Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Prolog

11Descoperirea1:1 Gr. apokálypsis „descoperire” sau „revelație”, termenul care constituie și numele cărții. lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu ca să le arate robilor Săi ceea ce trebuie să se întâmple

1:1
Cap. 4:1.
în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimițând-o
1:1
Cap. 22:16.
prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2care
1:2
Cap. 6:9;
a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos, anume tot
1:2
1In. 1:1
ce a văzut. 3Ferice
1:3
Cap. 22:7.
de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele profeției și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea
1:3
Cap. 22:10.
este aproape.

4Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia1:4 Provincie romană din vestul Asiei Mici. În secolul I d.Hr., ocupa circa o treime din teritoriul Turciei de astăzi, fiind mărginită la nord de Bitinia, la sud de Licia și la est de Galatia.: Har și pace vouă din partea Celui

1:4
Ex. 3:14
care este, care era
1:4
In. 1:1
și care vine și
1:4
Cap. 3:1;
din partea celor șapte duhuri care stau înaintea tronului Său 5și din partea lui Isus Hristos, Martorul
1:5
Cap. 3:14.
credincios, Cel Întâi Născut
1:5
Col. 1:18
dintre cei morți, Căpetenia
1:5
Cap. 17:14;
împăraților pământului!

Ale Aceluia care ne iubește

1:5
In. 13:34
15:9Gal. 2:20
, care ne-a
1:5
Evr. 9:141In. 1:7
eliberat1:5 Lit. „dezlegat”. de păcatele noastre prin sângele Său 6și care a făcut
1:6
Cap. 5:10;
din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, ale Lui
1:6
1Tim. 6:16Evr. 13:211Pt. 4:11
5:11
să fie slava și stăpânirea în vecii vecilor! Amin!

7Iată

1:7
Mt. 24:30
26:64
că El vine pe nori.1:7 Dan. 7:13.

Și orice ochi Îl va vedea;

și cei

1:7
In. 19:37
ce L-au străpuns.

Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui1:7 Aluzie la Zah. 12:10..

Da, amin!

8„Eu

1:8
Cap. 2:8;
sunt Alfa și Omega, [Începutul și Sfârșitul]”, zice Domnul Dumnezeu, Cel care
1:8
Cap. 4:8;
este, care era și care vine, Cel Atotputernic.

Hristos, în mijlocul celor șapte biserici

9Eu, Ioan, fratele vostru, părtaș

1:9
Flp. 1:72Tim. 1:18
cu voi la
1:9
2Tim. 2:12
necaz, la Împărăție și la răbdarea în Isus [Hristos], mă aflam în insula care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus [Hristos]. 10În ziua
1:10
Fap. 20:71Cor. 16:2
Domnului am fost luat în Duhul
1:10
Cap. 4:2;
și am auzit în spatele meu un glas
1:10
Cap. 4:1;
puternic, ca de trâmbiță, 11care zicea: „[Eu sunt Alfa și Omega, Cel-dintâi și Cel-de-pe-urmă.] Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea!”

12M-am întors să văd glasul care vorbea cu mine. Și când m-am întors, am

1:12
Ex. 25:37Zah. 4:2
văzut șapte sfeșnice de aur. 13Și
1:13
Cap. 2:1.
în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu un fiu
1:13
Cap. 14:14.
al omului, îmbrăcat
1:13
Dan. 10:5
cu o haină lungă până la picioare și încins
1:13
Cap. 15:6.
la piept cu un brâu de aur. 14Capul și părul
1:14
Dan. 7:9
Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii
1:14
Cap. 2:18;
Lui erau ca para focului, 15picioarele
1:15
Cap. 2:18.
Lui erau ca arama aprinsă și arsă în cuptor, iar glasul
1:15
Cap. 14:2;
Lui era ca vuietul multor ape. 16În
1:16
Cap. 2:1;
mâna dreaptă ținea șapte stele, din
1:16
Cap. 2:12,16;
gura Lui ieșea o sabie ascuțită, cu două tăișuri, iar
1:16
Cap. 10:1.
fața Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui.

17Când L-am văzut

1:17
Ez. 1:28
, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus
1:17
Dan. 8:18
10:10
mâna dreaptă peste mine și mi-a zis: „Nu te teme! Eu
1:17
Cap. 2:8;
sunt Cel-dintâi și Cel-de-pe-urmă, 18Cel
1:18
Rom. 6:9
Viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu
1:18
Cap. 4:9;
în vecii vecilor. Eu țin
1:18
Cap. 20:1.
cheile morții și ale Locuinței Morților. 19Scrie, așadar, lucrurile pe care le-ai văzut: lucrurile
1:19
Cap. 2:1.
care sunt și cele care
1:19
Cap. 4:1.
vor urma după ele! 20Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna Mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur este aceasta: cele șapte stele sunt îngerii
1:20
Cap. 2:1.
celor șapte biserici și cele
1:20
Zah. 4:2Mt. 5:15Flp. 2:15
șapte sfeșnice sunt șapte biserici.

2

Efes

21Îngerului bisericii din Efes scrie-i:

«Iată ce zice Cel

2:1
Cap. 1:16,20.
ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă, Cel ce umblă
2:1
Cap. 1:13.
prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur: 2‘Știu
2:2
Cap. 3:1,8,15.
faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu-i poți suferi pe cei răi, că i-ai
2:2
1In. 4:1
pus la încercare pe cei ce
2:2
2Cor. 11:132Pt. 2:1
zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși, 3că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu și că n-ai
2:3
Gal. 6:9Evr. 12:3,5
obosit. 4Dar am ceva împotriva ta: și anume că ți-ai părăsit dragostea dintâi. 5Adu-ți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi! Dacă nu, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. 6Ai însă lucrul acesta bun – că urăști faptele nicolaiților, pe care și Eu le urăsc.’»

7Cine

2:7
Cap. 3:6,13,22;
are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul. «Celui ce va birui îi voi da să
2:7
Cap. 22:2,14.
mănânce din
2:7
Gen. 2:9
pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu.»

Smirna

8Îngerului bisericii din Smirna scrie-i:

«Iată ce zice Cel-dintâi

2:8
Cap. 1:8,17,18.
și Cel-de-pe-urmă, Cel ce a fost mort și a înviat: 9‘Știu necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat
2:9
Lc. 12:211Tim. 6:18Iac. 2:5
) și batjocura din partea celor
2:9
Rom. 2:17,28,29
9:6
ce zic că sunt iudei, dar nu sunt, ci
2:9
Cap. 3:9.
sunt o sinagogă a Satanei. 10Nu te teme nicidecum
2:10
Mt. 10:22
de ceea ce vei suferi! Iată că Diavolul îi va arunca în temniță pe unii dintre voi, ca să vă încerce, și veți avea un necaz de zece zile. Fii
2:10
Mt. 24:13
credincios până la moarte, și-ți voi da cununa
2:10
Cap. 3:11.
vieții!’»

11Cine

2:11
Cap. 13:9.
are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul. «Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a
2:11
Cap. 20:14;
doua moarte.»

Pergam

12Îngerului bisericii din Pergam scrie-i:

«Iată ce zice Cel

2:12
Cap. 1:16.
ce are sabia ascuțită, cu două tăișuri: 13‘Știu unde locuiești: acolo unde este tronul Satanei. Tu ții Numele Meu și n-ai lepădat credința în Mine nici chiar în zilele lui Antipa, martorul Meu credincios, care a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. 14Dar am câteva lucruri împotriva ta: că ai acolo pe unii care țin învățătura lui Balaam
2:14
Num. 24:14
25:1
31:162Pt. 2:15Iuda 1:11
, care l-a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea fiilor lui Israel, ca să
2:14
Fap. 15:291Cor. 8:9,10
mănânce din carnea jertfită idolilor și
2:14
1Cor. 6:13
să se dedea la desfrâu. 15Tot așa, și tu ai câțiva care țin învățătura nicolaiților. 16Așadar, pocăiește-te! Dacă nu, voi veni la tine curând și
2:16
Cap. 1:16;
Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.’»

17Cine are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul. «Celui ce va birui îi voi da din mana ascunsă și-i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume

2:17
Cap. 3:12;
nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care-l primește.»

Tiatira

18Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i:

«Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care

2:18
Cap. 1:14,15.
are ochii ca para focului și picioarele ca arama aprinsă: 19‘Cunosc faptele tale și dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta și știu că faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele dintâi. 20Dar am ceva împotriva ta: și anume că o tolerezi pe Izabela
2:20
1Rg. 16:31
21:252Rg. 9:7
, femeia aceea care își zice profetesă și care îi duce în rătăcire pe robii Mei și îi învață să
2:20
Fap. 15:201Cor. 10:19,20
se dedea la desfrâu și să mănânce din carnea jertfită idolilor. 21I-am dat vreme să
2:21
Cap. 9:20.
se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de desfrâul ei. 22Iată că o voi arunca bolnavă la pat, iar pe cei ce săvârșesc adulter cu ea – într-un necaz mare, dacă nu se pocăiesc de faptele lor. 23Pe copiii ei îi voi lovi cu moarte, și toate bisericile vor ști că Eu
2:23
1Sam. 16:71Cr. 28:9Ps. 7:9Ier. 11:20
sunt Cel ce cercetează rărunchii și inima: și îi voi
2:23
Cap. 20:12.
da fiecăruia dintre voi după faptele sale. 24Însă vouă celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut ‹adâncimile Satanei›, cum le numesc ei, vă zic: Nu
2:24
Fap. 15:28
pun peste voi altă greutate. 25Numai țineți cu tărie ce
2:25
Cap. 3:11.
aveți, până voi veni!

26Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările Mele îi voi da

2:26
Cap. 3:21;
autoritate peste neamuri

27(așa încât le va păstori cu un toiag de fier

2:27
Cap. 12:5;

și le va zdrobi ca pe niște vase de lut)2:27 Vers. 26 face aluzie la Ps. 2:8. Citatul din vers. 27 provine din Ps. 2:9 (Septuaginta).,

așa cum am primit și Eu de la Tatăl Meu; 28și-i voi da luceafărul
2:28
Cap. 22:16.
zorilor.’»

29Cine are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul.