Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Magii la Ierusalim

21După ce S-a născut

2:1
Lc. 2:4,6,7
Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele regelui Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit
2:1
Gen. 10:30
25:61Rg. 4:30
la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde
2:2
Lc. 2:11
este Regele de curând născut al iudeilor? Căci I-am văzut steaua
2:2
Num. 24:17Is. 60:3
în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit regele Irod aceasta, s-a tulburat, și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4I-a adunat pe toți preoții de seamă
2:4
2Cr. 36:14
și pe
2:4
2Cr. 34:13
cărturarii poporului și a căutat să afle
2:4
Mal. 2:7
de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5Ei i-au spus: „În Betleemul din Iudeea, căci iată ce a fost scris prin profetul:

6Și tu, Betleeme

2:6
In. 7:42
, ținut al lui Iuda,

nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda,

căci din tine va ieși o Căpetenie

care va păstori

2:6
Ap. 2:27
poporul Meu, Israel.2:6 Mica 5:2.

7Atunci, Irod i-a chemat în ascuns pe magi și i-a întrebat amănunțit despre vremea în care se arătase steaua. 8Apoi i-a trimis la Betleem, zicându-le: „Duceți-vă și cercetați în amănunt despre prunc și, când îl veți găsi, dați-mi și mie de veste, ca să vin și eu să mă închin lui!” 9După ce l-au ascultat pe rege, au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până când a ajuns și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10Când au văzut ei steaua, au avut o bucurie nespus de mare. 11Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, au căzut cu fața la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis cuferele și I-au adus
2:11
Ps. 72:10Is. 60:6
daruri: aur, tămâie și smirnă. 12După aceea, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis
2:12
Cap. 1:20.
să nu se întoarcă pe la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis: „Scoală-te, ia-i pe Prunc și pe mama Lui și fugi în Egipt! Și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare!” 14Iosif s-a sculat noaptea, i-a luat pe Prunc și pe mama Lui și a plecat în Egipt. 15Și a rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu.2:15 Os. 11:1.

Uciderea pruncilor

16Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să-i omoare pe toți pruncii din Betleem și din toate împrejurimile lui care aveau mai puțin de doi ani, după vremea pe care o aflase de la magi.

17Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin profetul Ieremia, care zice:

18Glas s-a auzit în Rama,

plângere și bocet mult:

Rahela își plângea copiii

și nu voia să fie mângâiată,

pentru că nu mai erau.2:18 Ier. 31:15.

Moartea lui Irod și întoarcerea din Egipt

19După ce a murit Irod, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, 20și i-a zis: „Scoală-te, ia-i pe Prunc și pe mama Lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să-I ia viața2:20 Ex. 4:19. Pruncului!” 21Iosif s-a sculat, i-a luat pe Prunc și pe mama Lui și a venit în țara lui Israel. 22Dar când a auzit că în Iudeea domnește Arhelau în locul tatălui său, Irod, s-a temut să se ducă acolo; și fiind înștiințat în vis, a plecat în părțile

2:22
Cap. 3:13.
Galileei. 23A ajuns acolo și a locuit într-o cetate numită
2:23
In. 1:45
Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit
2:23
Jud. 13:51Sam. 1:11
prin profeți, și anume că El va fi numit Nazarinean2:23 Gr. Nazōráios, lit. „Nazoreu”..

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

(Marcu 1:1-8. Luca 3:1-9,15-17. Ioan 1:19-28)

31În zilele acelea a venit Ioan

3:1
Mc. 1:4,15Lc. 3:2,3In. 1:28
Botezătorul și propovăduia în
3:1
Ios. 14:10
Pustiul Iudeei, 2zicând: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor
3:2
Cap. 4:17;
este aproape!” 3El este acela care fusese vestit prin profetul Isaia, când zice:

Glasul

3:3
Mc. 1:3Lc. 3:4In. 1:23
celui ce strigă în pustiu:

„Pregătiți

3:3
Lc. 1:76
calea Domnului,

îndreptați cărările Lui!”3:3 Is. 40:3.

4Ioan
3:4
Mc. 1:6
avea îmbrăcăminte
3:4
2Rg. 1:8Zah. 13:4
din păr de cămilă și un brâu de piele în jurul mijlocului și se hrănea cu lăcuste
3:4
Lev. 11:22
și miere sălbatică
3:4
1Sam. 14:25,26
. 5Au început să iasă la el
3:5
Mc. 1:5Lc. 3:7
din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului 6și, după ce își mărturiseau păcatele, erau botezați
3:6
Fap. 19:4,18
de el în râul Iordan. 7Dar când i-a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei venind la botezul lui, le-a zis: „Pui de vipere
3:7
Cap. 12:34;
, cine v-a învățat să fugiți de mânia
3:7
Rom. 5:91Tes. 1:10
care vine? 8Faceți roade vrednice de pocăință! 9Și să nu credeți că puteți zice în sinea voastră: «Îl avem ca tată
3:9
In. 8:33,39Fap. 13:26Rom. 4:1,11,16
pe Avraam»! Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să-i ridice copii lui Avraam. 10Securea așteaptă deja la rădăcina pomilor. Orice pom
3:10
Cap. 7:19.
care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat în foc! 11Eu vă
3:11
Mc. 1:8Lc. 3:16In. 1:15,26,33Fap. 1:5
11:16
19:4
botez în apă, spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea. El
3:11
Is. 4:4
44:3Mal. 3:2Fap. 2:3,41Cor. 12:13
vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. 12Acela
3:12
Mal. 3:3
are lopata de vânturat în mână; El Își va curăța aria, Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde
3:12
Cap. 13:30.
în focul care nu se stinge.”

Botezul lui Isus Hristos

(Marcu 1:9-11. Luca 3:21-22)

13Atunci

3:13
Mc. 1:9Lc. 3:21
a venit Isus din Galileea
3:13
Cap. 2:22.
la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan căuta să-L oprească, spunând: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” 15Isus i-a răspuns zicându-i: „Lasă acum, fiindcă așa se cuvine: să împlinim toată dreptatea.” Atunci Ioan a încuviințat. 16După ce a fost botezat
3:16
Mc. 1:10
, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată, cerurile s-au deschis și L-a văzut pe Duhul
3:16
Is. 11:2
42:1Lc. 3:22In. 1:32,33
lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El. 17Și iată că din ceruri
3:17
In. 12:28
s-a auzit un glas care zicea: „Acesta
3:17
Cap. 12:18;
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea!”

4

Ispitirea lui Isus Hristos

(Marcu 1:12-13. Luca 4:1-13)

41Atunci, Isus

4:1
Mc. 1:12Lc. 4:1
a fost dus de Duhul
4:1
1Rg. 18:12Ez. 3:14
8:3
11:1,24
40:2
43:5Fap. 8:39
în pustiu, ca să fie ispitit de Diavol. 2După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, în cele din urmă a flămânzit. 3Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâini!” 4El i-a răspuns zicându-i: „Este scris:

Omul nu va trăi numai cu pâine,

ci cu orice cuvânt care iese

din gura lui Dumnezeu.4:4 Dt. 8:3.

5Atunci, Diavolul L-a dus în sfânta cetate
4:5
Cap. 27:53.
, L-a pus pe acoperișul Templului 6și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris:

El va porunci îngerilor Săi cu privire la tine

și ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră!”4:6 Ps. 91:11,12.

7Isus i-a zis: „De asemenea este scris: Să nu-L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.4:7 Dt. 6:16. 8Diavolul L-a dus din nou pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și slava lor și I-a zis: 9„Pe toate acestea Ți le voi da Ție dacă vei cădea cu fața la pământ și mi Te vei închina.” 10Atunci Isus i-a zis: „Pleacă, Satano, căci este scris:

Domnului, Dumnezeului tău

4:10
Dt. 10:20Ios. 24:141Sam. 7:3
, să te închini

și numai Lui să-I slujești.4:10 Dt. 6:13.

11Atunci Diavolul L-a lăsat și iată că au venit niște îngeri

4:11
Evr. 1:14
care Îi slujeau.

Isus, la Capernaum

(Marcu 1:14-15. Luca 4:14-15)

12Auzind

4:12
Mc. 1:14Lc. 3:20
4:14,31In. 4:43
că Ioan fusese închis, Isus a plecat în Galileea. 13A părăsit Nazaretul și a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, 14ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice:

15Țara lui Zabulon și țara lui Neftali,

drumul spre mare, dincolo de Iordan,

Galileea neamurilor:

16poporul

4:16
Is. 42:7Lc. 2:32
care stătea în întuneric

a văzut o mare lumină,

iar peste cei ce locuiau în ținutul și în umbra morții

a răsărit lumina.4:16 Is. 9:1,2.

17De atunci

4:17
Mc. 1:14,15
, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiți-vă
4:17
Cap. 3:2;
, căci Împărăția cerurilor este aproape!”

Isus cheamă patru ucenici

(Marcu 1:16-20. Luca 5:1-11)

18Pe când umbla pe lângă Marea Galileei, Isus

4:18
Mc. 1:16-18Lc. 5:2
a văzut doi frați – pe Simon, zis
4:18
In. 1:42
Petru, și pe fratele său, Andrei – care aruncau năvodul în mare, căci erau pescari. 19El le-a zis: „Veniți
4:19
Lc. 5:10,11
după Mine și vă voi face pescari de oameni!” 20Îndată
4:20
Mc. 10:28Lc. 18:28
ei au lăsat mrejele și L-au urmat. 21De acolo
4:21
Mc. 1:19,20Lc. 5:10
a mers mai departe și a văzut alți doi frați – pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui – care erau în barcă împreună cu tatăl lor, Zebedei, și își dregeau mrejele. El i-a chemat. 22Îndată, ei au lăsat barca și pe tatăl lor și L-au urmat.

Isus învață poporul și vindecă bolnavi

(Luca 6:17-19)

23Isus străbătea toată Galileea, dând învățături

4:23
Cap. 9:35.
în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia
4:23
Cap. 24:14.
Împărăției și vindecând
4:23
Mc. 1:34
orice boală și orice neputință din popor. 24Iar vestea despre El s-a răspândit în toată Siria; și-i aduceau la El pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri: pe demonizați, pe epileptici4:24 Lit. „lunatici”, sau „cei afectați de Lună”. În Antichitate, se considera că fazele Lunii pot declanșa ori acutiza crizele de epilepsie. și pe paralitici, iar El îi vindeca. 25După El mergeau
4:25
Mc. 3:7
mulțimi mari din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.