Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Isus, înaintea lui Pilat

(Matei 27:1‑2,11‑14. Luca 23:1‑5. Ioan 18:28‑38)

151Și îndată, dimineața

15:1
Ps. 2:2Mt. 27:1Lc. 22:66
23:1In. 18:28Fap. 3:13
4:26
, după ce au ținut sfat, preoții de seamă, împreună cu bătrânii, cărturarii și tot Sinedriul, L‑au legat pe Isus, L‑au dus și L‑au dat în mâinile lui Pilat. 2Pilat
15:2
Mt. 27:11
L‑a întrebat: „Ești tu regele iudeilor?” Isus i‑a răspuns: „Tu însuți o spui.”15:2 Răspunsul lui Isus constituie o afirmare indirectă, similară celei din Mt. 26:25, când Iuda primește confirmarea că el este cel care Îl va preda pe Învățător autorităților. 3Preoții de seamă Îl învinuiau de multe. 4Pilat
15:4
Mt. 27:18
L‑a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite câte învinuiri îți aduc ei!” 5Dar Isus
15:5
Is. 53:7In. 19:9
n‑a mai dat niciun răspuns, așa că Pilat era uimit.

Isus, condamnat la moarte

(Matei 27:15‑26. Luca 23:13‑25. Ioan 18:39–19:16)

6La

15:6
Mt. 27:15Lc. 23:17In. 18:39
fiecare sărbătoare, Pilat le elibera un întemnițat pe care‑l cereau ei. 7În temniță era unul numit Barabba, închis împreună cu niște răzvrătiți care săvârșiseră un omor în timpul unei răscoale. 8Mulțimea s‑a suit și a început să‑i ceară lui Pilat să le facă potrivit obiceiului. 9Pilat le‑a răspuns: „Vreți să vi‑l eliberez pe regele iudeilor?” 10Căci știa că din invidie Îl dăduseră preoții de seamă în mâna lui. 11Dar aceștia au ațâțat
15:11
Mt. 27:20Fap. 3:14
mulțimea ca mai degrabă să‑l elibereze pe Barabba. 12Pilat a luat din nou cuvântul și le‑a zis: „Atunci, ce vreți să fac cu cel pe care‑l numiți regele iudeilor?” 13Iar ei au strigat din nou: „Răstignește‑l!” 14„Dar ce rău a făcut?”, le‑a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește‑l!” 15Pilat
15:15
Mt. 27:26In. 19:1,16
, vrând să facă pe placul mulțimii, l‑a eliberat pe Barabba, iar pe Isus, după ce a pus să‑L biciuiască, L‑a dat să fie răstignit.

Batjocurile soldaților

(Matei 27:27‑31. Ioan 19:2‑3)

16Soldații

15:16
Mt. 27:27
L‑au adus pe Isus în palat, adică în pretoriu, și au adunat toată cohorta. 17L‑au îmbrăcat într‑o haină purpurie, au împletit o cunună de spini și I‑au pus‑o pe cap. 18Apoi au început să‑L salute și să‑I zică: „Plecăciune, rege al iudeilor!” 19Și‑L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau și I se închinau. 20După ce și‑au bătut joc de El, L‑au dezbrăcat de haina purpurie, L‑au îmbrăcat în hainele Lui și L‑au dus afară ca să‑L răstignească.

Răstignirea

(Matei 27:32‑38. Luca 23:26‑34. Ioan 19:17‑27)

21L‑au

15:21
Mt. 27:32Lc. 23:26
silit pe un trecător care venea de la câmp, pe Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, să poarte crucea lui Isus. 22Și
15:22
Mt. 27:33Lc. 23:33In. 19:17
L‑au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă: „Locul căpățânii”. 23I‑au
15:23
Mt. 27:34
dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l‑a luat. 24După ce L‑au răstignit, și‑au
15:24
Lc. 23:34In. 19:23
împărțit hainele Lui și au tras la sorți pentru ele15:24 Ps. 22:18., ca să știe cine ce să ia. 25Era
15:25
Mt. 27:45Lc. 23:34In. 19:18
ceasul al treilea15:25 Ora nouă dimineața, conform împărțirii moderne a zilei. când L‑au răstignit. 26Deasupra Lui Îi era scrisă
15:26
Mt. 27:37In. 19:19
vina: „Regele iudeilor”. 27Împreună
15:27
Mt. 27:38
cu El au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta, și altul la stânga Lui. [28Astfel s‑a împlinit scriptura care zice: A
15:28
Lc. 22:37
fost pus în numărul celor fără de lege.15:28 Is. 53:12.]

Batjocurile trecătorilor

(Matei 27:39‑44. Luca 23:35‑43)

29Trecătorii

15:29
Cap. 14:58.
In. 2:19
rosteau blasfemii împotriva Lui, clătinau din cap15:29 Ps. 22:7. și ziceau: „Huo! Tu, care dărâmi Templul și‑l zidești în trei zile, 30izbăvește‑te pe tine coborând de pe cruce!” 31Tot astfel și preoții de seamă, împreună cu cărturarii, Îl luau în râs și ziceau unii către alții: „Pe alții i‑a izbăvit, pe sine nu se poate izbăvi! 32Hristos, Regele lui Israel, să coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!” Chiar și cei
15:32
Mt. 27:44Lc. 23:39
răstigniți împreună cu El își băteau joc de El.

Moartea lui Isus

(Matei 27:45‑56. Luca 23:44‑49. Ioan 19:28‑30)

33La ceasul

15:33
Mt. 27:45Lc. 23:44
al șaselea15:33 Ora douăsprezece (la amiază), conform împărțirii moderne a zilei., s‑a făcut întuneric în toată țara, până la ceasul al nouălea. 34Și la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic:

Eloí

15:34
Mt. 27:46
, Eloí, lemá sabahtáni?15:34 Ps. 22:1 (citat în varianta aramaică).,

care, tradus, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M‑ai părăsit?” 35Unii dintre cei ce erau de față, când L‑au auzit, au zis: „Iată că îl cheamă pe Ilie!” 36Și unul dintre ei a alergat
15:36
Mt. 27:48In. 19:29
și a umplut un burete cu oțet, apoi l‑a pus într‑o trestie și I l‑a dat să bea15:36 Ps. 69:21., zicând: „Lăsați, să vedem dacă va veni Ilie să‑l dea jos de pe cruce!” 37Dar
15:37
Mt. 27:50Lc. 23:46In. 19:30
Isus a scos un strigăt puternic și Și‑a dat duhul. 38Atunci catapeteasma
15:38
Mt. 27:50In. 19:30Lc. 23:41
Templului s‑a despicat în două, de sus până jos. 39Văzând cum
15:39
Mt. 27:55Lc. 23:46
Și‑a dat duhul, centurionul care stătea în fața lui Isus a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 40Acolo
15:40
Mt. 27:55Lc. 23:49
erau și niște femei care priveau de la depărtare
15:40
Ps. 38:11
. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iosif, și Salome, 41care Îl urmau
15:41
Lc. 8:2,3
și Îi slujeau de când era El în Galileea; și multe altele care se suiseră împreună cu El la Ierusalim.

Înmormântare lui Isus

(Matei 27:57‑61. Luca 23:50‑56. Ioan 19:38‑42)

42Când

15:42
Mt. 27:57Lc. 23:50In. 19:38
s‑a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ajunul sabatului, 43a venit Iosif din Arimateea, un membru de vază al Sinedriului, care aștepta
15:43
Lc. 2:25,38
și el Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să intre la Pilat și să‑i ceară trupul lui Isus. 44Pilat s‑a mirat că murise așa de curând. L‑a chemat pe centurion și l‑a întrebat dacă a murit de mult. 45După ce s‑a încredințat de la centurion, i‑a dat lui Iosif trupul. 46Și
15:46
Mt. 27:59,60Lc. 23:53In. 19:40
[Iosif] a cumpărat un giulgiu, a coborât trupul de pe cruce, l‑a înfășurat în giulgiu și l‑a pus într‑un mormânt săpat în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră la intrarea mormântului. 47Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde‑L puneau.