Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
23

Cărturarii și fariseii, condamnați de Isus

(Marcu 12:38‑40. Luca 11:37‑52; 20:45‑47)

231Atunci, Isus le‑a vorbit mulțimilor și ucenicilor Săi 2și le‑a zis: „Cărturarii

23:2
Neem. 8:4,8Mal. 2:7Mc. 12:38Lc. 20:45
și fariseii stau pe scaunul lui Moise. 3Deci toate lucrurile pe care vi le spun ei păziți‑le și faceți‑le, dar după faptele lor să nu faceți! Căci ei
23:3
Rom. 2:19
zic, dar nu fac. 4Leagă
23:4
Lc. 11:46Fap. 15:10Gal. 6:13
poveri grele și anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu un deget nu vor să le miște. 5Toate faptele lor
23:5
Cap. 6:1,2,5,16.
le fac pentru a fi văzuți de oameni: își fac filacterii mai late și își
23:5
Num. 15:38Dt. 6:8
22:12Pr. 3:3
măresc ciucurii de la veșminte, 6le plac
23:6
Mc. 12:38,39Lc. 11:43
20:463In. 1:9
locurile de cinste la ospețe, scaunele dintâi în sinagogi, 7saluturile prin piețe și așteaptă să li se spună rabbí23:7 Ebr. rabbí înseamnă „învățător” sau „maestru”..

8Dar voi

23:8
Iac. 3:12Cor. 1:241Pt. 5:3
să nu vă lăsați numiți rabbí. Fiindcă
23:8
Mal. 1:6
Unul singur este Învățătorul vostru [– Hristos –], iar voi toți sunteți frați. 9Nici «tată» să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru – Acela care este în ceruri. 10Nici «povățuitori» să nu vă numiți între voi, căci Unul singur vă este Povățuitor – Hristos. 11Cel
23:11
Cap. 20:26,27.
mai mare între voi să fie slujitorul vostru. 12Oricine
23:12
Iov 22:29Pr. 15:33
29:23Lc. 14:11
18:14Iac. 4:61Pt. 5:5
se va înălța va fi smerit, și oricine se va smeri va fi înălțat.

13Vai

23:13
Lc. 11:52
de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că închideți Împărăția cerurilor în fața oamenilor: nici voi nu intrați în ea, nici pe cei care vor să intre nu‑i lăsați să intre! [ 14Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că
23:14
Mc. 12:40Lc. 20:472Tim. 3:6Tit 1:11
mâncați casele văduvelor, iar de ochii lumii faceți rugăciuni lungi; de aceea veți primi o mai mare osândă!]23:14 Versetul nu apare în manuscrisele mai timpurii. El constituie o interpolare menită să armonizeze textul lui Matei cu pasajele din Mc. 12:14 sau Lc. 20:47. În cele mai multe dintre manuscrise (mai târzii), conținutul acestui verset este intercalat după vers. 12. 15Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că străbateți marea și uscatul ca să faceți un prozelit, iar mai apoi faceți din el un fiu al gheenei de două ori mai rău decât voi! 16Vai de voi, călăuze
23:16
Cap. 15:14. Vers. 24.
oarbe, care ziceți: «Nu este nimic dacă jură cineva
23:16
Cap. 5:33,34.
pe Templu, dar dacă jură pe aurul Templului, este dator»! 17Nebuni și orbi! Ce este mai important: aurul sau
23:17
Ex. 30:29
Templul, care sfințește aurul? 18Și «nu este nimic dacă jură cineva pe altar, dar dacă jură pe darul de pe el, este dator». 19[Nebuni și] orbi! Ce este mai important: darul sau altarul
23:19
Ex. 29:37
, care sfințește darul? 20Așadar, cine jură pe altar jură pe el și pe tot ce este pe el; 21și cine jură pe Templu jură pe el și pe Cel care
23:21
1Rg. 8:132Cr. 6:2Ps. 26:8
132:14
locuiește în el; 22și cine jură pe cer jură pe tronul
23:22
Ps. 11:4Fap. 7:49
lui Dumnezeu și pe Cel ce stă pe el.

23Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi

23:23
Lc. 11:42
dați zeciuială din mentă, mărar și chimen, dar lăsați deoparte
23:23
1Sam. 15:22Os. 6:6Mica 6:8
cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila și credința! Pe acestea trebuia să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute! 24Călăuze oarbe, care strecurați țânțarul, dar înghițiți cămila!

25Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că

23:25
Mc. 7:4Lc. 11:39
voi curățați partea din afară a paharului și a farfuriei, dar pe dinăuntru sunt pline de lăcomie și de nestăpânire! 26Fariseu orb, curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului [și a farfuriei], pentru ca și partea din afară să fie curată!

27Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că

23:27
Lc. 11:44Fap. 23:3
vă asemănați cu niște morminte văruite, care pe din afară par frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de toată necurăția! 28La fel și voi: pe din afară păreți drepți înaintea oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și nelegiuire.

29Vai

23:29
Lc. 11:47
de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele profeților, împodobiți criptele drepților 30și ziceți: «Dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne‑am fi făcut părtași cu ei la vărsarea sângelui profeților»! 31Mărturisiți astfel despre voi înșivă că sunteți
23:31
Fap. 7:51,521Tes. 2:16
fiii celor ce i‑au ucis pe profeți. 32Umpleți dar
23:32
Gen. 15:161Tes. 2:16
măsura părinților voștri! 33Șerpi, pui
23:33
Cap. 3:7;
de vipere, cum veți scăpa de osânda gheenei? 34De aceea
23:34
Cap. 21:34,35.
, iată că vă trimit profeți, înțelepți și cărturari. Pe
23:34
Fap. 5:40
7:58,59
22:19
unii dintre ei îi veți omorî și‑i veți răstigni, pe
23:34
Cap. 10:17.
alții îi veți biciui în sinagogile voastre și‑i veți prigoni din cetate în cetate, 35ca să
23:35
Ap. 18:24
vină astfel asupra voastră tot sângele nevinovat care s‑a vărsat pe pământ, de la
23:35
Gen. 4:81In. 3:12
sângele dreptului Abel până la sângele
23:35
2Cr. 24:20,21
lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l‑ați omorât între Templu și altar. 36Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste generația aceasta.

Pedeapsa Ierusalimului

(Luca 13:34‑35)

37Ierusalime

23:37
Lc. 13:34
, Ierusalime, care‑i omori pe profeți și‑i
23:37
2Cr. 24:21
ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori n‑am vrut să‑i
23:37
Dt. 32:11,12
adun pe copiii tăi cum își adună cloșca puii sub
23:37
Ps. 17:8
91:4
aripi, dar voi n‑ați vrut! 38Iată că vă rămâne casa pustie; 39căci vă spun că nu Mă veți mai vedea până când veți zice:

«Binecuvântat

23:39
Cap. 21:9.
este Cel ce vine în Numele Domnului!»23:39 Ps. 118:26.

24

Vestirea dărâmării Templului

(Marcu 13:1‑13. Luca 21:5‑19)

241Ieșind

24:1
Mc. 13:1Lc. 21:5
din Templu, Isus a plecat, iar ucenicii Lui s‑au apropiat de El ca să‑I arate clădirile Templului. 2Dar Isus le‑a răspuns: „Vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun că nu
24:2
1Rg. 9:7Ier. 26:18Mica 3:12Lc. 19:44
va rămâne aici piatră peste piatră care să nu fie dărâmată!” 3Când S‑a așezat El pe Muntele Măslinilor, ucenicii
24:3
Mc. 13:3
Lui au venit la El deoparte și I‑au zis: „Spune‑ne
24:3
1Tes. 5:1
, când se vor întâmpla toate acestea și care este semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului?” 4Isus le‑a răspuns: „Luați seama
24:4
Ef. 5:6Col. 2:8,182Tes. 2:31In. 4:1
să nu vă înșele cineva. 5Vor
24:5
Vers. 24.
veni mulți în Numele Meu, zicând: «Eu sunt Hristosul24:5 Sau: „Eu sunt Mesia.”», și
24:5
Vers. 11.
îi vor înșela pe mulți. 6Veți auzi despre războaie și zvonuri de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci [toate] acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. 7Un
24:7
2Cr. 15:6Is. 19:2Hag. 2:22Zah. 14:13
popor se va ridica împotriva altui popor, și o împărăție – împotriva altei împărății; și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete [și molime]. 8Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor.

9Atunci

24:9
Cap. 10:17.
vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî; veți fi urâți de toate neamurile din pricina Numelui Meu. 10Și atunci mulți se vor
24:10
Cap. 11:6;
poticni, se vor vinde și se vor urî unii pe alții. 11Mulți
24:11
Cap. 7:15.
profeți mincinoși se vor ridica și‑i vor
24:11
Vers. 5,24.
înșela pe mulți. 12Și din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. 13Dar
24:13
Cap. 10:22.
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 14Evanghelia
24:14
Cap. 4:23;
aceasta a Împărăției va
24:14
Rom. 10:18Col. 1:6,23
fi propovăduită în toată lumea, ca mărturie pentru toate neamurile. Atunci va veni sfârșitul.

Încercarea cea mare

(Marcu 13:14‑23. Luca 21:20‑24)

15De aceea

24:15
Mc. 13:14Lc. 21:20
, când veți vedea urâciunea pustiirii24:15 Dan. 9:27; 11:31; 12:11., despre care a vorbit profetul Daniel, așezată în Locul Sfânt24:15 Dan. 11:31. – cine
24:15
Dan. 9:23,25
citește să înțeleagă – 16atunci cei din Iudeea să fugă în munți, 17cine va fi pe acoperiș să nu coboare ca să mai ia ceva din casă 18și cine va fi la câmp să nu se întoarcă în urmă să‑și ia haina. 19Vai
24:19
Lc. 23:29
de femeile însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea!

20Rugați‑vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într‑o zi de sabat! 21Pentru că

24:21
Dan. 9:26
12:1Ioel 2:2
atunci va fi o strâmtorare mare, cum n‑a mai fost de la începutul lumii până acum24:21 Dan. 12:1. și nici nu va mai fi. 22Și dacă n‑ar fi scurtate zilele acelea, n‑ar scăpa nicio făptură; însă
24:22
Is. 65:8,9Zah. 14:2,3
, pentru cei aleși, zilele acelea vor fi scurtate.

23Atunci

24:23
Mc. 13:21Lc. 17:23
21:8
, dacă vă va spune cineva: «Iată, Hristosul24:23 Sau: „Mesia”. este aici!» sau «Iată‑l acolo!», să nu credeți. 24Căci se
24:24
Vers. 5,11.
vor ridica hristoși mincinoși și profeți mincinoși și vor face semne mari și minuni, ca să‑i înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși
24:24
In. 6:27
10:28,29Rom. 8:28‑302Tim. 2:19
. 25Iată, v‑am spus dinainte. 26Dacă vă vor zice: «Iată‑l în pustiu», să nu vă duceți! «Iată‑l în încăperi ascunse», să nu credeți! 27Căci
24:27
Lc. 17:24
, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. 28Unde
24:28
Iov 39:30Lc. 17:37
va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.

Venirea Fiului Omului

(Marcu 13:24‑31. Luca 21:25‑33)

29Îndată

24:29
Dan. 7:11,12
după necazul din acele zile,

soarele se

24:29
Ez. 32:7Ioel 2:10,31
3:15Am. 5:20
8:9Mc. 13:24Lc. 21:25Fap. 2:20Ap. 6:12
va întuneca,

iar luna nu‑și va mai da lumina;24:29 Is. 13:10.

stelele vor cădea24:29 Is. 34:4. din cer

și puterile cerurilor24:29 În Septuaginta, expresia gr. dýnamis toũ ouranoũ, „puterea cerului”, traduce secvența ebr. țeḇaˀ hașșamayim, „oștirea cerului” (2Rg. 17:16; 23:3,5; 23:4‑5 etc.). vor fi clătinate.

30Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului; toate
24:30
Zah. 12:12
neamurile pământului se vor tângui și‑L
24:30
Cap. 16:27.
vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului24:30 Dan. 7:13. cu putere și slavă multă. 31El
24:31
Cap. 13:41.
îi va trimite pe îngerii Săi cu o trâmbiță mare și‑i vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerurilor.

32Învățați de la smochin pilda lui

24:32
Lc. 21:29
: când mlădița i se face fragedă și înfrunzește, știți că
24:32
Iac. 5:9
vara este aproape. 33Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la ușă. 34Adevărat vă spun că nicidecum nu
24:34
Cap. 16:28;
va trece generația aceasta că se vor și împlini aceste lucruri. 35Cerul
24:35
Cap. 5:18.
și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Îndemn la veghere

(Marcu 13:32‑37. Luca 17:26‑30,34‑36)

36Însă despre

24:36
Mc. 13:32Fap. 1:71Tes. 5:22Pt. 3:10
ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai
24:36
Zah. 14:7
Tatăl. 37Cum a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și la venirea Fiului Omului. 38Cum
24:38
Gen. 6:3‑5
7:5Lc. 17:261Pt. 3:20
era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă, 39și n‑au știut nimic până când a venit potopul și i‑a luat pe toți, la fel va fi și la venirea Fiului Omului. 40Atunci
24:40
Lc. 17:34
din doi care vor fi la câmp unul va fi luat și altul va fi lăsat. 41Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată.

42Vegheați, așadar

24:42
Cap. 25:13.
, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru! 43Să știți
24:43
Lc. 12:391Tes. 5:22Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
că, dacă stăpânul casei ar ști la ce strajă24:43 Romanii împărțeau perioada de timp dintre 6 p.m. și 6 a.m. în patru intervale orare numite „străji”. Pentru paza unui anumit loc erau rânduiți soldați care să acopere prin rotație cele patru străji. vine hoțul, ar veghea și n‑ar lăsa să‑i fie spartă casa. 44De aceea
24:44
Cap. 25:13.
, și voi fiți gata, căci Fiul Omului vine în ceasul în care nici nu vă gândiți!

Pedeapsa robului necredincios

(Luca 12:41‑48)

45Cine este deci

24:45
Lc. 12:42Fap. 20:281Cor. 4:2Evr. 3:5
robul credincios și chibzuit pe care l‑a pus stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea hrana la vremea cuvenită? 46Ferice
24:46
Ap. 16:15
de robul acela pe care stăpânul său, atunci când va veni, îl va găsi făcând astfel! 47Adevărat vă spun că
24:47
Cap. 25:21,23.
îl va pune peste toate avuțiile sale. 48Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: «Stăpânul meu întârzie» 49și începe să‑i bată pe tovarășii lui, să mănânce și să bea cu bețivii, 50stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu‑l știe, 51îl va tăia în bucăți, și soarta lui va fi soarta fățarnicilor24:51 Lit. „partea lui o va pune cu a fățarnicilor”. Gr. méros denumește aici „partea”, „locul” sau „soarta” rezervată cuiva. Sensul secvenței este: „locul lui va fi laolaltă cu fățarnicii”.; acolo
24:51
Cap. 8:12;
va fi plânsul și scrâșnirea dinților.

25

Pilda celor zece fecioare

251Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și‑au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui

25:1
Ef. 5:29,30Ap. 19:7
21:2,9
. 2Cinci
25:2
Cap. 13:47;
dintre ele erau nechibzuite, iar cinci – chibzuite. 3Cele nechibzuite, când și‑au luat candelele, n‑au luat cu ele ulei, 4dar cele chibzuite, împreună cu candelele, au luat și ulei în vase. 5Fiindcă mirele întârzia, au
25:5
1Tes. 5:6
ațipit toate și au adormit. 6La miezul nopții, s‑a
25:6
Cap. 24:31.
auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți‑i în întâmpinare!» 7Atunci, toate fecioarele s‑au sculat și și‑au
25:7
Lc. 12:35
pregătit candelele. 8Cele nechibzuite le‑au zis celor chibzuite: «Dați‑ne din uleiul vostru, căci ni se sting candelele!» 9Cele chibzuite le‑au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mai bine duceți‑vă la cei ce vând ulei și cumpărați‑vă!» 10Pe când erau ele plecate să cumpere, a venit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el la nuntă, și ușa s‑a
25:10
Lc. 13:25
închis. 11Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis: «Stăpâne
25:11
Cap. 7:21‑23.
, stăpâne, deschide‑ne!» 12Dar el, drept răspuns, le‑a zis: «Adevărat vă spun că nu
25:12
Ps. 5:5Hab. 1:13In. 9:31
vă cunosc.» 13Vegheați, așadar
25:13
Cap. 24:42,44.
, căci nu știți nici ziua, nici ceasul [în care va veni Fiul Omului].

Pilda talanților

(Luca 19:11‑27)

14Tot astfel

25:14
Cap. 21:33.
, un om care urma să plece în călătorie și‑a chemat robii și le‑a încredințat averea sa. 15Unuia i‑a dat cinci talanți, altuia – doi și altuia – unu, fiecăruia
25:15
Rom. 12:61Cor. 12:7,11,29Ef. 4:11
după puterea lui, și a plecat. 16Cel care primise cinci talanți s‑a dus, i‑a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci [talanți]. 17La fel și cel cu doi talanți: a câștigat [și el] alți doi. 18Dar cel care primise un talant s‑a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. 19După multă vreme, stăpânul robilor acelora s‑a întors și le‑a cerut socoteală. 20Cel care primise cinci talanți a venit și a adus alți cinci talanți, zicând: «Stăpâne, mi‑ai încredințat cinci talanți; iată, am câștigat [cu ei] alți cinci talanți!» 21Stăpânul său i‑a zis: «Bine, rob bun și credincios! Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste
25:21
Vers. 34,46. Cap. 24:47.
multe lucruri; intră în bucuria
25:21
2Tim. 2:12Evr. 12:21Pt. 1:8
stăpânului tău!» 22Cel cu doi talanți a venit și el și a zis: «Stăpâne, mi‑ai încredințat doi talanți; iată, am câștigat [cu ei] alți doi talanți!» 23Stăpânul său i‑a zis: «Bine
25:23
Vers. 21.
, rob bun și credincios! Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!» 24A venit și cel care primise un talant și a zis: «Stăpâne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n‑ai semănat și strângi de unde n‑ai vânturat; 25pentru că mi‑a fost frică, m‑am dus și am ascuns talantul tău în pământ. Uite aici ce este al tău!» 26Stăpânul său i‑a răspuns: «Rob rău și leneș, ai știut că secer de unde n‑am semănat și strâng de unde n‑am vânturat! 27Atunci trebuia să‑mi dai banii la zarafi și, la venirea mea, aș fi luat cu dobândă ce este al meu. 28Luați‑i talantul și dați‑i‑l celui care are zece talanți! 29Căci
25:29
Cap. 13:12.
celui ce are i se va da și va avea din belșug, dar celui ce nu are i se va lua și ce are. 30Iar pe robul acela netrebnic aruncați‑l în
25:30
Cap. 8:12;
întunericul de afară: acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.»

Judecata viitoare

31Când

25:31
Cap. 16:27;
va veni Fiul Omului în slava Sa cu toți [sfinții] îngeri, Se va așeza pe tronul slavei Sale. 32Toate popoarele vor
25:32
Rom. 14:102Cor. 5:10Ap. 20:12
fi adunate înaintea Lui, și El
25:32
Cap. 13:49.
îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre; 33și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. 34Atunci, Împăratul le va spune celor de la dreapta Lui: «Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, și moșteniți
25:34
Rom. 8:171Pt. 1:4,9
3:9Ap. 21:7
Împărăția care
25:34
Cap. 20:23.
v‑a fost pregătită de la întemeierea lumii! 35Căci
25:35
Is. 58:7Ez. 18:7Iac. 1:27
am fost flămând și Mi‑ați dat să mănânc; am fost însetat și Mi‑ați dat să beau; am fost străin
25:35
Evr. 13:23In. 1:5
și M‑ați primit; 36am fost gol
25:36
Iac. 2:15,16
și M‑ați îmbrăcat; am fost bolnav și M‑ați îngrijit; am fost în
25:36
2Tim. 1:16
temniță și ați venit pe la Mine.» 37Atunci cei drepți Îi vor răspunde: «Doamne, când Te‑am văzut noi flămând și Ți‑am dat să mănânci sau însetat și Ți‑am dat să bei? 38Când Te‑am văzut noi străin și Te‑am primit sau gol și Te‑am îmbrăcat? 39Și când Te‑am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la Tine?» 40Împăratul le va răspunde: «Adevărat vă spun că, ori de câte ori
25:40
Cap. 10:42.
ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le‑ați făcut.» 41Apoi le va zice celor de la stânga Lui: «Plecați
25:41
Cap. 7:23.
de la Mine, blestemaților, în
25:41
Cap. 13:40,42.
focul cel veșnic, pregătit pentru Diavolul
25:41
2Pt. 2:4Iuda 1:6
și pentru îngerii lui! 42Căci am fost flămând, și nu Mi‑ați dat să mănânc; am fost însetat, și nu Mi‑ați dat să beau; 43am fost străin, și nu M‑ați primit; am fost gol, și nu M‑ați îmbrăcat; am fost bolnav și în temniță, și nu ați venit pe la Mine.» 44Atunci Îi vor răspunde și ei: «Doamne, când Te‑am văzut noi flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu Ți‑am slujit?» 45El le va răspunde: «Adevărat vă spun că, ori de câte ori
25:45
Pr. 14:31
17:5Zah. 2:8Fap. 9:5
n‑ați făcut aceste lucruri pentru unul dintre acești neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le‑ați făcut.» 46Aceștia vor
25:46
Dan. 12:2In. 5:29Rom. 2:7
merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți, în viața veșnică.”