Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
20

Mileniul și judecata finală

201Apoi am văzut un înger care se cobora din cer și care

20:1
Cap. 1:18;
avea în mână cheia Adâncului și un lanț mare. 2El a înșfăcat balaurul
20:2
Cap. 12:9.
, șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l‑a legat pentru o mie de ani. 3L‑a aruncat în Adânc, l‑a închis acolo și a pecetluit
20:3
Dan. 6:17
intrarea deasupra lui, ca
20:3
Cap. 16:14,16.
să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme.

4Și am văzut niște tronuri

20:4
Dan. 7:9,22,27Mt. 19:28Lc. 22:30
; și celor ce s‑au așezat pe ele li s‑a dat judecata
20:4
1Cor. 6:2,3
. Și am văzut sufletele
20:4
Cap. 6:9.
celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce
20:4
Cap. 13:12.
nu se închinaseră fiarei și chipului ei
20:4
Cap. 13:15,16.
și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au
20:4
Cap. 5:10.
împărățit cu Hristos o mie de ani. 5Ceilalți morți n‑au înviat până nu s‑au sfârșit cei o mie de ani.

Aceasta este prima înviere. 6Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima înviere! Asupra lor a doua moarte

20:6
Cap. 2:11;
n‑are nicio putere; și ei vor fi preoți
20:6
Cap. 1:6;
ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani.

7Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat din temnița lui 8și va ieși ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog

20:8
Ez. 38:2
39:1
și pe Magog, ca să‑i
20:8
Cap. 16:14.
adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. 9Și
20:9
Is. 8:8Ez. 38:9,16
ei s‑au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită. Dar din cer s‑a coborât foc și i‑a mistuit.20:9 2Rg. 1:10,12. 10Și Diavolul, care‑i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde
20:10
Cap. 19:20.
erau fiara și profetul mincinos. Și vor fi chinuiți
20:10
Cap. 14:10,11.
zi și noapte în vecii vecilor.

11Apoi am văzut un tron mare și alb și pe Cel ce stătea pe el. Pământul și cerul au

20:11
Cap. 21:1.
fugit dinaintea Lui și
20:11
Dan. 2:35
nu și‑au mai găsit locul. 12Și i‑am văzut pe morți, mari
20:12
Cap. 19:5.
și mici, stând în picioare înaintea tronului. Niște
20:12
Dan. 7:10
cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă
20:12
Cap. 3:5;
carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați potrivit celor scrise în cărțile acelea, după
20:12
Cap. 2:23. Vers. 13. Cap. 22:12.
faptele lor. 13Marea i‑a dat înapoi pe morții care erau în ea; Moartea
20:13
Cap. 6:9.
și Locuința Morților i‑au dat înapoi pe morții care erau în ele; și au fost judecați: fiecare după faptele lui. 14Apoi Moartea
20:14
1Cor. 15:26,54,55
și Locuința Morților au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta
20:14
Vers. 6. Cap. 21:8.
este moartea a doua – iazul de foc. 15Oricine n‑a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat
20:15
Cap. 19:20.
în iazul de foc.

21

Un cer nou și un pământ nou

211Apoi am

21:1
Is. 65:17
66:222Pt. 3:13
văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că
21:1
Cap. 20:11.
cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră, și marea nu mai era. 2Și eu am văzut
21:2
Vers. 10. Cap. 3:12.
coborându‑se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită
21:2
Is. 54:5
61:102Cor. 11:2
ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3Și am auzit un glas tare, care venea dinspre tron și zicea:

„Iată, cortul

21:3
Cap. 7:15.
lui Dumnezeu este cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 4El
21:4
Cap. 7:17.
va șterge orice lacrimă din ochii21:4 Is. 25:8. lor. Și
21:4
Cap. 20:14.
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici
21:4
Is. 35:10
61:3
65:19
tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

5Cel ce

21:5
Cap. 4:2,9;
stătea pe tron a zis: „Iată
21:5
Is. 43:192Cor. 5:17
, Eu fac toate lucrurile noi.” Și a adăugat: „Scrie: «Aceste
21:5
Cap. 19:9.
cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.»” 6Apoi mi‑a zis: „S‑a
21:6
Cap. 16:17.
sfârșit! Eu
21:6
Cap. 1:8;
sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui căruia îi este sete îi voi
21:6
Cap. 22:17.
da să bea fără plată din izvorul apei vieții. 7Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu
21:7
Zah. 8:8Evr. 8:10
voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul Meu.21:7 2Sam. 7:14. Ez. 11:20. 8Cât
21:8
Cap. 22:15.
despre lași, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri și toți mincinoșii, partea lor este în iazul
21:8
Cap. 20:14,15.
care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Noul Ierusalim

9Apoi unul din cei

21:9
Cap. 15:1,6,7.
șapte îngeri care țineau cele șapte cupe pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine, zicând: „Vino să‑ți arăt mireasa
21:9
Vers. 2. Cap. 19:7.
, soția Mielului!” 10Și m‑a dus în
21:10
Cap. 1:10;
Duhul pe un munte mare și înalt. Și mi‑a arătat cetatea
21:10
Vers. 2.
sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu, 11având
21:11
Vers. 23. Cap. 22:5.
slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era ca o piatră foarte scumpă, ca o piatră de iaspis cristalin. 12Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea douăsprezece
21:12
Ez. 48:31‑34
porți, și la porți – doisprezece îngeri. Și pe porți erau scrise niște nume: numele celor douăsprezece seminții ale fiilor lui Israel. 13Spre
21:13
Ez. 48:31‑34
răsărit erau trei porți, spre miazănoapte – trei porți, spre miazăzi – trei porți și spre apus – trei porți. 14Zidul cetății avea douăsprezece temelii și pe ele
21:14
Mt. 16:18Gal. 2:9Ef. 2:20
erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

15Îngerul care vorbea cu mine avea

21:15
Cap. 11:1.
ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. 16Cetatea avea formă pătrată și lungimea ei era cât lățimea. A măsurat cetatea cu trestia: douăsprezece mii de stadii21:16 Stadiu (gr. stádion): unitate de măsură a cărei lungime varia în funcție de spațiul cultural‑geografic. Stadiul olimpic avea în mod tipic 600 de picioare (192 m); cel alexandrin era mai mic (185 m).. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau egale. 17I‑a măsurat și zidul și a găsit o sută patruzeci și patru de coți, după măsura oamenilor, folosită și de înger. 18Zidul era făcut din iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. 19Temeliile
21:19
Is. 54:11
zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: prima temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de calcedonie; a patra, de smarald; 20a cincea, de sardonix; a șasea, de sardiu; a șaptea, de crisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de crisopraz; a unsprezecea, de hiacint; a douăsprezecea, de ametist. 21Cele douăsprezece porți erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr‑un singur mărgăritar. Strada
21:21
Cap. 22:2.
cetății21:21 Gr. platéia poate denumi fie strada principală a cetății, fie piața centrală. era de aur curat, ca sticla străvezie.

22Templu

21:22
In. 4:23
n‑am văzut în cetate, pentru că Domnul, Dumnezeul atotputernic, și Mielul sunt Templul ei. 23Cetatea
21:23
Vers. 11. Cap. 22:5.
n‑are nevoie nici de soare, nici de lună care să‑i dea lumină, căci o luminează slava lui Dumnezeu, și făclia ei este Mielul. 24Neamurile
21:24
Is. 60:3,5,11
66:12
vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava lor în ea. 25Porțile
21:25
Is. 60:11
ei nu se vor închide ziua, fiindcă acolo nu va mai fi
21:25
Cap. 22:5.
noapte. 26În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. 27Nimic întinat nu
21:27
Cap. 22:14.
va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea
21:27
Cap. 3:5;
vieții Mielului.

22

221Și mi‑a arătat râul

22:1
Ez. 47:1Zah. 14:8
apei vieții, limpede ca cristalul, care curgea de la tronul lui Dumnezeu și al Mielului 2prin
22:2
Cap. 21:21.
mijlocul cetății; iar pe cele două maluri ale râului era pomul22:2 Termenul „pom”, la singular, este probabil folosit cu sens colectiv, denumind mai mulți pomi. Imaginea este preluată din Ez. 47:7, unde profetul vede „pom mult” pe ambele maluri ale râului. vieții
22:2
Cap. 2:7.
, rodind douăsprezece feluri de rod și dând rod în fiecare lună; și frunzele pomului slujesc la
22:2
Cap. 21:24.
vindecarea popoarelor. 3Nu
22:3
Zah. 14:11
va mai fi nimic supus blestemului. Tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea, și robii Lui Îi vor sluji. 4Ei vor
22:4
Mt. 5:81Cor. 13:121In. 3:2
vedea fața Lui și
22:4
Cap. 3:12;
Numele Lui va fi pe frunțile lor. 5Și noapte nu va mai fi
22:5
Cap. 21:23,25.
; nu vor mai avea nevoie nici de lumina lămpii, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu va lumina peste ei. Și
22:5
Cap. 3:21.
vor împărăți în vecii vecilor.

Epilog

6Și îngerul mi‑a zis: „Aceste

22:6
Cap. 19:9;
cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor profeților, l‑a
22:6
Cap. 1:1.
trimis pe îngerul Său să le arate robilor Săi ceea ce trebuie să se întâmple în curând.” 7„Și, iată
22:7
Cap. 3:11.
, Eu vin curând! Ferice
22:7
Cap. 1:3.
de cine păzește cuvintele profeției din cartea aceasta!”

8Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și când le‑am auzit și le‑am văzut, am

22:8
Cap. 19:10.
căzut la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. 9Dar el mi‑a zis: „Nicidecum
22:9
Dan. 8:26
! Eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi, profeții, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să I te închini!” 10Apoi
22:10
Cap. 10:4.
mi‑a zis: „Să nu pecetluiești cuvintele profeției din cartea
22:10
Cap. 1:3.
aceasta, căci vremea este aproape! 11Cine
22:11
Ez. 3:27Dan. 12:10
este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este drept să trăiască și mai departe în dreptate, iar cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”

12„Iată, Eu vin curând, și răsplata

22:12
Is. 40:10
Mea este cu Mine, ca să
22:12
Cap. 20:12.
dau fiecăruia după fapta lui! 13Eu
22:13
Cap. 1:8,11.
sunt Alfa și Omega, Cel‑dintâi și Cel‑de‑pe‑urmă, Începutul și Sfârșitul.

14Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la

22:14
Cap. 2:7.
pomul vieții și
22:14
Cap. 21:27.
să intre pe porți în cetate! 15Afară
22:15
Cap. 9:20,21;
sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, idolatrii și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună!

16Eu

22:16
Cap. 1:1.
, Isus, l‑am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul
22:16
Cap. 2:28.
strălucitor de dimineață.”

17Și Duhul și Mireasa

22:17
Cap. 21:2,9.
zic: „Vino!” Și cine aude să zică: „Vino!” Și
22:17
Cap. 21:6.
cel căruia îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!

18O spun clar oricui aude cuvintele profeției din cartea aceasta că, dacă

22:18
Dt. 4:2
12:32Pr. 30:6
va adăuga cineva ceva la ele, îi va adăuga și Dumnezeu urgiile descrise în cartea
22:18
Cap. 21:2.
aceasta. 19Și, dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei profeții, îi va scoate și Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, descrise în cartea aceasta.

20Cel ce mărturisește aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin!

22:20
In. 21:25
Vino
22:20
2Tim. 4:8
, Doamne Isuse!

21Harul

22:21
Rom. 16:202Tes. 3:18
Domnului Isus [Hristos] să fie cu toți! [Amin!]