Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
19

191După aceea, am auzit

19:1
Cap. 11:15.
ca un glas puternic, al unei mari mulțimi, în cer, care zicea:

„Aleluia!

Mântuirea

19:1
Cap. 4:11;
, slava și puterea

sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru,

2pentru că adevărate

19:2
Cap. 15:3;
și drepte sunt judecățile Lui:

El a judecat‑o pe desfrânata cea mare,

care strica pământul cu desfrâul ei,

și a răzbunat

19:2
Cap. 6:10;
sângele robilor Săi

din mâna ei!”

3Și au zis a doua oară:

„Aleluia!

Fumul

19:3
Cap. 14:11;
ei se înalță în vecii vecilor!”

4Și cei
19:4
Cap. 4:4,6,10;
douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s‑au aruncat la pământ și I s‑au închinat lui Dumnezeu, care stătea pe tron. Și au zis:

„Amin

19:4
Cap. 5:14.
! Aleluia!”

Nunta Mielului

5Și dinspre tron a ieșit un glas, care zicea:

„Lăudați‑L

19:5
Ps. 134:1
135:1
pe Dumnezeul nostru,

toți robii Lui,

cei ce vă temeți de El,

mici și

19:5
Cap. 11:18;
mari!”

6Și
19:6
Cap. 14:2.
am auzit ca un glas al unei mulțimi mari, ca vuietul multor ape, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea:

„Aleluia!

Domnul

19:6
Cap. 11:15,17;
, Dumnezeul nostru cel atotputernic,

a început să împărățească.

7Să ne bucurăm, să ne veselim

și să‑I dăm slavă!

Căci a

19:7
Cap. 21:2,9.
venit nunta Mielului

și mireasa Lui s‑a pregătit:

8i s‑a dat

19:8
Cap. 3:18.
să se îmbrace

cu in subțire, strălucitor și curat.”

(Inul
19:8
Ps. 132:9
subțire sunt faptele drepte ale sfinților.)

9Apoi mi‑a zis: „Scrie: «Ferice

19:9
Mt. 22:2,3Lc. 14:15,16
de cei chemați la ospățul nunții Mielului!»” Apoi mi‑a zis: „Acestea
19:9
Cap. 21:5;
sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu!” 10Și m‑am
19:10
Cap. 22:8.
aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi‑a zis: „Nicidecum
19:10
Cap. 22:9.
! Eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi, care
19:10
Cap. 12:17.
păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu să I te închini!” (Căci mărturia lui Isus este duhul profeției.)

Revenirea Împăratului

11Apoi

19:11
Cap. 15:5.
am văzut cerul deschis și iată că s‑a arătat un
19:11
Cap. 6:2.
cal alb. Cel ce stătea pe el este numit credincios
19:11
Cap. 3:14.
și adevărat; El judecă
19:11
Is. 11:4
și Se luptă cu dreptate. 12Ochii
19:12
Cap. 1:14;
Lui erau ca para focului; pe cap
19:12
Cap. 6:2.
purta multe diademe, având
19:12
Vers. 16. Cap. 2:17.
scris un nume pe care nu‑l știe nimeni, ci numai El. 13Era
19:13
Is. 63:2,3
îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Și numele Lui este „Cuvântul
19:13
In. 1:11In. 5:7
lui Dumnezeu”.

14Oștirile

19:14
Cap. 14:20.
din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate
19:14
Cap. 4:4;
cu in subțire, alb și curat. 15Din gura
19:15
Vers. 21. Cap. 1:16.
Lui ieșea o sabie ascuțită, pentru a lovi cu ea neamurile, pe care
19:15
Cap. 2:27;
le va păstori cu un toiag de fier19:15 Ps. 2:9 (Septuaginta).. Și
19:15
Cap. 14:19,20.
va călca în picioare teascul vinului mâniei aprinse a Dumnezeului celui atotputernic. 16Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul
19:16
Cap. 17:14.
împăraților și Domnul domnilor”.

17Apoi am văzut un înger care stătea în soare. El a strigat cu glas puternic și a zis tuturor păsărilor care zburau în înaltul cerului: „Veniți

19:17
Ez. 39:17
, adunați‑vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, 18ca
19:18
Ez. 39:18,20
să mâncați carnea împăraților, carnea căpeteniilor, carnea celor puternici, carnea cailor și a călăreților și carnea oamenilor de tot felul: liberi și robi, mici și mari!” 19Și
19:19
Cap. 16:16;
am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor adunate ca să facă război cu Cel ce era călare pe cal și cu oastea Lui. 20Și
19:20
Cap. 16:13,14.
fiara a fost prinsă. Și, împreună cu ea, a fost prins profetul mincinos, care făcuse în numele ei semnele cu care îi amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și
19:20
Cap. 13:12,15.
se închinaseră chipului ei. Aceștia
19:20
Cap. 20:10.
doi au fost aruncați de vii în iazul de foc, care
19:20
Cap. 14:10;
arde cu pucioasă. 21Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura Celui ce era călare pe cal. Și toate păsările s‑au săturat din carnea
19:21
Cap. 17:16.
lor.

20

Mileniul și judecata finală

201Apoi am văzut un înger care se cobora din cer și care

20:1
Cap. 1:18;
avea în mână cheia Adâncului și un lanț mare. 2El a înșfăcat balaurul
20:2
Cap. 12:9.
, șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l‑a legat pentru o mie de ani. 3L‑a aruncat în Adânc, l‑a închis acolo și a pecetluit
20:3
Dan. 6:17
intrarea deasupra lui, ca
20:3
Cap. 16:14,16.
să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme.

4Și am văzut niște tronuri

20:4
Dan. 7:9,22,27Mt. 19:28Lc. 22:30
; și celor ce s‑au așezat pe ele li s‑a dat judecata
20:4
1Cor. 6:2,3
. Și am văzut sufletele
20:4
Cap. 6:9.
celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce
20:4
Cap. 13:12.
nu se închinaseră fiarei și chipului ei
20:4
Cap. 13:15,16.
și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au
20:4
Cap. 5:10.
împărățit cu Hristos o mie de ani. 5Ceilalți morți n‑au înviat până nu s‑au sfârșit cei o mie de ani.

Aceasta este prima înviere. 6Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima înviere! Asupra lor a doua moarte

20:6
Cap. 2:11;
n‑are nicio putere; și ei vor fi preoți
20:6
Cap. 1:6;
ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani.

7Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat din temnița lui 8și va ieși ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog

20:8
Ez. 38:2
39:1
și pe Magog, ca să‑i
20:8
Cap. 16:14.
adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. 9Și
20:9
Is. 8:8Ez. 38:9,16
ei s‑au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită. Dar din cer s‑a coborât foc și i‑a mistuit.20:9 2Rg. 1:10,12. 10Și Diavolul, care‑i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde
20:10
Cap. 19:20.
erau fiara și profetul mincinos. Și vor fi chinuiți
20:10
Cap. 14:10,11.
zi și noapte în vecii vecilor.

11Apoi am văzut un tron mare și alb și pe Cel ce stătea pe el. Pământul și cerul au

20:11
Cap. 21:1.
fugit dinaintea Lui și
20:11
Dan. 2:35
nu și‑au mai găsit locul. 12Și i‑am văzut pe morți, mari
20:12
Cap. 19:5.
și mici, stând în picioare înaintea tronului. Niște
20:12
Dan. 7:10
cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă
20:12
Cap. 3:5;
carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați potrivit celor scrise în cărțile acelea, după
20:12
Cap. 2:23. Vers. 13. Cap. 22:12.
faptele lor. 13Marea i‑a dat înapoi pe morții care erau în ea; Moartea
20:13
Cap. 6:9.
și Locuința Morților i‑au dat înapoi pe morții care erau în ele; și au fost judecați: fiecare după faptele lui. 14Apoi Moartea
20:14
1Cor. 15:26,54,55
și Locuința Morților au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta
20:14
Vers. 6. Cap. 21:8.
este moartea a doua – iazul de foc. 15Oricine n‑a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat
20:15
Cap. 19:20.
în iazul de foc.

21

Un cer nou și un pământ nou

211Apoi am

21:1
Is. 65:17
66:222Pt. 3:13
văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că
21:1
Cap. 20:11.
cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră, și marea nu mai era. 2Și eu am văzut
21:2
Vers. 10. Cap. 3:12.
coborându‑se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită
21:2
Is. 54:5
61:102Cor. 11:2
ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3Și am auzit un glas tare, care venea dinspre tron și zicea:

„Iată, cortul

21:3
Cap. 7:15.
lui Dumnezeu este cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 4El
21:4
Cap. 7:17.
va șterge orice lacrimă din ochii21:4 Is. 25:8. lor. Și
21:4
Cap. 20:14.
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici
21:4
Is. 35:10
61:3
65:19
tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

5Cel ce

21:5
Cap. 4:2,9;
stătea pe tron a zis: „Iată
21:5
Is. 43:192Cor. 5:17
, Eu fac toate lucrurile noi.” Și a adăugat: „Scrie: «Aceste
21:5
Cap. 19:9.
cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.»” 6Apoi mi‑a zis: „S‑a
21:6
Cap. 16:17.
sfârșit! Eu
21:6
Cap. 1:8;
sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui căruia îi este sete îi voi
21:6
Cap. 22:17.
da să bea fără plată din izvorul apei vieții. 7Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu
21:7
Zah. 8:8Evr. 8:10
voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul Meu.21:7 2Sam. 7:14. Ez. 11:20. 8Cât
21:8
Cap. 22:15.
despre lași, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri și toți mincinoșii, partea lor este în iazul
21:8
Cap. 20:14,15.
care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Noul Ierusalim

9Apoi unul din cei

21:9
Cap. 15:1,6,7.
șapte îngeri care țineau cele șapte cupe pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine, zicând: „Vino să‑ți arăt mireasa
21:9
Vers. 2. Cap. 19:7.
, soția Mielului!” 10Și m‑a dus în
21:10
Cap. 1:10;
Duhul pe un munte mare și înalt. Și mi‑a arătat cetatea
21:10
Vers. 2.
sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu, 11având
21:11
Vers. 23. Cap. 22:5.
slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era ca o piatră foarte scumpă, ca o piatră de iaspis cristalin. 12Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea douăsprezece
21:12
Ez. 48:31‑34
porți, și la porți – doisprezece îngeri. Și pe porți erau scrise niște nume: numele celor douăsprezece seminții ale fiilor lui Israel. 13Spre
21:13
Ez. 48:31‑34
răsărit erau trei porți, spre miazănoapte – trei porți, spre miazăzi – trei porți și spre apus – trei porți. 14Zidul cetății avea douăsprezece temelii și pe ele
21:14
Mt. 16:18Gal. 2:9Ef. 2:20
erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

15Îngerul care vorbea cu mine avea

21:15
Cap. 11:1.
ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. 16Cetatea avea formă pătrată și lungimea ei era cât lățimea. A măsurat cetatea cu trestia: douăsprezece mii de stadii21:16 Stadiu (gr. stádion): unitate de măsură a cărei lungime varia în funcție de spațiul cultural‑geografic. Stadiul olimpic avea în mod tipic 600 de picioare (192 m); cel alexandrin era mai mic (185 m).. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau egale. 17I‑a măsurat și zidul și a găsit o sută patruzeci și patru de coți, după măsura oamenilor, folosită și de înger. 18Zidul era făcut din iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. 19Temeliile
21:19
Is. 54:11
zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: prima temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de calcedonie; a patra, de smarald; 20a cincea, de sardonix; a șasea, de sardiu; a șaptea, de crisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de crisopraz; a unsprezecea, de hiacint; a douăsprezecea, de ametist. 21Cele douăsprezece porți erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr‑un singur mărgăritar. Strada
21:21
Cap. 22:2.
cetății21:21 Gr. platéia poate denumi fie strada principală a cetății, fie piața centrală. era de aur curat, ca sticla străvezie.

22Templu

21:22
In. 4:23
n‑am văzut în cetate, pentru că Domnul, Dumnezeul atotputernic, și Mielul sunt Templul ei. 23Cetatea
21:23
Vers. 11. Cap. 22:5.
n‑are nevoie nici de soare, nici de lună care să‑i dea lumină, căci o luminează slava lui Dumnezeu, și făclia ei este Mielul. 24Neamurile
21:24
Is. 60:3,5,11
66:12
vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava lor în ea. 25Porțile
21:25
Is. 60:11
ei nu se vor închide ziua, fiindcă acolo nu va mai fi
21:25
Cap. 22:5.
noapte. 26În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. 27Nimic întinat nu
21:27
Cap. 22:14.
va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea
21:27
Cap. 3:5;
vieții Mielului.