Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
13

Cele două fiare

131Și am văzut ridicându‑se din mare o

13:1
Dan. 7:2,7
fiară cu
13:1
Cap. 12:3;
zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece diademe și pe capete avea nume de hulă. 2Fiara
13:2
Dan. 7:6
pe care am văzut‑o semăna cu un leopard, avea labe
13:2
Dan. 7:5
ca de urs și o gură
13:2
Dan. 7:4
ca de leu. Balaurul i‑a
13:2
Cap. 12:9.
dat puterea lui, tronul
13:2
Cap. 16:10.
lui
13:2
Cap. 12:14.
și o stăpânire mare. 3Unul din capetele ei părea înjunghiat
13:3
Vers. 12,14.
de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată.

Și tot

13:3
Cap. 17:8.
pământul se mira după fiară. 4Și au început să se închine balaurului pentru că îi dăduse fiarei autoritatea lui. Și au început să i se închine fiarei, zicând: „Cine
13:4
Cap. 18:18.
este asemenea fiarei și cine se poate lupta cu ea?”

5Și i s‑a dat o gură

13:5
Dan. 7:8,11,25
11:36
, care rostea vorbe mari și blasfemii. Și i s‑a dat autoritate să lucreze patruzeci
13:5
Cap. 11:2;
și două de luni. 6Ea și‑a deschis gura ca să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să‑I hulească Numele, cortul
13:6
In. 1:14Col. 2:9
și pe cei ce locuiesc în cer. 7I s‑a dat să facă
13:7
Cap. 11:7;
război cu sfinții și
13:7
Cap. 11:18;
să‑i biruiască. Și i s‑a dat autoritate peste orice seminție, peste orice popor, peste orice limbă și peste orice neam. 8Și toți locuitorii pământului i
13:8
Cap. 3:5;
se vor închina, toți aceia al căror nume n‑a fost scris de la
13:8
Cap. 17:8.
întemeierea lumii în cartea vieții Mielului, care a fost înjunghiat.

9Cine

13:9
Cap. 2:7.
are urechi, să audă!

10Cine este sortit robiei

în robie va merge.

Cine este sortit sabiei

De sabie va cădea ucis.13:10 Ier. 15:2. Vezi și Ier. 43:11.

Aici
13:10
Cap. 14:12.
este răbdarea13:10 Gr. hypomonḗ, „statornicie”, „perseverență”, „dârzenie”. Vezi și cap. 14:12. și credincioșia sfinților.

11Apoi am văzut ridicându‑se

13:11
Cap. 11:7.
din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. 12Ea lucra cu toată autoritatea primei fiare, în numele ei13:12 Lit. „înaintea ei”. Aici și în vers. 14., și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine primei fiare, a
13:12
Vers. 3.
cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Săvârșea
13:13
Cap. 16:14.
semne mari, până acolo
13:13
1Rg. 18:382Rg. 1:10,12
că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, înaintea oamenilor. 14Și‑i amăgea
13:14
Cap. 12:9;
pe locuitorii pământului prin
13:14
2Tes. 2:9,10
semnele pe care i se dăduse să le facă în numele fiarei. Ea le‑a zis locuitorilor pământului să‑i facă un chip fiarei care avea rana de sabie și
13:14
2Rg. 20:7
trăia.

15I s‑a dat putere să dea suflare chipului fiarei, pentru ca acesta să vorbească și

13:15
Cap. 16:2;
să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina chipului fiarei. 16Și a făcut ca toți – mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi – să
13:16
Cap. 14:9;
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acela, adică numele
13:17
Cap. 14:12.
fiarei, sau
13:17
Cap. 15:2.
numărul numelui ei.

18Aici

13:18
Cap. 17:9.
e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul
13:18
Cap. 15:2.
fiarei, căci
13:18
Cap. 21:17.
este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.

14

Mielul și cei răscumpărați

141Apoi m‑am uitat și iată că Mielul

14:1
Cap. 5:6.
stătea pe muntele Sionului și împreună cu El erau o
14:1
Cap. 7:4.
sută patruzeci și patru de mii, care
14:1
Cap. 7:3;
aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său. 2Și am auzit venind din cer un glas ca
14:2
Cap. 1:15;
un vuiet de ape mari, ca bubuitul unui tunet puternic; și glasul pe care l‑am auzit era ca al celor ce cântă
14:2
Cap. 5:8.
cu harfa
14:2
Cap. 5:9;
. 3Cântau o cântare
14:3
Vers. 1.
nouă înaintea tronului, a celor patru făpturi vii și a bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei o sută patruzeci și patru de mii, care fuseseră răscumpărați de pe pământ.

4Aceștia nu s‑au întinat cu femei, căci

14:4
2Cor. 11:2
sunt feciori14:4 Gr. parthénoi, „virgini”., și‑L
14:4
Cap. 3:4;
urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost
14:4
Cap. 5:9.
răscumpărați dintre oameni, ca prim rod
14:4
Iac. 1:18
pentru Dumnezeu și pentru Miel. 5Și
14:5
Ps. 32:2
în gura lor nu s‑a găsit minciună14:5 Țef. 3:13., căci sunt
14:5
Ef. 5:26Iuda 1:24
fără vină.

Mesajul celor trei îngeri

6Și am văzut un alt înger, care zbura

14:6
Cap. 8:13.
cu o
14:6
Ef. 3:3‑11Tit 1:2
Evanghelie veșnică în înaltul cerului ca s‑o vestească locuitorilor pământului, de orice
14:6
Cap. 13:7.
neam, din orice seminție, de orice limbă și din orice popor. 7El zicea cu glas tare:

„Temeți‑vă

14:7
Cap. 1:18;
de Dumnezeu și dați‑I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați‑vă
14:7
Neem. 9:6Ps. 33:6
124:8
146:5,6Fap. 14:15
17:24
Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”

8Apoi a urmat14:8 Sau: „i s‑a alăturat”. Același verb și în vers. 9. un alt înger, al doilea, care a zis:

„A

14:8
Cap. 18:2.
căzut, a căzut Babilonul, cetatea
14:8
Cap. 11:8;
cea mare, care a dat de băut tuturor neamurilor din vinul desfrâului ei pătimaș!”

9Apoi a urmat un alt înger, al treilea, care a zis cu glas tare:

„Dacă se închină cineva

14:9
Cap. 13:14‑16.
fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, 10va bea
14:10
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15
și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
14:10
Cap. 18:6.
neamestecat în
14:10
Cap. 16:19.
potirul mâniei Lui, și va fi chinuit
14:10
Cap. 20:10.
în foc
14:10
Cap. 19:20.
și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. 11Și fumul
14:11
Cap. 19:3.
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n‑au odihnă cei ce se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. 12Aici
14:12
Cap. 13:10.
este răbdarea sfinților, care
14:12
Cap. 12:17.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus.”

13Și am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: «Ferice
14:13
Cap. 20:6.
de morții care
14:13
1Cor. 15:181Tes. 4:16
mor în Domnul de acum încolo!»”

„Da”, zice Duhul, „ei

14:13
Cap. 6:11.
se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

Cele două recolte care vestesc sfârșitul

14Apoi m‑am uitat, și iată un nor alb; și pe nor stătea Cineva care semăna

14:14
Cap. 1:13.
cu un fiu al omului; pe cap avea
14:14
Cap. 6:2.
o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuțită. 15Și un alt înger a
14:15
Cap. 16:17.
ieșit din Templu și a strigat cu glas tare Celui ce stătea pe nor:

„Trimite‑ți secera

14:15
Ioel 3:13Mt. 13:39
și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului
14:15
Cap. 13:12.
este copt!”

16Atunci, Cel ce stătea pe nor Și‑a aruncat secera pe pământ. Și pământul a fost secerat.17Și din Templul care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el o seceră ascuțită. 18Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit
14:18
Cap. 16:8.
din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea secera ascuțită:

„Trimite‑ți

14:18
Ioel 3:13
secera cea ascuțită și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei s‑au copt!”

19Și îngerul și‑a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul
14:19
Cap. 19:15.
cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20Și teascul
14:20
Is. 63:3Plân. 1:15
a fost călcat în picioare în afara
14:20
Cap. 11:8.
cetății; și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor
14:20
Cap. 19:14.
pe o întindere de o mie șase sute de stadii.
15

Biruitorii fiarei. Cei șapte îngeri

151Apoi am

15:1
Cap. 12:1,3.
văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15:1
Cap. 16:1;
îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci
15:1
Cap. 14:10.
cu ele s‑a isprăvit mânia lui Dumnezeu.

2Și am văzut un fel de

15:2
Cap. 4:6;
mare de sticlă amestecată
15:2
Mt. 3:11
cu foc și
15:2
Cap. 13:15‑17.
pe biruitorii fiarei, ai chipului ei și ai numărului numelui ei stând pe marea de sticlă cu
15:2
Cap. 5:8;
harfele lui Dumnezeu în mână. 3Ei cântau cântarea
15:3
Cap. 14:3.
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau:

Mari și minunate sunt lucrările Tale15:3 Ps. 111:2; 139:14.,

Doamne Dumnezeule atotputernic15:3 Am. 3:13; 4:13 (Septuaginta).!

Drepte

15:3
Cap. 16:7.
și adevărate sunt căile Tale15:3 Dt. 32:4. Ps. 145:17.,

Împăratul neamurilor!15:3 Ier. 10:7.

4Cine

15:4
Ex. 15:14‑16
nu se va teme, Doamne15:4 Ier. 10:7.,

și cine nu va slăvi Numele Tău15:4 Ps. 86:9.?

Căci numai Tu ești Sfânt

și toate

15:4
Is. 66:23
neamurile vor veni15:4 Is. 2:2. Ier. 16:19.

și se vor închina înaintea Ta,

pentru că judecățile Tale au fost arătate!

5După aceea, am văzut deschizându‑se în cer Templul

15:5
Cap. 11:19.
cortului mărturiei. 6Și
15:6
Vers. 1.
din Templu au ieșit cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați
15:6
Cap. 1:13.
în in curat, strălucitor, și erau încinși la piept cu brâie de aur. 7Și
15:7
Cap. 4:6.
una din cele patru făpturi vii le‑a dat celor șapte îngeri șapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este
15:7
Cap. 4:9;
viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15:8
Ex. 40:341Rg. 8:102Cr. 5:14Is. 6:4
s‑a umplut de fum din pricina
15:8
2Tes. 1:9
slavei lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în Templu până nu aveau să se sfârșească cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.