Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Cele șapte peceți

61M‑am uitat când a rupt Mielul prima din cele șapte peceți

6:1
Cap. 5:5‑7.
și am auzit‑o pe prima
6:1
Cap. 4:7.
din cele patru făpturi vii zicând cu glas ca de tunet: „Vino!”6:1 Aici și în vers. 3, 5 și 7, unele manuscrise adaugă lecțiunea „și vezi”, dând impresia că poruncile rostite de cele patru făpturi îl vizează pe Ioan. Manuscrisele cele mai timpurii ale cărții Apocalipsa nu conțin acest adaos. Îndemnurile rostite de cele patru făpturi se adresează celor patru cai de culori diferite. 2M‑am uitat și iată că s‑a arătat un
6:2
Cap. 9:11.
cal alb. Cel ce
6:2
Ps. 45:4
stătea pe el avea un arc; i
6:2
Cap. 14:14.
s‑a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască.

3Când a rupt Mielul a doua pecete, am

6:3
Cap. 4:7.
auzit‑o pe a doua făptură vie zicând: „Vino!” 4Și
6:4
Zah. 6:2
a ieșit un alt cal, roșu aprins. Celui ce stătea pe el i s‑a dat să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții; și i s‑a dat o sabie mare.

5Când a rupt Mielul pecetea a treia, am

6:5
Cap. 4:7.
auzit‑o pe a treia făptură vie zicând: „Vino!” M‑am uitat și iată că s‑a arătat un
6:5
Zah. 6:2
cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. 6Și, din mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit ca un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un dinar6:6 Gr. dēnárion, monedă romană ce reprezenta, de obicei, remunerația unui muncitor pentru o zi de lucru. și trei măsuri de orz pentru un dinar! Dar să nu vatămi untdelemnul
6:6
Cap. 9:4.
și vinul!”

7Când a rupt Mielul pecetea a patra, am

6:7
Cap. 4:7.
auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vino!” 8M‑am uitat
6:8
Zah. 6:3
și iată că s‑a arătat un cal galben‑verzui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și în urma lui venea Locuința Morților. Li s‑a dat autoritate peste a patra parte a pământului, ca să
6:8
Ez. 14:21
ucidă cu sabie, cu foamete, cu molimă și
6:8
Lev. 26:22
cu fiarele pământului.

9Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar

6:9
Cap. 8:3;
sufletele
6:9
Cap. 20:4.
celor ce fuseseră înjunghiați din pricina
6:9
Cap. 1:9.
Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii
6:9
Cap. 12:17;
pe care o făcuseră. 10Ei strigau cu glas tare și ziceau: „Până
6:10
Zah. 1:12
când, Stăpâne
6:10
Cap. 3:7.
sfânt și adevărat, zăbovești
6:10
Cap. 11:18;
judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” 11Fiecăruia dintre ei i s‑a dat o haină
6:11
Cap. 3:4,5;
albă și li s‑a spus să
6:11
Cap. 14:13.
se mai odihnească puțină vreme, până vor ajunge la deplinătate6:11 Fie sub aspect moral, fie sub aspect numeric. tovarășii lor de slujbă și frații lor, care aveau să fie omorâți ca și ei.

12M‑am uitat când a rupt Mielul pecetea a șasea și s‑a făcut

6:12
Cap. 16:18.
un mare cutremur. Soarele
6:12
Ioel 2:10,31
3:15Mt. 24:29Fap. 2:20
s‑a făcut negru ca un sac de păr, luna s‑a făcut toată ca sângele 13și
6:13
Cap. 8:10;
stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele târzii din pom când este scuturat de un vânt puternic. 14Cerul
6:14
Ps. 102:26Is. 34:4Evr. 1:12,13
s‑a strâns ca o carte pe care o faci sul. Și toți
6:14
Cap. 16:20.
munții și toate insulele s‑au mutat din locurile lor. 15Împărații pământului, mai‑marii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii liberi s‑au
6:15
Is. 2:19
ascuns în peșteri și în stâncile munților. 16Și
6:16
Cap. 9:6.
ziceau munților și stâncilor: „Cădeți peste noi și ascundeți‑ne6:16 Os. 10:8. de Fața Celui ce stă pe tron și de mânia Mielului! 17Căci
6:17
Cap. 16:14.
a venit ziua cea mare a mâniei Lor și
6:17
Ps. 76:7
cine poate sta în picioare?”

7

Sigilarea celor o sută patruzeci și patru de mii

71După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau

7:1
Dan. 7:2
cele patru vânturi ale pământului, ca
7:1
Cap. 9:4.
să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. 2Și am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare către cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, 3zicând: „Nu
7:3
Cap. 6:6;
vătămați nici pământul, nici marea, nici copacii până nu punem pecetea
7:3
Cap. 14:1.
pe fruntea
7:3
Cap. 22:4.
slujitorilor Dumnezeului nostru!”

4Și

7:4
Cap. 9:16.
am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți: o sută patruzeci și patru de mii
7:4
Cap. 14:1.
, pecetluiți din toate semințiile fiilor lui Israel:

5din seminția lui Iuda, pecetluiți douăsprezece mii;

din seminția lui Ruben, douăsprezece mii;

din seminția lui Gad, douăsprezece mii;

6din seminția lui Așer, douăsprezece mii;

din seminția lui Neftali, douăsprezece mii;

din seminția lui Manase, douăsprezece mii;

7din seminția lui Simeon, douăsprezece mii;

din seminția lui Levi, douăsprezece mii;

din seminția lui Isahar, douăsprezece mii;

8din seminția lui Zabulon, douăsprezece mii;

din seminția lui Iosif, douăsprezece mii;

din seminția lui Beniamin, pecetluiți douăsprezece mii.

Mulțimea din toate neamurile

9După aceea m‑am uitat și iată că era o mare

7:9
Rom. 11:25
mulțime, pe care nu putea s‑o numere nimeni, cu oameni de
7:9
Cap. 5:9.
orice neam, din orice seminție, din orice popor și de orice limbă, care stăteau în picioare înaintea tronului și înaintea Mielului, îmbrăcați
7:9
Vers. 14. Cap. 3:5,18;
în haine albe, cu ramuri de palmier în mâini, 10strigând cu glas tare și zicând:

„Mântuirea

7:10
Cap. 19:1.
este a Dumnezeului nostru,

care

7:10
Cap. 5:13.
stă pe tron,

și a Mielului!”

11Și

7:11
Cap. 4:6.
toți îngerii stăteau împrejurul tronului, al bătrânilor și al celor patru făpturi vii. Și s‑au aruncat cu fața la pământ înaintea tronului, s‑au închinat lui Dumnezeu 12și au zis
7:12
Cap. 5:13,14.
:

„Amin! Ale Dumnezeului nostru să fie

binecuvântarea, slava, înțelepciunea, mulțumirea,

cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor! Amin!”

13Și unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi‑a zis: „Aceștia, care sunt îmbrăcați în haine

7:13
Vers. 9.
albe, cine sunt oare? Și de unde au venit?” 14„Domnul meu”, i‑am răspuns eu, „tu știi.” Și el mi‑a zis:

„Aceștia

7:14
Cap. 6:9;
sunt cei ce vin din necazul cel mare;

ei și‑au spălat

7:14
Cap. 1:5.
hainele

și le‑au albit în sângele Mielului.

15De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu

și‑I slujesc zi și noapte în Templul Lui.

Cel ce stă pe tron Își va întinde

7:15
Cap. 21:3.
cortul peste ei.

16Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete și

nu‑i va mai dogori nici soarele

7:16
Cap. 21:4.
,

nici vreo altă arșiță.7:16 Is. 49:10.

17Căci Mielul, care stă în mijlocul tronului,

îi va păstori

7:17
Ps. 23:1
36:8In. 10:11,14
,

îi va conduce la izvoarele apelor vieții

și

7:17
Cap. 21:4.
Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.7:17 Is. 25:8.

8

Ruperea celei de‑a șaptea peceți

81Când a rupt

8:1
Cap. 6:1.
Mielul pecetea a șaptea, s‑a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. 2Și
8:2
Mt. 18:10Lc. 1:19
i‑am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; și
8:2
2Cr. 29:25,28
li s‑au dat șapte trâmbițe.

3Apoi a venit un alt înger, care s‑a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s‑a dat tămâie multă, ca s‑o aducă, împreună cu rugăciunile

8:3
Cap. 5:8.
tuturor sfinților, pe altarul
8:3
Cap. 6:9.
de aur, care este înaintea tronului. 4Fumul
8:4
Ps. 148:2Lc. 1:10
de tămâie s‑a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. 5Apoi, îngerul a luat cădelnița, a umplut‑o cu foc de pe altar și l‑a aruncat pe pământ. Și s‑au
8:5
Cap. 16:18.
stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur
8:5
2Sam. 22:81Rg. 19:11Fap. 4:31
.

Primele șase trâmbițe

6Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s‑au pregătit să sune din ele.

7Primul înger a sunat din trâmbiță. Și

8:7
Ez. 38:22
au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe
8:7
Cap. 6:2.
pământ: și a treia parte din pământ a fost ars și a treia parte din
8:7
Cap. 9:4.
copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă.

8Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și

8:8
Ier. 51:25Am. 7:4
ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; și
8:8
Cap. 16:3.
a treia parte din mare s‑a
8:8
Ez. 14:19
făcut sânge 9și
8:9
Cap. 16:3.
a treia parte din făpturile vii care erau în mare au murit și a treia parte din corăbii au fost distruse.

10Al treilea înger a sunat din trâmbiță. Și

8:10
Cap. 9:1.
a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o torță; a
8:10
Cap. 16:4.
căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. 11Steaua
8:11
Rut 1:20
se chema Pelin; și
8:11
Ex. 15:23Ier. 9:15
23:15
a treia parte din ape s‑au prefăcut în pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare.

12Al

8:12
Is. 13:10Am. 8:9
patrulea înger a sunat din trâmbiță. Și a treia parte din soare, a treia parte din lună și a treia parte din stele au fost lovite, ca să se întunece a treia parte din ele, ziua să‑și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea, de asemenea.

13M‑am uitat și am

8:13
Cap. 14:6;
auzit un vultur care zbura în înaltul cerului8:13 Lit. „în mijlocul cerului”. și zicea cu glas tare: „Vai
8:13
Cap. 9:12;
, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care urmează să sune!”