Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

(Marcu 1:1‑8. Luca 3:1‑9,15‑17. Ioan 1:19‑28)

31În zilele acelea a venit Ioan

3:1
Mc. 1:4,15Lc. 3:2,3In. 1:28
Botezătorul și propovăduia în
3:1
Ios. 14:10
Pustiul Iudeei, 2zicând: „Pocăiți‑vă, căci Împărăția cerurilor
3:2
Cap. 4:17;
este aproape!” 3El este acela care fusese vestit prin profetul Isaia, când zice:

Glasul

3:3
Mc. 1:3Lc. 3:4In. 1:23
celui ce strigă în pustiu:

„Pregătiți

3:3
Lc. 1:76
calea Domnului,

îndreptați cărările Lui!”3:3 Is. 40:3.

4Ioan
3:4
Mc. 1:6
avea îmbrăcăminte
3:4
2Rg. 1:8Zah. 13:4
din păr de cămilă și un brâu de piele în jurul mijlocului și se hrănea cu lăcuste
3:4
Lev. 11:22
și miere sălbatică
3:4
1Sam. 14:25,26
. 5Au început să iasă la el
3:5
Mc. 1:5Lc. 3:7
din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului 6și, după ce își mărturiseau păcatele, erau botezați
3:6
Fap. 19:4,18
de el în râul Iordan. 7Dar când i‑a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei venind la botezul lui, le‑a zis: „Pui de vipere
3:7
Cap. 12:34;
, cine v‑a învățat să fugiți de mânia
3:7
Rom. 5:91Tes. 1:10
care vine? 8Faceți roade vrednice de pocăință! 9Și să nu credeți că puteți zice în sinea voastră: «Îl avem ca tată
3:9
In. 8:33,39Fap. 13:26Rom. 4:1,11,16
pe Avraam»! Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să‑i ridice copii lui Avraam. 10Securea așteaptă deja la rădăcina pomilor. Orice pom
3:10
Cap. 7:19.
care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat în foc! 11Eu vă
3:11
Mc. 1:8Lc. 3:16In. 1:15,26,33Fap. 1:5
11:16
19:4
botez în apă, spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să‑I duc încălțămintea. El
3:11
Is. 4:4
44:3Mal. 3:2Fap. 2:3,41Cor. 12:13
vă va boteza în Duhul Sfânt și în foc. 12Acela
3:12
Mal. 3:3
are lopata de vânturat în mână; El Își va curăța aria, Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde
3:12
Cap. 13:30.
în focul care nu se stinge.”

Botezul lui Isus Hristos

(Marcu 1:9‑11. Luca 3:21‑22)

13Atunci

3:13
Mc. 1:9Lc. 3:21
a venit Isus din Galileea
3:13
Cap. 2:22.
la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan căuta să‑L oprească, spunând: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” 15Isus i‑a răspuns zicându‑i: „Lasă acum, fiindcă așa se cuvine: să împlinim toată dreptatea.” Atunci Ioan a încuviințat. 16După ce a fost botezat
3:16
Mc. 1:10
, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată, cerurile s‑au deschis și L‑a văzut pe Duhul
3:16
Is. 11:2
42:1Lc. 3:22In. 1:32,33
lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El. 17Și iată că din ceruri
3:17
In. 12:28
s‑a auzit un glas care zicea: „Acesta
3:17
Cap. 12:18;
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea!”

4

Ispitirea lui Isus Hristos

(Marcu 1:12‑13. Luca 4:1‑13)

41Atunci, Isus

4:1
Mc. 1:12Lc. 4:1
a fost dus de Duhul
4:1
1Rg. 18:12Ez. 3:14
8:3
11:1,24
40:2
43:5Fap. 8:39
în pustiu, ca să fie ispitit de Diavol. 2După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, în cele din urmă a flămânzit. 3Ispititorul s‑a apropiat de El și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâini!” 4El i‑a răspuns zicându‑i: „Este scris:

Omul nu trăiește numai cu pâine,

ci cu orice cuvânt care iese

din gura lui Dumnezeu.4:4 Dt. 8:3.

5Atunci, Diavolul L‑a dus în sfânta cetate
4:5
Cap. 27:53.
, L‑a pus pe acoperișul Templului 6și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos, căci este scris:

El va porunci îngerilor Săi cu privire la tine

și ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să‑ți lovești piciorul de vreo piatră!”4:6 Ps. 91:11,12.

7Isus i‑a zis: „De asemenea este scris: Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.4:7 Dt. 6:16. 8Diavolul L‑a dus din nou pe un munte foarte înalt, I‑a arătat toate împărățiile lumii și slava lor și I‑a zis: 9„Pe toate acestea Ți le voi da Ție dacă vei cădea cu fața la pământ și mi Te vei închina.” 10Atunci Isus i‑a zis: „Pleacă, Satano, căci este scris:

Domnului, Dumnezeului tău

4:10
Dt. 10:20Ios. 24:141Sam. 7:3
, să I te închini

și numai Lui să‑I slujești.4:10 Dt. 6:13.

11Atunci Diavolul L‑a lăsat și iată că au venit niște îngeri

4:11
Evr. 1:14
care Îi slujeau.

Isus, la Capernaum

(Marcu 1:14‑15. Luca 4:14‑15)

12Auzind

4:12
Mc. 1:14Lc. 3:20
4:14,31In. 4:43
că Ioan fusese închis, Isus a plecat în Galileea. 13A părăsit Nazaretul și a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, 14ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice:

15Țara lui Zabulon și țara lui Neftali,

drumul spre mare, dincolo de Iordan,

Galileea neamurilor:

16poporul

4:16
Is. 42:7Lc. 2:32
care stătea în întuneric

a văzut o mare lumină,

iar peste cei ce locuiau în ținutul și în umbra morții

a răsărit lumina.4:16 Is. 9:1,2.

17De atunci

4:17
Mc. 1:14,15
, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiți‑vă
4:17
Cap. 3:2;
, căci Împărăția cerurilor este aproape!”

Isus cheamă patru ucenici

(Marcu 1:16‑20. Luca 5:1‑11)

18Pe când umbla pe lângă Marea Galileei, Isus

4:18
Mc. 1:16‑18Lc. 5:2
a văzut doi frați – pe Simon, zis
4:18
In. 1:42
Petru, și pe fratele său, Andrei – care aruncau năvodul în mare, căci erau pescari. 19El le‑a zis: „Veniți
4:19
Lc. 5:10,11
după Mine și vă voi face pescari de oameni!” 20Îndată
4:20
Mc. 10:28Lc. 18:28
ei au lăsat mrejele și L‑au urmat. 21De acolo
4:21
Mc. 1:19,20Lc. 5:10
a mers mai departe și a văzut alți doi frați – pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui – care erau în barcă împreună cu tatăl lor, Zebedei, și își dregeau mrejele. El i‑a chemat. 22Îndată, ei au lăsat barca și pe tatăl lor și L‑au urmat.

Isus învață poporul și vindecă bolnavi

(Luca 6:17‑19)

23Isus străbătea toată Galileea, dând învățături

4:23
Cap. 9:35.
în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia
4:23
Cap. 24:14.
Împărăției și vindecând
4:23
Mc. 1:34
orice boală și orice neputință din popor. 24Iar vestea despre El s‑a răspândit în toată Siria; și‑i aduceau la El pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri: pe demonizați, pe epileptici4:24 Lit. „lunatici”, sau „cei afectați de Lună”. În Antichitate, se considera că fazele Lunii pot declanșa ori acutiza crizele de epilepsie. și pe paralitici, iar El îi vindeca. 25După El mergeau
4:25
Mc. 3:7
mulțimi mari din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

5

Predica de pe munte. Fericirile

(Luca 6:20‑23)

51Când a văzut Isus mulțimile, a urcat

5:1
Mc. 3:13
pe munte și, după ce S‑a așezat, ucenicii Lui s‑au apropiat de El. 2Și ridicându‑Și glasul, a început să‑i învețe zicând:

3„Ferice

5:3
Lc. 6:20Ps. 51:17
de cei săraci în duh5:3 Sau „smeriți”. Fericirile rostite de Isus exprimă spiritul profetic din Is. 61:1‑3. Expresia „săraci în Duh”, folosită de Isus în acest verset, evocă sintagme precum „cel zdrobit și cu duhul umil” (Is. 57:15) sau „cel sărman și cu duhul zdrobit” (Is. 66:2). Vezi și Pr. 16:19; 29:23. Ps. 34:18., căci a lor este Împărăția cerurilor!

4Ferice

5:4
Is. 61:2,3Lc. 6:21In. 16:202Cor. 1:7Ap. 21:4
de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!

5Ferice

5:5
Ps. 37:11
de cei blânzi, căci ei
5:5
Rom. 4:13
vor moșteni pământul!

6Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei

5:6
Is. 55:1
65:13
vor fi săturați!

7Ferice de cei milostivi, căci ei

5:7
Cap. 6:14.
vor avea parte de milă!

8Ferice

5:8
Ps. 15:2
24:4Evr. 12:14
de cei cu inima curată, căci ei
5:8
1Cor. 13:121In. 3:2,3
Îl vor vedea pe Dumnezeu!

9Ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!

10Ferice

5:10
2Cor. 4:172Tim. 2:121Pt. 3:14
de cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este Împărăția cerurilor!

11Ferice

5:11
Lc. 6:121Pt. 4:14
va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!

12Bucurați‑vă

5:12
Lc. 6:23Fap. 5:41Rom. 5:3Iac. 1:21Pt. 4:13
și veseliți‑vă, căci răsplata voastră este mare în ceruri, pentru că tot așa
5:12
Cap. 23:34,37.
i‑au prigonit și pe profeții care au fost înainte de voi.

Ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii

(Marcu 9:50. Luca 14:34‑35)

13Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea

5:13
Mc. 9:50Lc. 14:34,35
își pierde gustul, cum se va face înapoi sărată? Atunci nu mai este bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni.

14Voi

5:14
Pr. 4:18Flp. 2:15
sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15Și lampa nu este aprinsă
5:15
Mc. 4:21Lc. 8:16
11:33
ca să fie pusă sub obroc, ci este pusă în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. 16Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
5:16
1Pt. 2:12
, văzând faptele voastre bune, să‑L slăvească
5:16
In. 15:81Cor. 14:25
pe Tatăl vostru din ceruri.

Împlinirea Legii

17

5:17
Rom. 3:31
10:4Gal. 3:24
nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții; am venit nu să desființez, ci să împlinesc. 18Adevărat vă spun: câtă vreme
5:18
Lc. 16:17
vor dăinui cerul și pământul, nu va trece nicio iotă sau frântură de literă din Lege înainte ca toate să se fi împlinit. 19Așa că oricine
5:19
Iac. 2:10
va strica fie și una din aceste porunci mărunte5:19 Lit. „cele mai mici”. și‑i va învăța pe oameni astfel va fi considerat cel mai mic în Împărăția cerurilor, dar oricine le va împlini și‑i va învăța pe alții la fel va fi considerat mare în Împărăția cerurilor. 20Căci vă spun: dacă dreptatea voastră nu o va întrece
5:20
Rom. 9:31
10:3
pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor!

Despre ucidere

21Ați auzit că li s‑a zis celor din vechime: «Să nu ucizi5:21 Ex. 20:13. Dt. 5:17.; oricine

5:21
1In. 3:15
ucide va da socoteală la judecată.» 22Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va da socoteală la judecată; oricine‑i va zice fratelui său: «Prostule!»5:22 Gr. raká, transcriere a aram. rēqā „prost”, „cap sec”, atestat cu astfel de sensuri în Talmud. va
5:22
Iac. 2:20
da socoteală înaintea Sinedriului; iar oricine‑i va zice: «Nebunule!» va sfârși în focul gheenei. 23Așadar, dacă
5:23
Cap. 8:4;
îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, 24lasă‑ți
5:24
Cap. 18:19.
darul acolo, înaintea altarului, mergi mai întâi să te împaci cu fratele tău și apoi vino să‑ți aduci darul! 25Caută
5:25
Pr. 25:8Lc. 12:58,59
să te împaci degrabă cu potrivnicul tău, cât
5:25
Ps. 32:6Is. 55:6
timp ești cu el pe drum, ca nu cumva acesta să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul – pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. 26Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei da înapoi și ultimul bănuț5:26 Gr. kodrántes (lat. quadrans). Monedă romană ce reprezenta ⅟₆₄ dintr‑un dinar, care constituia plata pentru o zi de muncă..

Despre adulter

27Ați auzit că li s‑a zis celor din vechime: «Să nu săvârșești adulter.»5:27 Ex. 20:14. Dt. 5:18. 28Dar Eu vă spun că oricine se uită

5:28
Iov 31:1Pr. 6:25Gen. 34:22Sam. 11:2
la o femeie ca s‑o poftească a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. 29Dacă
5:29
Cap. 18:8,9.
ochiul tău drept te face să cazi în păcat, scoate‑l
5:29
Cap. 19:12.
și aruncă‑l de la tine! Este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale decât să‑ți fie aruncat tot trupul în gheenă. 30Și dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, tai‑o și arunc‑o de la tine! Este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale decât să‑ți fie aruncat tot trupul în gheenă.

Despre divorț

(Matei 19:9. Marcu 10:11‑12. Luca 16:18)

31S‑a zis de asemenea: «Oricine

5:31
Cap. 19:3.
își va lăsa5:31 Gr. apolýō are în context sensul de „a trimite” sau „a repudia”. Femeia părăsea locuința, fiind trimisă la părinți, după ce i se înmâna actul de despărțire. Același verb este folosit în cap. 1:19; 19:3. soția să‑i dea un act de despărțire5:31 Dt. 24:1. 32Dar Eu vă spun că oricine
5:32
Cap. 19:9.
își lasă soția din alt motiv decât desfrâul o face să săvârșească adulter. Și cine se căsătorește cu cea lăsată săvârșește adulter.

Despre jurământ

33Ați auzit că li s‑a zis celor din vechime

5:33
Cap. 23:16.
: «Să nu juri strâmb5:33 Verbul epiorkéō înseamnă fie „a comite sperjur” (adică a face declarații mincinoase sub jurământ), fie „a face o promisiune, însoțită de jurământ, care ulterior este încălcată”., ci să‑ți împlinești juruințele față de Domnul.»5:33 Lev. 19:12. Num. 30:2. Dt. 23:22,23. 34Dar Eu vă spun: să nu jurați
5:34
Cap. 23:16,18,22.
deloc; nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu5:34 Is. 66:1., 35nici pe pământ, fiindcă este reazem pentru picioarele Lui5:35 Is. 66:1., nici pe Ierusalim, fiindcă este cetatea marelui Împărat5:35 Ps. 48:2.. 36Să nu juri nici pe capul tău, fiindcă nu poți face un singur fir de păr alb sau negru. 37Cuvântul
5:37
Col. 4:6Iac. 5:12
vostru să fie: «Da, da; nu, nu.» Ce trece peste acestea vine de la Cel Rău.

Despre răzbunare

(Luca 6:29‑30)

38Ați auzit că s‑a zis: «Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.»5:38 Ex. 21:24. Lev. 24:20. Dt. 19:21 39Dar Eu vă spun: să

5:39
Pr. 20:22
24:29Lc. 9:29Rom. 12:17,191Cor. 6:71Tes. 5:151Pt. 3:9
nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, dacă
5:39
Is. 50:6Plân. 3:30
te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce‑i‑l și pe celălalt! 40Celui ce vrea să se judece cu tine ca să‑ți ia cămașa, lasă‑i și haina! 41Dacă te silește
5:41
Cap. 27:32.
cineva să mergi o milă5:41 Aprox. 1 478 m., mergi cu el două! 42Celui ce‑ți cere dă‑i, iar celui ce vrea să se împrumute de la tine nu‑i
5:42
Dt. 15:8,10Lc. 6:30,35
întoarce spatele!

Iubirea vrăjmașilor

(Luca 6:27‑28,32‑36)

43Ați auzit că s‑a zis: «Să‑l iubești pe aproapele tău5:43 Lev. 19:18. și să‑l urăști pe vrăjmașul tău.» 44Dar Eu vă spun: iubiți‑vă

5:44
Lc. 6:27,35Rom. 12:14,20
vrăjmașii, [binecuvântați‑i pe cei ce vă blestemă, faceți‑le bine celor ce vă urăsc] și rugați‑vă pentru cei ce [vă asupresc
5:44
Lc. 23:34Fap. 7:601Cor. 4:12,131Pt. 2:23
3:9
și] vă prigonesc, 45ca să fiți fiii Tatălui vostru din ceruri; fiindcă El face să răsară soarele Lui
5:45
Iov 25:3
și peste cei răi, și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți, și peste cei nedrepți. 46Dacă îi iubiți
5:46
Lc. 6:32
numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aveți? Nu fac la fel și vameșii? 47Și dacă îi îmbrățișați numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? 48Voi fiți
5:48
Gen. 17:1Lev. 11:44
19:2Lc. 6:36Col. 1:28
4:12Iac. 1:41Pt. 1:15,16
deci desăvârșiți, după cum
5:48
Ef. 5:1
și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit!