Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
21

Intrarea lui Isus în Ierusalim

(Marcu 11:1‑11. Luca 19:28‑38. Ioan 12:12‑19)

211Când

21:1
Mc. 11:1Lc. 19:29
s‑au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele
21:1
Zah. 14:14
Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici 2și le‑a spus: „Mergeți în satul de dinainte și veți găsi îndată o măgăriță legată și un mânz împreună cu ea; dezlegați‑i și aduceți‑i la Mine! 3Dacă vă întreabă cineva, să spuneți: «Domnul are nevoie de ei.» Și îi va trimite îndată.” 4Aceasta s‑a petrecut ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice:

5Spuneți

21:5
In. 12:15
fiicei Sionului:21:5 Is. 62:11.

„Iată, Regele tău vine la tine,

blând și călare pe un măgar,

pe un măgăruș, mânzul celei de sub jug.”21:5 Zah. 9:9.

6Ucenicii
21:6
Mc. 11:4
s‑au dus și au făcut după cum le poruncise Isus. 7Au adus măgărița și măgărușul, și‑au
21:7
2Rg. 9:13
pus hainele peste ei și El S‑a așezat deasupra. 8Majoritatea oamenilor din mulțime își așterneau hainele pe drum; alții
21:8
Lev. 23:40In. 12:13
tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum. 9Mulțimile care mergeau înaintea lui Isus și cele care‑L urmau strigau:

Osana Fiului lui David!

Binecuvântat

21:9
Mt. 23:39Ps. 118:26
este Cel ce vine în Numele Domnului!21:9 Ps. 118:25.

Osana în înălțimi!”

10Când
21:10
Mc. 11:15Lc. 19:45In. 2:13,15
a intrat Isus în Ierusalim, toată cetatea a început să freamăte și toți se întrebau: „Cine este acesta?” 11„Este profetul
21:11
Mt. 2:23Lc. 7:16In. 6:14
7:40
9:17
Isus, din Nazaretul Galileei”, răspundeau mulțimile.

Izgonirea vânzătorilor din Templu

(Marcu 11:15‑19. Luca 19:45‑48. Ioan 2:13‑22)

12Isus a intrat

21:12
Mc. 11:11Lc. 19:45In. 2:15
în Templul [lui Dumnezeu], i‑a scos afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor
21:12
Dt. 14:25
de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei 13și le‑a zis: „Este scris:

Casa Mea se va numi o casă de rugăciune.21:13 Is. 56:7.

Dar

21:13
Mc. 11:17Lc. 19:46
voi faceți din ea o peșteră de tâlhari.”21:13 Ier. 7:11.

14Au venit la El în Templu niște orbi și șchiopi, iar El i‑a vindecat. 15Însă preoții de seamă și cărturarii, văzând minunile pe care le făcea, precum și pe copii strigând în Templu și zicând: „Osana Fiului lui David!”, s‑au mâniat 16și I‑au zis: „Auzi ce zic aceștia?” Isus le‑a răspuns: „Da. Oare n‑ați citit niciodată: Din gura pruncilor și a sugarilor Ți‑ai scos laudă21:16 Ps. 8:2.?” 17El i‑a lăsat, a ieșit din cetate spre Betania

21:17
Mc. 11:11In. 11:18
și a înnoptat acolo.

Blestemarea smochinului

(Marcu 11:12‑14,20‑24)

18Dimineața

21:18
Mc. 11:12
, pe când Se întorcea în cetate, I s‑a făcut foame. 19Văzând
21:19
Mc. 11:13
un smochin lângă drum, S‑a apropiat de el, dar nu a găsit nimic decât frunze și i‑a zis: „În veac să nu mai dea rod din tine!” Și smochinul s‑a uscat pe loc. 20Când
21:20
Mc. 11:20
au văzut lucrul acesta, ucenicii au rămas uimiți și au zis: „Cum de s‑a uscat smochinul pe loc?” 21Isus le‑a răspuns: „Adevărat vă spun că, dacă
21:21
Mt. 17:20Lc. 17:6
veți avea credință și nu
21:21
Iac. 1:6
vă veți îndoi, veți face nu numai ce am făcut Eu smochinului, ci
21:21
1Cor. 13:2
îi veți zice acestui munte: «Ridică‑te și aruncă‑te în mare!» și se va face. 22Tot
21:22
Mt. 7:7Mc. 11:24Lc. 11:9Iac. 5:16In. 3:22
5:15
ce veți cere prin rugăciune, cu credință, veți primi.”

Autoritatea lui Isus

(Marcu 11:27‑33. Luca 20:1‑8)

23Isus

21:23
Mc. 11:27Lc. 20:1
a mers în Templu și, pe când îi învăța pe oameni, au venit la El preoții de seamă și bătrânii poporului și I‑au zis
21:23
Ex. 2:14Fap. 4:7
7:27
: „Cu ce autoritate faci tu aceste lucruri și cine ți‑a dat această autoritate?” 24Isus le‑a răspuns zicând: „Vă voi întreba și Eu un lucru, iar dacă‑Mi veți răspunde, vă voi spune și Eu cu ce autoritate fac toate acestea: 25botezul lui Ioan de unde era – din cer sau de la oameni?” Ei însă vorbeau între ei și ziceau: „Dacă spunem: «Din cer», ne va zice: «Atunci de ce n‑ați crezut în el?» 26Dacă vom spune: «De la oameni», ne temem de mulțime, pentru că
21:26
Mt. 14:5Mc. 6:20Lc. 20:6
toți îl consideră pe Ioan profet.” 27Așa că I‑au răspuns lui Isus: „Nu știm!” Atunci și El le‑a zis: „Nici Eu nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri.

Pilda celor doi fii

28Ce credeți? Un om avea doi fii. Venind la cel dintâi, i‑a zis: «Fiule, du‑te și lucrează astăzi la vie!» 29El i‑a răspuns: «Nu vreau», dar mai târziu i‑a părut rău și s‑a dus. 30A venit și la celălalt și i‑a spus la fel. Acesta a răspuns: «Mă duc, stăpâne», și nu s‑a dus. 31Care dintre cei doi a făcut voia tatălui?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Iar Isus le‑a zis: „Adevărat

21:31
Lc. 7:29,50
vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. 32Fiindcă Ioan
21:32
Mt. 3:1
a venit la voi pe calea dreptății, și nu i‑ați dat crezare, dar
21:32
Lc. 3:12,13
vameșii și desfrânatele l‑au crezut. Voi însă, deși ați văzut lucrul acesta, nu v‑ați căit mai târziu ca să‑l credeți.

Pilda lucrătorilor viei

(Marcu 12:1‑12. Luca 20:9‑19)

33Ascultați o altă pildă! Era odată un gospodar care

21:33
Ps. 80:9Cânt. 8:11Ier. 2:21Mc. 12:1Lc. 20:9
a sădit o vie, a împrejmuit‑o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn21:33 Is. 5:2., apoi a arendat‑o unor lucrători și a plecat
21:33
Mt. 25:14,15
în călătorie. 34Când s‑a apropiat vremea roadelor, Și‑a trimis robii la lucrători, ca
21:34
Cânt. 8:11,12
să ia roadele. 35Dar lucrătorii
21:35
Mt. 5:12
23:34,372Cr. 24:21
36:16Neem. 9:26Fap. 7:521Tes. 2:15Evr. 11:36,37
i‑au luat pe robi și pe unul l‑au bătut, pe altul l‑au omorât, iar pe altul l‑au ucis cu pietre. 36A trimis apoi alți robi, mai mulți decât cei dintâi, dar lucrătorii le‑au făcut la fel. 37În cele din urmă, l‑a trimis la ei pe fiul său, zicându‑și: «De fiul meu se vor rușina!» 38Dar lucrătorii, văzându‑l pe fiu, au zis între ei: «Iată‑l pe
21:38
Ps. 2:8Evr. 1:2
moștenitor; haideți
21:38
Mt. 26:3
27:1Ps. 2:2In. 11:53Fap. 4:27
să‑l omorâm și să punem mâna pe moștenirea lui!» 39Și
21:39
Mt. 26:50Mc. 14:46Lc. 22:54In. 18:12Fap. 2:23
prinzându‑l, l‑au scos afară din vie și l‑au omorât. 40Acum, când va veni stăpânul viei, ce le va face lucrătorilor acelora?” 41Ei I‑au răspuns
21:41
Lc. 20:16
: „Pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde
21:41
Lc. 21:24Evr. 2:3
, iar
21:41
Fap. 13:46
15:7
18:6
28:28Rom. 9
10
11
via o va da altor lucrători, care‑i vor da roadele la vreme.” 42Isus le‑a zis: „Oare n‑ați
21:42
Is. 28:16Mc. 12:10Lc. 20:17Fap. 4:11Ef. 2:201Pt. 2:6,7
citit niciodată în Scripturi:

Piatra pe care au lepădat‑o zidarii,

tocmai ea a ajuns în capul unghiului;

de la Domnul s‑a făcut lucrul acesta

și este minunat în ochii noștri21:42 Ps. 118:22,23.?

43De aceea vă spun că
21:43
Mt. 8:12
Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roade. 44Cine va
21:44
Is. 8:14,15Zah. 12:3Lc. 20:18Rom. 9:331Pt. 2:8
cădea peste piatra aceasta va
21:44
Is. 60:12Dan. 2:44
fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera.” 45Când au auzit pildele Lui, preoții de seamă și fariseii au priceput că despre ei vorbea 46și căutau să‑L prindă, dar se temeau de mulțimi, pentru că ele
21:46
Mt. 21:11Lc. 7:16In. 7:40
Îl considerau profet.