Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
21

Intrarea lui Isus în Ierusalim

(Marcu 11:1‑11. Luca 19:28‑38. Ioan 12:12‑19)

211Când

21:1
Mc. 11:1Lc. 19:29
s‑au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele
21:1
Zah. 14:14
Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici 2și le‑a spus: „Mergeți în satul de dinainte și veți găsi îndată o măgăriță legată și un mânz împreună cu ea; dezlegați‑i și aduceți‑i la Mine! 3Dacă vă întreabă cineva, să spuneți: «Domnul are nevoie de ei.» Și îi va trimite îndată.” 4Aceasta s‑a petrecut ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice:

5Spuneți

21:5
In. 12:15
fiicei Sionului:21:5 Is. 62:11.

„Iată, Regele tău vine la tine,

blând și călare pe un măgar,

pe un măgăruș, mânzul celei de sub jug.”21:5 Zah. 9:9.

6Ucenicii
21:6
Mc. 11:4
s‑au dus și au făcut după cum le poruncise Isus. 7Au adus măgărița și măgărușul, și‑au
21:7
2Rg. 9:13
pus hainele peste ei și El S‑a așezat deasupra. 8Majoritatea oamenilor din mulțime își așterneau hainele pe drum; alții
21:8
Lev. 23:40In. 12:13
tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum. 9Mulțimile care mergeau înaintea lui Isus și cele care‑L urmau strigau:

Osana Fiului lui David!

Binecuvântat

21:9
Cap. 23:39.
este Cel ce vine în Numele Domnului!21:9 Ps. 118:25.

Osana în înălțimi!”

10Când
21:10
Mc. 11:15Lc. 19:45In. 2:13,15
a intrat Isus în Ierusalim, toată cetatea a început să freamăte și toți se întrebau: „Cine este acesta?” 11„Este profetul
21:11
Cap. 2:23.
Isus, din Nazaretul Galileei”, răspundeau mulțimile.

Izgonirea vânzătorilor din Templu

(Marcu 11:15‑19. Luca 19:45‑48. Ioan 2:13‑22)

12Isus a intrat

21:12
Mc. 11:11Lc. 19:45In. 2:15
în Templul [lui Dumnezeu], i‑a scos afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor
21:12
Dt. 14:25
de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei 13și le‑a zis: „Este scris:

Casa Mea se va numi o casă de rugăciune.21:13 Is. 56:7.

Dar

21:13
Mc. 11:17Lc. 19:46
voi faceți din ea o peșteră de tâlhari.”21:13 Ier. 7:11.

14Au venit la El în Templu niște orbi și șchiopi, iar El i‑a vindecat. 15Însă preoții de seamă și cărturarii, văzând minunile pe care le făcea, precum și pe copii strigând în Templu și zicând: „Osana Fiului lui David!”, s‑au mâniat 16și I‑au zis: „Auzi ce zic aceștia?” Isus le‑a răspuns: „Da. Oare n‑ați citit niciodată: Din gura pruncilor și a sugarilor Ți‑ai scos laudă21:16 Ps. 8:2.?” 17El i‑a lăsat, a ieșit din cetate spre Betania

21:17
Mc. 11:11In. 11:18
și a înnoptat acolo.

Blestemarea smochinului

(Marcu 11:12‑14,20‑24)

18Dimineața

21:18
Mc. 11:12
, pe când Se întorcea în cetate, I s‑a făcut foame. 19Văzând
21:19
Mc. 11:13
un smochin lângă drum, S‑a apropiat de el, dar nu a găsit nimic decât frunze și i‑a zis: „În veac să nu mai dea rod din tine!” Și smochinul s‑a uscat pe loc. 20Când
21:20
Mc. 11:20
au văzut lucrul acesta, ucenicii au rămas uimiți și au zis: „Cum de s‑a uscat smochinul pe loc?” 21Isus le‑a răspuns: „Adevărat vă spun că, dacă
21:21
Cap. 17:20.
veți avea credință și nu
21:21
Iac. 1:6
vă veți îndoi, veți face nu numai ce am făcut Eu smochinului, ci
21:21
1Cor. 13:2
îi veți zice acestui munte: «Ridică‑te și aruncă‑te în mare!» și se va face. 22Tot
21:22
Cap. 7:7.
ce veți cere prin rugăciune, cu credință, veți primi.”

Autoritatea lui Isus

(Marcu 11:27‑33. Luca 20:1‑8)

23Isus

21:23
Mc. 11:27Lc. 20:1
a mers în Templu și, pe când îi învăța pe oameni, au venit la El preoții de seamă și bătrânii poporului și I‑au zis
21:23
Ex. 2:14Fap. 4:7
7:27
: „Cu ce autoritate faci tu aceste lucruri și cine ți‑a dat această autoritate?” 24Isus le‑a răspuns zicând: „Vă voi întreba și Eu un lucru, iar dacă‑Mi veți răspunde, vă voi spune și Eu cu ce autoritate fac toate acestea: 25botezul lui Ioan de unde era – din cer sau de la oameni?” Ei însă vorbeau între ei și ziceau: „Dacă spunem: «Din cer», ne va zice: «Atunci de ce n‑ați crezut în el?» 26Dacă vom spune: «De la oameni», ne temem de mulțime, pentru că
21:26
Cap. 14:5.
toți îl consideră pe Ioan profet.” 27Așa că I‑au răspuns lui Isus: „Nu știm!” Atunci și El le‑a zis: „Nici Eu nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri.

Pilda celor doi fii

28Ce credeți? Un om avea doi fii. Venind la cel dintâi, i‑a zis: «Fiule, du‑te și lucrează astăzi la vie!» 29El i‑a răspuns: «Nu vreau», dar mai târziu i‑a părut rău și s‑a dus. 30A venit și la celălalt și i‑a spus la fel. Acesta a răspuns: «Mă duc, stăpâne», și nu s‑a dus. 31Care dintre cei doi a făcut voia tatălui?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Iar Isus le‑a zis: „Adevărat

21:31
Lc. 7:29,50
vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. 32Fiindcă Ioan
21:32
Cap. 3:1.
a venit la voi pe calea dreptății, și nu i‑ați dat crezare, dar
21:32
Lc. 3:12,13
vameșii și desfrânatele l‑au crezut. Voi însă, deși ați văzut lucrul acesta, nu v‑ați căit mai târziu ca să‑l credeți.

Pilda lucrătorilor viei

(Marcu 12:1‑12. Luca 20:9‑19)

33Ascultați o altă pildă! Era odată un gospodar care

21:33
Ps. 80:9Cânt. 8:11Ier. 2:21Mc. 12:1Lc. 20:9
a sădit o vie, a împrejmuit‑o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn21:33 Is. 5:2., apoi a arendat‑o unor lucrători și a plecat
21:33
Cap. 25:14,15.
în călătorie. 34Când s‑a apropiat vremea roadelor, Și‑a trimis robii la lucrători, ca
21:34
Cânt. 8:11,12
să ia roadele. 35Dar lucrătorii
21:35
Cap. 5:12;
i‑au luat pe robi și pe unul l‑au bătut, pe altul l‑au omorât, iar pe altul l‑au ucis cu pietre. 36A trimis apoi alți robi, mai mulți decât cei dintâi, dar lucrătorii le‑au făcut la fel. 37În cele din urmă, l‑a trimis la ei pe fiul său, zicându‑și: «De fiul meu se vor rușina!» 38Dar lucrătorii, văzându‑l pe fiu, au zis între ei: «Iată‑l pe
21:38
Ps. 2:8Evr. 1:2
moștenitor; haideți
21:38
Cap. 26:3;
să‑l omorâm și să punem mâna pe moștenirea lui!» 39Și
21:39
Cap. 26:50.
prinzându‑l, l‑au scos afară din vie și l‑au omorât. 40Acum, când va veni stăpânul viei, ce le va face lucrătorilor acelora?” 41Ei I‑au răspuns
21:41
Lc. 20:16
: „Pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde
21:41
Lc. 21:24Evr. 2:3
, iar
21:41
Fap. 13:46
15:7
18:6
28:28Rom. 9
10
11
via o va da altor lucrători, care‑i vor da roadele la vreme.” 42Isus le‑a zis: „Oare n‑ați
21:42
Is. 28:16Mc. 12:10Lc. 20:17Fap. 4:11Ef. 2:201Pt. 2:6,7
citit niciodată în Scripturi:

Piatra pe care au lepădat‑o zidarii,

tocmai ea a ajuns în capul unghiului;

de la Domnul s‑a făcut lucrul acesta

și este minunat în ochii noștri21:42 Ps. 118:22,23.?

43De aceea vă spun că
21:43
Cap. 8:12.
Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roade. 44Cine va
21:44
Is. 8:14,15Zah. 12:3Lc. 20:18Rom. 9:331Pt. 2:8
cădea peste piatra aceasta va
21:44
Is. 60:12Dan. 2:44
fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera.” 45Când au auzit pildele Lui, preoții de seamă și fariseii au priceput că despre ei vorbea 46și căutau să‑L prindă, dar se temeau de mulțimi, pentru că ele
21:46
Vers. 11.
Îl considerau profet.
22

Pilda celor chemați la nuntă

221Isus le‑a vorbit

22:1
Lc. 14:16Ap. 19:7,9
iarăși în pilde și a zis: 2„Împărăția cerurilor se aseamănă cu un rege care i‑a făcut nuntă fiului său. 3I‑a trimis pe robii lui să‑i cheme pe cei invitați la nuntă, dar ei n‑au vrut să vină. 4A trimis apoi alți robi și le‑a zis: «Spuneți‑le celor chemați: ‘Iată, ospățul meu este pregătit, taurii
22:4
Pr. 9:2
și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate și toate sunt gata. Veniți la nuntă!’» 5Dar ei, fără să le pese, au plecat: unul la ogorul lui, iar altul la negoțul lui. 6Ceilalți au pus mâna pe robii lui, i‑au batjocorit și i‑au omorât. 7[Când a auzit aceasta,] regele s‑a mâniat; a trimis oștile
22:7
Dan. 9:26Lc. 19:27
sale, i‑a nimicit pe ucigașii aceia și le‑a pârjolit cetatea. 8Apoi le‑a zis robilor săi: «Nunta este pregătită, dar cei chemați n‑au fost vrednici
22:8
Cap. 10:11,13.
. 9Mergeți, așadar, la răscrucile drumurilor și chemați‑i la nuntă pe toți aceia pe care‑i veți găsi!» 10Robii aceia au ieșit pe drumuri, i‑au
22:10
Cap. 13:38,47.
strâns pe toți aceia pe care i‑au găsit – și răi, și buni – iar camera de nuntă s‑a umplut de oaspeți. 11Dar când a intrat regele să‑i vadă pe oaspeți, a zărit acolo un om care
22:11
2Cor. 5:3Ef. 4:24Col. 3:10,12Ap. 3:4
16:15
19:8
nu era îmbrăcat în haină de nuntă. 12«Prietene», i‑a zis el, «cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?» Omul acela a amuțit. 13Atunci regele le‑a zis slujitorilor: «Legați‑l de mâini și de picioare, [luați‑l] și aruncați‑l în
22:13
Cap. 8:12.
întunericul de afară! Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. 14Căci
22:14
Cap. 20:16.
mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.»”

Birul plătit cezarului

(Marcu 12:13‑17. Luca 20:20‑26)

15Atunci

22:15
Mc. 12:13Lc. 20:20
, fariseii s‑au dus și s‑au sfătuit cum să‑L prindă pe Isus cu vorba. 16I‑au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii și I‑au zis: „Învățătorule, știm că ești adevărat și că‑i înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr, fără să ții seama de nimeni, fiindcă nu cauți la fața oamenilor. 17Spune‑ne ce crezi: este îngăduit să‑i dăm bir cezarului sau nu?” 18Isus, cunoscându‑le răutatea, le‑a răspuns: „De ce Mă ispitiți, fățarnicilor? 19Arătați‑Mi banul pentru bir!” Și ei I‑au adus un dinar. 20El i‑a întrebat: „Chipul acesta și inscripția ale cui sunt?” 21„Ale cezarului”, I‑au răspuns ei. Atunci El le‑a zis: „Dați‑i
22:21
Cap. 17:25.
dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” 22Când au auzit ei, au rămas uimiți și, lăsându‑L, au plecat.

Despre înviere

(Marcu 12:18‑27. Luca 20:27‑40)

23În aceeași

22:23
Mc. 12:18Lc. 20:27
zi, au venit la Isus saducheii, care
22:23
Fap. 23:8
zic că nu este înviere, și L‑au întrebat: 24„Învățătorule, Moise a zis: «Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să se însoare cu soția văduvă și să‑i ridice urmaș fratelui său.»22:24 Dt. 25:5. Ios. 22:5. Vezi și Gen. 38:8. 25Erau la noi șapte frați. Primul s‑a însurat, apoi a murit și, neavând urmași, i‑a lăsat‑o fratelui său pe soția lui. 26La fel și al doilea, și al treilea, până la al șaptelea. 27După ei toți, a murit și femeia. 28La înviere, soția căruia dintre cei șapte va fi ea? Căci toți au avut‑o de soție.” 29Drept răspuns, Isus le‑a zis: „Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți
22:29
In. 20:9
nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 30Căci, la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi
22:30
1In. 3:2
ca îngerii [lui Dumnezeu] în cer. 31Cât despre învierea morților, n‑ați citit cele spuse vouă de către Dumnezeu, când zice: 32Eu
22:32
Mc. 12:26Lc. 20:37Fap. 7:32Evr. 11:16
sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov22:32 Ex. 3:6,15‑16.? El nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii.” 33Mulțimile care‑L ascultau erau
22:33
Cap. 7:28.
uimite de învățătura Lui.

Cea mai mare poruncă

(Marcu 12:28‑34. Luca 10:25‑28)

34Fariseii, auzind

22:34
Mc. 12:28
Isus le‑a închis gura saducheilor, s‑au adunat laolaltă 35și unul dintre ei, un învățător al Legii
22:35
Lc. 10:25
, L‑a întrebat, ca să‑L ispitească: 36„Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” 37El i‑a răspuns: Să‑L
22:37
Dt. 10:12
30:6Lc. 10:27
iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.22:37 Dt. 6:5. 38Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă. 39Iar a doua, asemenea ei, este: Să‑l
22:39
Cap. 19:19.
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.22:39 Lev. 19:18. 40De aceste
22:40
Cap. 7:12.
două porunci atârnă toată Legea și Profeții.”

Al cui fiu este Hristosul?

(Marcu 12:35‑37. Luca 20:41‑44)

41Pe

22:41
Mc. 12:35Lc. 20:41
când erau fariseii adunați la un loc, Isus i‑a întrebat: 42„Ce credeți voi despre Mesia22:42 Lit. „Hristosul”.? Al cui fiu este?” „Al lui David”, I‑au răspuns ei. 43Și Isus le‑a zis: „Atunci cum se face că David, prin Duhul, Îl numește Domn, când zice:

44Domnul

22:44
Fap. 2:341Cor. 15:25Evr. 1:13
10:12,13
I‑a zis Domnului Meu:

«Șezi la dreapta Mea

până îi voi pune pe vrăjmașii Tăi

sub picioarele Tale»22:44 Ps. 110:1.?

45Deci, dacă David Îl numește Domn, cum este fiul lui?” 46Nimeni
22:46
Lc. 14:6
n‑a putut să‑I răspundă vreun cuvânt și, din ziua aceea, n‑a
22:46
Mc. 12:34Lc. 20:40
mai îndrăznit nimeni să‑I pună alte întrebări.
23

Cărturarii și fariseii, condamnați de Isus

(Marcu 12:38‑40. Luca 11:37‑52; 20:45‑47)

231Atunci, Isus le‑a vorbit mulțimilor și ucenicilor Săi 2și le‑a zis: „Cărturarii

23:2
Neem. 8:4,8Mal. 2:7Mc. 12:38Lc. 20:45
și fariseii stau pe scaunul lui Moise. 3Deci toate lucrurile pe care vi le spun ei păziți‑le și faceți‑le, dar după faptele lor să nu faceți! Căci ei
23:3
Rom. 2:19
zic, dar nu fac. 4Leagă
23:4
Lc. 11:46Fap. 15:10Gal. 6:13
poveri grele și anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu un deget nu vor să le miște. 5Toate faptele lor
23:5
Cap. 6:1,2,5,16.
le fac pentru a fi văzuți de oameni: își fac filacterii mai late și își
23:5
Num. 15:38Dt. 6:8
22:12Pr. 3:3
măresc ciucurii de la veșminte, 6le plac
23:6
Mc. 12:38,39Lc. 11:43
20:463In. 1:9
locurile de cinste la ospețe, scaunele dintâi în sinagogi, 7saluturile prin piețe și așteaptă să li se spună rabbí23:7 Ebr. rabbí înseamnă „învățător” sau „maestru”..

8Dar voi

23:8
Iac. 3:12Cor. 1:241Pt. 5:3
să nu vă lăsați numiți rabbí. Fiindcă
23:8
Mal. 1:6
Unul singur este Învățătorul vostru [– Hristos –], iar voi toți sunteți frați. 9Nici «tată» să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru – Acela care este în ceruri. 10Nici «povățuitori» să nu vă numiți între voi, căci Unul singur vă este Povățuitor – Hristos. 11Cel
23:11
Cap. 20:26,27.
mai mare între voi să fie slujitorul vostru. 12Oricine
23:12
Iov 22:29Pr. 15:33
29:23Lc. 14:11
18:14Iac. 4:61Pt. 5:5
se va înălța va fi smerit, și oricine se va smeri va fi înălțat.

13Vai

23:13
Lc. 11:52
de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că închideți Împărăția cerurilor în fața oamenilor: nici voi nu intrați în ea, nici pe cei care vor să intre nu‑i lăsați să intre! [ 14Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că
23:14
Mc. 12:40Lc. 20:472Tim. 3:6Tit 1:11
mâncați casele văduvelor, iar de ochii lumii faceți rugăciuni lungi; de aceea veți primi o mai mare osândă!]23:14 Versetul nu apare în manuscrisele mai timpurii. El constituie o interpolare menită să armonizeze textul lui Matei cu pasajele din Mc. 12:14 sau Lc. 20:47. În cele mai multe dintre manuscrise (mai târzii), conținutul acestui verset este intercalat după vers. 12. 15Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că străbateți marea și uscatul ca să faceți un prozelit, iar mai apoi faceți din el un fiu al gheenei de două ori mai rău decât voi! 16Vai de voi, călăuze
23:16
Cap. 15:14. Vers. 24.
oarbe, care ziceți: «Nu este nimic dacă jură cineva
23:16
Cap. 5:33,34.
pe Templu, dar dacă jură pe aurul Templului, este dator»! 17Nebuni și orbi! Ce este mai important: aurul sau
23:17
Ex. 30:29
Templul, care sfințește aurul? 18Și «nu este nimic dacă jură cineva pe altar, dar dacă jură pe darul de pe el, este dator». 19[Nebuni și] orbi! Ce este mai important: darul sau altarul
23:19
Ex. 29:37
, care sfințește darul? 20Așadar, cine jură pe altar jură pe el și pe tot ce este pe el; 21și cine jură pe Templu jură pe el și pe Cel care
23:21
1Rg. 8:132Cr. 6:2Ps. 26:8
132:14
locuiește în el; 22și cine jură pe cer jură pe tronul
23:22
Ps. 11:4Fap. 7:49
lui Dumnezeu și pe Cel ce stă pe el.

23Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi

23:23
Lc. 11:42
dați zeciuială din mentă, mărar și chimen, dar lăsați deoparte
23:23
1Sam. 15:22Os. 6:6Mica 6:8
cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila și credința! Pe acestea trebuia să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute! 24Călăuze oarbe, care strecurați țânțarul, dar înghițiți cămila!

25Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că

23:25
Mc. 7:4Lc. 11:39
voi curățați partea din afară a paharului și a farfuriei, dar pe dinăuntru sunt pline de lăcomie și de nestăpânire! 26Fariseu orb, curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului [și a farfuriei], pentru ca și partea din afară să fie curată!

27Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că

23:27
Lc. 11:44Fap. 23:3
vă asemănați cu niște morminte văruite, care pe din afară par frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de toată necurăția! 28La fel și voi: pe din afară păreți drepți înaintea oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și nelegiuire.

29Vai

23:29
Lc. 11:47
de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele profeților, împodobiți criptele drepților 30și ziceți: «Dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne‑am fi făcut părtași cu ei la vărsarea sângelui profeților»! 31Mărturisiți astfel despre voi înșivă că sunteți
23:31
Fap. 7:51,521Tes. 2:16
fiii celor ce i‑au ucis pe profeți. 32Umpleți dar
23:32
Gen. 15:161Tes. 2:16
măsura părinților voștri! 33Șerpi, pui
23:33
Cap. 3:7;
de vipere, cum veți scăpa de osânda gheenei? 34De aceea
23:34
Cap. 21:34,35.
, iată că vă trimit profeți, înțelepți și cărturari. Pe
23:34
Fap. 5:40
7:58,59
22:19
unii dintre ei îi veți omorî și‑i veți răstigni, pe
23:34
Cap. 10:17.
alții îi veți biciui în sinagogile voastre și‑i veți prigoni din cetate în cetate, 35ca să
23:35
Ap. 18:24
vină astfel asupra voastră tot sângele nevinovat care s‑a vărsat pe pământ, de la
23:35
Gen. 4:81In. 3:12
sângele dreptului Abel până la sângele
23:35
2Cr. 24:20,21
lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l‑ați omorât între Templu și altar. 36Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste generația aceasta.

Pedeapsa Ierusalimului

(Luca 13:34‑35)

37Ierusalime

23:37
Lc. 13:34
, Ierusalime, care‑i omori pe profeți și‑i
23:37
2Cr. 24:21
ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori n‑am vrut să‑i
23:37
Dt. 32:11,12
adun pe copiii tăi cum își adună cloșca puii sub
23:37
Ps. 17:8
91:4
aripi, dar voi n‑ați vrut! 38Iată că vă rămâne casa pustie; 39căci vă spun că nu Mă veți mai vedea până când veți zice:

«Binecuvântat

23:39
Cap. 21:9.
este Cel ce vine în Numele Domnului!»23:39 Ps. 118:26.