Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Femeia și balaurul

121În cer s‑a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. 2Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și se chinuia

12:2
Is. 66:7Gal. 4:19
să nască. 3În cer s‑a arătat un alt semn: iată, un
12:3
Cap. 17:3.
mare balaur roșu, cu
12:3
Cap. 17:9,10.
șapte capete și zece coarne, iar
12:3
Cap. 13:1.
pe capete – șapte diademe. 4Cu coada
12:4
Cap. 9:10,19.
trăgea a treia parte din
12:4
Cap. 17:18.
stelele cerului și
12:4
Dan. 8:10
le arunca pe pământ.

Balaurul stătea înaintea

12:4
Vers. 2.
femeii care urma să nască, pentru ca
12:4
Ex. 1:16
, atunci când va naște, să‑i mănânce copilul. 5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El
12:5
Cap. 2:27;
va păstori toate neamurile cu un toiag de fier12:5 Ps. 2:9 (Septuaginta).. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul Lui, 6iar femeia
12:6
Vers. 4.
a fugit în pustiu, unde are un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute șaizeci
12:6
Cap. 11:3.
de zile.

7Iar în cer s‑a făcut război: Mihail

12:7
Dan. 10:13,21
12:1
și îngerii lui s‑au luptat cu
12:7
Vers. 3. Cap. 20:2.
balaurul. Balaurul cu îngerii lui s‑au luptat și ei, 8dar n‑au putut birui, și nu s‑a mai găsit loc pentru ei în cer. 9Astfel, balaurul cel mare, șarpele cel vechi
12:9
Lc. 10:18In. 12:31
, numit Diavolul și Satana, cel care
12:9
Cap. 20:2.
înșală întreaga lume, a fost
12:9
Cap. 20:3.
aruncat pe pământ și împreună cu el au fost
12:9
Cap. 9:1.
aruncați și îngerii lui. 10Și am auzit în cer un glas tare, care zicea:

„Acum

12:10
Cap. 11:15;
au venit mântuirea, puterea

și împărăția Dumnezeului nostru

și stăpânirea Hristosului Său,

pentru că acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos,

el, care îi

12:10
Iov 1:9
2:5Zah. 3:1
acuza înaintea Dumnezeului nostru

zi și noapte.

11Ei

12:11
Rom. 8:33,34,37
16:20
l‑au biruit prin sângele Mielului

și prin cuvântul mărturiei lor

și nu

12:11
Lc. 14:26
și‑au iubit viața până la moarte.

12De aceea bucurați‑vă

12:12
Cap. 18:20.
, ceruri

și voi, care locuiți în ceruri!

Vai

12:12
Cap. 8:13;
de voi, pământ și mare!

Căci Diavolul s‑a coborât la voi

cuprins de o mânie mare,

fiindcă

12:12
Cap. 10:6.
știe că are puțină vreme.”

13Când s‑a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să o urmărească pe

12:13
Vers. 5.
femeia care născuse copilul de parte bărbătească. 14Și
12:14
Ex. 19:4
femeii i‑au fost date cele două aripi ale vulturului celui mare, ca
12:14
Vers. 6.
să zboare cu ele în
12:14
Cap. 17:3.
pustiu, în locul pregătit pentru ea, unde este hrănită o
12:14
Dan. 7:25
12:7
vreme, vremi și o jumătate de vreme12:14 Expresia provine din Dan. 7:25; 12:7, fiind de regulă înțeleasă ca trei ani și jumătate. Prin al doilea cuvânt („vremi”) se poate înțelege, așadar, „două vremi”., departe de fața șarpelui. 15Atunci, șarpele a
12:15
Is. 59:19
aruncat în urma femeii apă din gură ca un râu, ca s‑o ia râul. 16Dar pământul i‑a venit în ajutor femeii: pământul și‑a deschis gura și a înghițit râul pe care‑l aruncase balaurul din gură. 17Balaurul s‑a mâniat pe femeie și s‑a
12:17
Cap. 11:7;
dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care
12:17
Cap. 14:12.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia
12:17
Cap. 1:2,9;
lui Isus Hristos.

18Apoi a stat pe nisipul mării.12:18 În unele manuscrise, acest verset spune: „Apoi am stat pe nisipul mării.” Potrivit celor mai bune și mai vechi manuscrise, verbul din acest verset îl are ca subiect pe balaur.

13

Cele două fiare

131Și am văzut ridicându‑se din mare o

13:1
Dan. 7:2,7
fiară cu
13:1
Cap. 12:3;
zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece diademe și pe capete avea nume de hulă. 2Fiara
13:2
Dan. 7:6
pe care am văzut‑o semăna cu un leopard, avea labe
13:2
Dan. 7:5
ca de urs și o gură
13:2
Dan. 7:4
ca de leu. Balaurul i‑a
13:2
Cap. 12:9.
dat puterea lui, tronul
13:2
Cap. 16:10.
lui
13:2
Cap. 12:14.
și o stăpânire mare. 3Unul din capetele ei părea înjunghiat
13:3
Vers. 12,14.
de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată.

Și tot

13:3
Cap. 17:8.
pământul se mira după fiară. 4Și au început să se închine balaurului pentru că îi dăduse fiarei autoritatea lui. Și au început să i se închine fiarei, zicând: „Cine
13:4
Cap. 18:18.
este asemenea fiarei și cine se poate lupta cu ea?”

5Și i s‑a dat o gură

13:5
Dan. 7:8,11,25
11:36
, care rostea vorbe mari și blasfemii. Și i s‑a dat autoritate să lucreze patruzeci
13:5
Cap. 11:2;
și două de luni. 6Ea și‑a deschis gura ca să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să‑I hulească Numele, cortul
13:6
In. 1:14Col. 2:9
și pe cei ce locuiesc în cer. 7I s‑a dat să facă
13:7
Cap. 11:7;
război cu sfinții și
13:7
Cap. 11:18;
să‑i biruiască. Și i s‑a dat autoritate peste orice seminție, peste orice popor, peste orice limbă și peste orice neam. 8Și toți locuitorii pământului i
13:8
Cap. 3:5;
se vor închina, toți aceia al căror nume n‑a fost scris de la
13:8
Cap. 17:8.
întemeierea lumii în cartea vieții Mielului, care a fost înjunghiat.

9Cine

13:9
Cap. 2:7.
are urechi, să audă!

10Cine este sortit robiei

în robie va merge.

Cine este sortit sabiei

De sabie va cădea ucis.13:10 Ier. 15:2. Vezi și Ier. 43:11.

Aici
13:10
Cap. 14:12.
este răbdarea13:10 Gr. hypomonḗ, „statornicie”, „perseverență”, „dârzenie”. Vezi și cap. 14:12. și credincioșia sfinților.

11Apoi am văzut ridicându‑se

13:11
Cap. 11:7.
din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. 12Ea lucra cu toată autoritatea primei fiare, în numele ei13:12 Lit. „înaintea ei”. Aici și în vers. 14., și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine primei fiare, a
13:12
Vers. 3.
cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Săvârșea
13:13
Cap. 16:14.
semne mari, până acolo
13:13
1Rg. 18:382Rg. 1:10,12
că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, înaintea oamenilor. 14Și‑i amăgea
13:14
Cap. 12:9;
pe locuitorii pământului prin
13:14
2Tes. 2:9,10
semnele pe care i se dăduse să le facă în numele fiarei. Ea le‑a zis locuitorilor pământului să‑i facă un chip fiarei care avea rana de sabie și
13:14
2Rg. 20:7
trăia.

15I s‑a dat putere să dea suflare chipului fiarei, pentru ca acesta să vorbească și

13:15
Cap. 16:2;
să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina chipului fiarei. 16Și a făcut ca toți – mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi – să
13:16
Cap. 14:9;
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acela, adică numele
13:17
Cap. 14:12.
fiarei, sau
13:17
Cap. 15:2.
numărul numelui ei.

18Aici

13:18
Cap. 17:9.
e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul
13:18
Cap. 15:2.
fiarei, căci
13:18
Cap. 21:17.
este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.

14

Mielul și cei răscumpărați

141Apoi m‑am uitat și iată că Mielul

14:1
Cap. 5:6.
stătea pe muntele Sionului și împreună cu El erau o
14:1
Cap. 7:4.
sută patruzeci și patru de mii, care
14:1
Cap. 7:3;
aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său. 2Și am auzit venind din cer un glas ca
14:2
Cap. 1:15;
un vuiet de ape mari, ca bubuitul unui tunet puternic; și glasul pe care l‑am auzit era ca al celor ce cântă
14:2
Cap. 5:8.
cu harfa
14:2
Cap. 5:9;
. 3Cântau o cântare
14:3
Vers. 1.
nouă înaintea tronului, a celor patru făpturi vii și a bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei o sută patruzeci și patru de mii, care fuseseră răscumpărați de pe pământ.

4Aceștia nu s‑au întinat cu femei, căci

14:4
2Cor. 11:2
sunt feciori14:4 Gr. parthénoi, „virgini”., și‑L
14:4
Cap. 3:4;
urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost
14:4
Cap. 5:9.
răscumpărați dintre oameni, ca prim rod
14:4
Iac. 1:18
pentru Dumnezeu și pentru Miel. 5Și
14:5
Ps. 32:2
în gura lor nu s‑a găsit minciună14:5 Țef. 3:13., căci sunt
14:5
Ef. 5:26Iuda 1:24
fără vină.

Mesajul celor trei îngeri

6Și am văzut un alt înger, care zbura

14:6
Cap. 8:13.
cu o
14:6
Ef. 3:3‑11Tit 1:2
Evanghelie veșnică în înaltul cerului ca s‑o vestească locuitorilor pământului, de orice
14:6
Cap. 13:7.
neam, din orice seminție, de orice limbă și din orice popor. 7El zicea cu glas tare:

„Temeți‑vă

14:7
Cap. 1:18;
de Dumnezeu și dați‑I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați‑vă
14:7
Neem. 9:6Ps. 33:6
124:8
146:5,6Fap. 14:15
17:24
Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”

8Apoi a urmat14:8 Sau: „i s‑a alăturat”. Același verb și în vers. 9. un alt înger, al doilea, care a zis:

„A

14:8
Cap. 18:2.
căzut, a căzut Babilonul, cetatea
14:8
Cap. 11:8;
cea mare, care a dat de băut tuturor neamurilor din vinul desfrâului ei pătimaș!”

9Apoi a urmat un alt înger, al treilea, care a zis cu glas tare:

„Dacă se închină cineva

14:9
Cap. 13:14‑16.
fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, 10va bea
14:10
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15
și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
14:10
Cap. 18:6.
neamestecat în
14:10
Cap. 16:19.
potirul mâniei Lui, și va fi chinuit
14:10
Cap. 20:10.
în foc
14:10
Cap. 19:20.
și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. 11Și fumul
14:11
Cap. 19:3.
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n‑au odihnă cei ce se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. 12Aici
14:12
Cap. 13:10.
este răbdarea sfinților, care
14:12
Cap. 12:17.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus.”

13Și am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: «Ferice
14:13
Cap. 20:6.
de morții care
14:13
1Cor. 15:181Tes. 4:16
mor în Domnul de acum încolo!»”

„Da”, zice Duhul, „ei

14:13
Cap. 6:11.
se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

Cele două recolte care vestesc sfârșitul

14Apoi m‑am uitat, și iată un nor alb; și pe nor stătea Cineva care semăna

14:14
Cap. 1:13.
cu un fiu al omului; pe cap avea
14:14
Cap. 6:2.
o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuțită. 15Și un alt înger a
14:15
Cap. 16:17.
ieșit din Templu și a strigat cu glas tare Celui ce stătea pe nor:

„Trimite‑ți secera

14:15
Ioel 3:13Mt. 13:39
și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului
14:15
Cap. 13:12.
este copt!”

16Atunci, Cel ce stătea pe nor Și‑a aruncat secera pe pământ. Și pământul a fost secerat.17Și din Templul care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el o seceră ascuțită. 18Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit
14:18
Cap. 16:8.
din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea secera ascuțită:

„Trimite‑ți

14:18
Ioel 3:13
secera cea ascuțită și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei s‑au copt!”

19Și îngerul și‑a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul
14:19
Cap. 19:15.
cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20Și teascul
14:20
Is. 63:3Plân. 1:15
a fost călcat în picioare în afara
14:20
Cap. 11:8.
cetății; și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor
14:20
Cap. 19:14.
pe o întindere de o mie șase sute de stadii.