Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, rob al lui Hristos Isus, chemat

1:1
1Cor. 1:1Gal. 1:1
să fie apostol, pus deoparte
1:1
Fap. 9:15Gal. 1:15
pentru Evanghelia lui Dumnezeu, 2pe care o făgăduise mai înainte prin
1:2
Cap. 3:21;
profeții Săi în Sfintele Scripturi 3și care Îl înfățișează pe Fiul Său, născut
1:3
Mt. 1:6,16Lc. 1:32
din sămânța lui David, în ce privește trupul, 4iar în ce privește duhul
1:4
Fap. 13:33
sfințeniei, rânduit Fiul lui Dumnezeu cu putere, prin învierea din morți, anume pe Isus Hristos, Domnul nostru. 5Prin El am
1:5
Cap. 15:15.
primit har și apostolie, astfel încât, pentru
1:5
Cap. 16:26.
Numele Lui, să ducem ascultarea
1:5
Fap. 9:15
de credință la toate neamurile, 6între care sunteți și voi, cei chemați ai lui Isus Hristos. 7Vouă tuturor care sunteți în Roma, preaiubiți ai lui Dumnezeu, chemați
1:7
1Cor. 1:21Tes. 4:7
să fiți sfinți: har
1:7
1Cor. 1:32Cor. 1:2Gal. 1:3
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Dorința lui Pavel de a vizita Roma

8Mai întâi, Îi mulțumesc

1:8
1Cor. 1:4Flp. 1:3Col. 1:3,41Tes. 1:2
Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toți, căci despre credința
1:8
Cap. 16:19.
voastră s‑a dus vestea în toată lumea. 9Martor îmi este Dumnezeu
1:9
2Cor. 1:23Flp. 1:81Tes. 2:5
, căruia Îi slujesc
1:9
2Tim. 1:3
în duhul meu, prin vestirea Evangheliei Fiului Său, că neîncetat vă pomenesc 10și cer totdeauna în rugăciunile mele
1:10
Cap. 15:23,32.
să reușesc în sfârșit, prin voia lui Dumnezeu, să ajung la voi. 11Căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră 12sau, mai degrabă, ca să fim și noi îmbărbătați în mijlocul vostru, fiecare prin credința
1:12
2Pt. 1:1
celuilalt, a voastră și a mea. 13Nu vreau să nu știți, fraților, că de
1:13
Cap. 15:23.
multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să am vreun rod și printre voi, precum în rândul celorlalte neamuri, dar
1:13
1Tes. 2:18
am fost împiedicat până acum. 14Eu le sunt dator și grecilor1:14 Termenul „greci” este folosit nu în sens restrictiv (=locuitorii Greciei), ci în sens larg, pentru a‑i denumi pe acei locuitori ai imperiului care vorbeau grecește și care asimilaseră cultura și moravurile elenistice., și barbarilor, și celor înțelepți, și celor neînvățați, 15de unde și dorința mea vie ca și vouă, celor din Roma, să vă vestesc Evanghelia.

Îndreptățirea se capătă prin credință

16Mie

1:16
Mc. 8:382Tim. 1:8
nu mi‑e rușine de Evanghelia [lui Hristos], fiindcă
1:16
1Cor. 1:18
ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a
1:16
Cap. 2:9.
iudeului, apoi a grecului; 17căci în
1:17
Cap. 3:21.
ea se descoperă dreptatea1:17 Gr. dikaiosýnē, „dreptate”, nu denumește aici justiția retributivă a lui Dumnezeu, ci dreptatea restaurativă ca trăsătură a caracterului Său. Este acea virtute morală în baza căreia Dumnezeu își împlinește promisiunea de a pune toate lucrurile într‑o rânduială dreaptă, odată cu instaurarea deplină a Împărăției Sale. Potrivit apostolului Pavel, noțiunea de dreptate divină se împletește strâns cu ideea că Dumnezeu dovedește credincioșie în împlinirea legământului făcut cu Avraam. lui Dumnezeu, prin credință spre credință1:17 Gr. pístis, „credință”, poate fi tradus și prin „încredere” sau „credincioșie”. Lit. „din credință spre credință”, formulă tipic paulină care exprimă fie ideea de progres al credinței (vezi 2Cor. 3:18 „din slavă în slavă”), fie ideea că omul are parte de dreptatea mântuitoare a lui Dumnezeu eminamente prin credință., după cum este scris: Cel drept
1:17
In. 3:36Gal. 3:11Flp. 3:9Evr. 10:38
prin credință va trăi.1:17 Hab. 2:4.

Starea de păcat a omenirii

18Mânia

1:18
Fap. 17:30Ef. 5:6Col. 3:6
lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei impietăți și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor, 19pentru că
1:19
Fap. 14:17
ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși, fiindu‑le descoperit de Dumnezeu
1:19
In. 1:9
. 20Într‑adevăr, însușirile Sale nevăzute
1:20
Ps. 19:1Fap. 14:17
17:27
– puterea Sa veșnică și dumnezeirea Sa – se văd lămurit de la crearea lumii, fiind înțelese prin cele create, astfel încât nu se pot dezvinovăți, 21fiindcă, deși L‑au cunoscut pe Dumnezeu, nu L‑au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I‑au mulțumit, ci au ajuns să aibă gânduri deșarte
1:21
2Rg. 17:15Ier. 2:5Ef. 4:17,18
, și inima lor nepricepută s‑a întunecat. 22Au
1:22
Ier. 10:14
pretins că sunt înțelepți, dar au ajuns nebuni 23și au preschimbat slava Dumnezeului
1:23
Dt. 4:16Ps. 106:20Is. 40:18,25Ier. 2:11Ez. 8:10Fap. 17:29
nepieritor într‑un chip care seamănă cu omul pieritor, cu păsări, animale și târâtoare. 24De aceea
1:24
Ps. 81:12Fap. 7:42Ef. 4:18,192Tes. 2:11,12
, Dumnezeu i‑a dat pradă poftelor inimilor lor, în necurăție, astfel încât
1:24
1Cor. 6:181Tes. 4:41Pt. 4:3
își necinstesc
1:24
Lev. 18:22
trupurile între ei. 25Au preschimbat adevărul
1:25
1Tes. 1:91In. 5:20
lui Dumnezeu în minciună și s‑au închinat și au slujit creaturii în
1:25
Is. 44:20Ier. 10:14
13:25Am. 2:4
locul Creatorului, care este binecuvântat în veci! Amin!

26Din pricina aceasta, Dumnezeu i‑a dat pradă unor patimi

1:26
Lev. 18:22,23Ef. 5:12Iuda 1:10
josnice; căci femeile lor au preschimbat menirea lor firească într‑una împotriva firii; 27tot astfel, și bărbații au părăsit menirea firească a femeii, s‑au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit bărbați cu bărbați faptele rușinii și au primit în ei înșiși răsplata cuvenită pentru rătăcirea lor. 28Și, fiindcă n‑au găsit de cuviință să‑L aibă pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i‑a dat pradă unei gândiri stricate, ca să facă lucruri neîngăduite
1:28
Ef. 5:4
. 29Sunt plini de orice fel de nedreptate, ticăloșie, lăcomie, răutate; plini de invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase; sunt bârfitori, 30defăimători, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, 31fără pricepere, fără de cuvânt, fără dragoste firească, [neînduplecați,] fără milă. 32Deși cunosc
1:32
Cap. 2:2.
dreapta hotărâre a lui Dumnezeu, anume că cei ce săvârșesc asemenea fapte sunt
1:32
Cap. 6:21.
vrednici de moarte, nu numai că le fac, ci sunt și de acord
1:32
Ps. 50:18Os. 7:3
cu cei ce le fac.

2

Judecata dreaptă a lui Dumnezeu

21Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți

2:1
Cap. 1:20.
, căci
2:1
2Sam. 12:5‑7Mt. 7:1,2In. 8:9
, prin faptul că judeci pe altul, pe tine însuți te osândești, fiindcă tu, care judeci, faci aceleași lucruri. 2Știm că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce fac astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. 3Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce fac astfel de lucruri și care faci la fel, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4Sau disprețuiești tu bogățiile
2:4
Cap. 9:23.
bunătății, îngăduinței
2:4
Cap. 3:25.
și îndelungii
2:4
Ex. 34:6
Sale răbdări? Nu vezi
2:4
Is. 30:182Pt. 3:9,15
tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? 5Dar cu împietrirea ta și cu inima ta nepocăită îți
2:5
Dt. 32:34Iac. 5:3
aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, 6care
2:6
Cap. 14:12.
îi va da fiecăruia după faptele lui2:6 Pr. 24:12. Ps. 62:12.: 7pe de o parte, viață veșnică celor ce, prin stăruința în fapte bune, caută slava, cinstea și nemurirea2:7 Lit. „nestricăciunea” sau „neputreziciunea”.; 8pe de altă parte, mânie și urgie celor ce, din duh de ceartă, se împotrivesc
2:8
Cap. 1:18.
adevărului și se lasă înduplecați de nelegiuire. 9Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi
2:9
Am. 3:2Lc. 12:47,481Pt. 4:17
peste iudeu, apoi peste grec. 10Slavă
2:10
1Pt. 1:7
, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. 11Căci
2:11
Dt. 10:172Cr. 19:7Iov 34:19Fap. 10:34Gal. 2:6Ef. 6:9Col. 3:251Pt. 1:17
Dumnezeu nu caută la fața omului.

12Toți cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege, și toți cei ce au păcătuit având Legea vor fi judecați după Lege. 13Pentru că nu

2:13
Mt. 7:21Iac. 1:22,23,251In. 3:7
cei ce aud Legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea vor fi îndreptățiți 14(când neamurile, care nu au Legea, împlinesc din fire cerințele Legii, ele, măcar că nu au Legea, își sunt singure lege 15și dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, în vreme ce conștiința lor dă și ea mărturie, iar gândurile lor se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele), 16în
2:16
Cap. 3:6.
ziua când va judeca Dumnezeu lucrurile ascunse ale oamenilor, după Evanghelia
2:16
In. 5:22Fap. 10:42
17:312Tim. 4:1,81Pt. 4:5
mea, prin
2:16
Cap. 16:25.
Hristos Isus.

Iudeii nu se pot dezvinovăți

17Tu

2:17
Cap. 9:6,7.
însă, care te numești iudeu, te
2:17
Cap. 9:4.
bizui pe Lege, te lauzi
2:17
Is. 45:25
48:2In. 8:41
cu Dumnezeu, 18cunoști
2:18
Dt. 4:8Ps. 147:19,20
voia Lui și știi să faci deosebire între lucruri
2:18
Flp. 1:10
, pentru că ești învățat de Lege, 19ba încă te crezi
2:19
Mt. 15:14
23:16,17,19,24In. 9:34,40,41
călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, 20povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în Lege ai
2:20
Cap. 6:17.
întruchiparea cunoașterii și a adevărului, 21tu deci, care înveți pe altul, pe tine însuți nu te înveți? Tu, care propovăduiești: „Să nu furi”, furi? 22Tu
2:22
Ps. 50:16Mt. 23:3
, care zici: „Să nu săvârșești adulter”, săvârșești adulter?
2:22
Mal. 3:8
Tu, care ai oroare de idoli, le jefuiești templele? 23Tu
2:23
Vers. 17.
, care te lauzi cu Legea, Îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea Legii? 24Căci din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între neamuri2:24 Is. 52:5., după cum este
2:24
2Sam. 12:14Ez. 36:20,23
scris.

Adevărata circumcizie

25Circumcizia

2:25
Gal. 5:3
, negreșit, este de folos dacă împlinești Legea; dar dacă tu calci Legea, circumcizia ta ajunge necircumcizie. 26Și dacă
2:26
Fap. 10:34,35
cel necircumcis păzește cerințele Legii, lipsa circumciziei nu i se va socoti oare ca circumcizie? 27Astfel, cel necircumcis din naștere, care împlinește Legea, te
2:27
Mt. 12:41,42
va osândi pe tine, care – cu toată litera Legii și cu circumcizie – ajungi să calci Legea. 28Nu
2:28
Cap. 9:6,7.
cel care se arată astfel pe dinafară este iudeu, nici circumcizia nu este cea exterioară, în carne. 29Ci iudeu este cineva în lăuntrul
2:29
1Pt. 3:4
său, și circumcizia
2:29
Flp. 3:3Col. 2:11
este cea a inimii, prin Duhul
2:29
Cap. 7:6.
, nu în literă; lauda
2:29
1Cor. 4:52Cor. 10:181Tes. 2:4
lui vine nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.

3

Avantajul iudeului

31Care este deci avantajul iudeului, sau care este folosul circumciziei? 2Este mare, în toate privințele. Mai întâi, fiindcă

3:2
Cap. 2:18;
lor le‑au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. 3Dar oare, dacă unii
3:3
Cap. 10:16.
n‑au crezut, necredința
3:3
Cap. 9:6;
lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? 4Nicidecum
3:4
Iov 40:8
! Dimpotrivă, Dumnezeu
3:4
In. 3:33
să fie găsit adevărat și tot
3:4
Ps. 62:9
116:11
omul să fie găsit mincinos, după cum este scris:

Ca să fii îndreptățit prin cuvintele Tale

și să ieși biruitor când vei fi judecat.3:4 Ps. 51:4.

5Dar dacă nedreptatea noastră pune în lumină dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva este nedrept Dumnezeu când Își dezlănțuie mânia? (Omenește vorbesc
3:5
Cap. 6:19.
.) 6Nicidecum! Pentru că, altfel, cum
3:6
Gen. 18:25Iov 8:3
34:17
va judeca Dumnezeu lumea? 7Dar dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu a prisosit și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt judecat ca păcătos? 8Și oare „să
3:8
Cap. 5:20;
facem răul ca din el să vină binele”, cum suntem vorbiți de rău și cum pretind unii că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.

Iudeii și neamurile sunt la fel

9Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum! Fiindcă i‑am învinuit deja pe toți

3:9
Vers. 23.
, atât iudei, cât și greci, că sunt sub păcat, 10după cum este scris:

Nu este niciun om drept, niciunul măcar.3:10 Ecl. 7:20.

11Nu este niciunul care să aibă pricepere.

Nu este niciunul care să‑L caute pe Dumnezeu.

12Toți s‑au abătut și au ajuns netrebnici.

Nu este niciunul care să facă binele,

nici măcar unul.3:12 Ps. 14:2,3; 53:2,3.

13Mormânt deschis este gâtlejul lor;

limbile lor rostesc înșelăciune;3:13 Ps. 5:9.

venin de viperă este sub buzele lor;3:13 Ps. 140:3.

14gura le este plină de blestem și de amărăciune;3:14 Ps. 10:7.

15grabnice sunt picioarele lor la vărsare de sânge;3:15 Pr. 1:16.

16prăpăd și pustiire este în căile lor;

17și calea păcii n‑au cunoscut‑o:3:17 Is. 59:7,8.

18nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor.3:18 Ps. 36:1.

19Știm însă că, ce
3:19
In. 10:34
15:25
spune Legea, pentru cei de sub Lege spune, pentru ca orice
3:19
Cap. 1:20;
gură să fie astupată și întreaga
3:19
Vers. 9,23. Cap. 2:2.
lume să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu: 20căci prin
3:20
Ps. 143:2Fap. 13:39Gal. 2:16
3:11Ef. 2:8,9Tit 3:5
faptele Legii nu va fi îndreptățit nimeni înaintea Lui, fiindcă prin
3:20
Cap. 7:7.
Lege vine cunoștința deplină a păcatului.

Iertarea, prin credință

21Acum însă, fără Lege, s‑a arătat dreptatea

3:21
Cap. 1:17.
lui Dumnezeu – despre care dau mărturie
3:21
In. 5:46Fap. 26:22
Legea și
3:21
Cap. 1:2.
Profeții – 22și anume dreptatea lui Dumnezeu prin
3:22
Cap. 4.
credința în Isus Hristos, pentru toți cei ce cred. (Nu
3:22
Cap. 10:12.
este nicio deosebire, 23căci toți
3:23
Vers. 9. Cap. 11:32.
au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.) 24Ei sunt îndreptățiți fără plată, prin
3:24
Cap. 4:16.
harul Său, prin
3:24
Mt. 20:28Ef. 1:7Col. 1:111Tim. 2:6Evr. 9:121Pt. 1:18,19
răscumpărarea care este în Hristos Isus. 25Pe El, Dumnezeu L‑a
3:25
Lev. 16:151In. 2:2
4:10
înfățișat3:25 Sau: „rânduit”. ca mijloc de ispășire, prin sângele
3:25
Col. 1:20
Lui – prin credință – ca să‑Și dovedească dreptatea, căci Dumnezeu trecuse cu vederea păcatele săvârșite odinioară
3:25
Fap. 13:38,391Tim. 1:15Fap. 17:30Evr. 9:15
, 26în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, ca să‑Și dovedească dreptatea în vremea de acum, astfel încât să fie drept și să‑l îndreptățească pe cel ce are credință în Isus.

27Unde este deci

3:27
Cap. 2:17,23;
temeiul de laudă? S‑a dus! Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței! 28Pentru că noi socotim că prin
3:28
Vers. 20‑22. Cap. 8:3.
credință este îndreptățit omul, fără faptele Legii. 29Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El și al neamurilor? Ba da, și al neamurilor, 30de vreme ce Dumnezeu este unul
3:30
Cap. 10:12,13.
, și El îi va îndreptăți prin credință pe cei circumciși și tot prin credință pe cei necircumciși. 31Așadar, prin credință desființăm Legea? Nicidecum! Dimpotrivă, întărim Legea.