Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Magii, la Ierusalim

21După ce S‑a născut

2:1
Lc. 2:4,6,7
Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele regelui Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit
2:1
Gen. 10:30
25:61Rg. 4:30
la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde
2:2
Lc. 2:11
este Regele de curând născut al iudeilor? Căci I‑am văzut steaua
2:2
Num. 24:17Is. 60:3
în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit regele Irod aceasta, s‑a tulburat, și tot Ierusalimul s‑a tulburat împreună cu el. 4I‑a adunat pe toți preoții de seamă
2:4
2Cr. 36:14
și pe
2:4
2Cr. 34:13
cărturarii poporului și a căutat să afle
2:4
Mal. 2:7
de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5Ei i‑au spus: „În Betleemul din Iudeea, căci iată ce a fost scris prin profetul:

6Și tu, Betleeme

2:6
In. 7:42
, ținut al lui Iuda,

nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda,

căci din tine va ieși o Căpetenie

care va păstori

2:6
Ap. 2:27
poporul Meu, Israel.2:6 Mica 5:2.

7Atunci, Irod i‑a chemat în ascuns pe magi și i‑a întrebat amănunțit despre vremea în care se arătase steaua. 8Apoi i‑a trimis la Betleem, zicându‑le: „Duceți‑vă și cercetați în amănunt despre prunc și, când îl veți găsi, dați‑mi și mie de veste, ca să vin și eu să mă închin lui!” 9După ce l‑au ascultat pe rege, au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până când a ajuns și s‑a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10Când au văzut ei steaua, au avut o bucurie nespus de mare. 11Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, au căzut cu fața la pământ și I s‑au închinat; apoi și‑au deschis cuferele și I‑au adus
2:11
Ps. 72:10Is. 60:6
daruri: aur, tămâie și smirnă. 12După aceea, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis
2:12
Cap. 1:20.
să nu se întoarcă pe la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i s‑a arătat în vis lui Iosif și i‑a zis: „Scoală‑te, ia‑i pe Prunc și pe mama Lui și fugi în Egipt! Și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să‑L omoare!” 14Iosif s‑a sculat noaptea, i‑a luat pe Prunc și pe mama Lui și a plecat în Egipt. 15Și a rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt L‑am chemat pe Fiul Meu.2:15 Os. 11:1.

Uciderea pruncilor

16Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s‑a mâniat foarte tare și a trimis să‑i omoare pe toți pruncii din Betleem și din toate împrejurimile lui care aveau mai puțin de doi ani, după vremea pe care o aflase de la magi.

17Atunci s‑a împlinit ce fusese vestit prin profetul Ieremia, care zice:

18Glas s‑a auzit în Rama,

plângere și bocet mult:

Rahela își plângea copiii

și nu voia să fie mângâiată,

pentru că nu mai erau.2:18 Ier. 31:15.

Moartea lui Irod și întoarcerea din Egipt

19După ce a murit Irod, iată că un înger al Domnului i s‑a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, 20și i‑a zis: „Scoală‑te, ia‑i pe Prunc și pe mama Lui și du‑te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să‑I ia viața2:20 Ex. 4:19. Pruncului!” 21Iosif s‑a sculat, i‑a luat pe Prunc și pe mama Lui și a venit în țara lui Israel. 22Dar când a auzit că în Iudeea domnește Arhelau în locul tatălui său, Irod, s‑a temut să se ducă acolo; și fiind înștiințat în vis, a plecat în părțile

2:22
Cap. 3:13.
Galileei. 23A ajuns acolo și a locuit într‑o cetate numită
2:23
In. 1:45
Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit
2:23
Jud. 13:51Sam. 1:11
prin profeți, și anume că El va fi numit Nazarinean2:23 Gr. Nazōráios, lit. „nazoreu”..

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

(Marcu 1:1‑8. Luca 3:1‑9,15‑17. Ioan 1:19‑28)

31În zilele acelea a venit Ioan

3:1
Mc. 1:4,15Lc. 3:2,3In. 1:28
Botezătorul și propovăduia în
3:1
Ios. 14:10
Pustiul Iudeei, 2zicând: „Pocăiți‑vă, căci Împărăția cerurilor
3:2
Cap. 4:17;
este aproape!” 3El este acela care fusese vestit prin profetul Isaia, când zice:

Glasul

3:3
Mc. 1:3Lc. 3:4In. 1:23
celui ce strigă în pustiu:

„Pregătiți

3:3
Lc. 1:76
calea Domnului,

îndreptați cărările Lui!”3:3 Is. 40:3.

4Ioan
3:4
Mc. 1:6
avea îmbrăcăminte
3:4
2Rg. 1:8Zah. 13:4
din păr de cămilă și un brâu de piele în jurul mijlocului și se hrănea cu lăcuste
3:4
Lev. 11:22
și miere sălbatică
3:4
1Sam. 14:25,26
. 5Au început să iasă la el
3:5
Mc. 1:5Lc. 3:7
din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului 6și, după ce își mărturiseau păcatele, erau botezați
3:6
Fap. 19:4,18
de el în râul Iordan. 7Dar când i‑a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei venind la botezul lui, le‑a zis: „Pui de vipere
3:7
Cap. 12:34;
, cine v‑a învățat să fugiți de mânia
3:7
Rom. 5:91Tes. 1:10
care vine? 8Faceți roade vrednice de pocăință! 9Și să nu credeți că puteți zice în sinea voastră: «Îl avem ca tată
3:9
In. 8:33,39Fap. 13:26Rom. 4:1,11,16
pe Avraam»! Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să‑i ridice copii lui Avraam. 10Securea așteaptă deja la rădăcina pomilor. Orice pom
3:10
Cap. 7:19.
care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat în foc! 11Eu vă
3:11
Mc. 1:8Lc. 3:16In. 1:15,26,33Fap. 1:5
11:16
19:4
botez în apă, spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să‑I duc încălțămintea. El
3:11
Is. 4:4
44:3Mal. 3:2Fap. 2:3,41Cor. 12:13
vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. 12Acela
3:12
Mal. 3:3
are lopata de vânturat în mână; El Își va curăța aria, Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde
3:12
Cap. 13:30.
în focul care nu se stinge.”

Botezul lui Isus Hristos

(Marcu 1:9‑11. Luca 3:21‑22)

13Atunci

3:13
Mc. 1:9Lc. 3:21
a venit Isus din Galileea
3:13
Cap. 2:22.
la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan căuta să‑L oprească, spunând: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” 15Isus i‑a răspuns zicându‑i: „Lasă acum, fiindcă așa se cuvine: să împlinim toată dreptatea.” Atunci Ioan a încuviințat. 16După ce a fost botezat
3:16
Mc. 1:10
, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată, cerurile s‑au deschis și L‑a văzut pe Duhul
3:16
Is. 11:2
42:1Lc. 3:22In. 1:32,33
lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El. 17Și iată că din ceruri
3:17
In. 12:28
s‑a auzit un glas care zicea: „Acesta
3:17
Cap. 12:18;
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea!”

4

Ispitirea lui Isus Hristos

(Marcu 1:12‑13. Luca 4:1‑13)

41Atunci, Isus

4:1
Mc. 1:12Lc. 4:1
a fost dus de Duhul
4:1
1Rg. 18:12Ez. 3:14
8:3
11:1,24
40:2
43:5Fap. 8:39
în pustiu, ca să fie ispitit de Diavol. 2După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, în cele din urmă a flămânzit. 3Ispititorul s‑a apropiat de El și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâini!” 4El i‑a răspuns zicându‑i: „Este scris:

Omul nu trăiește numai cu pâine,

ci cu orice cuvânt care iese

din gura lui Dumnezeu.4:4 Dt. 8:3.

5Atunci, Diavolul L‑a dus în sfânta cetate
4:5
Cap. 27:53.
, L‑a pus pe acoperișul Templului 6și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos, căci este scris:

El va porunci îngerilor Săi cu privire la tine

și ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să‑ți lovești piciorul de vreo piatră!”4:6 Ps. 91:11,12.

7Isus i‑a zis: „De asemenea este scris: Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.4:7 Dt. 6:16. 8Diavolul L‑a dus din nou pe un munte foarte înalt, I‑a arătat toate împărățiile lumii și slava lor și I‑a zis: 9„Pe toate acestea Ți le voi da Ție dacă vei cădea cu fața la pământ și mi Te vei închina.” 10Atunci Isus i‑a zis: „Pleacă, Satano, căci este scris:

Domnului, Dumnezeului tău

4:10
Dt. 10:20Ios. 24:141Sam. 7:3
, să I te închini

și numai Lui să‑I slujești.4:10 Dt. 6:13.

11Atunci Diavolul L‑a lăsat și iată că au venit niște îngeri

4:11
Evr. 1:14
care Îi slujeau.

Isus, la Capernaum

(Marcu 1:14‑15. Luca 4:14‑15)

12Auzind

4:12
Mc. 1:14Lc. 3:20
4:14,31In. 4:43
că Ioan fusese închis, Isus a plecat în Galileea. 13A părăsit Nazaretul și a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, 14ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice:

15Țara lui Zabulon și țara lui Neftali,

drumul spre mare, dincolo de Iordan,

Galileea neamurilor:

16poporul

4:16
Is. 42:7Lc. 2:32
care stătea în întuneric

a văzut o mare lumină,

iar peste cei ce locuiau în ținutul și în umbra morții

a răsărit lumina.4:16 Is. 9:1,2.

17De atunci

4:17
Mc. 1:14,15
, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiți‑vă
4:17
Cap. 3:2;
, căci Împărăția cerurilor este aproape!”

Isus cheamă patru ucenici

(Marcu 1:16‑20. Luca 5:1‑11)

18Pe când umbla pe lângă Marea Galileei, Isus

4:18
Mc. 1:16‑18Lc. 5:2
a văzut doi frați – pe Simon, zis
4:18
In. 1:42
Petru, și pe fratele său, Andrei – care aruncau năvodul în mare, căci erau pescari. 19El le‑a zis: „Veniți
4:19
Lc. 5:10,11
după Mine și vă voi face pescari de oameni!” 20Îndată
4:20
Mc. 10:28Lc. 18:28
ei au lăsat mrejele și L‑au urmat. 21De acolo
4:21
Mc. 1:19,20Lc. 5:10
a mers mai departe și a văzut alți doi frați – pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui – care erau în barcă împreună cu tatăl lor, Zebedei, și își dregeau mrejele. El i‑a chemat. 22Îndată, ei au lăsat barca și pe tatăl lor și L‑au urmat.

Isus învață poporul și vindecă bolnavi

(Luca 6:17‑19)

23Isus străbătea toată Galileea, dând învățături

4:23
Cap. 9:35.
în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia
4:23
Cap. 24:14.
Împărăției și vindecând
4:23
Mc. 1:34
orice boală și orice neputință din popor. 24Iar vestea despre El s‑a răspândit în toată Siria; și‑i aduceau la El pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri: pe demonizați, pe epileptici4:24 Lit. „lunatici”, sau „cei afectați de Lună”. În Antichitate, se considera că fazele Lunii pot declanșa ori acutiza crizele de epilepsie. și pe paralitici, iar El îi vindeca. 25După El mergeau
4:25
Mc. 3:7
mulțimi mari din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.