Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Prolog

11Descoperirea1:1 Gr. apokálypsis „descoperire”, „revelație”, termenul care constituie și numele cărții. lui Isus Hristos, pe care I‑a dat‑o Dumnezeu ca să le arate robilor Săi ceea ce trebuie să se întâmple

1:1
Cap. 4:1.
în curând. Și le‑a făcut‑o cunoscută trimițând‑o
1:1
Cap. 22:16.
prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2care
1:2
Cap. 6:9;
a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos, anume tot
1:2
1In. 1:1
ce a văzut. 3Ferice
1:3
Cap. 22:7.
de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele profeției și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea
1:3
Cap. 22:10.
este aproape.

4Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia1:4 Provincie romană din vestul Asiei Mici. În secolul I d.Hr., ocupa circa o treime din teritoriul Turciei de astăzi, fiind mărginită la nord de Bitinia, la sud de Licia și la est de Galatia.: Har și pace vouă din partea Celui

1:4
Ex. 3:14
care este, care era
1:4
In. 1:1
și care vine și
1:4
Cap. 3:1;
din partea celor șapte duhuri care stau înaintea tronului Său 5și din partea lui Isus Hristos, Martorul
1:5
Cap. 3:14.
credincios, Cel Întâi Născut
1:5
Col. 1:18
dintre cei morți, Căpetenia
1:5
Cap. 17:14;
împăraților pământului!

Ale Aceluia care ne iubește

1:5
In. 13:34
15:9Gal. 2:20
, care ne‑a
1:5
Evr. 9:141In. 1:7
eliberat1:5 Lit. „dezlegat”. de păcatele noastre prin sângele Său 6și care a făcut
1:6
Cap. 5:10;
din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, ale Lui
1:6
1Tim. 6:16Evr. 13:211Pt. 4:11
5:11
să fie slava și stăpânirea în vecii vecilor! Amin!

7Iată

1:7
Mt. 24:30
26:64
că El vine pe nori.1:7 Dan. 7:13.

Și orice ochi Îl va vedea;

și cei

1:7
In. 19:37
ce L‑au străpuns.

Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui1:7 Aluzie la Zah. 12:10..

Da, amin!

8„Eu

1:8
Cap. 2:8;
sunt Alfa și Omega, [Începutul și Sfârșitul]”, zice Domnul Dumnezeu, Cel care
1:8
Cap. 4:8;
este, care era și care vine, Cel Atotputernic.

Hristos, în mijlocul celor șapte biserici

9Eu, Ioan, fratele vostru, părtaș

1:9
Flp. 1:72Tim. 1:18
cu voi la
1:9
2Tim. 2:12
necaz, la Împărăție și la răbdarea în Isus [Hristos], mă aflam în insula care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus [Hristos]. 10În ziua
1:10
Fap. 20:71Cor. 16:2
Domnului am fost luat în Duhul
1:10
Cap. 4:2;
și am auzit în spatele meu un glas
1:10
Cap. 4:1;
puternic, ca de trâmbiță, 11care zicea: „[Eu sunt Alfa și Omega, Cel‑dintâi și Cel‑de‑pe‑urmă.] Ce vezi, scrie într‑o carte și trimite‑o celor șapte biserici: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea!”

12M‑am întors să văd glasul care vorbea cu mine. Și când m‑am întors, am

1:12
Ex. 25:37Zah. 4:2
văzut șapte sfeșnice de aur. 13Și
1:13
Cap. 2:1.
în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu un fiu
1:13
Cap. 14:14.
al omului, îmbrăcat
1:13
Dan. 10:5
cu o haină lungă până la picioare și încins
1:13
Cap. 15:6.
la piept cu un brâu de aur. 14Capul și părul
1:14
Dan. 7:9
Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii
1:14
Cap. 2:18;
Lui erau ca para focului, 15picioarele
1:15
Cap. 2:18.
Lui erau ca arama aprinsă și arsă în cuptor, iar glasul
1:15
Cap. 14:2;
Lui era ca vuietul multor ape. 16În
1:16
Cap. 2:1;
mâna dreaptă ținea șapte stele, din
1:16
Cap. 2:12,16;
gura Lui ieșea o sabie ascuțită, cu două tăișuri, iar
1:16
Cap. 10:1.
fața Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui.

17Când L‑am văzut

1:17
Ez. 1:28
, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și‑a pus
1:17
Dan. 8:18
10:10
mâna dreaptă peste mine și mi‑a zis: „Nu te teme! Eu
1:17
Cap. 2:8;
sunt Cel‑dintâi și Cel‑de‑pe‑urmă, 18Cel
1:18
Rom. 6:9
Viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu
1:18
Cap. 4:9;
în vecii vecilor. Eu țin
1:18
Cap. 20:1.
cheile morții și ale Locuinței Morților. 19Scrie, așadar, lucrurile pe care le‑ai văzut: lucrurile
1:19
Cap. 2:1.
care sunt și cele care
1:19
Cap. 4:1.
vor urma după ele! 20Taina celor șapte stele pe care le‑ai văzut în mâna Mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur este aceasta: cele șapte stele sunt îngerii
1:20
Cap. 2:1.
celor șapte biserici și cele
1:20
Zah. 4:2Mt. 5:15Flp. 2:15
șapte sfeșnice sunt șapte biserici.

2

Efes

21Îngerului bisericii din Efes scrie‑i:

«Iată ce zice Cel

2:1
Cap. 1:16,20.
ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă, Cel ce umblă
2:1
Cap. 1:13.
prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur: 2‘Știu
2:2
Cap. 3:1,8,15.
faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu‑i poți suferi pe cei răi, că i‑ai
2:2
1In. 4:1
pus la încercare pe cei ce
2:2
2Cor. 11:132Pt. 2:1
zic că sunt apostoli și nu sunt și i‑ai găsit mincinoși, 3că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu și că n‑ai
2:3
Gal. 6:9Evr. 12:3,5
obosit. 4Dar am ceva împotriva ta: și anume că ți‑ai părăsit dragostea dintâi. 5Adu‑ți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește‑te și întoarce‑te la faptele tale dintâi! Dacă nu, voi veni la tine și‑ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. 6Ai însă lucrul acesta bun – că urăști faptele nicolaiților, pe care și Eu le urăsc.’»

7Cine

2:7
Cap. 3:6,13,22;
are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul. «Celui ce va birui îi voi da să
2:7
Cap. 22:2,14.
mănânce din
2:7
Gen. 2:9
pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu.»

Smirna

8Îngerului bisericii din Smirna scrie‑i:

«Iată ce zice Cel‑dintâi

2:8
Cap. 1:8,17,18.
și Cel‑de‑pe‑urmă, Cel ce a fost mort și a înviat: 9‘Știu necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat
2:9
Lc. 12:211Tim. 6:18Iac. 2:5
) și batjocura din partea celor
2:9
Rom. 2:17,28,29
9:6
ce zic că sunt iudei, dar nu sunt, ci
2:9
Cap. 3:9.
sunt o sinagogă a Satanei. 10Nu te teme nicidecum
2:10
Mt. 10:22
de ceea ce vei suferi! Iată că Diavolul îi va arunca în temniță pe unii dintre voi, ca să vă încerce, și veți avea un necaz de zece zile. Fii
2:10
Mt. 24:13
credincios până la moarte, și‑ți voi da cununa
2:10
Cap. 3:11.
vieții!’»

11Cine

2:11
Cap. 13:9.
are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul. «Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a
2:11
Cap. 20:14;
doua moarte.»

Pergam

12Îngerului bisericii din Pergam scrie‑i:

«Iată ce zice Cel

2:12
Cap. 1:16.
ce are sabia ascuțită, cu două tăișuri: 13‘Știu unde locuiești: acolo unde este tronul Satanei. Tu ții Numele Meu și n‑ai lepădat credința în Mine nici chiar în zilele lui Antipa, martorul Meu credincios, care a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. 14Dar am câteva lucruri împotriva ta: că ai acolo pe unii care țin învățătura lui Balaam
2:14
Num. 24:14
25:1
31:162Pt. 2:15Iuda 1:11
, care l‑a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea fiilor lui Israel, ca să
2:14
Fap. 15:291Cor. 8:9,10
mănânce din carnea jertfită idolilor și
2:14
1Cor. 6:13
să se dedea la desfrâu. 15Tot așa, și tu ai câțiva care țin învățătura nicolaiților. 16Așadar, pocăiește‑te! Dacă nu, voi veni la tine curând și
2:16
Cap. 1:16;
Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.’»

17Cine are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul. «Celui ce va birui îi voi da din mana ascunsă și‑i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume

2:17
Cap. 3:12;
nou, pe care nu‑l știe nimeni decât acela care‑l primește.»

Tiatira

18Îngerului bisericii din Tiatira scrie‑i:

«Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care

2:18
Cap. 1:14,15.
are ochii ca para focului și picioarele ca arama aprinsă: 19‘Cunosc faptele tale și dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta și știu că faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele dintâi. 20Dar am ceva împotriva ta: și anume că o tolerezi pe Izabela
2:20
1Rg. 16:31
21:252Rg. 9:7
, femeia aceea care își zice profetesă și care îi duce în rătăcire pe robii Mei și îi învață să
2:20
Fap. 15:201Cor. 10:19,20
se dedea la desfrâu și să mănânce din carnea jertfită idolilor. 21I‑am dat vreme să
2:21
Cap. 9:20.
se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de desfrâul ei. 22Iată că o voi arunca bolnavă la pat, iar pe cei ce săvârșesc adulter cu ea – într‑un necaz mare, dacă nu se pocăiesc de faptele lor. 23Pe copiii ei îi voi lovi cu moarte, și toate bisericile vor ști că Eu
2:23
1Sam. 16:71Cr. 28:9Ps. 7:9Ier. 11:20
sunt Cel ce cercetează rărunchii și inima: și îi voi
2:23
Cap. 20:12.
da fiecăruia dintre voi după faptele sale. 24Însă vouă celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n‑ați cunoscut ‹adâncimile Satanei›, cum le numesc ei, vă zic: Nu
2:24
Fap. 15:28
pun peste voi altă greutate. 25Numai țineți cu tărie ce
2:25
Cap. 3:11.
aveți, până voi veni!

26Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările Mele îi voi da

2:26
Cap. 3:21;
autoritate peste neamuri

27(așa încât le va păstori cu un toiag de fier

2:27
Cap. 12:5;

și le va zdrobi ca pe niște vase de lut)2:27 Vers. 26 face aluzie la Ps. 2:8. Citatul din vers. 27 provine din Ps. 2:9 (Septuaginta).,

așa cum am primit și Eu de la Tatăl Meu; 28și‑i voi da luceafărul
2:28
Cap. 22:16.
zorilor.’»

29Cine are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul.