Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Isus, înaintea lui Pilat

(Matei 27:1-2,11-14. Luca 23:1-5. Ioan 18:28-38)

151Și îndată, dimineața

15:1
Ps. 2:2Mt. 27:1Lc. 22:66
23:1In. 18:28Fap. 3:13
4:26
, după ce au ținut sfat, preoții de seamă, împreună cu bătrânii, cărturarii și tot Sinedriul, L-au legat pe Isus, L-au dus și L-au dat în mâinile lui Pilat. 2Pilat
15:2
Mt. 27:11
L-a întrebat: „Ești tu regele iudeilor?” Isus i-a răspuns: „Tu însuți o spui.”15:2 Răspunsul lui Isus constituie o afirmare indirectă, similară celei din Mt. 26:25, când Iuda primește confirmarea că el este cel care Îl va preda pe Învățător autorităților. 3Preoții de seamă Îl învinuiau de multe. 4Pilat
15:4
Mt. 27:18
L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite câte învinuiri îți aduc ei!” 5Dar Isus
15:5
Is. 53:7In. 19:9
n-a mai dat niciun răspuns, așa că Pilat era uimit.

Isus, condamnat la moarte

(Matei 27:15-26. Luca 23:13-25. Ioan 18:39–19:16)

6La

15:6
Mt. 27:15Lc. 23:17In. 18:39
fiecare sărbătoare, Pilat le elibera un întemnițat pe care-l cereau ei. 7În temniță era unul numit Barabba, închis împreună cu niște răzvrătiți care săvârșiseră un omor în timpul unei răscoale. 8Mulțimea s-a suit și a început să-i ceară lui Pilat să le facă potrivit obiceiului. 9Pilat le-a răspuns: „Vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor?” 10Căci știa că din invidie Îl dăduseră preoții de seamă în mâna lui. 11Dar aceștia au ațâțat
15:11
Mt. 27:20Fap. 3:14
mulțimea ca mai degrabă să-l elibereze pe Barabba. 12Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Atunci, ce vreți să fac cu cel pe care-l numiți regele iudeilor?” 13Iar ei au strigat din nou: „Răstignește-l!” 14„Dar ce rău a făcut?”, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește-l!” 15Pilat
15:15
Mt. 27:26In. 19:1,16
, vrând să facă pe placul mulțimii, l-a eliberat pe Barabba, iar pe Isus, după ce a pus să-L biciuiască, L-a dat să fie răstignit.

Batjocurile soldaților

(Matei 27:27-31. Ioan 19:2-3)

16Soldații

15:16
Mt. 27:27
L-au adus pe Isus în palat, adică în pretoriu, și au adunat toată cohorta. 17L-au îmbrăcat într-o haină purpurie, au împletit o cunună de spini și I-au pus-o pe cap. 18Apoi au început să-L salute și să-I zică: „Plecăciune, rege al iudeilor!” 19Și-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau și I se închinau. 20După ce și-au bătut joc de El, L-au dezbrăcat de haina purpurie, L-au îmbrăcat în hainele Lui și L-au dus afară ca să-L răstignească.

Răstignirea

(Matei 27:32-38. Luca 23:26-34. Ioan 19:17-27)

21L-au

15:21
Mt. 27:32Lc. 23:26
silit pe un trecător care venea de la câmp, Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, să poarte crucea lui Isus. 22Și
15:22
Mt. 27:33Lc. 23:33In. 19:17
L-au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă: „Locul căpățânii”. 23I-au
15:23
Mt. 27:34
dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat. 24După ce L-au răstignit, și-au
15:24
Lc. 23:34In. 19:23
împărțit hainele Lui și au tras la sorți pentru ele15:24 Ps. 22:18., ca să știe cine ce să ia. 25Era
15:25
Mt. 27:45Lc. 23:34In. 19:18
ceasul al treilea15:25 Ora nouă dimineața, conform împărțirii moderne a zilei. când L-au răstignit. 26Deasupra Lui Îi era scrisă
15:26
Mt. 27:37In. 19:19
vina: „Regele iudeilor”. 27Împreună
15:27
Mt. 27:38
cu El au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta, și altul la stânga Lui. [28Astfel s-a împlinit scriptura care zice: A
15:28
Lc. 22:37
fost pus în numărul celor fără de lege.15:28 Is. 53:12.]

Batjocurile trecătorilor

(Matei 27:39-44. Luca 23:35-43)

29Trecătorii

15:29
Cap. 14:58.
rosteau blasfemii împotriva Lui, clătinau din cap15:29 Ps. 22:7. și ziceau: „Huo! Tu, care dărâmi Templul și-l zidești în trei zile, 30izbăvește-te pe tine coborând de pe cruce!” 31Tot astfel și preoții de seamă, împreună cu cărturarii, Îl luau în râs și ziceau unii către alții: „Pe alții i-a izbăvit, pe sine nu se poate izbăvi! 32Hristos, Regele lui Israel, să coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!” Chiar și cei
15:32
Mt. 27:44Lc. 23:39
răstigniți împreună cu El își băteau joc de El.

Moartea lui Isus

(Matei 27:45-56. Luca 23:44-49. Ioan 19:28-30)

33La ceasul

15:33
Mt. 27:45Lc. 23:44
al șaselea15:33 Ora douăsprezece (la amiază), conform împărțirii moderne a zilei., s-a făcut întuneric în toată țara, până la ceasul al nouălea. 34Și la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic:

Eloí

15:34
Mt. 27:46
, Eloí, lemá sabahtáni?15:34 Ps. 22:1 (citat în varianta aramaică).,

care, tradus, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 35Unii dintre cei ce erau de față, când L-au auzit, au zis: „Iată că îl cheamă pe Ilie!” 36Și unul dintre ei a alergat
15:36
Mt. 27:48In. 19:29
și a umplut un burete cu oțet, apoi l-a pus într-o trestie și I l-a dat să bea15:36 Ps. 69:21., zicând: „Lăsați, să vedem dacă va veni Ilie să-l dea jos de pe cruce!” 37Dar
15:37
Mt. 27:50Lc. 23:46In. 19:30
Isus a scos un strigăt puternic și Și-a dat duhul. 38Atunci catapeteasma
15:38
Mt. 27:50In. 19:30Lc. 23:41
Templului s-a despicat în două, de sus până jos. 39Văzând cum
15:39
Mt. 27:55Lc. 23:46
Și-a dat duhul, centurionul care stătea în fața lui Isus a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 40Acolo
15:40
Mt. 27:55Lc. 23:49
erau și niște femei care priveau de la depărtare
15:40
Ps. 38:11
. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iosif, și Salome, 41care Îl urmau
15:41
Lc. 8:2,3
și Îi slujeau de când era El în Galileea; și multe altele care se suiseră împreună cu El la Ierusalim.

Înmormântare lui Isus

(Matei 27:57-61. Luca 23:50-56. Ioan 19:38-42)

42Când

15:42
Mt. 27:57Lc. 23:50In. 19:38
s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ajunul sabatului, 43a venit Iosif din Arimateea, un membru de vază al Sinedriului, care aștepta
15:43
Lc. 2:25,38
și el Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să intre la Pilat și să-i ceară trupul lui Isus. 44Pilat s-a mirat că murise așa de curând. L-a chemat pe centurion și l-a întrebat dacă a murit de mult. 45După ce s-a încredințat de la centurion, i-a dat lui Iosif trupul. 46Și
15:46
Mt. 27:59,60Lc. 23:53In. 19:40
[Iosif] a cumpărat un giulgiu, a coborât trupul de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră la intrarea mormântului. 47Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.

16

Învierea lui Isus

(Matei 28:1-8. Luca 24:1-12. Ioan 20:1-10)

161După ce a trecut

16:1
Mt. 28:1Lc. 24:1In. 20:1
sabatul, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salome au cumpărat
16:1
Lc. 23:56
miresme ca să meargă să-I ungă trupul lui Isus. 2În
16:2
Lc. 24:1In. 20:1
ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineață, pe când răsărea soarele. 3Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea mormântului?” 4Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese rostogolită. 5Au
16:5
Lc. 24:3In. 20:11,12
intrat în mormânt, au văzut un tânăr așezat în partea dreaptă, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. 6Dar el
16:6
Mt. 28:5-7
le-a zis: „Nu vă temeți! Îl căutați pe Isus Nazarineanul, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră. 7Dar duceți-vă și spuneți-le ucenicilor Lui și lui Petru că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea, după cum
16:7
Cap. 14:28.
v-a spus.” 8Ele au ieșit și au fugit de la mormânt, pentru că erau cuprinse de spaimă și de uimire. Și
16:8
Mt. 28:8Lc. 24:9
n-au spus nimănui nimic, pentru că se temeau.

Arătările lui Isus după înviere

(Matei 28:9-10. Luca 24:13-35. Ioan 20:11-18)

[[9După ce a înviat în dimineața zilei dintâi a săptămânii, Isus i S-a

16:9
In. 20:14
arătat mai întâi Mariei Magdalena, din
16:9
Lc. 8:2
care scosese șapte demoni. 10Ea
16:10
Lc. 24:10In. 20:18
s-a dus și le-a povestit celor care fuseseră cu El, care plângeau și se tânguiau. 11Când au auzit ei
16:11
Lc. 24:11
că este viu și că ea L-a văzut, n-au crezut-o. 12După aceea, li S-a arătat, sub o altă înfățișare, la
16:12
Lc. 24:13
doi dintre ei pe drum, pe când se duceau la țară. 13Și aceștia s-au dus și le-au povestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. 14În cele din urmă
16:14
Lc. 24:36In. 20:191Cor. 15:5
, li S-a arătat celor unsprezece, pe când stăteau la masă, și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu i-au crezut pe cei care-L văzuseră înviat.

Trimiterea celor unsprezece

(Matei 28:16-20. Luca 24:36-49. Ioan 20:19-23. Fapte 1:6-8)

15Apoi

16:15
Mt. 28:19In. 15:16
le-a zis: „Mergeți în toată lumea și
16:15
Col. 1:23
vestiți Evanghelia la orice făptură! 16Cine
16:16
In. 3:18,36Fap. 2:38
16:30-32Rom. 10:91Pt. 3:21
va crede și se va boteza va fi mântuit, iar
16:16
In. 12:48
cine nu va crede va fi osândit. 17Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede: în
16:17
Lc. 10:17Fap. 5:16
8:7
16:18
19:12
Numele Meu vor scoate demoni, vor vorbi în
16:17
Fap. 2:4
10:46
19:61Cor. 12:10,28
limbi noi, 18vor lua în mână șerpi
16:18
Lc. 10:19Fap. 28:5
, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu-i va vătăma și își
16:18
Fap. 5:15,16
9:17
28:8Iac. 5:14,15
vor pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceștia se vor vindeca.”

Înălțarea lui Isus

(Luca 24:50-53. Fapte 1:9-11)

19După

16:19
Fap. 1:2,3
ce le-a vorbit, Domnul Isus a fost luat
16:19
Lc. 24:51
la cer și S-a
16:19
Ps. 110:1Fap. 7:55
așezat la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și
16:20
Fap. 5:12
14:31Cor. 2:4,5Evr. 2:4
întărea Cuvântul prin semnele care-l însoțeau. Amin!]]16:20 Deși cunoscute încă din sec. al II-lea d.Hr. de unii scriitori bisericești, vers. 9-20 nu sunt atestate în manuscrisele grecești cele mai timpurii ale Evangheliei după Marcu. Stilistic, pericopa diferă de restul evangheliei, creând impresia că a fost scrisă de un alt autor, pentru a completa firul narativ care se întrerupe brusc în vers. 8. Sub aspectul conținutului, textul prezintă în rezumat câteva episoade care se regăsesc în celelalte evanghelii sau în Faptele Apostolilor: arătările lui Isus de după înviere, trimiterea ucenicilor pentru a proclama Evanghelia, semnele miraculoase însoțitoare, înălțarea lui Isus. Chiar dacă nu face parte din textul originar al evangheliei, pericopa a fost păstrată în virtutea vechimii sale.