Israel.2:6 Mica 5:2.

7Atunci, Irod i‑a chemat în ascuns pe magi și i‑a întrebat amănunțit despre vremea în care se arătase steaua. 8Apoi i‑a trimis la Betleem, zicându‑le: „Duceți‑vă și cercetați în amănunt despre prunc și, când îl veți găsi, dați‑mi și mie de veste, ca să vin și eu să mă închin lui!” 9După ce l‑au ascultat pe rege, au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până când a ajuns și s‑a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10Când au văzut ei steaua, au avut o bucurie nespus de mare. 11Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, au căzut cu fața la pământ și I s‑au închinat; apoi și‑au deschis cuferele și I‑au adus
2:11
Ps. 72:10Is. 60:6
daruri: aur, tămâie și smirnă. 12După aceea, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis
2:12
Cap. 1:20.
să nu se întoarcă pe la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i s‑a arătat în vis lui Iosif și i‑a zis: „Scoală‑te, ia‑i pe Prunc și pe mama Lui și fugi în Egipt! Și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să‑L omoare!” 14Iosif s‑a sculat noaptea, i‑a luat pe Prunc și pe mama Lui și a plecat în Egipt. 15Și a rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt L‑am chemat pe Fiul Meu.2:15 Os. 11:1.

Uciderea pruncilor

16Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s‑a mâniat foarte tare și a trimis să‑i omoare pe toți pruncii din Betleem și din toate împrejurimile lui care aveau mai puțin de doi ani, după vremea pe care o aflase de la magi.

17Atunci s‑a împlinit ce fusese vestit prin profetul Ieremia, care zice:

18Glas s‑a auzit în Rama,

plângere și bocet mult:

Rahela își plângea copiii

și nu voia să fie mângâiată,

pentru că nu mai erau.2:18 Ier. 31:15.

Moartea lui Irod și întoarcerea din Egipt

19După ce a murit Irod, iată că un înger al Domnului i s‑a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, 20și i‑a zis: „Scoală‑te, ia‑i pe Prunc și pe mama Lui și du‑te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să‑I ia viața2:20 Ex. 4:19. Pruncului!” 21Iosif s‑a sculat, i‑a luat pe Prunc și pe mama Lui și a venit în țara lui Israel. 22Dar când a auzit că în Iudeea domnește Arhelau în locul tatălui său, Irod, s‑a temut să se ducă acolo; și fiind înștiințat în vis, a plecat în părțile

2:22
Cap. 3:13.
Galileei. 23A ajuns acolo și a locuit într‑o cetate numită
2:23
In. 1:45
Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit
2:23
Jud. 13:51Sam. 1:11
prin profeți, și anume că El va fi numit Nazarinean2:23 Gr. Nazōráios, lit. „nazoreu”..

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

(Marcu 1:1‑8. Luca 3:1‑9,15‑17. Ioan 1:19‑28)

31În zilele acelea a venit Ioan

3:1
Mc. 1:4,15Lc. 3:2,3In. 1:28
Botezătorul și propovăduia în
3:1
Ios. 14:10
Pustiul Iudeei, 2zicând: „Pocăiți‑vă, căci Împărăția cerurilor
3:2
Cap. 4:17;
este aproape!” 3El este acela care fusese vestit prin profetul Isaia, când zice:

Glasul

3:3
Mc. 1:3Lc. 3:4In. 1:23
celui ce strigă în pustiu:

„Pregătiți

3:3
Lc. 1:76
calea Domnului,

îndreptați cărările Lui!”3:3 Is. 40:3.

4Ioan
3:4
Mc. 1:6
avea îmbrăcăminte
3:4
2Rg. 1:8Zah. 13:4
din păr de cămilă și un brâu de piele în jurul mijlocului și se hrănea cu lăcuste
3:4
Lev. 11:22
și miere sălbatică
3:4
1Sam. 14:25,26
. 5Au început să iasă la el
3:5
Mc. 1:5Lc. 3:7
din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului 6și, după ce își mărturiseau păcatele, erau botezați
3:6
Fap. 19:4,18
de el în râul Iordan. 7Dar când i‑a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei venind la botezul lui, le‑a zis: „Pui de vipere
3:7
Cap. 12:34;
, cine v‑a învățat să fugiți de mânia
3:7
Rom. 5:91Tes. 1:10
care vine? 8Faceți roade vrednice de pocăință! 9Și să nu credeți că puteți zice în sinea voastră: «Îl avem ca tată
3:9
In. 8:33,39Fap. 13:26Rom. 4:1,11,16
pe Avraam»! Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să‑i ridice copii lui Avraam. 10Securea așteaptă deja la rădăcina pomilor. Orice pom
3:10
Cap. 7:19.
care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat în foc! 11Eu vă
3:11
Mc. 1:8Lc. 3:16In. 1:15,26,33Fap. 1:5
11:16
19:4
botez în apă, spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să‑I duc încălțămintea. El
3:11
Is. 4:4
44:3Mal. 3:2Fap. 2:3,41Cor. 12:13
vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. 12Acela
3:12
Mal. 3:3
are lopata de vânturat în mână; El Își va curăța aria, Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde
3:12
Cap. 13:30.
în focul care nu se stinge.”

Botezul lui Isus Hristos

(Marcu 1:9‑11. Luca 3:21‑22)

13Atunci

3:13
Mc. 1:9Lc. 3:21
a venit Isus din Galileea
3:13
Cap. 2:22.
la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan căuta să‑L oprească, spunând: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” 15Isus i‑a răspuns zicându‑i: „Lasă acum, fiindcă așa se cuvine: să împlinim toată dreptatea.” Atunci Ioan a încuviințat. 16După ce a fost botezat
3:16
Mc. 1:10
, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată, cerurile s‑au deschis și L‑a văzut pe Duhul
3:16
Is. 11:2
42:1Lc. 3:22In. 1:32,33
lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El. 17Și iată că din ceruri
3:17
In. 12:28
s‑a auzit un glas care zicea: „Acesta
3:17
Cap. 12:18;
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea!”