Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
14

Complotul împotriva lui Isus

(Matei 26:1‑5. Luca 22:1‑2. Ioan 11:45‑53)

141După două

14:1
Mt. 26:2Lc. 22:1In. 11:55
13:1
zile erau Paștele și Sărbătoarea Azimelor. Preoții de seamă și cărturarii căutau cum să‑L prindă pe Isus cu viclenie ca să‑L omoare. 2Căci ziceau: „Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se facă tulburare în popor!”

Mirul turnat pe capul lui Isus

(Matei 26:6‑13. Ioan 12:1‑8)

3Și

14:3
Mt. 26:6In. 12:1,3Lc. 7:37
fiind Isus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, pe când stătea la masă, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, de mare preț, și spărgând vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. 4Dar erau unii care, mânioși, își spuneau unii altora: „De ce s‑a făcut risipa aceasta de mir? 5Mirul acesta s‑ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de dinari, care s‑ar fi putut da săracilor.” Și îi vorbeau aspru femeii. 6Dar Isus le‑a zis: „Lăsați‑o în pace! De ce o necăjiți? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine, 7căci pe
14:7
Dt. 15:11
săraci îi aveți întotdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe Mine nu Mă aveți întotdeauna. 8Ea a făcut ce a putut; Mi‑a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. 9Adevărat vă spun că, oriunde în lume va fi propovăduită Evanghelia [aceasta], se va povesti și ce a făcut femeia aceasta, în amintirea ei.”

Iuda Îl vinde pe Isus

(Matei 26:14‑16. Luca 22:3‑6)

10Iuda

14:10
Mt. 26:14Lc. 22:3,4
Iscariot, unul dintre cei doisprezece, s‑a dus la preoții de seamă să‑L vândă pe Isus. 11Când au auzit ei lucrul acesta, s‑au bucurat și i‑au făgăduit că‑i vor da bani. Iar el căuta un prilej potrivit ca să‑L dea în mâinile lor.

Prăznuirea Paștelui

(Matei 26:17‑25. Luca 22:7‑14,21‑23. Ioan 13:21‑30)

12În

14:12
Mt. 26:17Lc. 22:7
ziua dintâi a Sărbătorii Azimelor, când se jertfea mielul de Paște, ucenicii lui Isus I‑au zis: „Unde vrei să mergem să facem pregătiri ca să mănânci Paștele?” 13El i‑a trimis pe doi dintre ucenicii Săi și le‑a zis: „Duceți‑vă în cetate și vă va ieși în cale un om ducând un urcior cu apă; mergeți după el 14și, acolo unde va intra, să‑i spuneți stăpânului casei: «Învățătorul zice: ‘Unde este odaia pentru Mine, în care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?’» 15Și vă va arăta o cameră mare, sus, gata așternută; acolo să pregătiți pentru noi.” 16Ucenicii au plecat, au intrat în cetate și au găsit așa cum le spusese El. Și au pregătit Paștele. 17Când s‑a înserat
14:17
Mt. 26:20
, Isus a venit cu cei doisprezece. 18Pe când stăteau la masă și mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde, unul care mănâncă împreună cu Mine14:18 Ps. 41:9..” 19Ei au început să se întristeze și să‑I zică, unul după altul: „Nu cumva sunt eu?” 20„Este unul dintre voi doisprezece”, le‑a răspuns El, „care întinge cu Mine în blid. 21Fiul Omului
14:21
Mt. 26:24Lc. 22:22
negreșit Se duce, după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului! Ar fi fost mai bine pentru el dacă nu s‑ar fi născut!”

Cina cea de taină

(Matei 26:26‑30. Luca 22:15‑20. 1 Corinteni 11:23‑25)

22Pe când

14:22
Mt. 26:26Lc. 22:191Cor. 11:23
mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt‑o și le‑a dat‑o, zicând: „Luați, [mâncați:] acesta este trupul Meu!” 23Apoi, luând un pahar, după ce a adus mulțumire, li l‑a dat și au băut toți din el. 24Și le‑a zis: „Acesta este sângele Meu, al legământului [celui nou], care se varsă pentru mulți. 25Adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu.”

Înștiințarea ucenicilor

(Matei 26:31‑35. Luca 22:31‑34. Ioan 13:36‑38)

26După ce

14:26
Mt. 26:30
au cântat cântările de laudă, au ieșit spre Muntele Măslinilor. 27Isus
14:27
Mt. 26:31
le‑a zis: „[În noaptea aceasta] toți vă veți poticni, pentru că este scris:

Voi bate Păstorul,

și oile vor fi risipite.14:27 Zah. 13:7.

28Dar, după
14:28
Cap. 16:7.
ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” 29Petru
14:29
Mt. 26:33,34Lc. 22:34In. 13:37,38
i‑a zis: „Chiar dacă toți se vor poticni, eu nu mă voi poticni.” 30Și Isus i‑a zis: „Adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 31Dar Petru I‑a zis și mai apăsat: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine.” Și toți spuneau la fel.

Ghetsimani

(Matei 26:36‑46. Luca 22:39‑46)

32S‑au

14:32
Mt. 26:36Lc. 22:39In. 18:1
dus apoi într‑un loc numit Ghetsimani. Și Isus le‑a zis ucenicilor Săi: „Stați aici până Mă voi ruga!” 33I‑a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să Se înfioare și să Se mâhnească. 34Și le‑a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare
14:34
In. 12:27
de moarte; rămâneți aici și vegheați!” 35Apoi, mergând puțin mai înainte, a căzut la pământ și Se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la El ceasul acela. 36El zicea: Avva
14:36
Rom. 8:15Gal. 4:6
(Tată), Ție toate
14:36
Evr. 5:7
Îți sunt cu putință; îndepărtează de la Mine paharul acesta! Totuși
14:36
In. 5:30
6:38
, facă‑se nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!” 37Și a venit la ucenici, pe care i‑a găsit dormind. Și i‑a zis lui Petru: „Simone, dormi? Nici măcar un ceas n‑ai putut să veghezi? 38Vegheați și rugați‑vă să nu ajungeți în ispită14:38 Sau: „încercare”.; duhul
14:38
Rom. 7:23Gal. 5:17
este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” 39S‑a dus iarăși și S‑a rugat, zicând aceleași cuvinte. 40Apoi a venit din nou și i‑a găsit dormind, pentru că ochii le erau îngreunați; și nu știau ce să‑I răspundă. 41A venit a treia oară și le‑a zis: „De acum dormiți și odihniți‑vă! Destul! A
14:41
In. 13:1
sosit ceasul! Iată că Fiul Omului este dat în mâinile păcătoșilor. 42Ridicați‑vă
14:42
Mt. 26:46In. 18:1,2
, să mergem! Iată, se apropie vânzătorul!”

Prinderea lui Isus

(Matei 26:47‑56. Luca 22:47‑53. Ioan 18:3‑12)

43Și

14:43
Mt. 26:47Lc. 22:47In. 18:3
îndată, pe când încă vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei doisprezece, și împreună cu el au venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții de seamă, de cărturari și de bătrâni. 44Vânzătorul le dăduse un semn, zicând: „Cel pe care‑l voi săruta eu, acela este; să‑l prindeți!” 45Și venind, s‑a apropiat îndată de Isus, I‑a zis: „Rabbí!” și L‑a sărutat. 46Atunci ei au pus mâna pe Isus și L‑au prins. 47Unul dintre cei de față și‑a scos sabia, l‑a lovit pe slujitorul marelui‑preot și i‑a tăiat urechea. 48Isus
14:48
Mt. 26:55Lc. 22:52
le‑a zis: „Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeți. 49În toate zilele am fost cu voi în Templu dând învățătură, și n‑ați pus mâna pe Mine. Dar acestea sunt ca să
14:49
Ps. 22:6Is. 53:7Lc. 22:37
24:44
se împlinească Scripturile.” 50Atunci
14:50
Vers. 27.
, toți L‑au părăsit și au fugit. 51După El mergea un tânăr care purta doar o pânză de in peste trupul gol. Au pus mâna pe el, 52dar el și‑a lăsat pânza și a fugit gol.

Isus, osândit de Sinedriu

(Matei 26:57‑68. Luca 22:54‑55,63‑71. Ioan 18:13‑14,19‑24)

53Pe

14:53
Mt. 26:57Lc. 22:54In. 18:13
Isus L‑au dus la marele‑preot, unde s‑au adunat toți preoții de seamă, bătrânii și cărturarii. 54Petru L‑a urmat de departe până înăuntru, în palatul marelui‑preot, s‑a așezat împreună cu gărzile și se încălzea la foc. 55Preoții
14:55
Mt. 26:59
de seamă și tot Sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Isus, ca să‑L omoare, dar nu găseau, 56pentru că mulți depuneau mărturie mincinoasă împotriva Lui, dar mărturiile lor nu se potriveau. 57Unii s‑au sculat și au depus mărturie mincinoasă împotriva Lui, zicând: 58„Noi l‑am auzit zicând: «Eu
14:58
Cap. 15:29.
voi dărâma Templul acesta făcut de mână omenească și în trei zile voi construi un altul, care nu va fi făcut de mână omenească.»” 59Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturia lor. 60Atunci
14:60
Mt. 26:62
, marele‑preot s‑a ridicat în picioare în mijlocul adunării și L‑a întrebat pe Isus, zicându‑I: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturie aduc aceștia împotriva ta?” 61Dar El
14:61
Is. 53:7
tăcea și nu răspundea nimic. Marele‑preot
14:61
Mt. 26:63
L‑a întrebat iarăși și I‑a zis: „Ești tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?” 62Iar Isus i‑a zis: „Eu Sunt. Și‑L
14:62
Mt. 24:30
26:64Lc. 22:69
veți vedea pe Fiul Omului stând la dreapta Puterii și venind pe norii cerului14:62 Dan. 7:13..” 63Atunci, marele‑preot și‑a rupt hainele și a zis: „Ce nevoie mai avem de martori? 64Ați auzit blasfemia. Cum vi se pare?” Toți L‑au osândit ca vrednic de moarte. 65Și unii au început să‑L scuipe, să‑I acopere fața, să‑L bată cu pumnii și să‑I zică: „Profețește!”, iar gărzile L‑au luat și L‑au pălmuit.

Tăgăduirea lui Petru

(Matei 26:69‑75. Luca 22:56‑62. Ioan 18:15‑18,25‑27)

66Pe

14:66
Mt. 26:58,69Lc. 22:55In. 18:16
când stătea Petru jos în curte, a venit una dintre slujnicele marelui‑preot. 67Când l‑a văzut încălzindu‑se, l‑a privit țintă și i‑a zis: „Și tu erai cu nazarineanul, cu Isus!” 68El a tăgăduit și a zis: „Nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici!” Apoi a ieșit afară, în locul din fața curții; și a cântat cocoșul. 69Când
14:69
Mt. 26:71Lc. 22:58In. 18:25
l‑a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este dintre ei.” 70Și el a tăgăduit din nou. După
14:70
Mt. 26:73Lc. 22:59In. 18:26
puțină vreme, cei ce stăteau acolo i‑au zis iarăși lui Petru: „Cu adevărat ești dintre ei, căci
14:70
Fap. 2:7
ești galileean [și vorba ta seamănă cu a lor].” 71Atunci, el a început să se blesteme și să se jure: „Nu‑l cunosc pe omul acesta despre care vorbiți!” 72Îndată
14:72
Mt. 26:75
a cântat cocoșul a doua oară. Și Petru și‑a adus aminte de ceea ce îi spusese Isus: „Înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a izbucnit în plâns.

15

Isus, înaintea lui Pilat

(Matei 27:1‑2,11‑14. Luca 23:1‑5. Ioan 18:28‑38)

151Și îndată, dimineața

15:1
Ps. 2:2Mt. 27:1Lc. 22:66
23:1In. 18:28Fap. 3:13
4:26
, după ce au ținut sfat, preoții de seamă, împreună cu bătrânii, cărturarii și tot Sinedriul, L‑au legat pe Isus, L‑au dus și L‑au dat în mâinile lui Pilat. 2Pilat
15:2
Mt. 27:11
L‑a întrebat: „Ești tu regele iudeilor?” Isus i‑a răspuns: „Tu însuți o spui.”15:2 Răspunsul lui Isus constituie o afirmare indirectă, similară celei din Mt. 26:25, când Iuda primește confirmarea că el este cel care Îl va preda pe Învățător autorităților. 3Preoții de seamă Îl învinuiau de multe. 4Pilat
15:4
Mt. 27:18
L‑a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite câte învinuiri îți aduc ei!” 5Dar Isus
15:5
Is. 53:7In. 19:9
n‑a mai dat niciun răspuns, așa că Pilat era uimit.

Isus, condamnat la moarte

(Matei 27:15‑26. Luca 23:13‑25. Ioan 18:39–19:16)

6La

15:6
Mt. 27:15Lc. 23:17In. 18:39
fiecare sărbătoare, Pilat le elibera un întemnițat pe care‑l cereau ei. 7În temniță era unul numit Barabba, închis împreună cu niște răzvrătiți care săvârșiseră un omor în timpul unei răscoale. 8Mulțimea s‑a suit și a început să‑i ceară lui Pilat să le facă potrivit obiceiului. 9Pilat le‑a răspuns: „Vreți să vi‑l eliberez pe regele iudeilor?” 10Căci știa că din invidie Îl dăduseră preoții de seamă în mâna lui. 11Dar aceștia au ațâțat
15:11
Mt. 27:20Fap. 3:14
mulțimea ca mai degrabă să‑l elibereze pe Barabba. 12Pilat a luat din nou cuvântul și le‑a zis: „Atunci, ce vreți să fac cu cel pe care‑l numiți regele iudeilor?” 13Iar ei au strigat din nou: „Răstignește‑l!” 14„Dar ce rău a făcut?”, le‑a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește‑l!” 15Pilat
15:15
Mt. 27:26In. 19:1,16
, vrând să facă pe placul mulțimii, l‑a eliberat pe Barabba, iar pe Isus, după ce a pus să‑L biciuiască, L‑a dat să fie răstignit.

Batjocurile soldaților

(Matei 27:27‑31. Ioan 19:2‑3)

16Soldații

15:16
Mt. 27:27
L‑au adus pe Isus în palat, adică în pretoriu, și au adunat toată cohorta. 17L‑au îmbrăcat într‑o haină purpurie, au împletit o cunună de spini și I‑au pus‑o pe cap. 18Apoi au început să‑L salute și să‑I zică: „Plecăciune, rege al iudeilor!” 19Și‑L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau și I se închinau. 20După ce și‑au bătut joc de El, L‑au dezbrăcat de haina purpurie, L‑au îmbrăcat în hainele Lui și L‑au dus afară ca să‑L răstignească.

Răstignirea

(Matei 27:32‑38. Luca 23:26‑34. Ioan 19:17‑27)

21L‑au

15:21
Mt. 27:32Lc. 23:26
silit pe un trecător care venea de la câmp, pe Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, să poarte crucea lui Isus. 22Și
15:22
Mt. 27:33Lc. 23:33In. 19:17
L‑au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă: „Locul căpățânii”. 23I‑au
15:23
Mt. 27:34
dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l‑a luat. 24După ce L‑au răstignit, și‑au
15:24
Lc. 23:34In. 19:23
împărțit hainele Lui și au tras la sorți pentru ele15:24 Ps. 22:18., ca să știe cine ce să ia. 25Era
15:25
Mt. 27:45Lc. 23:34In. 19:18
ceasul al treilea15:25 Ora nouă dimineața, conform împărțirii moderne a zilei. când L‑au răstignit. 26Deasupra Lui Îi era scrisă
15:26
Mt. 27:37In. 19:19
vina: „Regele iudeilor”. 27Împreună
15:27
Mt. 27:38
cu El au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta, și altul la stânga Lui. [28Astfel s‑a împlinit scriptura care zice: A
15:28
Lc. 22:37
fost pus în numărul celor fără de lege.15:28 Is. 53:12.]

Batjocurile trecătorilor

(Matei 27:39‑44. Luca 23:35‑43)

29Trecătorii

15:29
Cap. 14:58.
rosteau blasfemii împotriva Lui, clătinau din cap15:29 Ps. 22:7. și ziceau: „Huo! Tu, care dărâmi Templul și‑l zidești în trei zile, 30izbăvește‑te pe tine coborând de pe cruce!” 31Tot astfel și preoții de seamă, împreună cu cărturarii, Îl luau în râs și ziceau unii către alții: „Pe alții i‑a izbăvit, pe sine nu se poate izbăvi! 32Hristos, Regele lui Israel, să coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!” Chiar și cei
15:32
Mt. 27:44Lc. 23:39
răstigniți împreună cu El își băteau joc de El.

Moartea lui Isus

(Matei 27:45‑56. Luca 23:44‑49. Ioan 19:28‑30)

33La ceasul

15:33
Mt. 27:45Lc. 23:44
al șaselea15:33 Ora douăsprezece (la amiază), conform împărțirii moderne a zilei., s‑a făcut întuneric în toată țara, până la ceasul al nouălea. 34Și la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic:

Eloí

15:34
Mt. 27:46
, Eloí, lemá sabahtáni?15:34 Ps. 22:1 (citat în varianta aramaică).,

care, tradus, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M‑ai părăsit?” 35Unii dintre cei ce erau de față, când L‑au auzit, au zis: „Iată că îl cheamă pe Ilie!” 36Și unul dintre ei a alergat
15:36
Mt. 27:48In. 19:29
și a umplut un burete cu oțet, apoi l‑a pus într‑o trestie și I l‑a dat să bea15:36 Ps. 69:21., zicând: „Lăsați, să vedem dacă va veni Ilie să‑l dea jos de pe cruce!” 37Dar
15:37
Mt. 27:50Lc. 23:46In. 19:30
Isus a scos un strigăt puternic și Și‑a dat duhul. 38Atunci catapeteasma
15:38
Mt. 27:50In. 19:30Lc. 23:41
Templului s‑a despicat în două, de sus până jos. 39Văzând cum
15:39
Mt. 27:55Lc. 23:46
Și‑a dat duhul, centurionul care stătea în fața lui Isus a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 40Acolo
15:40
Mt. 27:55Lc. 23:49
erau și niște femei care priveau de la depărtare
15:40
Ps. 38:11
. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iosif, și Salome, 41care Îl urmau
15:41
Lc. 8:2,3
și Îi slujeau de când era El în Galileea; și multe altele care se suiseră împreună cu El la Ierusalim.

Înmormântare lui Isus

(Matei 27:57‑61. Luca 23:50‑56. Ioan 19:38‑42)

42Când

15:42
Mt. 27:57Lc. 23:50In. 19:38
s‑a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ajunul sabatului, 43a venit Iosif din Arimateea, un membru de vază al Sinedriului, care aștepta
15:43
Lc. 2:25,38
și el Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să intre la Pilat și să‑i ceară trupul lui Isus. 44Pilat s‑a mirat că murise așa de curând. L‑a chemat pe centurion și l‑a întrebat dacă a murit de mult. 45După ce s‑a încredințat de la centurion, i‑a dat lui Iosif trupul. 46Și
15:46
Mt. 27:59,60Lc. 23:53In. 19:40
[Iosif] a cumpărat un giulgiu, a coborât trupul de pe cruce, l‑a înfășurat în giulgiu și l‑a pus într‑un mormânt săpat în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră la intrarea mormântului. 47Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde‑L puneau.

16

Învierea lui Isus

(Matei 28:1‑8. Luca 24:1‑12. Ioan 20:1‑10)

161După ce a trecut

16:1
Mt. 28:1Lc. 24:1In. 20:1
sabatul, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salome au cumpărat
16:1
Lc. 23:56
miresme ca să meargă să‑I ungă trupul lui Isus. 2În
16:2
Lc. 24:1In. 20:1
ziua dintâi a săptămânii, s‑au dus la mormânt dis‑de‑dimineață, pe când răsărea soarele. 3Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea mormântului?” 4Și când și‑au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese rostogolită. 5Au
16:5
Lc. 24:3In. 20:11,12
intrat în mormânt, au văzut un tânăr așezat în partea dreaptă, îmbrăcat într‑un veșmânt alb, și s‑au înspăimântat. 6Dar el
16:6
Mt. 28:5‑7
le‑a zis: „Nu vă temeți! Îl căutați pe Isus Nazarineanul, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră. 7Dar duceți‑vă și spuneți‑le ucenicilor Lui și lui Petru că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea, după cum
16:7
Cap. 14:28.
v‑a spus.” 8Ele au ieșit și au fugit de la mormânt, pentru că erau cuprinse de spaimă și de uimire. Și
16:8
Mt. 28:8Lc. 24:9
n‑au spus nimănui nimic, pentru că se temeau.

Arătările lui Isus după înviere

(Matei 28:9‑10. Luca 24:13‑35. Ioan 20:11‑18)

[[9După ce a înviat în dimineața zilei dintâi a săptămânii, Isus i S‑a

16:9
In. 20:14
arătat mai întâi Mariei Magdalena, din
16:9
Lc. 8:2
care scosese șapte demoni. 10Ea
16:10
Lc. 24:10In. 20:18
s‑a dus și le‑a povestit celor care fuseseră cu El, care plângeau și se tânguiau. 11Când au auzit ei
16:11
Lc. 24:11
că este viu și că ea L‑a văzut, n‑au crezut‑o. 12După aceea, li S‑a arătat, sub o altă înfățișare, la
16:12
Lc. 24:13
doi dintre ei pe drum, pe când se duceau la țară. 13Și aceștia s‑au dus și le‑au povestit celorlalți, dar nici pe ei nu i‑au crezut. 14În cele din urmă
16:14
Lc. 24:36In. 20:191Cor. 15:5
, li S‑a arătat celor unsprezece, pe când stăteau la masă, și i‑a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu i‑au crezut pe cei care‑L văzuseră înviat.

Trimiterea celor unsprezece

(Matei 28:16‑20. Luca 24:36‑49. Ioan 20:19‑23. Fapte 1:6‑8)

15Apoi

16:15
Mt. 28:19In. 15:16
le‑a zis: „Mergeți în toată lumea și
16:15
Col. 1:23
vestiți Evanghelia la orice făptură! 16Cine
16:16
In. 3:18,36Fap. 2:38
16:30‑32Rom. 10:91Pt. 3:21
va crede și se va boteza va fi mântuit, iar
16:16
In. 12:48
cine nu va crede va fi osândit. 17Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede: în
16:17
Lc. 10:17Fap. 5:16
8:7
16:18
19:12
Numele Meu vor scoate demoni, vor vorbi în
16:17
Fap. 2:4
10:46
19:61Cor. 12:10,28
limbi noi, 18vor lua în mână șerpi
16:18
Lc. 10:19Fap. 28:5
, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu‑i va vătăma și își
16:18
Fap. 5:15,16
9:17
28:8Iac. 5:14,15
vor pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceștia se vor vindeca.”

Înălțarea lui Isus

(Luca 24:50‑53. Fapte 1:9‑11)

19După

16:19
Fap. 1:2,3
ce le‑a vorbit, Domnul Isus a fost luat
16:19
Lc. 24:51
la cer și S‑a
16:19
Ps. 110:1Fap. 7:55
așezat la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și
16:20
Fap. 5:12
14:31Cor. 2:4,5Evr. 2:4
întărea Cuvântul prin semnele care‑l însoțeau. Amin!]]16:20 Deși cunoscute încă din sec. al II‑lea d.Hr. de unii scriitori bisericești, vers. 9‑20 nu sunt atestate în manuscrisele grecești cele mai timpurii ale Evangheliei după Marcu. Stilistic, pericopa diferă de restul evangheliei, creând impresia că a fost scrisă de un alt autor, pentru a completa firul narativ care se întrerupe brusc în vers. 8. Sub aspectul conținutului, textul prezintă în rezumat câteva episoade care se regăsesc în celelalte evanghelii sau în Faptele Apostolilor: arătările lui Isus de după înviere, trimiterea ucenicilor pentru a proclama Evanghelia, semnele miraculoase însoțitoare, înălțarea lui Isus. Chiar dacă nu face parte din textul originar al evangheliei, pericopa a fost păstrată în virtutea vechimii sale.