Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
13

Cele două fiare

131Și am văzut ridicându-se din mare o

13:1
Dan. 7:2,7
fiară cu
13:1
Cap. 12:3;
zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece diademe și pe capete avea nume de hulă. 2Fiara
13:2
Dan. 7:6
pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe
13:2
Dan. 7:5
ca de urs și o gură
13:2
Dan. 7:4
ca de leu. Balaurul i-a
13:2
Cap. 12:9.
dat puterea lui, tronul
13:2
Cap. 16:10.
lui
13:2
Cap. 12:14.
și o stăpânire mare. 3Unul din capetele ei părea înjunghiat
13:3
Vers. 12,14.
de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată.

Și tot

13:3
Cap. 17:8.
pământul se mira după fiară. 4Și au început să se închine balaurului pentru că îi dăduse fiarei autoritatea lui. Și au început să i se închine fiarei, zicând: „Cine
13:4
Cap. 18:18.
este asemenea fiarei și cine se poate lupta cu ea?”

5Și i s-a dat o gură

13:5
Dan. 7:8,11,25
11:36
, care rostea vorbe mari și blasfemii. Și i s-a dat autoritate să lucreze patruzeci
13:5
Cap. 11:2;
și două de luni. 6Ea și-a deschis gura ca să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul
13:6
In. 1:14Col. 2:9
și pe cei ce locuiesc în cer. 7I s-a dat să facă
13:7
Cap. 11:7;
război cu sfinții și
13:7
Cap. 11:18;
să-i biruiască. Și i s-a dat autoritate peste orice seminție, peste orice popor, peste orice limbă și peste orice neam. 8Și toți locuitorii pământului i
13:8
Cap. 3:5;
se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la
13:8
Cap. 17:8.
întemeierea lumii în cartea vieții Mielului, care a fost înjunghiat.

9Cine
13:9
Cap. 2:7.
are urechi, să audă!

10Cine este sortit robiei

în robie va merge.

Cine este sortit sabiei

De sabie va cădea ucis.13:10 Ier. 15:2. Vezi și Ier. 43:11.

Aici
13:10
Cap. 14:12.
este răbdarea13:10 Gr. hypomonḗ, „statornicie”, „perseverență”, „dârzenie”. Vezi și cap. 14:12. și credincioșia sfinților.

11Apoi am văzut ridicându-se

13:11
Cap. 11:7.
din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. 12Ea lucra cu toată autoritatea primei fiare, în numele ei13:12 Lit. „înaintea ei”. Aici și în vers. 14., și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine primei fiare, a
13:12
Vers. 3.
cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Săvârșea
13:13
Cap. 16:14.
semne mari, până acolo
13:13
1Rg. 18:382Rg. 1:10,12
că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, înaintea oamenilor. 14Și-i amăgea
13:14
Cap. 12:9;
pe locuitorii pământului prin
13:14
2Tes. 2:9,10
semnele pe care i se dăduse să le facă în numele fiarei. Ea le-a zis locuitorilor pământului să-i facă un chip fiarei care avea rana de sabie și
13:14
2Rg. 20:7
trăia.

15I s-a dat putere să dea suflare chipului fiarei, pentru ca acesta să vorbească și
13:15
Cap. 16:2;
să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina chipului fiarei. 16Și a făcut ca toți – mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi – să
13:16
Cap. 14:9;
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acela, adică numele
13:17
Cap. 14:12.
fiarei, sau
13:17
Cap. 15:2.
numărul numelui ei.

18Aici

13:18
Cap. 17:9.
e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul
13:18
Cap. 15:2.
fiarei, căci
13:18
Cap. 21:17.
este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.

14

Mielul și cei răscumpărați

141Apoi m-am uitat și iată că Mielul

14:1
Cap. 5:6.
stătea pe muntele Sionului și împreună cu El erau o
14:1
Cap. 7:4.
sută patruzeci și patru de mii, care
14:1
Cap. 7:3;
aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său. 2Și am auzit venind din cer un glas ca
14:2
Cap. 1:15;
un vuiet de ape mari, ca bubuitul unui tunet puternic; și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă
14:2
Cap. 5:8.
cu harfa
14:2
Cap. 5:9;
. 3Cântau o cântare
14:3
Vers. 1.
nouă înaintea tronului, a celor patru făpturi vii și a bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei o sută patruzeci și patru de mii, care fuseseră răscumpărați de pe pământ.

4Aceștia nu s-au întinat cu femei, căci

14:4
2Cor. 11:2
sunt feciori14:4 Gr. parthénoi, „virgini”., și-L
14:4
Cap. 3:4;
urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost
14:4
Cap. 5:9.
răscumpărați dintre oameni, ca prim rod
14:4
Iac. 1:18
pentru Dumnezeu și pentru Miel. 5Și
14:5
Ps. 32:2
în gura lor nu s-a găsit minciună14:5 Țef. 3:13., căci sunt
14:5
Ef. 5:26Iuda 1:24
fără vină.

Mesajul celor trei îngeri

6Și am văzut un alt înger, care zbura

14:6
Cap. 8:13.
cu o
14:6
Ef. 3:3-11Tit 1:2
Evanghelie veșnică în înaltul cerului ca s-o vestească locuitorilor pământului, de orice
14:6
Cap. 13:7.
neam, din orice seminție, de orice limbă și din orice popor. 7El zicea cu glas tare:

„Temeți-vă

14:7
Cap. 1:18;
de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă
14:7
Neem. 9:6Ps. 33:6
124:8
146:5,6Fap. 14:15
17:24
Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”

8Apoi a urmat14:8 Sau: „i s-a alăturat”. Același verb și în vers. 9. un alt înger, al doilea, care a zis:

„A

14:8
Cap. 18:2.
căzut, a căzut Babilonul, cetatea
14:8
Cap. 11:8;
cea mare, care a dat de băut tuturor neamurilor din vinul desfrâului ei pătimaș!”

9Apoi a urmat un alt înger, al treilea, care a zis cu glas tare:

„Dacă se închină cineva

14:9
Cap. 13:14-16.
fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, 10va bea
14:10
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15
și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
14:10
Cap. 18:6.
neamestecat în
14:10
Cap. 16:19.
potirul mâniei Lui, și va fi chinuit
14:10
Cap. 20:10.
în foc
14:10
Cap. 19:20.
și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. 11Și fumul
14:11
Cap. 19:3.
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. 12Aici
14:12
Cap. 13:10.
este răbdarea sfinților, care
14:12
Cap. 12:17.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus.”

13Și am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: «Ferice
14:13
Cap. 20:6.
de morții care
14:13
1Cor. 15:181Tes. 4:16
mor în Domnul de acum încolo!»”

„Da”, zice Duhul, „ei

14:13
Cap. 6:11.
se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

Cele două recolte care vestesc sfârșitul

14Apoi m-am uitat, și iată un nor alb; și pe nor stătea Cineva care semăna

14:14
Cap. 1:13.
cu un fiu al omului; pe cap avea
14:14
Cap. 6:2.
o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuțită. 15Și un alt înger a
14:15
Cap. 16:17.
ieșit din Templu și a strigat cu glas tare Celui ce stătea pe nor:

„Trimite-ți secera

14:15
Ioel 3:13Mt. 13:39
și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului
14:15
Cap. 13:12.
este copt!”

16Atunci, Cel ce stătea pe nor Și-a aruncat secera pe pământ. Și pământul a fost secerat.17Și din Templul care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el o seceră ascuțită. 18Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit
14:18
Cap. 16:8.
din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea secera ascuțită:

„Trimite-ți

14:18
Ioel 3:13
secera cea ascuțită și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei s-au copt!”

19Și îngerul și-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul
14:19
Cap. 19:15.
cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20Și teascul
14:20
Is. 63:3Plân. 1:15
a fost călcat în picioare în afara
14:20
Cap. 11:8.
cetății; și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor
14:20
Cap. 19:14.
pe o întindere de o mie șase sute de stadii.
15

Biruitorii fiarei. Cei șapte îngeri

151Apoi am

15:1
Cap. 12:1,3.
văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15:1
Cap. 16:1;
îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci
15:1
Cap. 14:10.
cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.

2Și am văzut un fel de

15:2
Cap. 4:6;
mare de sticlă amestecată
15:2
Mt. 3:11
cu foc și
15:2
Cap. 13:15-17.
pe biruitorii fiarei, ai chipului ei și ai numărului numelui ei stând pe marea de sticlă cu
15:2
Cap. 5:8;
harfele lui Dumnezeu în mână. 3Ei cântau cântarea
15:3
Cap. 14:3.
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau:

Mari și minunate sunt lucrările Tale15:3 Ps. 111:2; 139:14.,

Doamne Dumnezeule atotputernic15:3 Am. 3:13; 4:13 (Septuaginta).!

Drepte

15:3
Cap. 16:7.
și adevărate sunt căile Tale15:3 Dt. 32:4. Ps. 145:17.,

Împăratul neamurilor!15:3 Ier. 10:7.

4Cine

15:4
Ex. 15:14-16
nu se va teme, Doamne15:4 Ier. 10:7.,

și cine nu va slăvi Numele Tău15:4 Ps. 86:9.?

Căci numai Tu ești Sfânt

și toate

15:4
Is. 66:23
neamurile vor veni15:4 Is. 2:2. Ier. 16:19.

și se vor închina înaintea Ta,

pentru că judecățile Tale au fost arătate!

5După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul

15:5
Cap. 11:19.
cortului mărturiei. 6Și
15:6
Vers. 1.
din Templu au ieșit cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați
15:6
Cap. 1:13.
în in curat, strălucitor, și erau încinși la piept cu brâie de aur. 7Și
15:7
Cap. 4:6.
una din cele patru făpturi vii le-a dat celor șapte îngeri șapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este
15:7
Cap. 4:9;
viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15:8
Ex. 40:341Rg. 8:102Cr. 5:14Is. 6:4
s-a umplut de fum din pricina
15:8
2Tes. 1:9
slavei lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în Templu până nu aveau să se sfârșească cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.