Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Închinarea cerească

41După aceste lucruri, m‑am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Primul glas

4:1
Cap. 1:10.
, ca de trâmbiță, pe care‑l auzisem vorbind cu mine, mi‑a zis: „Suie‑te
4:1
Cap. 11:12.
aici și‑ți
4:1
Cap. 1:19;
voi arăta ce trebuie să se întâmple după aceste lucruri!”

2Îndată am

4:2
Cap. 1:10;
fost luat în Duhul. Și iată că în cer era așezat un tron
4:2
Is. 6:1Ier. 17:12Ez. 1:26
10:1Dan. 7:9
, și pe tron stătea Cineva. 3Cel ce stătea pe el avea înfățișarea pietrei de iaspis4:3 Gr. íaspis nu denumește jaspul actual (opac și fără strălucire), ci o piatră prețioasă transparentă și scânteietoare (vezi cap. 21:11). Enciclopedistul latin Pliniu cel Bătrân descrie paisprezece varietăți ale iaspisului, cele mai multe transparente (Istoria naturală, cap. 37.37). și de sardiu, iar tronul era înconjurat de un curcubeu
4:3
Ez. 1:28
care avea înfățișarea pietrei de smarald. 4Împrejurul
4:4
Cap. 11:16.
tronului erau douăzeci și patru de tronuri, și pe tronuri – douăzeci și patru de bătrâni îmbrăcați
4:4
Cap. 3:4,5;
în haine albe, având pe capetele lor cununi de aur. 5Din tron ieșeau fulgere
4:5
Cap. 8:5;
, glasuri și tunete. Înaintea tronului ardeau
4:5
Ex. 37:232Cr. 4:20Ez. 1:13Zah. 4:2
șapte făclii de foc, care sunt cele
4:5
Cap. 1:4;
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6Înaintea tronului era ca o mare
4:6
Cap. 15:2.
de sticlă, asemenea cristalului. În
4:6
Ez. 1:5
mijlocul tronului și împrejurul tronului erau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. 7Prima
4:7
Num. 2:2Ez. 1:10
10:14
făptură vie semăna cu un leu, a doua făptură – cu un vițel, a treia făptură avea chip ca de om, iar a patra făptură era asemenea unui vultur în zbor. 8Fiecare dintre aceste patru făpturi vii avea câte șase
4:8
Is. 6:2
aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte, fără odihnă, zic:

Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul

4:8
Cap. 1:8.
Dumnezeu, Cel
4:8
Cap. 1:4.
Atotputernic4:8 Is. 6:3.,

care era, care este, care vine!”

9Când făpturile vii Îi dau slavă, cinste și mulțumiri Celui ce stă pe tron și care

4:9
Cap. 1:18;
este viu în vecii vecilor, 10cei
4:10
Cap. 5:8,14.
douăzeci și patru de bătrâni se aruncă înaintea Celui ce stă pe tron și se închină Celui ce este viu în vecii vecilor, își pun cununile jos înaintea tronului și zic:

11„Vrednic

4:11
Cap. 5:12.
ești Tu, Domnul și Dumnezeul nostru,

să primești slava, cinstea și puterea,

căci

4:11
Cap. 10:6.
Tu ai creat toate lucrurile

și prin voia Ta sunt în ființă și au fost create!”

5

Mielul care deschide cartea

51Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui așezat pe tron o

5:1
Ez. 2:9,10
carte5:1 Prin gr. biblíon, folosit de 23 de ori în Apocalipsa, trebuie înțeles „sul”. Codexul, format din coli îndoite, a căror margine stângă era legată pentru a permite răsfoirea, a început să fie utilizat pe scară largă în secolul al II‑lea d.Hr. scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, pecetluită
5:1
Is. 29:11Dan. 2:4
cu șapte peceți. 2Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să‑i rupă pecețile?” 3Și nimeni, nici din cer
5:3
Vers. 13.
, nici de pe pământ, nici de sub pământ, nu putea să deschidă cartea și să se uite în ea. 4Și am plâns mult pentru că nimeni n‑a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. 5Și unul dintre bătrâni mi‑a zis: „Nu plânge! Iată că Leul
5:5
Gen. 49:9,10Evr. 7:14
din seminția lui Iuda, Rădăcina
5:5
Cap. 22:16.
lui David, a biruit ca să deschidă cartea și
5:5
Cap. 6:1.
cele șapte peceți ale ei.”

6Și în mijlocul tronului și al celor patru făpturi vii și în mijlocul bătrânilor, am văzut stând în picioare un

5:6
Cap. 13:8;
Miel. Părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte
5:6
Zah. 3:9
4:10
ochi, care sunt cele
5:6
Cap. 4:5.
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. 7El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a Celui așezat
5:7
Cap. 4:2.
pe tron.

8Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei

5:8
Cap. 4:8,10.
douăzeci și patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare câte o harfă
5:8
Cap. 14:2;
și cupe de aur pline cu tămâie, care
5:8
Cap. 8:3,4.
sunt rugăciunile sfinților. 9Ei cântau
5:9
Cap. 14:3.
o cântare nouă și ziceau:

„Vrednic

5:9
Cap. 4:11.
ești să iei cartea și să‑i rupi pecețile,

căci ai fost înjunghiat

și ai

5:9
Cap. 14:4.
răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău,

oameni din

5:9
Cap. 7:9;
orice seminție, de orice limbă,

din orice popor și de orice neam!

10Ai

5:10
Cap. 1:6;
făcut din ei o împărăție și preoți

pentru Dumnezeul nostru;

ei vor împărăți pe pământ.”

11M‑am uitat și am auzit glasul multor îngeri în jurul

5:11
Cap. 4:4.
tronului, al făpturilor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de zece mii
5:11
Ps. 68:17Dan. 7:10Evr. 12:22
de ori zece mii și mii de mii. 12Ei ziceau cu glas tare:

„Vrednic

5:12
Cap. 4:11.
este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească

puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria,

cinstea, slava și binecuvântarea!”

13Și pe toate
5:13
Flp. 2:10
făpturile din cer, de pe pământ, de sub pământ și de pe mare – pe toate câte se află în aceste locuri – le‑am auzit zicând:

„Ale Celui ce

5:13
Cap. 1:6.
stă pe tron și ale Mielului

să fie binecuvântarea

5:13
Cap. 6:16;
, cinstea, slava și stăpânirea

în vecii vecilor!”

14Și
5:14
Cap. 19:4.
cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!” Și cei douăzeci și patru de bătrâni s‑au aruncat la pământ și s‑au închinat [Celui ce
5:14
Cap. 4:9,10.
este viu în vecii vecilor].
6

Cele șapte peceți

61M‑am uitat când a rupt Mielul prima din cele șapte peceți

6:1
Cap. 5:5‑7.
și am auzit‑o pe prima
6:1
Cap. 4:7.
din cele patru făpturi vii zicând cu glas ca de tunet: „Vino!”6:1 Aici și în vers. 3, 5 și 7, unele manuscrise adaugă lecțiunea „și vezi”, dând impresia că poruncile rostite de cele patru făpturi îl vizează pe Ioan. Manuscrisele cele mai timpurii ale cărții Apocalipsa nu conțin acest adaos. Îndemnurile rostite de cele patru făpturi se adresează celor patru cai de culori diferite. 2M‑am uitat și iată că s‑a arătat un
6:2
Cap. 9:11.
cal alb. Cel ce
6:2
Ps. 45:4
stătea pe el avea un arc; i
6:2
Cap. 14:14.
s‑a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască.

3Când a rupt Mielul a doua pecete, am

6:3
Cap. 4:7.
auzit‑o pe a doua făptură vie zicând: „Vino!” 4Și
6:4
Zah. 6:2
a ieșit un alt cal, roșu aprins. Celui ce stătea pe el i s‑a dat să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții; și i s‑a dat o sabie mare.

5Când a rupt Mielul pecetea a treia, am

6:5
Cap. 4:7.
auzit‑o pe a treia făptură vie zicând: „Vino!” M‑am uitat și iată că s‑a arătat un
6:5
Zah. 6:2
cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. 6Și, din mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit ca un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un dinar6:6 Gr. dēnárion, monedă romană ce reprezenta, de obicei, remunerația unui muncitor pentru o zi de lucru. și trei măsuri de orz pentru un dinar! Dar să nu vatămi untdelemnul
6:6
Cap. 9:4.
și vinul!”

7Când a rupt Mielul pecetea a patra, am

6:7
Cap. 4:7.
auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vino!” 8M‑am uitat
6:8
Zah. 6:3
și iată că s‑a arătat un cal galben‑verzui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și în urma lui venea Locuința Morților. Li s‑a dat autoritate peste a patra parte a pământului, ca să
6:8
Ez. 14:21
ucidă cu sabie, cu foamete, cu molimă și
6:8
Lev. 26:22
cu fiarele pământului.

9Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar

6:9
Cap. 8:3;
sufletele
6:9
Cap. 20:4.
celor ce fuseseră înjunghiați din pricina
6:9
Cap. 1:9.
Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii
6:9
Cap. 12:17;
pe care o făcuseră. 10Ei strigau cu glas tare și ziceau: „Până
6:10
Zah. 1:12
când, Stăpâne
6:10
Cap. 3:7.
sfânt și adevărat, zăbovești
6:10
Cap. 11:18;
judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” 11Fiecăruia dintre ei i s‑a dat o haină
6:11
Cap. 3:4,5;
albă și li s‑a spus să
6:11
Cap. 14:13.
se mai odihnească puțină vreme, până vor ajunge la deplinătate6:11 Fie sub aspect moral, fie sub aspect numeric. tovarășii lor de slujbă și frații lor, care aveau să fie omorâți ca și ei.

12M‑am uitat când a rupt Mielul pecetea a șasea și s‑a făcut

6:12
Cap. 16:18.
un mare cutremur. Soarele
6:12
Ioel 2:10,31
3:15Mt. 24:29Fap. 2:20
s‑a făcut negru ca un sac de păr, luna s‑a făcut toată ca sângele 13și
6:13
Cap. 8:10;
stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele târzii din pom când este scuturat de un vânt puternic. 14Cerul
6:14
Ps. 102:26Is. 34:4Evr. 1:12,13
s‑a strâns ca o carte pe care o faci sul. Și toți
6:14
Cap. 16:20.
munții și toate insulele s‑au mutat din locurile lor. 15Împărații pământului, mai‑marii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii liberi s‑au
6:15
Is. 2:19
ascuns în peșteri și în stâncile munților. 16Și
6:16
Cap. 9:6.
ziceau munților și stâncilor: „Cădeți peste noi și ascundeți‑ne6:16 Os. 10:8. de Fața Celui ce stă pe tron și de mânia Mielului! 17Căci
6:17
Cap. 16:14.
a venit ziua cea mare a mâniei Lor și
6:17
Ps. 76:7
cine poate sta în picioare?”