Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
10

Îngerul și cărticica

101Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într‑un nor. Deasupra capului lui era curcubeul

10:1
Ez. 1:28
, fața
10:1
Cap. 1:16.
lui era ca soarele și picioarele
10:1
Cap. 1:15.
lui erau ca niște stâlpi de foc. 2În mână ținea o cărticică deschisă. El și‑a pus piciorul
10:2
Mt. 28:18
drept pe mare și pe cel stâng pe pământ 3și a strigat cu glas tare, cum rage un leu. Când a strigat el, au răsunat glasurile celor șapte
10:3
Cap. 8:5.
tunete. 4Și când au răsunat glasurile celor șapte tunete, eram gata să mă apuc să scriu; atunci am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluiește
10:4
Dan. 8:26
12:4,9
ce au spus cele șapte tunete și nu scrie!”

5Iar îngerul pe care‑l văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și‑a

10:5
Ex. 6:8Dan. 12:7
ridicat mâna dreaptă spre cer 6și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care
10:6
Cap. 4:11;
a creat cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă
10:6
Cap. 16:17.
, 7ci că, în
10:7
Cap. 11:15.
zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va împlini taina lui Dumnezeu, după vestea bună pe care le‑a dat‑o El robilor Săi profeți.

8Și glasul

10:8
Vers. 4.
pe care‑l auzisem din cer mi‑a vorbit din nou și mi‑a zis: „Du‑te și ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ!” 9M‑am dus la înger și i‑am cerut să‑mi dea cărticica. „Ia‑o
10:9
Ier. 15:16Ez. 2:8
3:1‑3
”, mi‑a zis el, „și mănânc‑o; ea îți va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.”

10Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat‑o: în gura

10:10
Ez. 3:3
mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat‑o, mi s‑a umplut pântecele de amărăciune
10:10
Ez. 2:10
. 11Apoi mi s‑a zis: „Trebuie să profețești din nou multor popoare, neamuri, limbi și împărați.”

11

Cei doi martori

111Apoi mi s‑a dat o trestie

11:1
Cap. 21:15.
asemenea unui toiag și mi s‑a zis: „Scoală‑te
11:1
Num. 23:18
și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină acolo! 2Dar curtea
11:2
Ez. 40:17,20
de afară a Templului las‑o afară și n‑o măsura, căci
11:2
Lc. 21:24
a fost dată neamurilor; și ele vor călca
11:2
Dan. 8:10
în picioare cetatea sfântă patruzeci
11:2
Cap. 13:5.
și două de luni.

3Iar celor doi martori

11:3
Cap. 20:4.
ai Mei le voi da să profețească
11:3
Cap. 19:10.
îmbrăcați în sac11:3 Gr. sákkos, haină aspră, de culoare închisă, din păr de capră sau de cămilă. Era purtată direct pe piele, îndeosebi cu prilejul doliului sau ca semn de pocăință în contextul unei catastrofe iminente. În cazul celor doi martori, sacul poate fi înțeles ca semn al vocației lor profetice (vezi 2Rg. 1:8. Mt. 3:4). o
11:3
Cap. 12:6.
mie două sute șaizeci de zile.” 4Aceștia sunt cei doi
11:4
Ps. 52:8Ier. 11:16Zah. 4:3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Dacă vrea cineva să le facă rău, din gura lor iese un foc
11:5
2Rg. 1:10,12Ier. 1:10
5:14Ez. 43:3Os. 6:5
care îi mistuie pe vrăjmașii lor; dacă
11:5
Num. 16:29
cineva vrea să le facă rău, trebuie să fie ucis în felul acesta. 6Ei au
11:6
1Rg. 17:1Iac. 5:16,17
puterea să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele când vor profeți, și au
11:6
Ex. 7:19
putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu tot felul de urgii ori de câte ori vor dori.

7Când își vor isprăvi mărturia, fiara

11:7
Cap. 13:1,11.
care se ridică din
11:7
Cap. 9:2.
Adânc va
11:7
Dan. 7:21Zah. 14:2
face război cu ei, îi va birui și‑i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății
11:8
Cap. 14:8;
celei mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă Sodoma și Egipt, unde
11:8
Cap. 18:24.
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11:9
Cap. 17:15.
, timp de trei zile și jumătate, oameni din orice popor, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam vor privi trupurile lor moarte și
11:9
Ps. 79:2,3
nu vor da voie ca trupurile lor să fie puse în mormânt. 10Și
11:10
Cap. 12:12;
locuitorii pământului se vor bucura din pricina lor, se vor veseli și își vor trimite daruri
11:10
Est. 9:19,22
unii altora, pentru că
11:10
Cap. 16:10.
acești doi profeți îi chinuiseră pe locuitorii pământului. 11Dar, după cele trei zile și jumătate, duh de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s‑au ridicat în picioare11:11 Ez. 37:5,10. și o mare frică i‑a apucat pe cei ce i‑au văzut. 12Și au auzit din cer un glas puternic, care le zicea: „Suiți‑vă aici!” Și
11:12
Cap. 12:5.
s‑au suit la cer în nor
11:12
Fap. 1:9
, iar
11:12
2Rg. 2:1,5,7
vrăjmașii lor i‑au văzut. 13În ceasul acela s‑a
11:13
Cap. 6:12.
făcut un mare cutremur și a
11:13
Cap. 16:19.
zecea parte din cetate s‑a prăbușit. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acela, iar ceilalți s‑au îngrozit și au
11:13
Cap. 14:7;
dat slavă Dumnezeului cerului.

14Al doilea

11:14
Cap. 8:13;
vai a trecut. Iată că al treilea vai vine curând.

A șaptea trâmbiță

15Al șaptelea înger

11:15
Cap. 10:7.
a sunat din trâmbiță. Și
11:15
Cap. 16:17;
în cer s‑au auzit glasuri puternice, care ziceau:

„Împărăția

11:15
Cap. 12:10.
lumii a trecut în mâinile Domnului nostru

și ale Unsului Său.

Și

11:15
Dan. 2:44
7:14,18,27
El va împărăți în vecii vecilor.”

16Și cei
11:16
Cap. 4:4;
douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe tronurile lor, s‑au aruncat cu fețele la pământ, I s‑au închinat lui Dumnezeu 17și au zis:

„Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernic,

care

11:17
Cap. 1:4,8;
ești și care erai [și care vii],

fiindcă ai luat puterea Ta cea mare

și

11:17
Cap. 19:6.
ai început să împărățești!

18Neamurile se mâniaseră,

dar a venit

11:18
Cap. 6:10.
mânia Ta;

a venit vremea să‑i judeci pe cei morți,

să‑i răsplătești pe robii Tăi profeți,

pe sfinți și pe cei ce se tem de Numele Tău,

pe cei mici

11:18
Cap. 19:5.
și pe cei mari,

și să‑i

11:18
Cap. 13:10;
prăpădești pe cei ce prăpădesc11:18 Gr. diaphthéirō poate însemna nu doar „a prăpădi” sau „a ruina” (sensul primei ocurențe din verset), ci și „a corupe” sau „a strica moral” (sensul celei de a doua ocurențe). pământul.”

19Și Templul

11:19
Cap. 15:5,8.
lui Dumnezeu, care este în cer, s‑a deschis și s‑a văzut chivotul legământului Său în Templul Său. Și au
11:19
Cap. 8:5;
fost fulgere, glasuri, tunete, cutremur și
11:19
Cap. 16:21.
grindină mare.

12

Femeia și balaurul

121În cer s‑a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. 2Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și se chinuia

12:2
Is. 66:7Gal. 4:19
să nască. 3În cer s‑a arătat un alt semn: iată, un
12:3
Cap. 17:3.
mare balaur roșu, cu
12:3
Cap. 17:9,10.
șapte capete și zece coarne, iar
12:3
Cap. 13:1.
pe capete – șapte diademe. 4Cu coada
12:4
Cap. 9:10,19.
trăgea a treia parte din
12:4
Cap. 17:18.
stelele cerului și
12:4
Dan. 8:10
le arunca pe pământ.

Balaurul stătea înaintea

12:4
Vers. 2.
femeii care urma să nască, pentru ca
12:4
Ex. 1:16
, atunci când va naște, să‑i mănânce copilul. 5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El
12:5
Cap. 2:27;
va păstori toate neamurile cu un toiag de fier12:5 Ps. 2:9 (Septuaginta).. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul Lui, 6iar femeia
12:6
Vers. 4.
a fugit în pustiu, unde are un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute șaizeci
12:6
Cap. 11:3.
de zile.

7Iar în cer s‑a făcut război: Mihail

12:7
Dan. 10:13,21
12:1
și îngerii lui s‑au luptat cu
12:7
Vers. 3. Cap. 20:2.
balaurul. Balaurul cu îngerii lui s‑au luptat și ei, 8dar n‑au putut birui, și nu s‑a mai găsit loc pentru ei în cer. 9Astfel, balaurul cel mare, șarpele cel vechi
12:9
Lc. 10:18In. 12:31
, numit Diavolul și Satana, cel care
12:9
Cap. 20:2.
înșală întreaga lume, a fost
12:9
Cap. 20:3.
aruncat pe pământ și împreună cu el au fost
12:9
Cap. 9:1.
aruncați și îngerii lui. 10Și am auzit în cer un glas tare, care zicea:

„Acum

12:10
Cap. 11:15;
au venit mântuirea, puterea

și împărăția Dumnezeului nostru

și stăpânirea Hristosului Său,

pentru că acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos,

el, care îi

12:10
Iov 1:9
2:5Zah. 3:1
acuza înaintea Dumnezeului nostru

zi și noapte.

11Ei

12:11
Rom. 8:33,34,37
16:20
l‑au biruit prin sângele Mielului

și prin cuvântul mărturiei lor

și nu

12:11
Lc. 14:26
și‑au iubit viața până la moarte.

12De aceea bucurați‑vă

12:12
Cap. 18:20.
, ceruri

și voi, care locuiți în ceruri!

Vai

12:12
Cap. 8:13;
de voi, pământ și mare!

Căci Diavolul s‑a coborât la voi

cuprins de o mânie mare,

fiindcă

12:12
Cap. 10:6.
știe că are puțină vreme.”

13Când s‑a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să o urmărească pe

12:13
Vers. 5.
femeia care născuse copilul de parte bărbătească. 14Și
12:14
Ex. 19:4
femeii i‑au fost date cele două aripi ale vulturului celui mare, ca
12:14
Vers. 6.
să zboare cu ele în
12:14
Cap. 17:3.
pustiu, în locul pregătit pentru ea, unde este hrănită o
12:14
Dan. 7:25
12:7
vreme, vremi și o jumătate de vreme12:14 Expresia provine din Dan. 7:25; 12:7, fiind de regulă înțeleasă ca trei ani și jumătate. Prin al doilea cuvânt („vremi”) se poate înțelege, așadar, „două vremi”., departe de fața șarpelui. 15Atunci, șarpele a
12:15
Is. 59:19
aruncat în urma femeii apă din gură ca un râu, ca s‑o ia râul. 16Dar pământul i‑a venit în ajutor femeii: pământul și‑a deschis gura și a înghițit râul pe care‑l aruncase balaurul din gură. 17Balaurul s‑a mâniat pe femeie și s‑a
12:17
Cap. 11:7;
dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care
12:17
Cap. 14:12.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia
12:17
Cap. 1:2,9;
lui Isus Hristos.

18Apoi a stat pe nisipul mării.12:18 În unele manuscrise, acest verset spune: „Apoi am stat pe nisipul mării.” Potrivit celor mai bune și mai vechi manuscrise, verbul din acest verset îl are ca subiect pe balaur.