Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Vindecarea omului cu mâna uscată

(Matei 12:9-14. Luca 6:6-11)

31Isus a

3:1
Mt. 12:9Lc. 6:6
intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. 2Ei Îl pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua sabatului, ca să-L poată învinui. 3Și Isus i-a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică-te și stai în mijloc!” 4Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi o viață sau să o pierzi?” Dar ei tăceau. 5Atunci, rotindu-Și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, i-a zis omului: „Întinde mâna!” El a întins-o, și mâna i s-a vindecat. 6Fariseii
3:6
Mt. 12:14
au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii3:6 Grupare politică alcătuită din susținători ai dinastiei create de Irod cel Mare. Fariseii, deși nu-l priveau cu ochi buni pe Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare, ajung să creeze o alianță cu irodienii împotriva lui Isus. Vezi și cap. 12:13; Mt. 22:16. cum să-L omoare.

Isus îi vindecă pe bolnavi

7Isus S-a dus cu ucenicii Săi către mare. După El a mers o mare mulțime din Galileea, din Iudeea, 8din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și dimprejurul Tirului și Sidonului, mulțime care, auzind tot ce făcea, a venit la El. 9Isus le-a poruncit ucenicilor să-I pregătească o barcă, pentru a nu fi îmbulzit de mulțime. 10El îi vindeca pe mulți, așa că toți cei care aveau boli se înghesuiau spre El ca să-L atingă. 11Duhurile

3:11
Cap. 1:23,24.
necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui și strigau: „Tu
3:11
Cap. 1:1.
ești Fiul lui Dumnezeu!” 12Dar El le
3:12
Cap. 1:25,34.
poruncea cu asprime să nu-L dea pe față.

Alegerea celor doisprezece apostoli

(Matei 10:1-4. Luca 6:12-16)

13Apoi

3:13
Mt. 10:1Lc. 6:12
9:1
Isus S-a suit pe munte, a chemat la Sine pe cine a vrut El, iar ei au venit. 14A rânduit dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu El, să-i trimită să propovăduiască 15și să aibă putere [să vindece boli și] să scoată demoni. 16Iată-i pe cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a
3:16
In. 1:42
pus numele Petru, 17Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele său, cărora le-a pus numele Boanerghés, care înseamnă: „Fiii tunetului”, 18Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananeul3:18 Gr. Kananáios, echivalent al aram. qaneʾan („zelot”, „plin de zel”). În Lc. 6:15 și Fap. 1:13, același ucenic este numit „Zelotul”. 19și Iuda Iscariot, care L-a și vândut.

Păcatul împotriva Duhului Sfânt

(Matei 12:22-32. Luca 11:14-23; 12:10)

20A intrat într-o casă și s-a adunat din nou mulțimea, astfel încât

3:20
Cap. 6:31.
nu mai puteau nici să mănânce. 21Auzind ai Săi3:21 Rudele, familia. toate acestea, au venit să pună mâna pe El, fiindcă
3:21
In. 7:5
10:20
spuneau că și-a ieșit din minți. 22Iar cărturarii care se coborâseră din Ierusalim ziceau: „Îl are pe Beelzebul” și „Cu căpetenia demonilor scoate El demonii!” 23Isus
3:23
Mt. 12:25
însă i-a chemat la El și le-a vorbit în pilde: „Cum poate Satana să-l izgonească pe Satana? 24Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. 25Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. 26Tot astfel, dacă Satana se ridică împotriva lui însuși și este dezbinat, nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. 27Nimeni
3:27
Is. 49:24Mt. 12:29
nu poate să intre în casa celui puternic și să-l jefuiască de bunuri dacă nu l-a legat mai întâi pe cel puternic; numai atunci îi va jefui casa. 28Adevărat
3:28
Mt. 12:31Lc. 12:101In. 5:16
vă spun că toate li se vor ierta fiilor oamenilor – păcatele și blasfemiile pe care le vor rosti – 29dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic.” 30Aceasta pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat.”

Mama și frații lui Isus

(Matei 12:46-50. Luca 8:19-21)

31Atunci

3:31
Mt. 12:46Lc. 8:19
mama și frații Lui au venit și, stând afară, au trimis să-L cheme. 32O mulțime de oameni era în jurul Lui și I-au spus: „Iată, mama Ta, frații Tăi și surorile Tale sunt afară și Te caută.” 33El le-a răspuns, zicând: „Cine sunt mama Mea și frații Mei?” 34Apoi, rotindu-Și privirile peste cei care erau împrejurul Lui, a zis: „Iată mama Mea și frații Mei! 35Căci oricine face voia lui Dumnezeu Îmi este frate, soră și mamă.”

4

Pilda semănătorului

(Matei 13:1-9. Luca 8:4-8)

41Isus a început iarăși

4:1
Mt. 13:1Lc. 8:4
să învețe mulțimile pe țărmul mării. Și s-a adunat la El o mulțime mare de oameni, așa că S-a suit și a stat într-o barcă, pe mare; iar oamenii stăteau pe țărmul mării. 2Apoi a început să-i învețe multe lucruri în pilde; și
4:2
Cap. 12:38.
în învățătura pe care le-o dădea, le spunea: 3„Ascultați! Iată, semănătorul a ieșit să semene. 4Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum: au venit păsările și au mâncat-o. 5O altă parte a căzut pe loc pietros, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, pentru că n-avea pământ adânc, 6dar când a răsărit soarele, s-a veștejit și, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. 7O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut, au înăbușit-o și n-a dat rod. 8Alte semințe au căzut pe pământ bun: au dat
4:8
In. 15:5Col. 1:6
rod, care se înălța și creștea; și au adus rod una treizeci, alta șaizeci și alta o sută.” 9Apoi a zis: „Cine are urechi de auzit să audă!”

Rostul pildelor

(Matei 13:10-17. Luca 8:9-10)

10Când

4:10
Mt. 13:10Lc. 8:9
au rămas singuri, cei care erau pe lângă El împreună cu cei doisprezece L-au întrebat despre pilde. 11„Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dată taina Împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei de
4:11
1Cor. 5:12Col. 4:51Tes. 4:121Tim. 3:7
afară toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, 12pentru ca
4:12
Mt. 13:14Lc. 8:10In. 12:40Fap. 28:26Rom. 11:8
,

deși privesc, să privească și să nu vadă,

deși aud, să audă și să nu înțeleagă,

pentru ca nu cumva să se întoarcă și să fie iertați.4:12 Is. 6:9.

Tâlcuirea pildei semănătorului

(Matei 13:18-23. Luca 8:11-15)

13El le-a mai zis: „Nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci celelalte pilde? 14Semănătorul

4:14
Mt. 13:19
seamănă Cuvântul. 15Unii sunt cei de lângă drum: când se seamănă Cuvântul și îl ascultă, vine Satana îndată și ia Cuvântul semănat în ei. 16Alții sunt cei semănați în locurile pietroase: când aud Cuvântul, îl primesc degrabă cu bucurie, 17dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme și, când vine un necaz sau o prigoană din cauza Cuvântului, se poticnesc îndată. 18Alții sunt cei semănați între spini: ei sunt cei care aud Cuvântul, 19dar pătrund în ei grijile lumii, înșelăciunea
4:19
1Tim. 6:9,17
bogățiilor și alte pofte, care înăbușă Cuvântul și-l fac astfel neroditor. 20Iar ceilalți sunt cei semănați în pământul cel bun: aceștia aud Cuvântul, îl primesc și rodesc: unul treizeci, altul șaizeci și altul o sută.”

Lumina ținută sub obroc

(Luca 8:16-18)

21El

4:21
Mt. 5:15Lc. 8:16
11:33
le-a mai zis: „Oare lampa este adusă ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Nu ca să fie pusă în sfeșnic? 22Nimic
4:22
Mt. 10:26Lc. 12:2
nu este ascuns decât ca să fie descoperit și nimic nu este tăinuit decât ca să iasă la iveală. 23Dacă
4:23
Vers. 9.
are cineva urechi de auzit, să audă!” 24El le-a mai zis: „Luați seama la ce auziți! Cu
4:24
Mt. 7:2Lc. 6:38
ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura, ba chiar vi se va da mai mult. 25Căci
4:25
Mt. 13:12
25:29Lc. 8:18
19:26
celui ce are i se va da; dar celui ce nu are i se va lua și ce are.”

Pilda seminței

26El a mai zis: „Împărăția

4:26
Mt. 13:24
lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ; 27fie că doarme, fie că se trezește, noapte și zi, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. 28Pământul rodește de la sine: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu în spic. 29Când rodul este copt, omul pune
4:29
Ap. 14:15
îndată secera, pentru că a venit vremea secerișului.”

Pilda grăuntelui de muștar

(Matei 13:31-32. Luca 13:18-19)

30El a mai zis: „Cu

4:30
Mt. 13:31Lc. 13:18Fap. 2:41
4:4
5:14
19:20
ce vom asemăna Împărăția lui Dumnezeu, sau prin ce pildă o vom înfățișa? 31Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. 32Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate verdețurile din grădină; și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui.”

33Isus

4:33
Mt. 13:34In. 16:12
le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să priceapă. 34Nu le vorbea deloc fără pilde, dar când era de o parte cu ucenicii, le explica acestora totul.

Potolirea furtunii

(Matei 8:23-27. Luca 8:22-25)

35În

4:35
Mt. 8:18,23Lc. 8:22
aceeași zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem pe malul celălalt!” 36Lăsând mulțimea, ucenicii L-au luat în barcă așa cum era. În apropiere mai erau și alte bărci. 37S-a stârnit o mare furtună, care arunca valurile asupra bărcii, astfel încât aceasta aproape că se umpluse. 38Iar El dormea în partea dinapoi, pe un căpătâi. Ucenicii L-au trezit și I-au zis: „Învățătorule, nu-Ți pasă că pierim?” 39Și sculându-Se, El a mustrat vântul și a zis mării: „Taci! Potolește-te!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște adâncă. 40Apoi le-a zis: „De ce sunteți fricoși? Tot nu aveți credință?” 41I-a cuprins o mare frică și ziceau unii către alții: „Cine este Acesta, de I se supun chiar și vântul și marea?”

5

Vindecarea unui demonizat

(Matei 8:28-34. Luca 8:26-39)

51Au

5:1
Mt. 8:28Lc. 8:26
trecut pe țărmul celălalt al mării, în ținutul gherasenilor5:1 În alte manuscrise: „gadarenilor”, „gherghesenilor”. . 2Când a coborât Isus din barcă, L-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte și care avea un duh necurat. 3El își avea locuința în morminte și nu-l putea nimeni lega nici măcar cu lanțuri, 4fiindcă de multe ori fusese legat cu cătușe și lanțuri, dar rupsese lanțurile și sfărâmase cătușele, și nimeni nu-l putea stăpâni. 5Tot timpul, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, strigând și tăindu-se cu pietre. 6Când L-a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat 7și, strigând cu glas tare, a zis: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te implor, pentru Dumnezeu, să nu mă chinuiești!” 8Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieși din omul acesta!” 9Și l-a întrebat: „Care-ți este numele?” „Numele meu este «Legiune»5:9 Formațiune militară romană numărând aprox. 5 000-6 000 de soldați.”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” 10Și Îl rugau stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. 11Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. 12Și demonii L-au rugat zicând: „Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei.” 13Isus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci; turma, cam la două mii de capete, s-a repezit de pe stâncă în mare și s-a înecat.

14Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine, iar oamenii au venit să vadă ce s-a întâmplat. 15Ajungând ei la Isus și văzându-l pe cel ce fusese demonizat că stă jos, îmbrăcat și sănătos la minte – pe el, care avusese legiunea – s-au înspăimântat. 16Cei care văzuseră le-au povestit tot ce se petrecuse cu demonizatul și cu porcii. 17Atunci au

5:17
Mt. 8:34Fap. 16:39
început să-L roage pe Isus să plece din ținutul lor.

18Pe când urca Isus în barcă, cel

5:18
Lc. 8:38
care fusese demonizat Îl ruga să-l lase să rămână cu El. 19Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine!” 20El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce făcuse Isus pentru el, și toți se minunau.

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei

(Matei 9:18-26. Luca 8:40-56)

21După

5:21
Mt. 9:1Lc. 8:40
ce a trecut Isus iarăși pe celălalt țărm, s-a adunat o mare mulțime în jurul Lui. El stătea lângă mare. 22Atunci
5:22
Mt. 9:18Lc. 8:41
a venit unul dintre mai-marii sinagogii, pe nume Iair, care, văzându-L pe Isus, a căzut la picioarele Lui 23și Îl ruga stăruitor zicând: „Fetița mea este pe moarte; vino dar să-Ți pui mâinile peste ea, ca să fie vindecată și să trăiască!” 24Isus a plecat împreună cu el.

După El mergea o mare mulțime, care Îl îmbulzea. 25Acolo era o femeie care de doisprezece ani avea

5:25
Lev. 15:25Mt. 9:20
o scurgere de sânge. 26Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea, dar nimic nu-i fusese de ajutor, ba încă ajunsese și mai rău. 27A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina Lui, 28căci își zicea: „Dacă aș putea să mă ating măcar de hainele Lui, mă voi vindeca.” 29Scurgerea ei a încetat îndată și a simțit în trupul ei că s-a vindecat de boală. 30Isus a cunoscut îndată că o putere
5:30
Lc. 6:19
8:46
ieșise din El și, întorcându-Se către mulțime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?” 31Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulțimea Te îmbulzește și mai întrebi: «Cine s-a atins de Mine?»32Dar El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse aceasta. 33Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse cu ea, a venit, s-a aruncat la picioarele Lui și I-a spus tot adevărul. 34Dar Isus i-a zis: „Fiică, credința
5:34
Cap. 10:52.
ta te-a mântuit; mergi în pace și fii vindecată de boala ta!”

35Pe când vorbea El

5:35
Lc. 8:49
, au venit unii de la mai-marele sinagogii și au zis: „Fiica ta a murit; de ce îl mai necăjești pe învățător?” 36Dar Isus, neținând seama de cuvintele rostite, a zis mai-marelui sinagogii: „Nu te teme; crede numai!” 37Și n-a îngăduit nimănui să-L însoțească, în afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. 38Au ajuns la casa mai-marelui sinagogii, iar Isus a găsit zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. 39Intrând în casă, El le-a zis: „De ce faceți atâta zarvă și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme
5:39
In. 11:11
!” 40Dar ei Îl luau în râs. Isus
5:40
Fap. 9:40
, după ce i-a scos afară pe toți, i-a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei care erau cu El și a intrat unde era copila. 41Apucând-o de mână, i-a zis: Talitha kum, care înseamnă: „Fetițo, scoală-te, îți spun!” 42Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era în vârstă de doisprezece ani. Atunci ei s-au minunat nespus. 43Isus le-a
5:43
Cap. 3:12.
poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta și le-a zis să-i dea fetiței să mănânce.